nvim-config

Log | Files | Refs | Submodules | README

commit 927724b8e8bd19f264cefe3b3b57f0f4a5d104fc
parent 3c4d8ef1997645d7cd60936bcd130b020ad9be8e
Author: Thomas Vigouroux <thomas.vigouroux@protonmail.com>
Date:   Thu, 22 Sep 2022 10:27:44 +0200

feat: add french hunspell dictionnaries

Diffstat:
Aspell/fr.aff | 6641+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aspell/fr.dic | 86459+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 files changed, 93100 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/spell/fr.aff b/spell/fr.aff @@ -0,0 +1,6641 @@ +# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public +# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this +# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. + +# AFFIXES DU DICTIONNAIRE ORTHOGRAPHIQUE FRANÇAIS “TOUTES VARIANTES” v7.0 +# par Olivier R. -- licence MPL 2.0 +# Pour améliorer le dictionnaire, allez sur https://grammalecte.net/ + + + +SET UTF-8 + +WORDCHARS -’'1234567890. + + +TRY esntiarulodcpmévqfgbhàxèjyêMILzACçôîPâùJFSûBVœRDGNETHXkïOwKWYUëQÉZŒüãÎáöóÈíæÅñäśńÿ + + +MAP 25 +MAP aàâäAÀÂÄ +MAP eéèêëEÉÈÊË +MAP iîïyIÎÏY +MAP oôöOÔÖ +MAP uùûüUÙÛÜ +MAP cçCÇ +MAP bB +MAP dD +MAP fF +MAP gG +MAP hH +MAP jJ +MAP kK +MAP lL +MAP mM +MAP nN +MAP pP +MAP qQ +MAP rR +MAP sS +MAP tT +MAP vV +MAP wW +MAP xX +MAP zZ + +REP 110 +REP a â +REP â a +REP e é +REP é e +REP e ê +REP ê e +REP e è +REP è e +REP i î +REP î i +REP o ô +REP ô o +REP u û +REP û u +REP A  +REP  A +REP E É +REP É E +REP E Ê +REP Ê E +REP E È +REP È E +REP I Î +REP Î I +REP O Ô +REP Ô O +REP U Û +REP Û U +REP ^Ca$ Ça +REP ^l l' +REP ^d d' +REP ^n n' +REP ^s s' +REP ^j j' +REP ^m m' +REP ^t t' +REP ^c c' +REP f ph +REP ph f +REP c qu +REP qu c +REP k qu +REP qu k +REP x ct +REP ct x +REP bb b +REP b bb +REP cc c +REP c cc +REP ff f +REP f ff +REP ll l +REP l ll +REP mm m +REP m mm +REP nn n +REP n nn +REP pp p +REP p pp +REP rr r +REP r rr +REP ss s +REP s ss +REP ss c +REP c ss +REP ss ç +REP ç ss +REP tt t +REP t tt +REP œ oe +REP oe œ +REP æ ae +REP ae æ +REP ai é +REP é ai +REP ai è +REP è ai +REP ai ê +REP ê ai +REP ei é +REP é ei +REP ei è +REP è ei +REP ei ê +REP ê ei +REP o au +REP au o +REP o eau +REP eau o +REP ett èt +REP èt ett +REP ell èl +REP èl ell +REP t th +REP th t +REP ième$ e +REP ème$ e +REP è$ e +REP mn$ min +REP ogue$ ogiste +REP ogiste$ ogue +REP disez$ dites +REP fesez$ faites +REP faisez$ faites +REP puit puits +REP sanctionnable punissable +REP questionnable discutable +REP antitartre détartrant +REP email courriel +REP construirent construisirent + + + + +KEY azertyuiop|qsdfghjklmù|wxcvbn|aéz|yèu|iço|oàp|aqz|zse|edr|rft|tgy|yhu|uji|iko|olpm|qws|sxd|dcf|fvg|gbh|hnj + +ICONV 42 +ICONV ’ ' +ICONV ʼ ' +ICONV ffi ffi +ICONV ffl ffl +ICONV ff ff +ICONV ſt ft +ICONV fi fi +ICONV fl fl +ICONV st st +ICONV ſ s +ICONV à à +ICONV â â +ICONV ä ä +ICONV é é +ICONV è è +ICONV ê ê +ICONV ë ë +ICONV î î +ICONV ï ï +ICONV ô ô +ICONV ö ö +ICONV ù ù +ICONV û û +ICONV ü ü +ICONV ÿ ÿ +ICONV ç ç +ICONV À À +ICONV   +ICONV Ä Ä +ICONV É É +ICONV È È +ICONV Ê Ê +ICONV Ë Ë +ICONV Î Î +ICONV Ï Ï +ICONV Ô Ô +ICONV Ö Ö +ICONV Ù Ù +ICONV Û Û +ICONV Ü Ü +ICONV Ÿ Ÿ +ICONV Ç Ç + +OCONV 1 +OCONV ' ’ + + + +FLAG long + +FULLSTRIP + +NEEDAFFIX () + +FORBIDDENWORD {} + +CIRCUMFIX ** + +KEEPCASE || + +NOSUGGEST -- + + + +BREAK 7 +BREAK - +BREAK . +BREAK · +BREAK ^‘ +BREAK ^' +BREAK '$ +BREAK ’$ + + + + + + +PFX L' Y 34 +PFX L' 0 l' . dp:le|la+ +PFX L' a l'A a dp:le|la+ +PFX L' à l'À à dp:le|la+ +PFX L' â l' â dp:le|la+ +PFX L' e l'E e dp:le|la+ +PFX L' é l'É é dp:le|la+ +PFX L' è l'È è dp:le|la+ +PFX L' ê l'Ê ê dp:le|la+ +PFX L' i l'I i dp:le|la+ +PFX L' î l'Î î dp:le|la+ +PFX L' o l'O o dp:le|la+ +PFX L' ô l'Ô ô dp:le|la+ +PFX L' u l'U u dp:le|la+ +PFX L' y l'Y y dp:le|la+ +PFX L' h l'H h dp:le|la+ +PFX L' œ l'Œ œ dp:le|la+ +PFX L' æ l'Æ æ dp:le|la+ +PFX L' 0 L' . dp:le|la+ +PFX L' a L'A a dp:le|la+ +PFX L' à L'À à dp:le|la+ +PFX L' â L' â dp:le|la+ +PFX L' e L'E e dp:le|la+ +PFX L' é L'É é dp:le|la+ +PFX L' è L'È è dp:le|la+ +PFX L' ê L'Ê ê dp:le|la+ +PFX L' i L'I i dp:le|la+ +PFX L' î L'Î î dp:le|la+ +PFX L' o L'O o dp:le|la+ +PFX L' ô L'Ô ô dp:le|la+ +PFX L' u L'U u dp:le|la+ +PFX L' y L'Y y dp:le|la+ +PFX L' h L'H h dp:le|la+ +PFX L' œ L'Œ œ dp:le|la+ +PFX L' æ L'Æ æ dp:le|la+ + +PFX D' Y 34 +PFX D' 0 d' . dp:de+ +PFX D' a d'A a dp:de+ +PFX D' à d'À à dp:de+ +PFX D' â d' â dp:de+ +PFX D' e d'E e dp:de+ +PFX D' é d'É é dp:de+ +PFX D' è d'È è dp:de+ +PFX D' ê d'Ê ê dp:de+ +PFX D' i d'I i dp:de+ +PFX D' î d'Î î dp:de+ +PFX D' o d'O o dp:de+ +PFX D' ô d'Ô ô dp:de+ +PFX D' u d'U u dp:de+ +PFX D' y d'Y y dp:de+ +PFX D' h d'H h dp:de+ +PFX D' œ d'Œ œ dp:de+ +PFX D' æ d'Æ æ dp:de+ +PFX D' 0 D' . dp:de+ +PFX D' a D'A a dp:de+ +PFX D' à D'À à dp:de+ +PFX D' â D' â dp:de+ +PFX D' e D'E e dp:de+ +PFX D' é D'É é dp:de+ +PFX D' è D'È è dp:de+ +PFX D' ê D'Ê ê dp:de+ +PFX D' i D'I i dp:de+ +PFX D' î D'Î î dp:de+ +PFX D' o D'O o dp:de+ +PFX D' ô D'Ô ô dp:de+ +PFX D' u D'U u dp:de+ +PFX D' y D'Y y dp:de+ +PFX D' h D'H h dp:de+ +PFX D' œ D'Œ œ dp:de+ +PFX D' æ D'Æ æ dp:de+ + +PFX Q' Y 34 +PFX Q' 0 qu' . dp:que+ +PFX Q' a qu'A a dp:que+ +PFX Q' à qu'À à dp:que+ +PFX Q' â qu' â dp:que+ +PFX Q' e qu'E e dp:que+ +PFX Q' é qu'É é dp:que+ +PFX Q' è qu'È è dp:que+ +PFX Q' ê qu'Ê ê dp:que+ +PFX Q' i qu'I i dp:que+ +PFX Q' î qu'Î î dp:que+ +PFX Q' o qu'O o dp:que+ +PFX Q' ô qu'Ô ô dp:que+ +PFX Q' u qu'U u dp:que+ +PFX Q' y qu'Y y dp:que+ +PFX Q' h qu'H h dp:que+ +PFX Q' œ qu'Œ œ dp:que+ +PFX Q' æ qu'Æ æ dp:que+ +PFX Q' 0 Qu' . dp:que+ +PFX Q' a Qu'A a dp:que+ +PFX Q' à Qu'À à dp:que+ +PFX Q' â Qu' â dp:que+ +PFX Q' e Qu'E e dp:que+ +PFX Q' é Qu'É é dp:que+ +PFX Q' è Qu'È è dp:que+ +PFX Q' ê Qu'Ê ê dp:que+ +PFX Q' i Qu'I i dp:que+ +PFX Q' î Qu'Î î dp:que+ +PFX Q' o Qu'O o dp:que+ +PFX Q' ô Qu'Ô ô dp:que+ +PFX Q' u Qu'U u dp:que+ +PFX Q' y Qu'Y y dp:que+ +PFX Q' h Qu'H h dp:que+ +PFX Q' œ Qu'Œ œ dp:que+ +PFX Q' æ Qu'Æ æ dp:que+ + +PFX Q* Y 6 +PFX Q* 0 quoiqu' . dp:quoique+ +PFX Q* 0 puisqu' . dp:puisque+ +PFX Q* 0 lorsqu' . dp:lorsque+ +PFX Q* 0 Quoiqu' . dp:quoique+ +PFX Q* 0 Puisqu' . dp:puisque+ +PFX Q* 0 Lorsqu' . dp:lorsque+ + +PFX Qj Y 1 +PFX Qj 0 jusqu' . dp:jusque+ + +PFX Si Y 1 +PFX Si 0 s' i[le] dp:si+ + +SFX S. Y 2 +SFX S. 0 0/L'D'Q' [^sxz] is:sg +SFX S. 0 s/D'Q' [^sxz] is:pl + +SFX S= Y 1 +SFX S= 0 s/L'D'Q' [^sxz] + +SFX X. Y 4 +SFX X. 0 0/L'D'Q' [ul] is:sg +SFX X. 0 x/D'Q' [aeoœ]u is:pl +SFX X. l ux/D'Q' al is:pl +SFX X. il ux/D'Q' ail is:pl + +SFX A. Y 11 +SFX A. 0 0/L'D'Q' [^sxz] is:sg +SFX A. 0 0/L'D'Q' [sxz] is:inv +SFX A. 0 s/D'Q' [^sxz] is:pl +SFX A. an en/D'Q' an is:pl +SFX A. f ves/D'Q' f is:pl +SFX A. h hes/D'Q' h is:pl +SFX A. s ses/D'Q' s is:pl +SFX A. x xes/D'Q' x is:pl +SFX A. y ies/D'Q' y is:pl +SFX A. zz zzes/D'Q' zz is:pl +SFX A. z zzes/D'Q' [^z]z is:pl + +SFX I. Y 9 +SFX I. 0 0/L'D'Q' [^sxz] is:sg +SFX I. 0 0/L'D'Q' [sxz] is:inv +SFX I. 0 s/D'Q' [^sxz] is:pl +SFX I. a e/D'Q' a is:pl +SFX I. e i/D'Q' e is:pl +SFX I. en ina/D'Q' en is:pl +SFX I. o i/D'Q' o is:pl +SFX I. um a/D'Q' um is:pl +SFX I. us i/D'Q' us is:pl + +SFX F. Y 33 +SFX F. 0 0/L'D'Q' [^sxz] is:mas is:sg +SFX F. 0 s/D'Q' [^sxz] is:mas is:pl +SFX F. 0 0/L'D'Q' [sxz] is:mas is:inv +SFX F. 0 e/L'D'Q' [éiïudhlsz] is:fem is:sg +SFX F. 0 es/D'Q' [éiïudhlsz] is:fem is:pl +SFX F. 0 e/L'D'Q' [^e][knmrt] is:fem is:sg +SFX F. 0 es/D'Q' [^e][knmrt] is:fem is:pl +SFX F. ec èche/L'D'Q' sec is:fem is:sg +SFX F. ec èches/D'Q' sec is:fem is:pl +SFX F. ef ève/L'D'Q' ef is:fem is:sg +SFX F. ef èves/D'Q' ef is:fem is:pl +SFX F. ète étesse/L'D'Q' ète is:fem is:sg +SFX F. ète étesses/D'Q' ète is:fem is:pl +SFX F. f ve/L'D'Q' [iïu]f is:fem is:sg +SFX F. f ves/D'Q' [iïu]f is:fem is:pl +SFX F. 0 e/L'D'Q' of is:fem is:sg +SFX F. 0 es/D'Q' of is:fem is:pl +SFX F. ek èke/L'D'Q' ek is:fem is:sg +SFX F. ek èkes/D'Q' ek is:fem is:pl +SFX F. en ène/L'D'Q' en is:fem is:sg +SFX F. en ènes/D'Q' en is:fem is:pl +SFX F. er ère/L'D'Q' er is:fem is:sg +SFX F. er ères/D'Q' er is:fem is:pl +SFX F. et ète/L'D'Q' et is:fem is:sg +SFX F. et ètes/D'Q' et is:fem is:pl +SFX F. c que/L'D'Q' [iru]c is:fem is:sg +SFX F. c ques/D'Q' [iru]c is:fem is:pl +SFX F. 0 que/L'D'Q' grec is:fem is:sg +SFX F. 0 ques/D'Q' grec is:fem is:pl +SFX F. 0 he/L'D'Q' blanc is:fem is:sg +SFX F. 0 hes/D'Q' blanc is:fem is:pl +SFX F. 0 ue/L'D'Q' long is:fem is:sg +SFX F. 0 ues/D'Q' long is:fem is:pl + +SFX Fs Y 4 +SFX Fs 0 0/L'D'Q' eur is:mas is:sg +SFX Fs 0 s/D'Q' eur is:mas is:pl +SFX Fs r se/L'D'Q' eur is:fem is:sg +SFX Fs r ses/D'Q' eur is:fem is:pl + +SFX Fc Y 4 +SFX Fc 0 0/L'D'Q' [td]eur is:mas is:sg +SFX Fc 0 s/D'Q' [td]eur is:mas is:pl +SFX Fc eur rice/L'D'Q' [td]eur is:fem is:sg +SFX Fc eur rices/D'Q' [td]eur is:fem is:pl + +SFX Fe Y 4 +SFX Fe 0 0/L'D'Q' eur is:mas is:sg +SFX Fe 0 s/D'Q' eur is:mas is:pl +SFX Fe eur eresse/L'D'Q' eur is:fem is:sg +SFX Fe eur eresses/D'Q' eur is:fem is:pl + +SFX Gs Y 2 +SFX Gs r se/L'D'Q' eur is:fem is:sg +SFX Gs r ses/D'Q' eur is:fem is:pl + +SFX Gc Y 2 +SFX Gc eur rice/L'D'Q' [td]eur is:fem is:sg +SFX Gc eur rices/D'Q' [td]eur is:fem is:pl + +SFX Ge Y 2 +SFX Ge eur eresse/L'D'Q' eur is:fem is:sg +SFX Ge eur eresses/D'Q' eur is:fem is:pl + +SFX Go Y 2 +SFX Go eur oresse/L'D'Q' teur is:fem is:sg +SFX Go eur oresses/D'Q' teur is:fem is:pl + +SFX F+ Y 19 +SFX F+ 0 0/L'D'Q' [^sxz] is:mas is:sg +SFX F+ 0 s/D'Q' [^sxz] is:mas is:pl +SFX F+ 0 0/L'D'Q' [sxz] is:mas is:inv +SFX F+ 0 sse/L'D'Q' e is:fem is:sg +SFX F+ 0 sses/D'Q' e is:fem is:pl +SFX F+ 0 fe/L'D'Q' f is:fem is:sg +SFX F+ 0 fes/D'Q' f is:fem is:pl +SFX F+ 0 le/L'D'Q' l is:fem is:sg +SFX F+ 0 les/D'Q' l is:fem is:pl +SFX F+ 0 ne/L'D'Q' n is:fem is:sg +SFX F+ 0 nes/D'Q' n is:fem is:pl +SFX F+ 0 se/L'D'Q' s is:fem is:sg +SFX F+ 0 ses/D'Q' s is:fem is:pl +SFX F+ 0 te/L'D'Q' t is:fem is:sg +SFX F+ 0 tes/D'Q' t is:fem is:pl +SFX F+ u l/L'D'Q' [mf]ou is:mas is:sg +SFX F+ u ls/D'Q' [mf]ou is:mas is:pl +SFX F+ u lle/L'D'Q' [mf]ou is:fem is:sg +SFX F+ u lles/D'Q' [mf]ou is:fem is:pl + +SFX Fx Y 25 +SFX Fx 0 0/L'D'Q' foufou is:mas is:sg +SFX Fx 0 s/D'Q' foufou is:mas is:pl +SFX Fx ufou folle/L'D'Q' foufou is:fem is:sg +SFX Fx ufou folles/D'Q' foufou is:fem is:pl +SFX Fx 0 0/L'D'Q' frais is:mas is:inv +SFX Fx is îche/L'D'Q' frais is:fem is:sg +SFX Fx is îches/D'Q' frais is:fem is:pl +SFX Fx is iche/L'D'Q' frais is:fem is:sg +SFX Fx is iches/D'Q' frais is:fem is:pl +SFX Fx 0 0/L'D'Q' pignouf is:mas is:sg +SFX Fx 0 s/D'Q' pignouf is:mas is:pl +SFX Fx 0 e/L'D'Q' pignouf is:fem is:sg +SFX Fx 0 es/D'Q' pignouf is:fem is:pl +SFX Fx 0 0/L'D'Q' in is:mas is:sg +SFX Fx 0 s/D'Q' in is:mas is:pl +SFX Fx in igne/L'D'Q' in is:fem is:sg +SFX Fx in ignes/D'Q' in is:fem is:pl +SFX Fx 0 e/L'D'Q' malin is:fem is:sg +SFX Fx 0 es/D'Q' malin is:fem is:pl +SFX Fx 0 0/L'D'Q' gu is:mas is:sg +SFX Fx 0 s/D'Q' gu is:mas is:pl +SFX Fx 0 ë/L'D'Q' gu is:fem is:sg +SFX Fx 0 ës/D'Q' gu is:fem is:pl +SFX Fx u üe/L'D'Q' gu is:fem is:sg +SFX Fx u ües/D'Q' gu is:fem is:pl + +SFX W. Y 10 +SFX W. 0 0/L'D'Q' [lu] is:mas is:sg +SFX W. l ux/D'Q' al is:mas is:pl +SFX W. l le/L'D'Q' al is:fem is:sg +SFX W. l les/D'Q' al is:fem is:pl +SFX W. 0 x/D'Q' eau is:mas is:pl +SFX W. au lle/L'D'Q' eau is:fem is:sg +SFX W. au lles/D'Q' eau is:fem is:pl +SFX W. 0 0/L'D'Q' ux is:mas is:inv +SFX W. x se/L'D'Q' ux is:fem is:sg +SFX W. x ses/D'Q' ux is:fem is:pl + +SFX Wx Y 16 +SFX Wx 0 0/L'D'Q' ux is:mas is:inv +SFX Wx x sse/L'D'Q' faux is:fem is:sg +SFX Wx x sses/D'Q' faux is:fem is:pl +SFX Wx x ce/L'D'Q' doux is:fem is:sg +SFX Wx x ces/D'Q' doux is:fem is:pl +SFX Wx x sse/L'D'Q' roux is:fem is:sg +SFX Wx x sses/D'Q' roux is:fem is:pl +SFX Wx eux eil/L'D'Q' vieux is:mas is:sg +SFX Wx eux eille/L'D'Q' vieux is:fem is:sg +SFX Wx eux eilles/D'Q' vieux is:fem is:pl +SFX Wx 0 0/L'D'Q' eau is:mas is:sg +SFX Wx 0 x/D'Q' eau is:mas is:pl +SFX Wx au l/L'D'Q' eau is:mas is:sg +SFX Wx au ls/D'Q' eau is:mas is:pl +SFX Wx au lle/L'D'Q' eau is:fem is:sg +SFX Wx au lles/D'Q' eau is:fem is:pl + +PFX Um Y 30 +PFX Um 0 0/S. . +PFX Um 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] dp:le|la+ +PFX Um 0 d'/S.() [aàâeèéêiîoôuyœæ] dp:de+ +PFX Um 0 yotta/S.() . +PFX Um 0 zetta/S.() . +PFX Um 0 exa/S.() . +PFX Um 0 l'exa . dp:le|la+ +PFX Um 0 d'exa/S.() . dp:de+ +PFX Um 0 peta/S.() . +PFX Um 0 péta/S.() . +PFX Um 0 téra/S.() . +PFX Um 0 giga/S.() . +PFX Um 0 méga/S.() . +PFX Um 0 kilo/S.() . +PFX Um 0 hecto/S.() . +PFX Um 0 l'hecto . dp:le|la+ +PFX Um 0 d'hecto/S.() . dp:de+ +PFX Um 0 déca/S.() . +PFX Um 0 déci/S.() . +PFX Um 0 centi/S.() . +PFX Um 0 milli/S.() . +PFX Um 0 micro/S.() . +PFX Um 0 nano/S.() . +PFX Um 0 pico/S.() . +PFX Um 0 femto/S.() . +PFX Um 0 atto/S.() . +PFX Um 0 l'atto . dp:le|la+ +PFX Um 0 d'atto/S.() . dp:de+ +PFX Um 0 zepto/S.() . +PFX Um 0 yocto/S.