igoui

Log | Files | Refs

DateCommit messageAuthorFiles+-
2024-04-26 13:39feat: start katago integrationThomas Vigouroux2+222-11
2024-04-26 06:04style: remove unneeded codeThomas Vigouroux1+0-16
2024-04-26 06:03fix: correctly handle notes areaThomas Vigouroux1+20-16
2024-04-26 05:19chore: ignore built filesThomas Vigouroux1+1-0
2024-04-26 05:18feat: add comment editorThomas Vigouroux1+73-25
2024-04-25 14:37feat: use flex layout for goban and restThomas Vigouroux1+26-4
2024-04-25 14:23Initial commitThomas Vigouroux3+223-0