() . + +PFX Ui Y 30 +PFX Ui 0 0 . +PFX Ui 0 l' [aàâeèéêiîoôuyœæ] dp:le|la+ +PFX Ui 0 d' [aàâeèéêiîoôuyœæ] dp:de+ +PFX Ui 0 yotta . +PFX Ui 0 zetta . +PFX Ui 0 exa . +PFX Ui 0 l'exa . dp:le|la+ +PFX Ui 0 d'exa . dp:de+ +PFX Ui 0 peta . +PFX Ui 0 péta . +PFX Ui 0 téra . +PFX Ui 0 giga . +PFX Ui 0 méga . +PFX Ui 0 kilo . +PFX Ui 0 hecto . +PFX Ui 0 l'hecto . dp:le|la+ +PFX Ui 0 d'hecto . dp:de+ +PFX Ui 0 déca . +PFX Ui 0 déci . +PFX Ui 0 centi . +PFX Ui 0 milli . +PFX Ui 0 micro . +PFX Ui 0 nano . +PFX Ui 0 pico . +PFX Ui 0 femto . +PFX Ui 0 atto . +PFX Ui 0 l'atto . dp:le|la+ +PFX Ui 0 d'atto . dp:de+ +PFX Ui 0 zepto . +PFX Ui 0 yocto . + +PFX U. N 20 +PFX U. 0 Y . +PFX U. 0 Z . +PFX U. 0 E . +PFX U. 0 P . +PFX U. 0 T . +PFX U. 0 G . +PFX U. 0 M . +PFX U. 0 k . +PFX U. 0 h . +PFX U. 0 da . +PFX U. 0 d . +PFX U. 0 c . +PFX U. 0 m . +PFX U. 0 µ . +PFX U. 0 n . +PFX U. 0 p . +PFX U. 0 f . +PFX U. 0 a . +PFX U. 0 z . +PFX U. 0 y . + +PFX n' Y 1 +PFX n' 0 n' . dp:ne+ + +PFX q' Y 1 +PFX q' 0 qu' . dp:que+ + +PFX d' Y 1 +PFX d' 0 d' . dp:de+ + +PFX j' Y 1 +PFX j' 0 j' . dp:je+ + +PFX c' Y 2 +PFX c' 0 c' . dp:ça+ +PFX c' 0 ç' . dp:ça+ + +PFX l' Y 1 +PFX l' 0 l' . dp:le|la+ + +PFX m' Y 1 +PFX m' 0 m' . dp:me+ + +PFX t' Y 1 +PFX t' 0 t' . dp:te+ + +PFX s' Y 1 +PFX s' 0 s' . dp:se+ + +SFX zA Y 50 +SFX zA voir voir/n'q'd'l'm't's' avoir po:infi +SFX zA voir yant/n'q'd'l'm't's' avoir po:ppre +SFX zA avoir eu/q' avoir po:ppas is:mas is:sg +SFX zA avoir eus/q' avoir po:ppas is:mas is:pl +SFX zA avoir eue/q' avoir po:ppas is:fem is:sg +SFX zA avoir eues/q' avoir po:ppas is:fem is:pl +SFX zA voir i/j'n'q'l'm't' avoir po:ipre po:1sg +SFX zA voir s/n'q'l'm't' avoir po:ipre po:2sg +SFX zA voir 0/c'n'q'l'm't's' avoir po:ipre po:3sg +SFX zA voir vons/n'q'l't' avoir po:ipre po:1pl +SFX zA voir vez/n'q'l'm' avoir po:ipre po:2pl +SFX zA avoir ont/c'n'q'l'm't's' avoir po:ipre po:3pl! +SFX zA voir vais/j'n'q'l'm't' avoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX zA voir vait/c'n'q'l'm't's' avoir po:iimp po:3sg +SFX zA voir vions/n'q'l't' avoir po:iimp po:1pl +SFX zA voir viez/n'q'l'm' avoir po:iimp po:2pl +SFX zA voir vaient/c'n'q'l'm't's' avoir po:iimp po:3pl +SFX zA avoir eus/j'n'q'l'm't' avoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX zA avoir eut/c'n'q'l'm't's' avoir po:ipsi po:3sg +SFX zA avoir eûmes/n'q'l't' avoir po:ipsi po:1pl +SFX zA avoir eûtes/n'q'l'm' avoir po:ipsi po:2pl +SFX zA avoir eurent/c'n'q'l'm't's' avoir po:ipsi po:3pl! +SFX zA voir urai/j'n'q'l'm't' avoir po:ifut po:1sg +SFX zA voir uras/n'q'l'm't' avoir po:ifut po:2sg +SFX zA voir ura/c'n'q'l'm't's' avoir po:ifut po:3sg +SFX zA voir urons/n'q'l't' avoir po:ifut po:1pl +SFX zA voir urez/n'q'l'm' avoir po:ifut po:2pl +SFX zA voir uront/c'n'q'l'm't's' avoir po:ifut po:3pl! +SFX zA voir urais/j'n'q'l'm't' avoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX zA voir urait/c'n'q'l'm't's' avoir po:cond po:3sg +SFX zA voir urions/n'q'l't' avoir po:cond po:1pl +SFX zA voir uriez/n'q'l'm' avoir po:cond po:2pl +SFX zA voir uraient/c'n'q'l'm't's' avoir po:cond po:3pl +SFX zA voir ie/j'n'q'l'm't' avoir po:spre po:1sg +SFX zA voir ies/n'q'l'm't' avoir po:spre po:2sg +SFX zA voir it/c'n'q'l'm't's' avoir po:spre po:3sg +SFX zA voir yons/n'q'l't' avoir po:spre po:1pl +SFX zA voir yez/n'q'l'm' avoir po:spre po:2pl +SFX zA voir ient/c'n'q'l'm't's' avoir po:spre po:3pl +SFX zA avoir eusse/j'n'q'l'm't' avoir po:simp po:1sg +SFX zA avoir eussé/n'q'l'm't' avoir po:simp po:1isg +SFX zA avoir eussè/n'q'l'm't' avoir po:simp po:1isg +SFX zA avoir eusses/n'q'l'm't' avoir po:simp po:2sg +SFX zA avoir eût/c'n'q'l'm't's' avoir po:simp po:3sg +SFX zA avoir eussions/n'q'l't' avoir po:simp po:1pl +SFX zA avoir eussiez/n'q'l'm' avoir po:simp po:2pl +SFX zA avoir eussent/c'n'q'l'm't's' avoir po:simp po:3pl +SFX zA voir ie/n'l'm't' avoir po:impe po:2sg +SFX zA voir yons/n'l't' avoir po:impe po:1pl +SFX zA voir yez/n'l'm' avoir po:impe po:2pl + +SFX zE Y 46 +SFX zE tre tre/n'q'd'l'm't's' être po:infi +SFX zE être étant/n'q'd'l'm't's' être po:ppre +SFX zE être été/q' être po:ppas is:epi is:inv +SFX zE être suis/j'n'q'l'm't' être po:ipre po:1sg +SFX zE être es/n'q'l'm't' être po:ipre po:2sg +SFX zE être est/c'n'q'l'm't's' être po:ipre po:3sg +SFX zE être sommes/n'q'l't' être po:ipre po:1pl +SFX zE tre tes/n'q'l'm' être po:ipre po:2pl +SFX zE être sont/c'n'q'l'm't's' être po:ipre po:3pl! +SFX zE être étais/j'n'q'l'm't' être po:iimp po:1sg po:2sg +SFX zE être était/c'n'q'l'm't's' être po:iimp po:3sg +SFX zE être étions/n'q'l't' être po:iimp po:1pl +SFX zE être étiez/n'q'l'm' être po:iimp po:2pl +SFX zE être étaient/c'n'q'l'm't's' être po:iimp po:3pl +SFX zE être fus/j'n'q'l'm't' être po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX zE être fut/c'n'q'l'm't's' être po:ipsi po:3sg +SFX zE être fûmes/n'q'l't' être po:ipsi po:1pl +SFX zE être fûtes/n'q'l'm' être po:ipsi po:2pl +SFX zE être furent/c'n'q'l'm't's' être po:ipsi po:3pl! +SFX zE être serai/j'n'q'l'm't' être po:ifut po:1sg +SFX zE être seras/n'q'l'm't' être po:ifut po:2sg +SFX zE être sera/c'n'q'l'm't's' être po:ifut po:3sg +SFX zE être serons/n'q'l't' être po:ifut po:1pl +SFX zE être serez/n'q'l'm' être po:ifut po:2pl +SFX zE être seront/c'n'q'l'm't's' être po:ifut po:3pl! +SFX zE être serais/j'n'q'l'm't' être po:cond po:1sg po:2sg +SFX zE être serait/c'n'q'l'm't's' être po:cond po:3sg +SFX zE être serions/n'q'l't' être po:cond po:1pl +SFX zE être seriez/n'q'l'm' être po:cond po:2pl +SFX zE être seraient/c'n'q'l'm't's' être po:cond po:3pl +SFX zE être sois/j'n'q'l'm't' être po:spre po:1sg po:2sg +SFX zE être soit/c'n'q'l'm't's' être po:spre po:3sg +SFX zE être soyons/n'q'l't' être po:spre po:1pl +SFX zE être soyez/n'q'l'm' être po:spre po:2pl +SFX zE être soient/c'n'q'l'm't's' être po:spre po:3pl +SFX zE être fusse/j'n'q'l'm't' être po:simp po:1sg +SFX zE être fussé/n'q'l'm't' être po:simp po:1isg +SFX zE être fussè/n'q'l'm't' être po:simp po:1isg +SFX zE être fusses/n'q'l'm't' être po:simp po:2sg +SFX zE être fût/c'n'q'l'm't's' être po:simp po:3sg +SFX zE être fussions/n'q'l't' être po:simp po:1pl +SFX zE être fussiez/n'q'l'm' être po:simp po:2pl +SFX zE être fussent/c'n'q'l'm't's' être po:simp po:3pl +SFX zE être sois/n'l'm't' être po:impe po:2sg +SFX zE être soyons/n'l't' être po:impe po:1pl +SFX zE être soyez/n'l'm' être po:impe po:2pl + +SFX a0 Y 103 +SFX a0 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX a0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er po:ppre +SFX a0 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer po:ppre +SFX a0 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger po:ppre +SFX a0 er e/j'n'q'l'm't's' [^y]er po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX a0 yer ye/j'n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX a0 yer ie/j'n'q'l'm't's' [aou]yer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX a0 er è/n'q'l'm't' er po:ipre po:1isg +SFX a0 er es/n'q'l'm't' [^y]er po:ipre po:spre po:2sg +SFX a0 yer yes/n'q'l'm't' [^ou]yer po:ipre po:spre po:2sg +SFX a0 yer ies/n'q'l'm't' [aou]yer po:ipre po:spre po:2sg +SFX a0 er ons/n'q'l't' [^cg]er po:ipre po:1pl +SFX a0 cer çons/n'q'l't' cer po:ipre po:1pl +SFX a0 ger geons/n'q'l't' ger po:ipre po:1pl +SFX a0 er ez/n'q'l'm' er po:ipre po:2pl +SFX a0 er ent/n'q'l'm't's' [^y]er po:ipre po:spre po:3pl +SFX a0 yer yent/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ipre po:spre po:3pl +SFX a0 yer ient/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ipre po:spre po:3pl +SFX a0 er ais/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:iimp po:1sg po:2sg +SFX a0 cer çais/j'n'q'l'm't' cer po:iimp po:1sg po:2sg +SFX a0 ger geais/j'n'q'l'm't' ger po:iimp po:1sg po:2sg +SFX a0 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3sg +SFX a0 cer çait/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3sg +SFX a0 ger geait/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3sg +SFX a0 er ions/n'q'l't' er po:iimp po:spre po:1pl +SFX a0 er iez/n'q'l'm' er po:iimp po:spre po:2pl +SFX a0 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3pl +SFX a0 cer çaient/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3pl +SFX a0 ger geaient/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3pl +SFX a0 er ai/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:ipsi po:1sg +SFX a0 cer çai/j'n'q'l'm't' cer po:ipsi po:1sg +SFX a0 ger geai/j'n'q'l'm't' ger po:ipsi po:1sg +SFX a0 er as/n'q'l'm't' [^cg]er po:ipsi po:2sg +SFX a0 cer ças/n'q'l'm't' cer po:ipsi po:2sg +SFX a0 ger geas/n'q'l'm't' ger po:ipsi po:2sg +SFX a0 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er po:ipsi po:3sg +SFX a0 cer ça/n'q'l'm't's' cer po:ipsi po:3sg +SFX a0 ger gea/n'q'l'm't's' ger po:ipsi po:3sg +SFX a0 er âmes/n'q'l't' [^cg]er po:ipsi po:1pl +SFX a0 cer çâmes/n'q'l't' cer po:ipsi po:1pl +SFX a0 ger geâmes/n'q'l't' ger po:ipsi po:1pl +SFX a0 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er po:ipsi po:2pl +SFX a0 cer çâtes/n'q'l'm' cer po:ipsi po:2pl +SFX a0 ger geâtes/n'q'l'm' ger po:ipsi po:2pl +SFX a0 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX a0 er erai/j'n'q'l'm't' [^y]er po:ifut po:1sg +SFX a0 yer yerai/j'n'q'l'm't' [^ou]yer po:ifut po:1sg +SFX a0 yer ierai/j'n'q'l'm't' [aou]yer po:ifut po:1sg +SFX a0 er eras/n'q'l'm't' [^y]er po:ifut po:2sg +SFX a0 yer yeras/n'q'l'm't' [^ou]yer po:ifut po:2sg +SFX a0 yer ieras/n'q'l'm't' [aou]yer po:ifut po:2sg +SFX a0 er era/n'q'l'm't's' [^y]er po:ifut po:3sg +SFX a0 yer yera/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ifut po:3sg +SFX a0 yer iera/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ifut po:3sg +SFX a0 er erons/n'q'l't' [^y]er po:ifut po:1pl +SFX a0 yer yerons/n'q'l't' [^ou]yer po:ifut po:1pl +SFX a0 yer ierons/n'q'l't' [aou]yer po:ifut po:1pl +SFX a0 er erez/n'q'l'm' [^y]er po:ifut po:2pl +SFX a0 yer yerez/n'q'l'm' [^ou]yer po:ifut po:2pl +SFX a0 yer ierez/n'q'l'm' [aou]yer po:ifut po:2pl +SFX a0 er eront/n'q'l'm't's' [^y]er po:ifut po:3pl! +SFX a0 yer yeront/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ifut po:3pl! +SFX a0 yer ieront/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ifut po:3pl! +SFX a0 er erais/j'n'q'l'm't' [^y]er po:cond po:1sg po:2sg +SFX a0 yer yerais/j'n'q'l'm't' [^ou]yer po:cond po:1sg po:2sg +SFX a0 yer ierais/j'n'q'l'm't' [aou]yer po:cond po:1sg po:2sg +SFX a0 er erait/n'q'l'm't's' [^y]er po:cond po:3sg +SFX a0 yer yerait/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:cond po:3sg +SFX a0 yer ierait/n'q'l'm't's' [aou]yer po:cond po:3sg +SFX a0 er erions/n'q'l't' [^y]er po:cond po:1pl +SFX a0 yer yerions/n'q'l't' [^ou]yer po:cond po:1pl +SFX a0 yer ierions/n'q'l't' [aou]yer po:cond po:1pl +SFX a0 er eriez/n'q'l'm' [^y]er po:cond po:2pl +SFX a0 yer yeriez/n'q'l'm' [^ou]yer po:cond po:2pl +SFX a0 yer ieriez/n'q'l'm' [aou]yer po:cond po:2pl +SFX a0 er eraient/n'q'l'm't's' [^y]er po:cond po:3pl +SFX a0 yer yeraient/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:cond po:3pl +SFX a0 yer ieraient/n'q'l'm't's' [aou]yer po:cond po:3pl +SFX a0 er asse/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:simp po:1sg +SFX a0 cer çasse/j'n'q'l'm't' cer po:simp po:1sg +SFX a0 ger geasse/j'n'q'l'm't' ger po:simp po:1sg +SFX a0 er asses/n'q'l'm't' [^cg]er po:simp po:2sg +SFX a0 cer çasses/n'q'l'm't' cer po:simp po:2sg +SFX a0 ger geasses/n'q'l'm't' ger po:simp po:2sg +SFX a0 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3sg +SFX a0 cer çât/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3sg +SFX a0 ger geât/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3sg +SFX a0 er assions/n'q'l't' [^cg]er po:simp po:1pl +SFX a0 cer çassions/n'q'l't' cer po:simp po:1pl +SFX a0 ger geassions/n'q'l't' ger po:simp po:1pl +SFX a0 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er po:simp po:2pl +SFX a0 cer çassiez/n'q'l'm' cer po:simp po:2pl +SFX a0 ger geassiez/n'q'l'm' ger po:simp po:2pl +SFX a0 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3pl +SFX a0 cer çassent/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3pl +SFX a0 ger geassent/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3pl +SFX a0 er e/n'l'm't' [^y]er po:impe po:2sg +SFX a0 yer ye/n'l'm't' [^ou]yer po:impe po:2sg +SFX a0 yer ie/n'l'm't' [aou]yer po:impe po:2sg +SFX a0 er ons/n'l't' [^cg]er po:impe po:1pl +SFX a0 cer çons/n'l't' cer po:impe po:1pl +SFX a0 ger geons/n'l't' ger po:impe po:1pl +SFX a0 er ez/n'l'm' er po:impe po:2pl + +SFX a6 Y 72 +SFX a6 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX a6 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er po:ppre +SFX a6 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer po:ppre +SFX a6 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger po:ppre +SFX a6 er e/n'q'l'm't's' [^y]er po:ipre po:spre po:3sg +SFX a6 yer ye/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ipre po:spre po:3sg +SFX a6 yer ie/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ipre po:spre po:3sg +SFX a6 er ons/n'q'l't' [^cg]er po:ipre po:1pl +SFX a6 cer çons/n'q'l't' cer po:ipre po:1pl +SFX a6 ger geons/n'q'l't' ger po:ipre po:1pl +SFX a6 er ez/n'q'l'm' er po:ipre po:2pl +SFX a6 er ent/n'q'l'm't's' [^y]er po:ipre po:spre po:3pl +SFX a6 yer yent/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ipre po:spre po:3pl +SFX a6 yer ient/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ipre po:spre po:3pl +SFX a6 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3sg +SFX a6 cer çait/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3sg +SFX a6 ger geait/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3sg +SFX a6 er ions/n'q'l't' er po:iimp po:spre po:1pl +SFX a6 er iez/n'q'l'm' er po:iimp po:spre po:2pl +SFX a6 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3pl +SFX a6 cer çaient/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3pl +SFX a6 ger geaient/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3pl +SFX a6 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er po:ipsi po:3sg +SFX a6 cer ça/n'q'l'm't's' cer po:ipsi po:3sg +SFX a6 ger gea/n'q'l'm't's' ger po:ipsi po:3sg +SFX a6 er âmes/n'q'l't' [^cg]er po:ipsi po:1pl +SFX a6 cer çâmes/n'q'l't' cer po:ipsi po:1pl +SFX a6 ger geâmes/n'q'l't' ger po:ipsi po:1pl +SFX a6 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er po:ipsi po:2pl +SFX a6 cer çâtes/n'q'l'm' cer po:ipsi po:2pl +SFX a6 ger geâtes/n'q'l'm' ger po:ipsi po:2pl +SFX a6 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX a6 er era/n'q'l'm't's' [^y]er po:ifut po:3sg +SFX a6 yer yera/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ifut po:3sg +SFX a6 yer iera/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ifut po:3sg +SFX a6 er erons/n'q'l't' [^y]er po:ifut po:1pl +SFX a6 yer yerons/n'q'l't' [^ou]yer po:ifut po:1pl +SFX a6 yer ierons/n'q'l't' [aou]yer po:ifut po:1pl +SFX a6 er erez/n'q'l'm' [^y]er po:ifut po:2pl +SFX a6 yer yerez/n'q'l'm' [^ou]yer po:ifut po:2pl +SFX a6 yer ierez/n'q'l'm' [aou]yer po:ifut po:2pl +SFX a6 er eront/n'q'l'm't's' [^y]er po:ifut po:3pl! +SFX a6 yer yeront/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:ifut po:3pl! +SFX a6 yer ieront/n'q'l'm't's' [aou]yer po:ifut po:3pl! +SFX a6 er erait/n'q'l'm't's' [^y]er po:cond po:3sg +SFX a6 yer yerait/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:cond po:3sg +SFX a6 yer ierait/n'q'l'm't's' [aou]yer po:cond po:3sg +SFX a6 er erions/n'q'l't' [^y]er po:cond po:1pl +SFX a6 yer yerions/n'q'l't' [^ou]yer po:cond po:1pl +SFX a6 yer ierions/n'q'l't' [aou]yer po:cond po:1pl +SFX a6 er eriez/n'q'l'm' [^y]er po:cond po:2pl +SFX a6 yer yeriez/n'q'l'm' [^ou]yer po:cond po:2pl +SFX a6 yer ieriez/n'q'l'm' [aou]yer po:cond po:2pl +SFX a6 er eraient/n'q'l'm't's' [^y]er po:cond po:3pl +SFX a6 yer yeraient/n'q'l'm't's' [^ou]yer po:cond po:3pl +SFX a6 yer ieraient/n'q'l'm't's' [aou]yer po:cond po:3pl +SFX a6 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3sg +SFX a6 cer çât/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3sg +SFX a6 ger geât/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3sg +SFX a6 er assions/n'q'l't' [^cg]er po:simp po:1pl +SFX a6 cer çassions/n'q'l't' cer po:simp po:1pl +SFX a6 ger geassions/n'q'l't' ger po:simp po:1pl +SFX a6 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er po:simp po:2pl +SFX a6 cer çassiez/n'q'l'm' cer po:simp po:2pl +SFX a6 ger geassiez/n'q'l'm' ger po:simp po:2pl +SFX a6 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3pl +SFX a6 cer çassent/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3pl +SFX a6 ger geassent/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3pl +SFX a6 er ons/n'l't' [^cg]er po:impe po:1pl +SFX a6 cer çons/n'l't' cer po:impe po:1pl +SFX a6 ger geons/n'l't' ger po:impe po:1pl +SFX a6 er ez/n'l'm' er po:impe po:2pl + +SFX a8 Y 16 +SFX a8 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX a8 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er po:ppre +SFX a8 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer po:ppre +SFX a8 ger geant/n'q'd'l'm't's' ger po:ppre +SFX a8 er e/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3sg +SFX a8 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3sg +SFX a8 cer çait/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3sg +SFX a8 ger geait/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3sg +SFX a8 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er po:ipsi po:3sg +SFX a8 cer ça/n'q'l'm't's' cer po:ipsi po:3sg +SFX a8 ger gea/n'q'l'm't's' ger po:ipsi po:3sg +SFX a8 er era/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3sg +SFX a8 er erait/n'q'l'm't's' er po:cond po:3sg +SFX a8 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3sg +SFX a8 cer çât/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3sg +SFX a8 ger geât/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3sg + +SFX a9 Y 10 +SFX a9 er ent/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3pl +SFX a9 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3pl +SFX a9 cer çaient/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3pl +SFX a9 ger geaient/n'q'l'm't's' ger po:iimp po:3pl +SFX a9 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX a9 er eront/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3pl! +SFX a9 er eraient/n'q'l'm't's' er po:cond po:3pl +SFX a9 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3pl +SFX a9 cer çassent/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3pl +SFX a9 ger geassent/n'q'l'm't's' ger po:simp po:3pl + +SFX b0 Y 191 +SFX b0 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX b0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^c]er po:ppre +SFX b0 cer çant/n'q'd'l'm't's' cer po:ppre +SFX b0 ecer èce/j'n'q'l'm't's' ecer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 emer ème/j'n'q'l'm't's' emer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 ener ène/j'n'q'l'm't's' ener po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 eper èpe/j'n'q'l'm't's' eper po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 erer ère/j'n'q'l'm't's' erer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 eser èse/j'n'q'l'm't's' eser po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 ever ève/j'n'q'l'm't's' ever po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 evrer èvre/j'n'q'l'm't's' evrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 eter ète/j'n'q'l'm't's' eter po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 eler èle/j'n'q'l'm't's' eler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX b0 er è/n'q'l'm't' er po:ipre po:1isg +SFX b0 ecer èces/n'q'l'm't' ecer po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 emer èmes/n'q'l'm't' emer po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 ener ènes/n'q'l'm't' ener po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 eper èpes/n'q'l'm't' eper po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 erer ères/n'q'l'm't' erer po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 eser èses/n'q'l'm't' eser po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 ever èves/n'q'l'm't' ever po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 evrer èvres/n'q'l'm't' evrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 eter ètes/n'q'l'm't' eter po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 eler èles/n'q'l'm't' eler po:ipre po:spre po:2sg +SFX b0 er ons/n'q'l't' [^c]er po:ipre po:1pl +SFX b0 cer çons/n'q'l't' cer po:ipre po:1pl +SFX b0 er ez/n'q'l'm' er po:ipre po:2pl +SFX b0 ecer ècent/n'q'l'm't's' ecer po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 emer èment/n'q'l'm't's' emer po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 ener ènent/n'q'l'm't's' ener po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 eper èpent/n'q'l'm't's' eper po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 erer èrent/n'q'l'm't's' erer po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 eser èsent/n'q'l'm't's' eser po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 ever èvent/n'q'l'm't's' ever po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 evrer èvrent/n'q'l'm't's' evrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 eter ètent/n'q'l'm't's' eter po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 eler èlent/n'q'l'm't's' eler po:ipre po:spre po:3pl +SFX b0 er ais/j'n'q'l'm't' [^c]er po:iimp po:1sg po:2sg +SFX b0 cer çais/j'n'q'l'm't' cer po:iimp po:1sg po:2sg +SFX b0 er ait/n'q'l'm't's' [^c]er po:iimp po:3sg +SFX b0 cer çait/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3sg +SFX b0 er ions/n'q'l't' er po:iimp po:spre po:1pl +SFX b0 er iez/n'q'l'm' er po:iimp po:spre po:2pl +SFX b0 er aient/n'q'l'm't's' [^c]er po:iimp po:3pl +SFX b0 cer çaient/n'q'l'm't's' cer po:iimp po:3pl +SFX b0 er ai/j'n'q'l'm't' [^c]er po:ipsi po:1sg +SFX b0 cer çai/j'n'q'l'm't' cer po:ipsi po:1sg +SFX b0 er as/n'q'l'm't' [^c]er po:ipsi po:2sg +SFX b0 cer ças/n'q'l'm't' cer po:ipsi po:2sg +SFX b0 er a/n'q'l'm't's' [^c]er po:ipsi po:3sg +SFX b0 cer ça/n'q'l'm't's' cer po:ipsi po:3sg +SFX b0 er âmes/n'q'l't' [^c]er po:ipsi po:1pl +SFX b0 cer çâmes/n'q'l't' cer po:ipsi po:1pl +SFX b0 er âtes/n'q'l'm' [^c]er po:ipsi po:2pl +SFX b0 cer çâtes/n'q'l'm' cer po:ipsi po:2pl +SFX b0 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX b0 ecer ècerai/j'n'q'l'm't' ecer po:ifut po:1sg +SFX b0 emer èmerai/j'n'q'l'm't' emer po:ifut po:1sg +SFX b0 ener ènerai/j'n'q'l'm't' ener po:ifut po:1sg +SFX b0 eper èperai/j'n'q'l'm't' eper po:ifut po:1sg +SFX b0 erer èrerai/j'n'q'l'm't' erer po:ifut po:1sg +SFX b0 eser èserai/j'n'q'l'm't' eser po:ifut po:1sg +SFX b0 ever èverai/j'n'q'l'm't' ever po:ifut po:1sg +SFX b0 evrer èvrerai/j'n'q'l'm't' evrer po:ifut po:1sg +SFX b0 eter èterai/j'n'q'l'm't' eter po:ifut po:1sg +SFX b0 eler èlerai/j'n'q'l'm't' eler po:ifut po:1sg +SFX b0 ecer èceras/n'q'l'm't' ecer po:ifut po:2sg +SFX b0 emer èmeras/n'q'l'm't' emer po:ifut po:2sg +SFX b0 ener èneras/n'q'l'm't' ener po:ifut po:2sg +SFX b0 eper èperas/n'q'l'm't' eper po:ifut po:2sg +SFX b0 erer èreras/n'q'l'm't' erer po:ifut po:2sg +SFX b0 eser èseras/n'q'l'm't' eser po:ifut po:2sg +SFX b0 ever èveras/n'q'l'm't' ever po:ifut po:2sg +SFX b0 evrer èvreras/n'q'l'm't' evrer po:ifut po:2sg +SFX b0 eter èteras/n'q'l'm't' eter po:ifut po:2sg +SFX b0 eler èleras/n'q'l'm't' eler po:ifut po:2sg +SFX b0 ecer ècera/n'q'l'm't's' ecer po:ifut po:3sg +SFX b0 emer èmera/n'q'l'm't's' emer po:ifut po:3sg +SFX b0 ener ènera/n'q'l'm't's' ener po:ifut po:3sg +SFX b0 eper èpera/n'q'l'm't's' eper po:ifut po:3sg +SFX b0 erer èrera/n'q'l'm't's' erer po:ifut po:3sg +SFX b0 eser èsera/n'q'l'm't's' eser po:ifut po:3sg +SFX b0 ever èvera/n'q'l'm't's' ever po:ifut po:3sg +SFX b0 evrer èvrera/n'q'l'm't's' evrer po:ifut po:3sg +SFX b0 eter ètera/n'q'l'm't's' eter po:ifut po:3sg +SFX b0 eler èlera/n'q'l'm't's' eler po:ifut po:3sg +SFX b0 ecer ècerons/n'q'l't' ecer po:ifut po:1pl +SFX b0 emer èmerons/n'q'l't' emer po:ifut po:1pl +SFX b0 ener ènerons/n'q'l't' ener po:ifut po:1pl +SFX b0 eper èperons/n'q'l't' eper po:ifut po:1pl +SFX b0 erer èrerons/n'q'l't' erer po:ifut po:1pl +SFX b0 eser èserons/n'q'l't' eser po:ifut po:1pl +SFX b0 ever èverons/n'q'l't' ever po:ifut po:1pl +SFX b0 evrer èvrerons/n'q'l't' evrer po:ifut po:1pl +SFX b0 eter èterons/n'q'l't' eter po:ifut po:1pl +SFX b0 eler èlerons/n'q'l't' eler po:ifut po:1pl +SFX b0 ecer ècerez/n'q'l'm' ecer po:ifut po:2pl +SFX b0 emer èmerez/n'q'l'm' emer po:ifut po:2pl +SFX b0 ener ènerez/n'q'l'm' ener po:ifut po:2pl +SFX b0 eper èperez/n'q'l'm' eper po:ifut po:2pl +SFX b0 erer èrerez/n'q'l'm' erer po:ifut po:2pl +SFX b0 eser èserez/n'q'l'm' eser po:ifut po:2pl +SFX b0 ever èverez/n'q'l'm' ever po:ifut po:2pl +SFX b0 evrer èvrerez/n'q'l'm' evrer po:ifut po:2pl +SFX b0 eter èterez/n'q'l'm' eter po:ifut po:2pl +SFX b0 eler èlerez/n'q'l'm' eler po:ifut po:2pl +SFX b0 ecer èceront/n'q'l'm't's' ecer po:ifut po:3pl! +SFX b0 emer èmeront/n'q'l'm't's' emer po:ifut po:3pl! +SFX b0 ener èneront/n'q'l'm't's' ener po:ifut po:3pl! +SFX b0 eper èperont/n'q'l'm't's' eper po:ifut po:3pl! +SFX b0 erer èreront/n'q'l'm't's' erer po:ifut po:3pl! +SFX b0 eser èseront/n'q'l'm't's' eser po:ifut po:3pl! +SFX b0 ever èveront/n'q'l'm't's' ever po:ifut po:3pl! +SFX b0 evrer èvreront/n'q'l'm't's' evrer po:ifut po:3pl! +SFX b0 eter èteront/n'q'l'm't's' eter po:ifut po:3pl! +SFX b0 eler èleront/n'q'l'm't's' eler po:ifut po:3pl! +SFX b0 ecer ècerais/j'n'q'l'm't' ecer po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 emer èmerais/j'n'q'l'm't' emer po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 ener ènerais/j'n'q'l'm't' ener po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 eper èperais/j'n'q'l'm't' eper po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 erer èrerais/j'n'q'l'm't' erer po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 eser èserais/j'n'q'l'm't' eser po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 ever èverais/j'n'q'l'm't' ever po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 evrer èvrerais/j'n'q'l'm't' evrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 eter èterais/j'n'q'l'm't' eter po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 eler èlerais/j'n'q'l'm't' eler po:cond po:1sg po:2sg +SFX b0 ecer ècerait/n'q'l'm't's' ecer po:cond po:3sg +SFX b0 emer èmerait/n'q'l'm't's' emer po:cond po:3sg +SFX b0 ener ènerait/n'q'l'm't's' ener po:cond po:3sg +SFX b0 eper èperait/n'q'l'm't's' eper po:cond po:3sg +SFX b0 erer èrerait/n'q'l'm't's' erer po:cond po:3sg +SFX b0 eser èserait/n'q'l'm't's' eser po:cond po:3sg +SFX b0 ever èverait/n'q'l'm't's' ever po:cond po:3sg +SFX b0 evrer èvrerait/n'q'l'm't's' evrer po:cond po:3sg +SFX b0 eter èterait/n'q'l'm't's' eter po:cond po:3sg +SFX b0 eler èlerait/n'q'l'm't's' eler po:cond po:3sg +SFX b0 ecer ècerions/n'q'l't' ecer po:cond po:1pl +SFX b0 emer èmerions/n'q'l't' emer po:cond po:1pl +SFX b0 ener ènerions/n'q'l't' ener po:cond po:1pl +SFX b0 eper èperions/n'q'l't' eper po:cond po:1pl +SFX b0 erer èrerions/n'q'l't' erer po:cond po:1pl +SFX b0 eser èserions/n'q'l't' eser po:cond po:1pl +SFX b0 ever èverions/n'q'l't' ever po:cond po:1pl +SFX b0 evrer èvrerions/n'q'l't' evrer po:cond po:1pl +SFX b0 eter èterions/n'q'l't' eter po:cond po:1pl +SFX b0 eler èlerions/n'q'l't' eler po:cond po:1pl +SFX b0 ecer èceriez/n'q'l'm' ecer po:cond po:2pl +SFX b0 emer èmeriez/n'q'l'm' emer po:cond po:2pl +SFX b0 ener èneriez/n'q'l'm' ener po:cond po:2pl +SFX b0 eper èperiez/n'q'l'm' eper po:cond po:2pl +SFX b0 erer èreriez/n'q'l'm' erer po:cond po:2pl +SFX b0 eser èseriez/n'q'l'm' eser po:cond po:2pl +SFX b0 ever èveriez/n'q'l'm' ever po:cond po:2pl +SFX b0 evrer èvreriez/n'q'l'm' evrer po:cond po:2pl +SFX b0 eter èteriez/n'q'l'm' eter po:cond po:2pl +SFX b0 eler èleriez/n'q'l'm' eler po:cond po:2pl +SFX b0 ecer èceraient/n'q'l'm't's' ecer po:cond po:3pl +SFX b0 emer èmeraient/n'q'l'm't's' emer po:cond po:3pl +SFX b0 ener èneraient/n'q'l'm't's' ener po:cond po:3pl +SFX b0 eper èperaient/n'q'l'm't's' eper po:cond po:3pl +SFX b0 erer èreraient/n'q'l'm't's' erer po:cond po:3pl +SFX b0 eser èseraient/n'q'l'm't's' eser po:cond po:3pl +SFX b0 ever èveraient/n'q'l'm't's' ever po:cond po:3pl +SFX b0 evrer èvreraient/n'q'l'm't's' evrer po:cond po:3pl +SFX b0 eter èteraient/n'q'l'm't's' eter po:cond po:3pl +SFX b0 eler èleraient/n'q'l'm't's' eler po:cond po:3pl +SFX b0 er asse/j'n'q'l'm't' [^c]er po:simp po:1sg +SFX b0 cer çasse/j'n'q'l'm't' cer po:simp po:1sg +SFX b0 er asses/n'q'l'm't' [^c]er po:simp po:2sg +SFX b0 cer çasses/n'q'l'm't' cer po:simp po:2sg +SFX b0 er ât/n'q'l'm't's' [^c]er po:simp po:3sg +SFX b0 cer çât/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3sg +SFX b0 er assions/n'q'l't' [^c]er po:simp po:1pl +SFX b0 cer çassions/n'q'l't' cer po:simp po:1pl +SFX b0 er assiez/n'q'l'm' [^c]er po:simp po:2pl +SFX b0 cer çassiez/n'q'l'm' cer po:simp po:2pl +SFX b0 er assent/n'q'l'm't's' [^c]er po:simp po:3pl +SFX b0 cer çassent/n'q'l'm't's' cer po:simp po:3pl +SFX b0 ecer èce/n'l'm't' ecer po:impe po:2sg +SFX b0 emer ème/n'l'm't' emer po:impe po:2sg +SFX b0 ener ène/n'l'm't' ener po:impe po:2sg +SFX b0 eper èpe/n'l'm't' eper po:impe po:2sg +SFX b0 erer ère/n'l'm't' erer po:impe po:2sg +SFX b0 eser èse/n'l'm't' eser po:impe po:2sg +SFX b0 ever ève/n'l'm't' ever po:impe po:2sg +SFX b0 evrer èvre/n'l'm't' evrer po:impe po:2sg +SFX b0 eter ète/n'l'm't' eter po:impe po:2sg +SFX b0 eler èle/n'l'm't' eler po:impe po:2sg +SFX b0 er ons/n'l't' [^c]er po:impe po:1pl +SFX b0 cer çons/n'l't' cer po:impe po:1pl +SFX b0 er ez/n'l'm' er po:impe po:2pl + +SFX c0 Y 384 +SFX c0 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX c0 er ant/n'q'd'l'm't's' [^cg]er po:ppre +SFX c0 écer éçant/n'q'd'l'm't's' écer po:ppre +SFX c0 éger égeant/n'q'd'l'm't's' éger po:ppre +SFX c0 ébrer èbre/j'n'q'l'm't's' ébrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 écer èce/j'n'q'l'm't's' écer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 écher èche/j'n'q'l'm't's' écher po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 écrer ècre/j'n'q'l'm't's' écrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éder ède/j'n'q'l'm't's' éder po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éger ège/j'n'q'l'm't's' éger po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 égler ègle/j'n'q'l'm't's' égler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 égner ègne/j'n'q'l'm't's' égner po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 égrer ègre/j'n'q'l'm't's' égrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éguer ègue/j'n'q'l'm't's' éguer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éler èle/j'n'q'l'm't's' éler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 émer ème/j'n'q'l'm't's' émer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éner ène/j'n'q'l'm't's' éner po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éper èpe/j'n'q'l'm't's' éper po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 équer èque/j'n'q'l'm't's' équer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 érer ère/j'n'q'l'm't's' érer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éser èse/j'n'q'l'm't's' éser po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éter ète/j'n'q'l'm't's' éter po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 étrer ètre/j'n'q'l'm't's' étrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 évrer èvre/j'n'q'l'm't's' évrer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 éyer èye/j'n'q'l'm't's' éyer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX c0 er è/n'q'l'm't' er po:ipre po:1isg +SFX c0 ébrer èbres/n'q'l'm't' ébrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 écer èces/n'q'l'm't' écer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 écher èches/n'q'l'm't' écher po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 écrer ècres/n'q'l'm't' écrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éder èdes/n'q'l'm't' éder po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éger èges/n'q'l'm't' éger po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 égler ègles/n'q'l'm't' égler po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 égner ègnes/n'q'l'm't' égner po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 égrer ègres/n'q'l'm't' égrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éguer ègues/n'q'l'm't' éguer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éler èles/n'q'l'm't' éler po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 émer èmes/n'q'l'm't' émer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éner ènes/n'q'l'm't' éner po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éper èpes/n'q'l'm't' éper po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 équer èques/n'q'l'm't' équer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 érer ères/n'q'l'm't' érer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éser èses/n'q'l'm't' éser po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éter ètes/n'q'l'm't' éter po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 étrer ètres/n'q'l'm't' étrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 évrer èvres/n'q'l'm't' évrer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 éyer èyes/n'q'l'm't' éyer po:ipre po:spre po:2sg +SFX c0 er ons/n'q'l't' [^cg]er po:ipre po:1pl +SFX c0 écer éçons/n'q'l't' écer po:ipre po:1pl +SFX c0 éger égeons/n'q'l't' éger po:ipre po:1pl +SFX c0 er ez/n'q'l'm' er po:ipre po:2pl +SFX c0 ébrer èbrent/n'q'l'm't's' ébrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 écer ècent/n'q'l'm't's' écer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 écher èchent/n'q'l'm't's' écher po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 écrer ècrent/n'q'l'm't's' écrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éder èdent/n'q'l'm't's' éder po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éger ègent/n'q'l'm't's' éger po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 égler èglent/n'q'l'm't's' égler po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 égner ègnent/n'q'l'm't's' égner po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 égrer ègrent/n'q'l'm't's' égrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éguer èguent/n'q'l'm't's' éguer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éler èlent/n'q'l'm't's' éler po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 émer èment/n'q'l'm't's' émer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éner ènent/n'q'l'm't's' éner po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éper èpent/n'q'l'm't's' éper po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 équer èquent/n'q'l'm't's' équer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 érer èrent/n'q'l'm't's' érer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éser èsent/n'q'l'm't's' éser po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éter ètent/n'q'l'm't's' éter po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 étrer ètrent/n'q'l'm't's' étrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 évrer èvrent/n'q'l'm't's' évrer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 éyer èyent/n'q'l'm't's' éyer po:ipre po:spre po:3pl +SFX c0 er ais/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:iimp po:1sg po:2sg +SFX c0 écer éçais/j'n'q'l'm't' écer po:iimp po:1sg po:2sg +SFX c0 éger égeais/j'n'q'l'm't' éger po:iimp po:1sg po:2sg +SFX c0 er ait/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3sg +SFX c0 écer éçait/n'q'l'm't's' écer po:iimp po:3sg +SFX c0 éger égeait/n'q'l'm't's' éger po:iimp po:3sg +SFX c0 er ions/n'q'l't' er po:iimp po:spre po:1pl +SFX c0 er iez/n'q'l'm' er po:iimp po:spre po:2pl +SFX c0 er aient/n'q'l'm't's' [^cg]er po:iimp po:3pl +SFX c0 écer éçaient/n'q'l'm't's' écer po:iimp po:3pl +SFX c0 éger égeaient/n'q'l'm't's' éger po:iimp po:3pl +SFX c0 er ai/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:ipsi po:1sg +SFX c0 écer éçai/j'n'q'l'm't' écer po:ipsi po:1sg +SFX c0 éger égeai/j'n'q'l'm't' éger po:ipsi po:1sg +SFX c0 er as/n'q'l'm't' [^cg]er po:ipsi po:2sg +SFX c0 écer éças/n'q'l'm't' écer po:ipsi po:2sg +SFX c0 éger égeas/n'q'l'm't' éger po:ipsi po:2sg +SFX c0 er a/n'q'l'm't's' [^cg]er po:ipsi po:3sg +SFX c0 écer éça/n'q'l'm't's' écer po:ipsi po:3sg +SFX c0 éger égea/n'q'l'm't's' éger po:ipsi po:3sg +SFX c0 er âmes/n'q'l't' [^cg]er po:ipsi po:1pl +SFX c0 écer éçâmes/n'q'l't' écer po:ipsi po:1pl +SFX c0 éger égeâmes/n'q'l't' éger po:ipsi po:1pl +SFX c0 er âtes/n'q'l'm' [^cg]er po:ipsi po:2pl +SFX c0 écer éçâtes/n'q'l'm' écer po:ipsi po:2pl +SFX c0 éger égeâtes/n'q'l'm' éger po:ipsi po:2pl +SFX c0 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX c0 er erai/j'n'q'l'm't' er po:ifut po:1sg +SFX c0 ébrer èbrerai/j'n'q'l'm't' ébrer po:ifut po:1sg +SFX c0 écer ècerai/j'n'q'l'm't' écer po:ifut po:1sg +SFX c0 écher ècherai/j'n'q'l'm't' écher po:ifut po:1sg +SFX c0 écrer ècrerai/j'n'q'l'm't' écrer po:ifut po:1sg +SFX c0 éder èderai/j'n'q'l'm't' éder po:ifut po:1sg +SFX c0 éger ègerai/j'n'q'l'm't' éger po:ifut po:1sg +SFX c0 égler èglerai/j'n'q'l'm't' égler po:ifut po:1sg +SFX c0 égner ègnerai/j'n'q'l'm't' égner po:ifut po:1sg +SFX c0 égrer ègrerai/j'n'q'l'm't' égrer po:ifut po:1sg +SFX c0 éguer èguerai/j'n'q'l'm't' éguer po:ifut po:1sg +SFX c0 éler èlerai/j'n'q'l'm't' éler po:ifut po:1sg +SFX c0 émer èmerai/j'n'q'l'm't' émer po:ifut po:1sg +SFX c0 éner ènerai/j'n'q'l'm't' éner po:ifut po:1sg +SFX c0 éper èperai/j'n'q'l'm't' éper po:ifut po:1sg +SFX c0 équer èquerai/j'n'q'l'm't' équer po:ifut po:1sg +SFX c0 érer èrerai/j'n'q'l'm't' érer po:ifut po:1sg +SFX c0 éser èserai/j'n'q'l'm't' éser po:ifut po:1sg +SFX c0 éter èterai/j'n'q'l'm't' éter po:ifut po:1sg +SFX c0 étrer ètrerai/j'n'q'l'm't' étrer po:ifut po:1sg +SFX c0 évrer èvrerai/j'n'q'l'm't' évrer po:ifut po:1sg +SFX c0 éyer èyerai/j'n'q'l'm't' éyer po:ifut po:1sg +SFX c0 er eras/n'q'l'm't' er po:ifut po:2sg +SFX c0 ébrer èbreras/n'q'l'm't' ébrer po:ifut po:2sg +SFX c0 écer èceras/n'q'l'm't' écer po:ifut po:2sg +SFX c0 écher ècheras/n'q'l'm't' écher po:ifut po:2sg +SFX c0 écrer ècreras/n'q'l'm't' écrer po:ifut po:2sg +SFX c0 éder èderas/n'q'l'm't' éder po:ifut po:2sg +SFX c0 éger ègeras/n'q'l'm't' éger po:ifut po:2sg +SFX c0 égler ègleras/n'q'l'm't' égler po:ifut po:2sg +SFX c0 égner ègneras/n'q'l'm't' égner po:ifut po:2sg +SFX c0 égrer ègreras/n'q'l'm't' égrer po:ifut po:2sg +SFX c0 éguer ègueras/n'q'l'm't' éguer po:ifut po:2sg +SFX c0 éler èleras/n'q'l'm't' éler po:ifut po:2sg +SFX c0 émer èmeras/n'q'l'm't' émer po:ifut po:2sg +SFX c0 éner èneras/n'q'l'm't' éner po:ifut po:2sg +SFX c0 éper èperas/n'q'l'm't' éper po:ifut po:2sg +SFX c0 équer èqueras/n'q'l'm't' équer po:ifut po:2sg +SFX c0 érer èreras/n'q'l'm't' érer po:ifut po:2sg +SFX c0 éser èseras/n'q'l'm't' éser po:ifut po:2sg +SFX c0 éter èteras/n'q'l'm't' éter po:ifut po:2sg +SFX c0 étrer ètreras/n'q'l'm't' étrer po:ifut po:2sg +SFX c0 évrer èvreras/n'q'l'm't' évrer po:ifut po:2sg +SFX c0 éyer èyeras/n'q'l'm't' éyer po:ifut po:2sg +SFX c0 er era/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3sg +SFX c0 ébrer èbrera/n'q'l'm't's' ébrer po:ifut po:3sg +SFX c0 écer ècera/n'q'l'm't's' écer po:ifut po:3sg +SFX c0 écher èchera/n'q'l'm't's' écher po:ifut po:3sg +SFX c0 écrer ècrera/n'q'l'm't's' écrer po:ifut po:3sg +SFX c0 éder èdera/n'q'l'm't's' éder po:ifut po:3sg +SFX c0 éger ègera/n'q'l'm't's' éger po:ifut po:3sg +SFX c0 égler èglera/n'q'l'm't's' égler po:ifut po:3sg +SFX c0 égner ègnera/n'q'l'm't's' égner po:ifut po:3sg +SFX c0 égrer ègrera/n'q'l'm't's' égrer po:ifut po:3sg +SFX c0 éguer èguera/n'q'l'm't's' éguer po:ifut po:3sg +SFX c0 éler èlera/n'q'l'm't's' éler po:ifut po:3sg +SFX c0 émer èmera/n'q'l'm't's' émer po:ifut po:3sg +SFX c0 éner ènera/n'q'l'm't's' éner po:ifut po:3sg +SFX c0 éper èpera/n'q'l'm't's' éper po:ifut po:3sg +SFX c0 équer èquera/n'q'l'm't's' équer po:ifut po:3sg +SFX c0 érer èrera/n'q'l'm't's' érer po:ifut po:3sg +SFX c0 éser èsera/n'q'l'm't's' éser po:ifut po:3sg +SFX c0 éter ètera/n'q'l'm't's' éter po:ifut po:3sg +SFX c0 étrer ètrera/n'q'l'm't's' étrer po:ifut po:3sg +SFX c0 évrer èvrera/n'q'l'm't's' évrer po:ifut po:3sg +SFX c0 éyer èyera/n'q'l'm't's' éyer po:ifut po:3sg +SFX c0 er erons/n'q'l't' er po:ifut po:1pl +SFX c0 ébrer èbrerons/n'q'l't' ébrer po:ifut po:1pl +SFX c0 écer ècerons/n'q'l't' écer po:ifut po:1pl +SFX c0 écher ècherons/n'q'l't' écher po:ifut po:1pl +SFX c0 écrer ècrerons/n'q'l't' écrer po:ifut po:1pl +SFX c0 éder èderons/n'q'l't' éder po:ifut po:1pl +SFX c0 éger ègerons/n'q'l't' éger po:ifut po:1pl +SFX c0 égler èglerons/n'q'l't' égler po:ifut po:1pl +SFX c0 égner ègnerons/n'q'l't' égner po:ifut po:1pl +SFX c0 égrer ègrerons/n'q'l't' égrer po:ifut po:1pl +SFX c0 éguer èguerons/n'q'l't' éguer po:ifut po:1pl +SFX c0 éler èlerons/n'q'l't' éler po:ifut po:1pl +SFX c0 émer èmerons/n'q'l't' émer po:ifut po:1pl +SFX c0 éner ènerons/n'q'l't' éner po:ifut po:1pl +SFX c0 éper èperons/n'q'l't' éper po:ifut po:1pl +SFX c0 équer èquerons/n'q'l't' équer po:ifut po:1pl +SFX c0 érer èrerons/n'q'l't' érer po:ifut po:1pl +SFX c0 éser èserons/n'q'l't' éser po:ifut po:1pl +SFX c0 éter èterons/n'q'l't' éter po:ifut po:1pl +SFX c0 étrer ètrerons/n'q'l't' étrer po:ifut po:1pl +SFX c0 évrer èvrerons/n'q'l't' évrer po:ifut po:1pl +SFX c0 éyer èyerons/n'q'l't' éyer po:ifut po:1pl +SFX c0 er erez/n'q'l'm' er po:ifut po:2pl +SFX c0 ébrer èbrerez/n'q'l'm' ébrer po:ifut po:2pl +SFX c0 écer ècerez/n'q'l'm' écer po:ifut po:2pl +SFX c0 écher ècherez/n'q'l'm' écher po:ifut po:2pl +SFX c0 écrer ècrerez/n'q'l'm' écrer po:ifut po:2pl +SFX c0 éder èderez/n'q'l'm' éder po:ifut po:2pl +SFX c0 éger ègerez/n'q'l'm' éger po:ifut po:2pl +SFX c0 égler èglerez/n'q'l'm' égler po:ifut po:2pl +SFX c0 égner ègnerez/n'q'l'm' égner po:ifut po:2pl +SFX c0 égrer ègrerez/n'q'l'm' égrer po:ifut po:2pl +SFX c0 éguer èguerez/n'q'l'm' éguer po:ifut po:2pl +SFX c0 éler èlerez/n'q'l'm' éler po:ifut po:2pl +SFX c0 émer èmerez/n'q'l'm' émer po:ifut po:2pl +SFX c0 éner ènerez/n'q'l'm' éner po:ifut po:2pl +SFX c0 éper èperez/n'q'l'm' éper po:ifut po:2pl +SFX c0 équer èquerez/n'q'l'm' équer po:ifut po:2pl +SFX c0 érer èrerez/n'q'l'm' érer po:ifut po:2pl +SFX c0 éser èserez/n'q'l'm' éser po:ifut po:2pl +SFX c0 éter èterez/n'q'l'm' éter po:ifut po:2pl +SFX c0 étrer ètrerez/n'q'l'm' étrer po:ifut po:2pl +SFX c0 évrer èvrerez/n'q'l'm' évrer po:ifut po:2pl +SFX c0 éyer èyerez/n'q'l'm' éyer po:ifut po:2pl +SFX c0 er eront/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3pl! +SFX c0 ébrer èbreront/n'q'l'm't's' ébrer po:ifut po:3pl! +SFX c0 écer èceront/n'q'l'm't's' écer po:ifut po:3pl! +SFX c0 écher ècheront/n'q'l'm't's' écher po:ifut po:3pl! +SFX c0 écrer ècreront/n'q'l'm't's' écrer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éder èderont/n'q'l'm't's' éder po:ifut po:3pl! +SFX c0 éger ègeront/n'q'l'm't's' éger po:ifut po:3pl! +SFX c0 égler ègleront/n'q'l'm't's' égler po:ifut po:3pl! +SFX c0 égner ègneront/n'q'l'm't's' égner po:ifut po:3pl! +SFX c0 égrer ègreront/n'q'l'm't's' égrer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éguer ègueront/n'q'l'm't's' éguer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éler èleront/n'q'l'm't's' éler po:ifut po:3pl! +SFX c0 émer èmeront/n'q'l'm't's' émer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éner èneront/n'q'l'm't's' éner po:ifut po:3pl! +SFX c0 éper èperont/n'q'l'm't's' éper po:ifut po:3pl! +SFX c0 équer èqueront/n'q'l'm't's' équer po:ifut po:3pl! +SFX c0 érer èreront/n'q'l'm't's' érer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éser èseront/n'q'l'm't's' éser po:ifut po:3pl! +SFX c0 éter èteront/n'q'l'm't's' éter po:ifut po:3pl! +SFX c0 étrer ètreront/n'q'l'm't's' étrer po:ifut po:3pl! +SFX c0 évrer èvreront/n'q'l'm't's' évrer po:ifut po:3pl! +SFX c0 éyer èyeront/n'q'l'm't's' éyer po:ifut po:3pl! +SFX c0 er erais/j'n'q'l'm't' er po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 ébrer èbrerais/j'n'q'l'm't' ébrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 écer ècerais/j'n'q'l'm't' écer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 écher ècherais/j'n'q'l'm't' écher po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 écrer ècrerais/j'n'q'l'm't' écrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éder èderais/j'n'q'l'm't' éder po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éger ègerais/j'n'q'l'm't' éger po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 égler èglerais/j'n'q'l'm't' égler po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 égner ègnerais/j'n'q'l'm't' égner po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 égrer ègrerais/j'n'q'l'm't' égrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éguer èguerais/j'n'q'l'm't' éguer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éler èlerais/j'n'q'l'm't' éler po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 émer èmerais/j'n'q'l'm't' émer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éner ènerais/j'n'q'l'm't' éner po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éper èperais/j'n'q'l'm't' éper po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 équer èquerais/j'n'q'l'm't' équer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 érer èrerais/j'n'q'l'm't' érer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éser èserais/j'n'q'l'm't' éser po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éter èterais/j'n'q'l'm't' éter po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 étrer ètrerais/j'n'q'l'm't' étrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 évrer èvrerais/j'n'q'l'm't' évrer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 éyer èyerais/j'n'q'l'm't' éyer po:cond po:1sg po:2sg +SFX c0 er erait/n'q'l'm't's' er po:cond po:3sg +SFX c0 ébrer èbrerait/n'q'l'm't's' ébrer po:cond po:3sg +SFX c0 écer ècerait/n'q'l'm't's' écer po:cond po:3sg +SFX c0 écher ècherait/n'q'l'm't's' écher po:cond po:3sg +SFX c0 écrer ècrerait/n'q'l'm't's' écrer po:cond po:3sg +SFX c0 éder èderait/n'q'l'm't's' éder po:cond po:3sg +SFX c0 éger ègerait/n'q'l'm't's' éger po:cond po:3sg +SFX c0 égler èglerait/n'q'l'm't's' égler po:cond po:3sg +SFX c0 égner ègnerait/n'q'l'm't's' égner po:cond po:3sg +SFX c0 égrer ègrerait/n'q'l'm't's' égrer po:cond po:3sg +SFX c0 éguer èguerait/n'q'l'm't's' éguer po:cond po:3sg +SFX c0 éler èlerait/n'q'l'm't's' éler po:cond po:3sg +SFX c0 émer èmerait/n'q'l'm't's' émer po:cond po:3sg +SFX c0 éner ènerait/n'q'l'm't's' éner po:cond po:3sg +SFX c0 éper èperait/n'q'l'm't's' éper po:cond po:3sg +SFX c0 équer èquerait/n'q'l'm't's' équer po:cond po:3sg +SFX c0 érer èrerait/n'q'l'm't's' érer po:cond po:3sg +SFX c0 éser èserait/n'q'l'm't's' éser po:cond po:3sg +SFX c0 éter èterait/n'q'l'm't's' éter po:cond po:3sg +SFX c0 étrer ètrerait/n'q'l'm't's' étrer po:cond po:3sg +SFX c0 évrer èvrerait/n'q'l'm't's' évrer po:cond po:3sg +SFX c0 éyer èyerait/n'q'l'm't's' éyer po:cond po:3sg +SFX c0 er erions/n'q'l't' er po:cond po:1pl +SFX c0 ébrer èbrerions/n'q'l't' ébrer po:cond po:1pl +SFX c0 écer ècerions/n'q'l't' écer po:cond po:1pl +SFX c0 écher ècherions/n'q'l't' écher po:cond po:1pl +SFX c0 écrer ècrerions/n'q'l't' écrer po:cond po:1pl +SFX c0 éder èderions/n'q'l't' éder po:cond po:1pl +SFX c0 éger ègerions/n'q'l't' éger po:cond po:1pl +SFX c0 égler èglerions/n'q'l't' égler po:cond po:1pl +SFX c0 égner ègnerions/n'q'l't' égner po:cond po:1pl +SFX c0 égrer ègrerions/n'q'l't' égrer po:cond po:1pl +SFX c0 éguer èguerions/n'q'l't' éguer po:cond po:1pl +SFX c0 éler èlerions/n'q'l't' éler po:cond po:1pl +SFX c0 émer èmerions/n'q'l't' émer po:cond po:1pl +SFX c0 éner ènerions/n'q'l't' éner po:cond po:1pl +SFX c0 éper èperions/n'q'l't' éper po:cond po:1pl +SFX c0 équer èquerions/n'q'l't' équer po:cond po:1pl +SFX c0 érer èrerions/n'q'l't' érer po:cond po:1pl +SFX c0 éser èserions/n'q'l't' éser po:cond po:1pl +SFX c0 éter èterions/n'q'l't' éter po:cond po:1pl +SFX c0 étrer ètrerions/n'q'l't' étrer po:cond po:1pl +SFX c0 évrer èvrerions/n'q'l't' évrer po:cond po:1pl +SFX c0 éyer èyerions/n'q'l't' éyer po:cond po:1pl +SFX c0 er eriez/n'q'l'm' er po:cond po:2pl +SFX c0 ébrer èbreriez/n'q'l'm' ébrer po:cond po:2pl +SFX c0 écer èceriez/n'q'l'm' écer po:cond po:2pl +SFX c0 écher ècheriez/n'q'l'm' écher po:cond po:2pl +SFX c0 écrer ècreriez/n'q'l'm' écrer po:cond po:2pl +SFX c0 éder èderiez/n'q'l'm' éder po:cond po:2pl +SFX c0 éger ègeriez/n'q'l'm' éger po:cond po:2pl +SFX c0 égler ègleriez/n'q'l'm' égler po:cond po:2pl +SFX c0 égner ègneriez/n'q'l'm' égner po:cond po:2pl +SFX c0 égrer ègreriez/n'q'l'm' égrer po:cond po:2pl +SFX c0 éguer ègueriez/n'q'l'm' éguer po:cond po:2pl +SFX c0 éler èleriez/n'q'l'm' éler po:cond po:2pl +SFX c0 émer èmeriez/n'q'l'm' émer po:cond po:2pl +SFX c0 éner èneriez/n'q'l'm' éner po:cond po:2pl +SFX c0 éper èperiez/n'q'l'm' éper po:cond po:2pl +SFX c0 équer èqueriez/n'q'l'm' équer po:cond po:2pl +SFX c0 érer èreriez/n'q'l'm' érer po:cond po:2pl +SFX c0 éser èseriez/n'q'l'm' éser po:cond po:2pl +SFX c0 éter èteriez/n'q'l'm' éter po:cond po:2pl +SFX c0 étrer ètreriez/n'q'l'm' étrer po:cond po:2pl +SFX c0 évrer èvreriez/n'q'l'm' évrer po:cond po:2pl +SFX c0 éyer èyeriez/n'q'l'm' éyer po:cond po:2pl +SFX c0 er eraient/n'q'l'm't's' er po:cond po:3pl +SFX c0 ébrer èbreraient/n'q'l'm't's' ébrer po:cond po:3pl +SFX c0 écer èceraient/n'q'l'm't's' écer po:cond po:3pl +SFX c0 écher ècheraient/n'q'l'm't's' écher po:cond po:3pl +SFX c0 écrer ècreraient/n'q'l'm't's' écrer po:cond po:3pl +SFX c0 éder èderaient/n'q'l'm't's' éder po:cond po:3pl +SFX c0 éger ègeraient/n'q'l'm't's' éger po:cond po:3pl +SFX c0 égler ègleraient/n'q'l'm't's' égler po:cond po:3pl +SFX c0 égner ègneraient/n'q'l'm't's' égner po:cond po:3pl +SFX c0 égrer ègreraient/n'q'l'm't's' égrer po:cond po:3pl +SFX c0 éguer ègueraient/n'q'l'm't's' éguer po:cond po:3pl +SFX c0 éler èleraient/n'q'l'm't's' éler po:cond po:3pl +SFX c0 émer èmeraient/n'q'l'm't's' émer po:cond po:3pl +SFX c0 éner èneraient/n'q'l'm't's' éner po:cond po:3pl +SFX c0 éper èperaient/n'q'l'm't's' éper po:cond po:3pl +SFX c0 équer èqueraient/n'q'l'm't's' équer po:cond po:3pl +SFX c0 érer èreraient/n'q'l'm't's' érer po:cond po:3pl +SFX c0 éser èseraient/n'q'l'm't's' éser po:cond po:3pl +SFX c0 éter èteraient/n'q'l'm't's' éter po:cond po:3pl +SFX c0 étrer ètreraient/n'q'l'm't's' étrer po:cond po:3pl +SFX c0 évrer èvreraient/n'q'l'm't's' évrer po:cond po:3pl +SFX c0 éyer èyeraient/n'q'l'm't's' éyer po:cond po:3pl +SFX c0 er asse/j'n'q'l'm't' [^cg]er po:simp po:1sg +SFX c0 écer éçasse/j'n'q'l'm't' écer po:simp po:1sg +SFX c0 éger égeasse/j'n'q'l'm't' éger po:simp po:1sg +SFX c0 er asses/n'q'l'm't' [^cg]er po:simp po:2sg +SFX c0 écer éçasses/n'q'l'm't' écer po:simp po:2sg +SFX c0 éger égeasses/n'q'l'm't' éger po:simp po:2sg +SFX c0 er ât/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3sg +SFX c0 écer éçât/n'q'l'm't's' écer po:simp po:3sg +SFX c0 éger égeât/n'q'l'm't's' éger po:simp po:3sg +SFX c0 er assions/n'q'l't' [^cg]er po:simp po:1pl +SFX c0 écer éçassions/n'q'l't' écer po:simp po:1pl +SFX c0 éger égeassions/n'q'l't' éger po:simp po:1pl +SFX c0 er assiez/n'q'l'm' [^cg]er po:simp po:2pl +SFX c0 écer éçassiez/n'q'l'm' écer po:simp po:2pl +SFX c0 éger égeassiez/n'q'l'm' éger po:simp po:2pl +SFX c0 er assent/n'q'l'm't's' [^cg]er po:simp po:3pl +SFX c0 écer éçassent/n'q'l'm't's' écer po:simp po:3pl +SFX c0 éger égeassent/n'q'l'm't's' éger po:simp po:3pl +SFX c0 ébrer èbre/n'l'm't' ébrer po:impe po:2sg +SFX c0 écer èce/n'l'm't' écer po:impe po:2sg +SFX c0 écher èche/n'l'm't' écher po:impe po:2sg +SFX c0 écrer ècre/n'l'm't' écrer po:impe po:2sg +SFX c0 éder ède/n'l'm't' éder po:impe po:2sg +SFX c0 éger ège/n'l'm't' éger po:impe po:2sg +SFX c0 égler ègle/n'l'm't' égler po:impe po:2sg +SFX c0 égner ègne/n'l'm't' égner po:impe po:2sg +SFX c0 égrer ègre/n'l'm't' égrer po:impe po:2sg +SFX c0 éguer ègue/n'l'm't' éguer po:impe po:2sg +SFX c0 éler èle/n'l'm't' éler po:impe po:2sg +SFX c0 émer ème/n'l'm't' émer po:impe po:2sg +SFX c0 éner ène/n'l'm't' éner po:impe po:2sg +SFX c0 éper èpe/n'l'm't' éper po:impe po:2sg +SFX c0 équer èque/n'l'm't' équer po:impe po:2sg +SFX c0 érer ère/n'l'm't' érer po:impe po:2sg +SFX c0 éser èse/n'l'm't' éser po:impe po:2sg +SFX c0 éter ète/n'l'm't' éter po:impe po:2sg +SFX c0 étrer ètre/n'l'm't' étrer po:impe po:2sg +SFX c0 évrer èvre/n'l'm't' évrer po:impe po:2sg +SFX c0 éyer èye/n'l'm't' éyer po:impe po:2sg +SFX c0 er ons/n'l't' [^cg]er po:impe po:1pl +SFX c0 écer éçons/n'l't' écer po:impe po:1pl +SFX c0 éger égeons/n'l't' éger po:impe po:1pl +SFX c0 er ez/n'l'm' er po:impe po:2pl + +SFX d0 Y 144 +SFX d0 er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX d0 er ant/n'q'd'l'm't's' er po:ppre +SFX d0 eter ette/j'n'q'l'm't's' jeter po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eter ette/j'n'q'l'm't's' [^j]eter po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eter ète/j'n'q'l'm't's' [^j]eter po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' ppeler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' [^p].eler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eler èle/j'n'q'l'm't's' [^p].eler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eler elle/j'n'q'l'm't's' épeler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 eler èle/j'n'q'l'm't's' épeler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX d0 er è/n'q'l'm't' er po:ipre po:1isg +SFX d0 eter ettes/n'q'l'm't' jeter po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eter ettes/n'q'l'm't' [^j]eter po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eter ètes/n'q'l'm't' [^j]eter po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' ppeler po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' [^p].eler po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eler èles/n'q'l'm't' [^p].eler po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eler elles/n'q'l'm't' épeler po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 eler èles/n'q'l'm't' épeler po:ipre po:spre po:2sg +SFX d0 er ons/n'q'l't' er po:ipre po:1pl +SFX d0 er ez/n'q'l'm' er po:ipre po:2pl +SFX d0 eter ettent/n'q'l'm't's' jeter po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eter ettent/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eter ètent/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' ppeler po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eler èlent/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eler ellent/n'q'l'm't's' épeler po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 eler èlent/n'q'l'm't's' épeler po:ipre po:spre po:3pl +SFX d0 er ais/j'n'q'l'm't' er po:iimp po:1sg po:2sg +SFX d0 er ait/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3sg +SFX d0 er ions/n'q'l't' er po:iimp po:spre po:1pl +SFX d0 er iez/n'q'l'm' er po:iimp po:spre po:2pl +SFX d0 er aient/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3pl +SFX d0 er ai/j'n'q'l'm't' er po:ipsi po:1sg +SFX d0 er as/n'q'l'm't' er po:ipsi po:2sg +SFX d0 er a/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3sg +SFX d0 er âmes/n'q'l't' er po:ipsi po:1pl +SFX d0 er âtes/n'q'l'm' er po:ipsi po:2pl +SFX d0 er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX d0 eter etterai/j'n'q'l'm't' jeter po:ifut po:1sg +SFX d0 eter etterai/j'n'q'l'm't' [^j]eter po:ifut po:1sg +SFX d0 eter èterai/j'n'q'l'm't' [^j]eter po:ifut po:1sg +SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' ppeler po:ifut po:1sg +SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' [^p].eler po:ifut po:1sg +SFX d0 eler èlerai/j'n'q'l'm't' [^p].eler po:ifut po:1sg +SFX d0 eler ellerai/j'n'q'l'm't' épeler po:ifut po:1sg +SFX d0 eler èlerai/j'n'q'l'm't' épeler po:ifut po:1sg +SFX d0 eter etteras/n'q'l'm't' jeter po:ifut po:2sg +SFX d0 eter etteras/n'q'l'm't' [^j]eter po:ifut po:2sg +SFX d0 eter èteras/n'q'l'm't' [^j]eter po:ifut po:2sg +SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' ppeler po:ifut po:2sg +SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' [^p].eler po:ifut po:2sg +SFX d0 eler èleras/n'q'l'm't' [^p].eler po:ifut po:2sg +SFX d0 eler elleras/n'q'l'm't' épeler po:ifut po:2sg +SFX d0 eler èleras/n'q'l'm't' épeler po:ifut po:2sg +SFX d0 eter ettera/n'q'l'm't's' jeter po:ifut po:3sg +SFX d0 eter ettera/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ifut po:3sg +SFX d0 eter ètera/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ifut po:3sg +SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' ppeler po:ifut po:3sg +SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ifut po:3sg +SFX d0 eler èlera/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ifut po:3sg +SFX d0 eler ellera/n'q'l'm't's' épeler po:ifut po:3sg +SFX d0 eler èlera/n'q'l'm't's' épeler po:ifut po:3sg +SFX d0 eter etterons/n'q'l't' jeter po:ifut po:1pl +SFX d0 eter etterons/n'q'l't' [^j]eter po:ifut po:1pl +SFX d0 eter èterons/n'q'l't' [^j]eter po:ifut po:1pl +SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' ppeler po:ifut po:1pl +SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' [^p].eler po:ifut po:1pl +SFX d0 eler èlerons/n'q'l't' [^p].eler po:ifut po:1pl +SFX d0 eler ellerons/n'q'l't' épeler po:ifut po:1pl +SFX d0 eler èlerons/n'q'l't' épeler po:ifut po:1pl +SFX d0 eter etterez/n'q'l'm' jeter po:ifut po:2pl +SFX d0 eter etterez/n'q'l'm' [^j]eter po:ifut po:2pl +SFX d0 eter èterez/n'q'l'm' [^j]eter po:ifut po:2pl +SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' ppeler po:ifut po:2pl +SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' [^p].eler po:ifut po:2pl +SFX d0 eler èlerez/n'q'l'm' [^p].eler po:ifut po:2pl +SFX d0 eler ellerez/n'q'l'm' épeler po:ifut po:2pl +SFX d0 eler èlerez/n'q'l'm' épeler po:ifut po:2pl +SFX d0 eter etteront/n'q'l'm't's' jeter po:ifut po:3pl! +SFX d0 eter etteront/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ifut po:3pl! +SFX d0 eter èteront/n'q'l'm't's' [^j]eter po:ifut po:3pl! +SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' ppeler po:ifut po:3pl! +SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ifut po:3pl! +SFX d0 eler èleront/n'q'l'm't's' [^p].eler po:ifut po:3pl! +SFX d0 eler elleront/n'q'l'm't's' épeler po:ifut po:3pl! +SFX d0 eler èleront/n'q'l'm't's' épeler po:ifut po:3pl! +SFX d0 eter etterais/j'n'q'l'm't' jeter po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eter etterais/j'n'q'l'm't' [^j]eter po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eter èterais/j'n'q'l'm't' [^j]eter po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' ppeler po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' [^p].eler po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eler èlerais/j'n'q'l'm't' [^p].eler po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eler ellerais/j'n'q'l'm't' épeler po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eler èlerais/j'n'q'l'm't' épeler po:cond po:1sg po:2sg +SFX d0 eter etterait/n'q'l'm't's' jeter po:cond po:3sg +SFX d0 eter etterait/n'q'l'm't's' [^j]eter po:cond po:3sg +SFX d0 eter èterait/n'q'l'm't's' [^j]eter po:cond po:3sg +SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' ppeler po:cond po:3sg +SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' [^p].eler po:cond po:3sg +SFX d0 eler èlerait/n'q'l'm't's' [^p].eler po:cond po:3sg +SFX d0 eler ellerait/n'q'l'm't's' épeler po:cond po:3sg +SFX d0 eler èlerait/n'q'l'm't's' épeler po:cond po:3sg +SFX d0 eter etterions/n'q'l't' jeter po:cond po:1pl +SFX d0 eter etterions/n'q'l't' [^j]eter po:cond po:1pl +SFX d0 eter èterions/n'q'l't' [^j]eter po:cond po:1pl +SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' ppeler po:cond po:1pl +SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' [^p].eler po:cond po:1pl +SFX d0 eler èlerions/n'q'l't' [^p].eler po:cond po:1pl +SFX d0 eler ellerions/n'q'l't' épeler po:cond po:1pl +SFX d0 eler èlerions/n'q'l't' épeler po:cond po:1pl +SFX d0 eter etteriez/n'q'l'm' jeter po:cond po:2pl +SFX d0 eter etteriez/n'q'l'm' [^j]eter po:cond po:2pl +SFX d0 eter èteriez/n'q'l'm' [^j]eter po:cond po:2pl +SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' ppeler po:cond po:2pl +SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' [^p].eler po:cond po:2pl +SFX d0 eler èleriez/n'q'l'm' [^p].eler po:cond po:2pl +SFX d0 eler elleriez/n'q'l'm' épeler po:cond po:2pl +SFX d0 eler èleriez/n'q'l'm' épeler po:cond po:2pl +SFX d0 eter etteraient/n'q'l'm't's' jeter po:cond po:3pl +SFX d0 eter etteraient/n'q'l'm't's' [^j]eter po:cond po:3pl +SFX d0 eter èteraient/n'q'l'm't's' [^j]eter po:cond po:3pl +SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' ppeler po:cond po:3pl +SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' [^p].eler po:cond po:3pl +SFX d0 eler èleraient/n'q'l'm't's' [^p].eler po:cond po:3pl +SFX d0 eler elleraient/n'q'l'm't's' épeler po:cond po:3pl +SFX d0 eler èleraient/n'q'l'm't's' épeler po:cond po:3pl +SFX d0 er asse/j'n'q'l'm't' er po:simp po:1sg +SFX d0 er asses/n'q'l'm't' er po:simp po:2sg +SFX d0 er ât/n'q'l'm't's' er po:simp po:3sg +SFX d0 er assions/n'q'l't' er po:simp po:1pl +SFX d0 er assiez/n'q'l'm' er po:simp po:2pl +SFX d0 er assent/n'q'l'm't's' er po:simp po:3pl +SFX d0 eter ette/n'l'm't' jeter po:impe po:2sg +SFX d0 eter ette/n'l'm't' [^j]eter po:impe po:2sg +SFX d0 eter ète/n'l'm't' [^j]eter po:impe po:2sg +SFX d0 eler elle/n'l'm't' ppeler po:impe po:2sg +SFX d0 eler elle/n'l'm't' [^p].eler po:impe po:2sg +SFX d0 eler èle/n'l'm't' [^p].eler po:impe po:2sg +SFX d0 eler elle/n'l'm't' épeler po:impe po:2sg +SFX d0 eler èle/n'l'm't' épeler po:impe po:2sg +SFX d0 er ons/n'l't' er po:impe po:1pl +SFX d0 er ez/n'l'm' er po:impe po:2pl + +SFX aA Y 54 +SFX aA ller ller/n'q'd'l'm't' aller po:infi +SFX aA ller llant/n'q'd'l'm't' aller po:ppre +SFX aA ller llé/q' aller po:ppas is:mas is:sg +SFX aA ller llés/q' aller po:ppas is:mas is:pl +SFX aA ller llée/q' aller po:ppas is:fem is:sg +SFX aA ller llées/q' aller po:ppas is:fem is:pl +SFX aA aller vais/j'n'q'l'm't' aller po:ipre po:1sg +SFX aA aller vas/n'q'l'm't' aller po:ipre po:2sg +SFX aA aller va/c'n'q'l'm't' aller po:ipre po:3sg +SFX aA ller llons/n'q'l't' aller po:ipre po:1pl +SFX aA ller llez/n'q'l'm' aller po:ipre po:2pl +SFX aA aller vont/n'q'l'm't' aller po:ipre po:3pl! +SFX aA ller llais/j'n'q'l'm't' aller po:iimp po:1sg po:2sg +SFX aA ller llait/c'n'q'l'm't' aller po:iimp po:3sg +SFX aA ller llions/n'q'l't' aller po:iimp po:1pl +SFX aA ller lliez/n'q'l'm' aller po:iimp po:2pl +SFX aA ller llaient/n'q'l'm't' aller po:iimp po:3pl +SFX aA ller llai/j'n'q'l'm't' aller po:ipsi po:1sg +SFX aA ller llas/n'q'l'm't' aller po:ipsi po:2sg +SFX aA ller lla/c'n'q'l'm't' aller po:ipsi po:3sg +SFX aA ller llâmes/n'q'l't' aller po:ipsi po:1pl +SFX aA ller llâtes/n'q'l'm' aller po:ipsi po:2pl +SFX aA ller llèrent/n'q'l'm't' aller po:ipsi po:3pl! +SFX aA aller irai/j'n'q'l'm't' aller po:ifut po:1sg +SFX aA aller iras/n'q'l'm't' aller po:ifut po:2sg +SFX aA aller ira/c'n'q'l'm't' aller po:ifut po:3sg +SFX aA aller irons/n'q'l't' aller po:ifut po:1pl +SFX aA aller irez/n'q'l'm' aller po:ifut po:2pl +SFX aA aller iront/n'q'l'm't' aller po:ifut po:3pl! +SFX aA aller irais/j'n'q'l'm't' aller po:cond po:1sg po:2sg +SFX aA aller irait/c'n'q'l'm't' aller po:cond po:3sg +SFX aA aller irions/n'q'l't' aller po:cond po:1pl +SFX aA aller iriez/n'q'l'm' aller po:cond po:2pl +SFX aA aller iraient/n'q'l'm't' aller po:cond po:3pl +SFX aA ller ille/j'n'q'l'm't' aller po:spre po:1sg po:3sg +SFX aA ller illes/n'q'l'm't' aller po:spre po:2sg +SFX aA ller llions/n'q'l't' aller po:spre po:1pl +SFX aA ller lliez/n'q'l'm' aller po:spre po:2pl +SFX aA ller illent/n'q'l'm't' aller po:spre po:3pl +SFX aA ller llasse/j'n'q'l'm't' aller po:simp po:1sg +SFX aA ller llasses/n'q'l'm't' aller po:simp po:2sg +SFX aA ller llât/c'n'q'l'm't' aller po:simp po:3sg +SFX aA ller llassions/n'q'l't' aller po:simp po:1pl +SFX aA ller llassiez/n'q'l'm' aller po:simp po:2pl +SFX aA ller llassent/n'q'l'm't' aller po:simp po:3pl +SFX aA aller va/n'l'm't' aller po:impe po:2sg +SFX aA aller vas-y/n'l'm't' aller po:impe po:2sg ds:+y +SFX aA aller va-t'en/n'l' aller po:impe po:2sg ds:+te ds:+en +SFX aA ller llons/n'l't' aller po:impe po:1pl +SFX aA ller llons-y/n'l' aller po:impe po:1pl ds:+y +SFX aA ller llons-nous-en/n'l' aller po:impe po:1pl ds:+nous ds:+en +SFX aA ller llez/n'l'm' aller po:impe po:2pl +SFX aA ller llez-y/n'l' aller po:impe po:2pl ds:+y +SFX aA ller llez-vous-en/n'l' aller po:impe po:2pl ds:+vous ds:+en + +SFX aD Y 44 +SFX aD voyer voyer/n'q'd'l'm't's' envoyer po:infi +SFX aD voyer voyant/n'q'd'l'm't's' envoyer po:ppre +SFX aD voyer voyé/d'q' envoyer po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX aD voyer voyés/d'q' envoyer po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aD voyer voyée/d'q' envoyer po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aD voyer voyées/d'q' envoyer po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX aD voyer voie/j'n'q'l'm't's' envoyer po:ipre po:1sg po:3sg +SFX aD voyer voies/n'q'l'm't' envoyer po:ipre po:2sg +SFX aD voyer voyons/n'q'l't' envoyer po:ipre po:1pl +SFX aD voyer voyez/n'q'l'm' envoyer po:ipre po:2pl +SFX aD voyer voient/n'q'l'm't's' envoyer po:ipre po:spre po:3pl +SFX aD voyer voyais/j'n'q'l'm't' envoyer po:iimp po:1sg po:2sg +SFX aD voyer voyait/n'q'l'm't's' envoyer po:iimp po:3sg +SFX aD voyer voyions/n'q'l't' envoyer po:iimp po:spre po:1pl +SFX aD voyer voyiez/n'q'l'm' envoyer po:iimp po:spre po:2pl +SFX aD voyer voyaient/n'q'l'm't's' envoyer po:iimp po:3pl +SFX aD voyer voyai/j'n'q'l'm't' envoyer po:ipsi po:1sg +SFX aD voyer voyas/n'q'l'm't' envoyer po:ipsi po:2sg +SFX aD voyer voya/n'q'l'm't's' envoyer po:ipsi po:3sg +SFX aD voyer voyâmes/n'q'l't' envoyer po:ipsi po:1pl +SFX aD voyer voyâtes/n'q'l'm' envoyer po:ipsi po:2pl +SFX aD voyer voyèrent/n'q'l'm't's' envoyer po:ipsi po:3pl! +SFX aD voyer verrai/j'n'q'l'm't' envoyer po:ifut po:1sg +SFX aD voyer verras/n'q'l'm't' envoyer po:ifut po:2sg +SFX aD voyer verra/n'q'l'm't's' envoyer po:ifut po:3sg +SFX aD voyer verrons/n'q'l't' envoyer po:ifut po:1pl +SFX aD voyer verrez/n'q'l'm' envoyer po:ifut po:2pl +SFX aD voyer verront/n'q'l'm't's' envoyer po:ifut po:3pl! +SFX aD voyer verrais/j'n'q'l'm't' envoyer po:cond po:1sg po:2sg +SFX aD voyer verrait/n'q'l'm't's' envoyer po:cond po:3sg +SFX aD voyer verrions/n'q'l't' envoyer po:cond po:1pl +SFX aD voyer verriez/n'q'l'm' envoyer po:cond po:2pl +SFX aD voyer verraient/n'q'l'm't's' envoyer po:cond po:3pl +SFX aD voyer voie/j'n'q'l'm't's' envoyer po:spre po:1sg po:3sg +SFX aD voyer voies/n'q'l'm't' envoyer po:spre po:2sg +SFX aD voyer voyasse/j'n'q'l'm't' envoyer po:simp po:1sg +SFX aD voyer voyasses/n'q'l'm't' envoyer po:simp po:2sg +SFX aD voyer voyât/n'q'l'm't's' envoyer po:simp po:3sg +SFX aD voyer voyassions/n'q'l't' envoyer po:simp po:1pl +SFX aD voyer voyassiez/n'q'l'm' envoyer po:simp po:2pl +SFX aD voyer voyassent/n'q'l'm't's' envoyer po:simp po:3pl +SFX aD voyer voie/n'l'm't' envoyer po:impe po:2sg +SFX aD voyer voyons/n'l't' envoyer po:impe po:1pl +SFX aD voyer voyez/n'l'm' envoyer po:impe po:2pl + +SFX aE Y 6 +SFX aE direr direr/n'q'd'l'm't's' direr po:infi +SFX aE direr dirant/n'q'd'l'm't's' direr po:ppre +SFX aE direr diré/L'D'Q' direr po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX aE direr dirés/D'Q' direr po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aE direr dirée/L'D'Q' direr po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aE direr dirées/D'Q' direr po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX aF Y 18 +SFX aF cerner cerner/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX aF cerner cernant/n'q'd'l'm't's' er po:ppre +SFX aF cerner cerné/L'D'Q' er po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX aF cerner cernés/D'Q' er po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aF cerner cernée/L'D'Q' er po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aF cerner cernées/D'Q' er po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX aF cerner cerne/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3sg +SFX aF cerner cernent/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3pl +SFX aF cerner cernait/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3sg +SFX aF cerner cernaient/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3pl +SFX aF cerner cerna/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3sg +SFX aF cerner cernèrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX aF cerner cernera/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3sg +SFX aF cerner cerneront/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3pl! +SFX aF cerner cernerait/n'q'l'm't's' er po:cond po:3sg +SFX aF cerner cerneraient/n'q'l'm't's' er po:cond po:3pl +SFX aF cerner cernât/n'q'l'm't's' er po:simp po:3sg +SFX aF cerner cernassent/n'q'l'm't's' er po:simp po:3pl + +SFX aG Y 19 +SFX aG er er/n'q'd'l'm't's' er po:infi +SFX aG er ant/n'q'd'l'm't's' er po:ppre +SFX aG mber mbé/d'q' mber po:ppas is:epi is:inv +SFX aG lter lté/d'q' lter po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX aG lter ltés/d'q' lter po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aG lter ltée/d'q' lter po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aG lter ltées/d'q' lter po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX aG er e/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3sg +SFX aG er ent/n'q'l'm't's' er po:ipre po:spre po:3pl +SFX aG er ait/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3sg +SFX aG er aient/n'q'l'm't's' er po:iimp po:3pl +SFX aG er a/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3sg +SFX aG er èrent/n'q'l'm't's' er po:ipsi po:3pl! +SFX aG er era/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3sg +SFX aG er eront/n'q'l'm't's' er po:ifut po:3pl! +SFX aG er erait/n'q'l'm't's' er po:cond po:3sg +SFX aG er eraient/n'q'l'm't's' er po:cond po:3pl +SFX aG er ât/n'q'l'm't's' er po:simp po:3sg +SFX aG er assent/n'q'l'm't's' er po:simp po:3pl + +SFX aH Y 39 +SFX aH er er/n'q'd'l'm't's' gger po:infi +SFX aH er ant/n'q'd'l'm't's' gger po:ppre +SFX aH er é/q' gger po:ppas po:1jsg is:epi is:inv +SFX aH er e/j'n'q'l'm't's' gger po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX aH er es/n'q'l'm't' gger po:ipre po:spre po:2sg +SFX aH er ons/n'q'l't' gger po:ipre po:1pl +SFX aH er ez/n'q'l'm' gger po:ipre po:2pl +SFX aH er ent/n'q'l'm't's' gger po:ipre po:spre po:3pl +SFX aH er ais/j'n'q'l'm't' gger po:iimp po:1sg po:2sg +SFX aH er ait/n'q'l'm't's' gger po:iimp po:3sg +SFX aH er ions/n'q'l't' gger po:iimp po:spre po:1pl +SFX aH er iez/n'q'l'm' gger po:iimp po:spre po:2pl +SFX aH er aient/n'q'l'm't's' gger po:iimp po:3pl +SFX aH er ai/j'n'q'l'm't' gger po:ipsi po:1sg +SFX aH er as/n'q'l'm't' gger po:ipsi po:2sg +SFX aH er a/n'q'l'm't's' gger po:ipsi po:3sg +SFX aH er âmes/n'q'l't' gger po:ipsi po:1pl +SFX aH er âtes/n'q'l'm' gger po:ipsi po:2pl +SFX aH er èrent/n'q'l'm't's' gger po:ipsi po:3pl! +SFX aH er erai/j'n'q'l'm't' gger po:ifut po:1sg +SFX aH er eras/n'q'l'm't' gger po:ifut po:2sg +SFX aH er era/n'q'l'm't's' gger po:ifut po:3sg +SFX aH er erons/n'q'l't' gger po:ifut po:1pl +SFX aH er erez/n'q'l'm' gger po:ifut po:2pl +SFX aH er eront/n'q'l'm't's' gger po:ifut po:3pl! +SFX aH er erais/j'n'q'l'm't' gger po:cond po:1sg po:2sg +SFX aH er erait/n'q'l'm't's' gger po:cond po:3sg +SFX aH er erions/n'q'l't' gger po:cond po:1pl +SFX aH er eriez/n'q'l'm' gger po:cond po:2pl +SFX aH er eraient/n'q'l'm't's' gger po:cond po:3pl +SFX aH er asse/j'n'q'l'm't' gger po:simp po:1sg +SFX aH er asses/n'q'l'm't' gger po:simp po:2sg +SFX aH er ât/n'q'l'm't's' gger po:simp po:3sg +SFX aH er assions/n'q'l't' gger po:simp po:1pl +SFX aH er assiez/n'q'l'm' gger po:simp po:2pl +SFX aH er assent/n'q'l'm't's' gger po:simp po:3pl +SFX aH er e/n'l'm't' gger po:impe po:2sg +SFX aH er ons/n'l't' gger po:impe po:1pl +SFX aH er ez/n'l'm' gger po:impe po:2pl + +SFX aY Y 57 +SFX aY neler neler/n'q'd'l'm't's' neler po:infi +SFX aY neler nelant/n'q'd'l'm't's' neler po:ppre +SFX aY neler nelé/L'D'Q' neler po:ppas po:adj po:1jsg is:mas is:sg +SFX aY neler nelés/D'Q' neler po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aY neler nelée/L'D'Q' neler po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aY neler nelées/D'Q' neler po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX aY éneler énelle/j'n'q'l'm't's' éneler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX aY èneler énèle/j'n'q'l'm't's' èneler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX aY éneler énelles/n'q'l'm't' éneler po:ipre po:spre po:2sg +SFX aY èneler énèles/n'q'l'm't' èneler po:ipre po:spre po:2sg +SFX aY neler nelons/n'q'l't' neler po:ipre po:1pl +SFX aY neler nelez/n'q'l'm' neler po:ipre po:2pl +SFX aY éneler énellent/n'q'l'm't's' éneler po:ipre po:spre po:3pl +SFX aY èneler énèlent/n'q'l'm't's' èneler po:ipre po:spre po:3pl +SFX aY neler nelais/j'n'q'l'm't' neler po:iimp po:1sg po:2sg +SFX aY neler nelait/n'q'l'm't's' neler po:iimp po:3sg +SFX aY neler nelions/n'q'l't' neler po:iimp po:spre po:1pl +SFX aY neler neliez/n'q'l'm' neler po:iimp po:spre po:2pl +SFX aY neler nelaient/n'q'l'm't's' neler po:iimp po:3pl +SFX aY neler nelai/j'n'q'l'm't' neler po:ipsi po:1sg +SFX aY neler nelas/n'q'l'm't' neler po:ipsi po:2sg +SFX aY neler nela/n'q'l'm't's' neler po:ipsi po:3sg +SFX aY neler nelâmes/n'q'l't' neler po:ipsi po:1pl +SFX aY neler nelâtes/n'q'l'm' neler po:ipsi po:2pl +SFX aY neler nelèrent/n'q'l'm't's' neler po:ipsi po:3pl! +SFX aY éneler énellerai/j'n'q'l'm't' éneler po:ifut po:1sg +SFX aY èneler énèlerai/j'n'q'l'm't' èneler po:ifut po:1sg +SFX aY éneler énelleras/n'q'l'm't' éneler po:ifut po:2sg +SFX aY èneler énèleras/n'q'l'm't' èneler po:ifut po:2sg +SFX aY éneler énellera/n'q'l'm't's' éneler po:ifut po:3sg +SFX aY èneler énèlera/n'q'l'm't's' èneler po:ifut po:3sg +SFX aY éneler énellerons/n'q'l't' éneler po:ifut po:1pl +SFX aY èneler énèlerons/n'q'l't' èneler po:ifut po:1pl +SFX aY éneler énellerez/n'q'l'm' éneler po:ifut po:2pl +SFX aY èneler énèlerez/n'q'l'm' èneler po:ifut po:2pl +SFX aY éneler énelleront/n'q'l'm't's' éneler po:ifut po:3pl! +SFX aY èneler énèleront/n'q'l'm't's' èneler po:ifut po:3pl! +SFX aY éneler énellerais/j'n'q'l'm't' éneler po:cond po:1sg po:2sg +SFX aY èneler énèlerais/j'n'q'l'm't' èneler po:cond po:1sg po:2sg +SFX aY éneler énellerait/n'q'l'm't's' éneler po:cond po:3sg +SFX aY èneler énèlerait/n'q'l'm't's' èneler po:cond po:3sg +SFX aY éneler énellerions/n'q'l't' éneler po:cond po:1pl +SFX aY èneler énèlerions/n'q'l't' èneler po:cond po:1pl +SFX aY éneler énelleriez/n'q'l'm' éneler po:cond po:2pl +SFX aY èneler énèleriez/n'q'l'm' èneler po:cond po:2pl +SFX aY éneler énelleraient/n'q'l'm't's' éneler po:cond po:3pl +SFX aY èneler énèleraient/n'q'l'm't's' èneler po:cond po:3pl +SFX aY neler nelasse/j'n'q'l'm't' neler po:simp po:1sg +SFX aY neler nelasses/n'q'l'm't' neler po:simp po:2sg +SFX aY neler nelât/n'q'l'm't's' neler po:simp po:3sg +SFX aY neler nelassions/n'q'l't' neler po:simp po:1pl +SFX aY neler nelassiez/n'q'l'm' neler po:simp po:2pl +SFX aY neler nelassent/n'q'l'm't's' neler po:simp po:3pl +SFX aY éneler énelle/n'l'm't' éneler po:impe po:2sg +SFX aY èneler énèle/n'l'm't' èneler po:impe po:2sg +SFX aY neler nelons/n'l't' neler po:impe po:1pl +SFX aY neler nelez/n'l'm' neler po:impe po:2pl + +SFX aZ Y 57 +SFX aZ teler teler/n'q'd'l'm't's' teler po:infi +SFX aZ teler telant/n'q'd'l'm't's' teler po:ppre +SFX aZ teler telé/L'D'Q' teler po:ppas po:adj po:1jsg is:mas is:sg +SFX aZ teler telés/D'Q' teler po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX aZ teler telée/L'D'Q' teler po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX aZ teler telées/D'Q' teler po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX aZ ételer ételle/j'n'q'l'm't's' ételer po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX aZ èteler étèle/j'n'q'l'm't's' èteler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX aZ ételer ételles/n'q'l'm't' ételer po:ipre po:spre po:2sg +SFX aZ èteler étèles/n'q'l'm't' èteler po:ipre po:spre po:2sg +SFX aZ teler telons/n'q'l't' teler po:ipre po:1pl +SFX aZ teler telez/n'q'l'm' teler po:ipre po:2pl +SFX aZ ételer étellent/n'q'l'm't's' ételer po:ipre po:spre po:3pl +SFX aZ èteler étèlent/n'q'l'm't's' èteler po:ipre po:spre po:3pl +SFX aZ teler telais/j'n'q'l'm't' teler po:iimp po:1sg po:2sg +SFX aZ teler telait/n'q'l'm't's' teler po:iimp po:3sg +SFX aZ teler telions/n'q'l't' teler po:iimp po:spre po:1pl +SFX aZ teler teliez/n'q'l'm' teler po:iimp po:spre po:2pl +SFX aZ teler telaient/n'q'l'm't's' teler po:iimp po:3pl +SFX aZ teler telai/j'n'q'l'm't' teler po:ipsi po:1sg +SFX aZ teler telas/n'q'l'm't' teler po:ipsi po:2sg +SFX aZ teler tela/n'q'l'm't's' teler po:ipsi po:3sg +SFX aZ teler telâmes/n'q'l't' teler po:ipsi po:1pl +SFX aZ teler telâtes/n'q'l'm' teler po:ipsi po:2pl +SFX aZ teler telèrent/n'q'l'm't's' teler po:ipsi po:3pl! +SFX aZ ételer étellerai/j'n'q'l'm't' ételer po:ifut po:1sg +SFX aZ èteler étèlerai/j'n'q'l'm't' èteler po:ifut po:1sg +SFX aZ ételer ételleras/n'q'l'm't' ételer po:ifut po:2sg +SFX aZ èteler étèleras/n'q'l'm't' èteler po:ifut po:2sg +SFX aZ ételer étellera/n'q'l'm't's' ételer po:ifut po:3sg +SFX aZ èteler étèlera/n'q'l'm't's' èteler po:ifut po:3sg +SFX aZ ételer étellerons/n'q'l't' ételer po:ifut po:1pl +SFX aZ èteler étèlerons/n'q'l't' èteler po:ifut po:1pl +SFX aZ ételer étellerez/n'q'l'm' ételer po:ifut po:2pl +SFX aZ èteler étèlerez/n'q'l'm' èteler po:ifut po:2pl +SFX aZ ételer ételleront/n'q'l'm't's' ételer po:ifut po:3pl! +SFX aZ èteler étèleront/n'q'l'm't's' èteler po:ifut po:3pl! +SFX aZ ételer étellerais/j'n'q'l'm't' ételer po:cond po:1sg po:2sg +SFX aZ èteler étèlerais/j'n'q'l'm't' èteler po:cond po:1sg po:2sg +SFX aZ ételer étellerait/n'q'l'm't's' ételer po:cond po:3sg +SFX aZ èteler étèlerait/n'q'l'm't's' èteler po:cond po:3sg +SFX aZ ételer étellerions/n'q'l't' ételer po:cond po:1pl +SFX aZ èteler étèlerions/n'q'l't' èteler po:cond po:1pl +SFX aZ ételer ételleriez/n'q'l'm' ételer po:cond po:2pl +SFX aZ èteler étèleriez/n'q'l'm' èteler po:cond po:2pl +SFX aZ ételer ételleraient/n'q'l'm't's' ételer po:cond po:3pl +SFX aZ èteler étèleraient/n'q'l'm't's' èteler po:cond po:3pl +SFX aZ teler telasse/j'n'q'l'm't' teler po:simp po:1sg +SFX aZ teler telasses/n'q'l'm't' teler po:simp po:2sg +SFX aZ teler telât/n'q'l'm't's' teler po:simp po:3sg +SFX aZ teler telassions/n'q'l't' teler po:simp po:1pl +SFX aZ teler telassiez/n'q'l'm' teler po:simp po:2pl +SFX aZ teler telassent/n'q'l'm't's' teler po:simp po:3pl +SFX aZ ételer ételle/n'l'm't' ételer po:impe po:2sg +SFX aZ èteler étèle/n'l'm't' èteler po:impe po:2sg +SFX aZ teler telons/n'l't' teler po:impe po:1pl +SFX aZ teler telez/n'l'm' teler po:impe po:2pl + +SFX dA Y 42 +SFX dA peler peler/n'q'd'l'm't's' peler po:infi +SFX dA peler pelant/n'q'd'l'm't's' peler po:ppre +SFX dA peler pelé/L'D'Q' peler po:ppas po:adj po:1jsg is:mas is:sg +SFX dA peler pelés/D'Q' peler po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX dA peler pelée/L'D'Q' peler po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX dA peler pelées/D'Q' peler po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX dA peler pelle/j'n'q'l'm't's' peler po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX dA peler pelles/n'q'l'm't' peler po:ipre po:spre po:2sg +SFX dA peler pelons/n'q'l't' peler po:ipre po:1pl +SFX dA peler pelez/n'q'l'm' peler po:ipre po:2pl +SFX dA peler pellent/n'q'l'm't's' peler po:ipre po:spre po:3pl +SFX dA peler pelais/j'n'q'l'm't' peler po:iimp po:1sg po:2sg +SFX dA peler pelait/n'q'l'm't's' peler po:iimp po:3sg +SFX dA peler pelions/n'q'l't' peler po:iimp po:spre po:1pl +SFX dA peler peliez/n'q'l'm' peler po:iimp po:spre po:2pl +SFX dA peler pelaient/n'q'l'm't's' peler po:iimp po:3pl +SFX dA peler pelai/j'n'q'l'm't' peler po:ipsi po:1sg +SFX dA peler pelas/n'q'l'm't' peler po:ipsi po:2sg +SFX dA peler pela/n'q'l'm't's' peler po:ipsi po:3sg +SFX dA peler pelâmes/n'q'l't' peler po:ipsi po:1pl +SFX dA peler pelâtes/n'q'l'm' peler po:ipsi po:2pl +SFX dA peler pelèrent/n'q'l'm't's' peler po:ipsi po:3pl! +SFX dA peler pellerai/j'n'q'l'm't' peler po:ifut po:1sg +SFX dA peler pelleras/n'q'l'm't' peler po:ifut po:2sg +SFX dA peler pellera/n'q'l'm't's' peler po:ifut po:3sg +SFX dA peler pellerons/n'q'l't' peler po:ifut po:1pl +SFX dA peler pellerez/n'q'l'm' peler po:ifut po:2pl +SFX dA peler pelleront/n'q'l'm't's' peler po:ifut po:3pl! +SFX dA peler pellerais/j'n'q'l'm't' peler po:cond po:1sg po:2sg +SFX dA peler pellerait/n'q'l'm't's' peler po:cond po:3sg +SFX dA peler pellerions/n'q'l't' peler po:cond po:1pl +SFX dA peler pelleriez/n'q'l'm' peler po:cond po:2pl +SFX dA peler pelleraient/n'q'l'm't's' peler po:cond po:3pl +SFX dA peler pelasse/j'n'q'l'm't' peler po:simp po:1sg +SFX dA peler pelasses/n'q'l'm't' peler po:simp po:2sg +SFX dA peler pelât/n'q'l'm't's' peler po:simp po:3sg +SFX dA peler pelassions/n'q'l't' peler po:simp po:1pl +SFX dA peler pelassiez/n'q'l'm' peler po:simp po:2pl +SFX dA peler pelassent/n'q'l'm't's' peler po:simp po:3pl +SFX dA peler pelle/n'l'm't' peler po:impe po:2sg +SFX dA peler pelons/n'l't' peler po:impe po:1pl +SFX dA peler pelez/n'l'm' peler po:impe po:2pl + +SFX f0 Y 33 +SFX f0 ir ir/n'q'd'l'm't's' ir po:infi +SFX f0 ir issant/n'q'd'l'm't's' ir po:ppre +SFX f0 ir is/j'n'q'l'm't' ir po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX f0 ir it/n'q'l'm't's' ir po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX f0 ir issons/n'q'l't' ir po:ipre po:1pl +SFX f0 ir issez/n'q'l'm' ir po:ipre po:2pl +SFX f0 ir issent/n'q'l'm't's' ir po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX f0 ir issais/j'n'q'l'm't' ir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX f0 ir issait/n'q'l'm't's' ir po:iimp po:3sg +SFX f0 ir issions/n'q'l't' ir po:iimp po:spre po:simp po:1pl +SFX f0 ir issiez/n'q'l'm' ir po:iimp po:spre po:simp po:2pl +SFX f0 ir issaient/n'q'l'm't's' ir po:iimp po:3pl +SFX f0 ir îmes/n'q'l't' ir po:ipsi po:1pl +SFX f0 ir îtes/n'q'l'm' ir po:ipsi po:2pl +SFX f0 ir irent/n'q'l'm't's' ir po:ipsi po:3pl! +SFX f0 ir irai/j'n'q'l'm't' ir po:ifut po:1sg +SFX f0 ir iras/n'q'l'm't' ir po:ifut po:2sg +SFX f0 ir ira/n'q'l'm't's' ir po:ifut po:3sg +SFX f0 ir irons/n'q'l't' ir po:ifut po:1pl +SFX f0 ir irez/n'q'l'm' ir po:ifut po:2pl +SFX f0 ir iront/n'q'l'm't's' ir po:ifut po:3pl! +SFX f0 ir irais/j'n'q'l'm't' ir po:cond po:1sg po:2sg +SFX f0 ir irait/n'q'l'm't's' ir po:cond po:3sg +SFX f0 ir irions/n'q'l't' ir po:cond po:1pl +SFX f0 ir iriez/n'q'l'm' ir po:cond po:2pl +SFX f0 ir iraient/n'q'l'm't's' ir po:cond po:3pl +SFX f0 ir isse/j'n'q'l'm't' ir po:spre po:simp po:1sg +SFX f0 ir isses/n'q'l'm't' ir po:spre po:simp po:2sg +SFX f0 ir isse/n'q'l'm't's' ir po:spre po:3sg +SFX f0 ir ît/n'q'l'm't's' ir po:simp po:3sg +SFX f0 ir is/n'l'm't' ir po:impe po:2sg +SFX f0 ir issons/n'l't' ir po:impe po:1pl +SFX f0 ir issez/n'l'm' ir po:impe po:2pl + +SFX fA Y 38 +SFX fA aïr aïr/n'q'd'l'm't's' aïr po:infi +SFX fA aïr aïssant/n'q'd'l'm't's' aïr po:ppre +SFX fA aïr aï/L'D'Q' aïr po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX fA aïr aïs/D'Q' aïr po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX fA aïr aïe/L'D'Q' aïr po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX fA aïr aïes/D'Q' aïr po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX fA aïr ais/j'n'q'l'm't' aïr po:ipre po:1sg po:2sg +SFX fA aïr ait/n'q'l'm't's' aïr po:ipre po:3sg +SFX fA aïr aïssons/n'q'l't' aïr po:ipre po:1pl +SFX fA aïr aïssez/n'q'l'm' aïr po:ipre po:2pl +SFX fA aïr aïssent/n'q'l'm't's' aïr po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX fA aïr aïssais/j'n'q'l'm't' aïr po:iimp po:1sg po:2sg +SFX fA aïr aïssait/n'q'l'm't's' aïr po:iimp po:3sg +SFX fA aïr aïssions/n'q'l't' aïr po:iimp po:spre po:simp po:1pl +SFX fA aïr aïssiez/n'q'l'm' aïr po:iimp po:spre po:simp po:2pl +SFX fA aïr aïssaient/n'q'l'm't's' aïr po:iimp po:3pl +SFX fA aïr aïs/j'n'q'l'm't' aïr po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX fA aïr aït/n'q'l'm't's' aïr po:ipsi po:simp po:3sg +SFX fA aïr aïmes/n'q'l't' aïr po:ipsi po:1pl +SFX fA aïr aïtes/n'q'l'm' aïr po:ipsi po:2pl +SFX fA aïr aïrent/n'q'l'm't's' aïr po:ipsi po:3pl! +SFX fA aïr aïrai/j'n'q'l'm't' aïr po:ifut po:1sg +SFX fA aïr aïras/n'q'l'm't' aïr po:ifut po:2sg +SFX fA aïr aïra/n'q'l'm't's' aïr po:ifut po:3sg +SFX fA aïr aïrons/n'q'l't' aïr po:ifut po:1pl +SFX fA aïr aïrez/n'q'l'm' aïr po:ifut po:2pl +SFX fA aïr aïront/n'q'l'm't's' aïr po:ifut po:3pl! +SFX fA aïr aïrais/j'n'q'l'm't' aïr po:cond po:1sg po:2sg +SFX fA aïr aïrait/n'q'l'm't's' aïr po:cond po:3sg +SFX fA aïr aïrions/n'q'l't' aïr po:cond po:1pl +SFX fA aïr aïriez/n'q'l'm' aïr po:cond po:2pl +SFX fA aïr aïraient/n'q'l'm't's' aïr po:cond po:3pl +SFX fA aïr aïsse/j'n'q'l'm't' aïr po:spre po:simp po:1sg +SFX fA aïr aïsses/n'q'l'm't' aïr po:spre po:simp po:2sg +SFX fA aïr aïsse/n'q'l'm't's' aïr po:spre po:3sg +SFX fA aïr ais/n'l'm't' aïr po:impe po:2sg +SFX fA aïr aïssons/n'l't' aïr po:impe po:1pl +SFX fA aïr aïssez/n'l'm' aïr po:impe po:2pl + +SFX fB Y 29 +SFX fB haïr haïr/n'q'd'l'm't's' aïr po:infi +SFX fB haïr haïssant/n'q'd'l'm't's' aïr po:ppre +SFX fB haïr haï/q' aïr po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX fB haïr haïs/q' aïr po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX fB haïr haïe/q' aïr po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX fB haïr haïes/q' aïr po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX fB haïr hait/n'q'l'm't's' aïr po:ipre po:3sg +SFX fB haïr haïssons/n'q'l't' aïr po:ipre po:1pl +SFX fB haïr haïssez/n'q'l'm' aïr po:ipre po:2pl +SFX fB haïr haïssent/n'q'l'm't's' aïr po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX fB haïr haïssait/n'q'l'm't's' aïr po:iimp po:3sg +SFX fB haïr haïssions/n'q'l't' aïr po:iimp po:spre po:simp po:1pl +SFX fB haïr haïssiez/n'q'l'm' aïr po:iimp po:spre po:simp po:2pl +SFX fB haïr haïssaient/n'q'l'm't's' aïr po:iimp po:3pl +SFX fB haïr haït/n'q'l'm't's' aïr po:ipsi po:simp po:3sg +SFX fB haïr haïmes/n'q'l't' aïr po:ipsi po:1pl +SFX fB haïr haïtes/n'q'l'm' aïr po:ipsi po:2pl +SFX fB haïr haïrent/n'q'l'm't's' aïr po:ipsi po:3pl! +SFX fB haïr haïra/n'q'l'm't's' aïr po:ifut po:3sg +SFX fB haïr haïrons/n'q'l't' aïr po:ifut po:1pl +SFX fB haïr haïrez/n'q'l'm' aïr po:ifut po:2pl +SFX fB haïr haïront/n'q'l'm't's' aïr po:ifut po:3pl! +SFX fB haïr haïrait/n'q'l'm't's' aïr po:cond po:3sg +SFX fB haïr haïrions/n'q'l't' aïr po:cond po:1pl +SFX fB haïr haïriez/n'q'l'm' aïr po:cond po:2pl +SFX fB haïr haïraient/n'q'l'm't's' aïr po:cond po:3pl +SFX fB haïr haïsse/n'q'l'm't's' aïr po:spre po:3sg +SFX fB haïr haïssons/n'l't' aïr po:impe po:1pl +SFX fB haïr haïssez/n'l'm' aïr po:impe po:2pl + +SFX fC Y 11 +SFX fC partir partir/n'q'd'l'm't's' impartir po:infi +SFX fC partir partissant/n'q'd'l'm't's' impartir po:ppre +SFX fC partir parti/L'D'Q' impartir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX fC partir partis/D'Q' impartir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX fC partir partie/L'D'Q' impartir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX fC partir parties/D'Q' impartir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX fC partir partis/j'n'q'l'm't' impartir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX fC partir partit/n'q'l'm't's' impartir po:ipre po:3sg +SFX fC partir partissons/n'q'l't' impartir po:ipre po:1pl +SFX fC partir partissez/n'q'l'm' impartir po:ipre po:2pl +SFX fC partir partissent/n'q'l'm't's' impartir po:ipre po:3pl! + +SFX fD Y 12 +SFX fD ortir ortir/n'q'd'l'm't's' sortir po:infi +SFX fD ortir ortissant/n'q'd'l'm't's' sortir po:ppre +SFX fD ortir ortit/n'q'l'm't's' sortir po:ipre po:3sg +SFX fD ortir ortissent/n'q'l'm't's' sortir po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX fD ortir ortissait/n'q'l'm't's' sortir po:iimp po:3sg +SFX fD ortir ortissaient/n'q'l'm't's' sortir po:iimp po:3pl +SFX fD ortir ortira/n'q'l'm't's' sortir po:ifut po:3sg +SFX fD ortir ortiront/n'q'l'm't's' sortir po:ifut po:3pl! +SFX fD ortir ortirait/n'q'l'm't's' sortir po:cond po:3sg +SFX fD ortir ortiraient/n'q'l'm't's' sortir po:cond po:3pl +SFX fD ortir ortisse/n'q'l'm't's' sortir po:spre po:3sg +SFX fD ortir ortît/n'q'l'm't's' sortir po:simp po:3sg + +SFX fY Y 37 +SFX fY uïr uïr/n'q'd'l'm't's' uïr po:infi +SFX fY uïr uïssant/n'q'd'l'm't's' uïr po:ppre +SFX fY uïr uï/d'q' uïr po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX fY uïr uïs/d'q' uïr po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX fY uïr uïe/d'q' uïr po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX fY uïr uïes/d'q' uïr po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX fY uïr uïs/j'n'q'l'm't' uïr po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX fY uïr uït/n'q'l'm't's' uïr po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX fY uïr uïssons/n'q'l't' uïr po:ipre po:1pl +SFX fY uïr uïssez/n'q'l'm' uïr po:ipre po:2pl +SFX fY uïr uïssent/n'q'l'm't's' uïr po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX fY uïr uïssais/j'n'q'l'm't' uïr po:iimp po:1sg po:2sg +SFX fY uïr uïssait/n'q'l'm't's' uïr po:iimp po:3sg +SFX fY uïr uïssions/n'q'l't' uïr po:iimp po:spre po:simp po:1pl +SFX fY uïr uïssiez/n'q'l'm' uïr po:iimp po:spre po:simp po:2pl +SFX fY uïr uïssaient/n'q'l'm't's' uïr po:iimp po:3pl +SFX fY uïr uîmes/n'q'l't' uïr po:ipsi po:1pl +SFX fY uïr uîtes/n'q'l'm' uïr po:ipsi po:2pl +SFX fY uïr uïrent/n'q'l'm't's' uïr po:ipsi po:3pl! +SFX fY uïr uïrai/j'n'q'l'm't' uïr po:ifut po:1sg +SFX fY uïr uïras/n'q'l'm't' uïr po:ifut po:2sg +SFX fY uïr uïra/n'q'l'm't's' uïr po:ifut po:3sg +SFX fY uïr uïrons/n'q'l't' uïr po:ifut po:1pl +SFX fY uïr uïrez/n'q'l'm' uïr po:ifut po:2pl +SFX fY uïr uïront/n'q'l'm't's' uïr po:ifut po:3pl! +SFX fY uïr uïrais/j'n'q'l'm't' uïr po:cond po:1sg po:2sg +SFX fY uïr uïrait/n'q'l'm't's' uïr po:cond po:3sg +SFX fY uïr uïrions/n'q'l't' uïr po:cond po:1pl +SFX fY uïr uïriez/n'q'l'm' uïr po:cond po:2pl +SFX fY uïr uïraient/n'q'l'm't's' uïr po:cond po:3pl +SFX fY uïr uïsse/j'n'q'l'm't' uïr po:spre po:simp po:1sg +SFX fY uïr uïsses/n'q'l'm't' uïr po:spre po:simp po:2sg +SFX fY uïr uïsse/n'q'l'm't's' uïr po:spre po:3sg +SFX fY uïr uît/n'q'l'm't's' uïr po:simp po:3sg +SFX fY uïr uïs/n'l'm't' uïr po:impe po:2sg +SFX fY uïr uïssons/n'l't' uïr po:impe po:1pl +SFX fY uïr uïssez/n'l'm' uïr po:impe po:2pl + +SFX p+ Y 8 +SFX p+ er é/L'D'Q' er po:ppas po:adj po:1jsg is:mas is:sg +SFX p+ er és/D'Q' er po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX p+ er ée/L'D'Q' er po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX p+ er ées/D'Q' er po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX p+ ir i/L'D'Q' ir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX p+ ir is/D'Q' ir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX p+ ir ie/L'D'Q' ir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX p+ ir ies/D'Q' ir po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX p. Y 2 +SFX p. er é/d'q' er po:ppas po:1jsg is:epi is:inv +SFX p. ir i/d'q' ir po:ppas is:epi is:inv + +SFX i0 Y 39 +SFX i0 enir enir/n'q'd'l'm't's' enir po:infi +SFX i0 enir enant/n'q'd'l'm't's' enir po:ppre +SFX i0 enir iens/j'n'q'l'm't' enir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX i0 enir ient/n'q'l'm't's' enir po:ipre po:3sg +SFX i0 enir enons/n'q'l't' enir po:ipre po:1pl +SFX i0 enir enez/n'q'l'm' enir po:ipre po:2pl +SFX i0 enir iennent/n'q'l'm't's' enir po:ipre po:spre po:3pl +SFX i0 enir enais/j'n'q'l'm't' enir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX i0 enir enait/n'q'l'm't's' enir po:iimp po:3sg +SFX i0 enir enions/n'q'l't' enir po:iimp po:spre po:1pl +SFX i0 enir eniez/n'q'l'm' enir po:iimp po:spre po:2pl +SFX i0 enir enaient/n'q'l'm't's' enir po:iimp po:3pl +SFX i0 enir ins/j'n'q'l'm't' enir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX i0 enir int/n'q'l'm't's' enir po:ipsi po:3sg +SFX i0 enir înmes/n'q'l't' enir po:ipsi po:1pl +SFX i0 enir întes/n'q'l'm' enir po:ipsi po:2pl +SFX i0 enir inrent/n'q'l'm't's' enir po:ipsi po:3pl! +SFX i0 enir iendrai/j'n'q'l'm't' enir po:ifut po:1sg +SFX i0 enir iendras/n'q'l'm't' enir po:ifut po:2sg +SFX i0 enir iendra/n'q'l'm't's' enir po:ifut po:3sg +SFX i0 enir iendrons/n'q'l't' enir po:ifut po:1pl +SFX i0 enir iendrez/n'q'l'm' enir po:ifut po:2pl +SFX i0 enir iendront/n'q'l'm't's' enir po:ifut po:3pl! +SFX i0 enir iendrais/j'n'q'l'm't' enir po:cond po:1sg po:2sg +SFX i0 enir iendrait/n'q'l'm't's' enir po:cond po:3sg +SFX i0 enir iendrions/n'q'l't' enir po:cond po:1pl +SFX i0 enir iendriez/n'q'l'm' enir po:cond po:2pl +SFX i0 enir iendraient/n'q'l'm't's' enir po:cond po:3pl +SFX i0 enir ienne/j'n'q'l'm't's' enir po:spre po:1sg po:3sg +SFX i0 enir iennes/n'q'l'm't' enir po:spre po:2sg +SFX i0 enir insse/j'n'q'l'm't' enir po:simp po:1sg +SFX i0 enir insses/n'q'l'm't' enir po:simp po:2sg +SFX i0 enir înt/n'q'l'm't's' enir po:simp po:3sg +SFX i0 enir inssions/n'q'l't' enir po:simp po:1pl +SFX i0 enir inssiez/n'q'l'm' enir po:simp po:2pl +SFX i0 enir inssent/n'q'l'm't's' enir po:simp po:3pl +SFX i0 enir iens/n'l'm't' enir po:impe po:2sg +SFX i0 enir enons/n'l't' enir po:impe po:1pl +SFX i0 enir enez/n'l'm' enir po:impe po:2pl + +SFX i5 Y 39 +SFX i5 tir tir/n'q'd'l'm't's' tir po:infi +SFX i5 tir tant/n'q'd'l'm't's' tir po:ppre +SFX i5 tir s/j'n'q'l'm't' tir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX i5 tir t/n'q'l'm't's' tir po:ipre po:3sg +SFX i5 tir tons/n'q'l't' tir po:ipre po:1pl +SFX i5 tir tez/n'q'l'm' tir po:ipre po:2pl +SFX i5 tir tent/n'q'l'm't's' tir po:ipre po:spre po:3pl +SFX i5 tir tais/j'n'q'l'm't' tir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX i5 tir tait/n'q'l'm't's' tir po:iimp po:3sg +SFX i5 tir tions/n'q'l't' tir po:iimp po:spre po:1pl +SFX i5 tir tiez/n'q'l'm' tir po:iimp po:spre po:2pl +SFX i5 tir taient/n'q'l'm't's' tir po:iimp po:3pl +SFX i5 tir tis/j'n'q'l'm't' tir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX i5 tir tit/n'q'l'm't's' tir po:ipsi po:3sg +SFX i5 tir tîmes/n'q'l't' tir po:ipsi po:1pl +SFX i5 tir tîtes/n'q'l'm' tir po:ipsi po:2pl +SFX i5 tir tirent/n'q'l'm't's' tir po:ipsi po:3pl! +SFX i5 tir tirai/j'n'q'l'm't' tir po:ifut po:1sg +SFX i5 tir tiras/n'q'l'm't' tir po:ifut po:2sg +SFX i5 tir tira/n'q'l'm't's' tir po:ifut po:3sg +SFX i5 tir tirons/n'q'l't' tir po:ifut po:1pl +SFX i5 tir tirez/n'q'l'm' tir po:ifut po:2pl +SFX i5 tir tiront/n'q'l'm't's' tir po:ifut po:3pl! +SFX i5 tir tirais/j'n'q'l'm't' tir po:cond po:1sg po:2sg +SFX i5 tir tirait/n'q'l'm't's' tir po:cond po:3sg +SFX i5 tir tirions/n'q'l't' tir po:cond po:1pl +SFX i5 tir tiriez/n'q'l'm' tir po:cond po:2pl +SFX i5 tir tiraient/n'q'l'm't's' tir po:cond po:3pl +SFX i5 tir te/j'n'q'l'm't's' tir po:spre po:1sg po:3sg +SFX i5 tir tes/n'q'l'm't' tir po:spre po:2sg +SFX i5 tir tisse/j'n'q'l'm't' tir po:simp po:1sg +SFX i5 tir tisses/n'q'l'm't' tir po:simp po:2sg +SFX i5 tir tît/n'q'l'm't's' tir po:simp po:3sg +SFX i5 tir tissions/n'q'l't' tir po:simp po:1pl +SFX i5 tir tissiez/n'q'l'm' tir po:simp po:2pl +SFX i5 tir tissent/n'q'l'm't's' tir po:simp po:3pl +SFX i5 tir s/n'l'm't' tir po:impe po:2sg +SFX i5 tir tons/n'l't' tir po:impe po:1pl +SFX i5 tir tez/n'l'm' tir po:impe po:2pl + +SFX iA Y 19 +SFX iA dvenir dvenir/n'q'd'l'm't's' venir po:infi +SFX iA dvenir dvenant/n'q'd'l'm't's' venir po:ppre +SFX iA dvenir dvenu/L'D'Q' venir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iA dvenir dvenus/D'Q' venir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iA dvenir dvenue/L'D'Q' venir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iA dvenir dvenues/D'Q' venir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iA dvenir dvient/n'q'l'm't's' venir po:ipre po:3sg +SFX iA dvenir dviennent/n'q'l'm't's' venir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iA dvenir dvenait/n'q'l'm't's' venir po:iimp po:3sg +SFX iA dvenir dvenaient/n'q'l'm't's' venir po:iimp po:3pl +SFX iA dvenir dvint/n'q'l'm't's' venir po:ipsi po:3sg +SFX iA dvenir dvinrent/n'q'l'm't's' venir po:ipsi po:3pl! +SFX iA dvenir dviendra/n'q'l'm't's' venir po:ifut po:3sg +SFX iA dvenir dviendront/n'q'l'm't's' venir po:ifut po:3pl! +SFX iA dvenir dviendrait/n'q'l'm't's' venir po:cond po:3sg +SFX iA dvenir dviendraient/n'q'l'm't's' venir po:cond po:3pl +SFX iA dvenir dvienne/n'q'l'm't's' venir po:spre po:3sg +SFX iA dvenir dvînt/n'q'l'm't's' venir po:simp po:3sg +SFX iA dvenir dvinssent/n'q'l'm't's' venir po:simp po:3pl + +SFX iB Y 40 +SFX iB partenir partenir/n'q'd'l'm't's' tenir po:infi +SFX iB partenir partenant/n'q'd'l'm't's' tenir po:ppre +SFX iB partenir partenu/q' tenir po:ppas is:epi is:inv +SFX iB partenir partiens/j'n'q'l'm't' tenir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iB partenir partient/n'q'l'm't's' tenir po:ipre po:3sg +SFX iB partenir partenons/n'q'l't' tenir po:ipre po:1pl +SFX iB partenir partenez/n'q'l'm' tenir po:ipre po:2pl +SFX iB partenir partiennent/n'q'l'm't's' tenir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iB partenir partenais/j'n'q'l'm't' tenir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iB partenir partenait/n'q'l'm't's' tenir po:iimp po:3sg +SFX iB partenir partenions/n'q'l't' tenir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iB partenir parteniez/n'q'l'm' tenir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iB partenir partenaient/n'q'l'm't's' tenir po:iimp po:3pl +SFX iB partenir partins/j'n'q'l'm't' tenir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iB partenir partint/n'q'l'm't's' tenir po:ipsi po:3sg +SFX iB partenir partînmes/n'q'l't' tenir po:ipsi po:1pl +SFX iB partenir partîntes/n'q'l'm' tenir po:ipsi po:2pl +SFX iB partenir partinrent/n'q'l'm't's' tenir po:ipsi po:3pl! +SFX iB partenir partiendrai/j'n'q'l'm't' tenir po:ifut po:1sg +SFX iB partenir partiendras/n'q'l'm't' tenir po:ifut po:2sg +SFX iB partenir partiendra/n'q'l'm't's' tenir po:ifut po:3sg +SFX iB partenir partiendrons/n'q'l't' tenir po:ifut po:1pl +SFX iB partenir partiendrez/n'q'l'm' tenir po:ifut po:2pl +SFX iB partenir partiendront/n'q'l'm't's' tenir po:ifut po:3pl! +SFX iB partenir partiendrais/j'n'q'l'm't' tenir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iB partenir partiendrait/n'q'l'm't's' tenir po:cond po:3sg +SFX iB partenir partiendrions/n'q'l't' tenir po:cond po:1pl +SFX iB partenir partiendriez/n'q'l'm' tenir po:cond po:2pl +SFX iB partenir partiendraient/n'q'l'm't's' tenir po:cond po:3pl +SFX iB partenir partienne/j'n'q'l'm't's' tenir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iB partenir partiennes/n'q'l'm't' tenir po:spre po:2sg +SFX iB partenir partinsse/j'n'q'l'm't' tenir po:simp po:1sg +SFX iB partenir partinsses/n'q'l'm't' tenir po:simp po:2sg +SFX iB partenir partînt/n'q'l'm't's' tenir po:simp po:3sg +SFX iB partenir partinssions/n'q'l't' tenir po:simp po:1pl +SFX iB partenir partinssiez/n'q'l'm' tenir po:simp po:2pl +SFX iB partenir partinssent/n'q'l'm't's' tenir po:simp po:3pl +SFX iB partenir partiens/n'l'm't' tenir po:impe po:2sg +SFX iB partenir partenons/n'l't' tenir po:impe po:1pl +SFX iB partenir partenez/n'l'm' tenir po:impe po:2pl + +SFX iC Y 41 +SFX iC rir rir/n'q'd'l'm't's' [vf]rir po:infi +SFX iC rir rant/n'q'd'l'm't's' [vf]rir po:ppre +SFX iC rir ert/L'D'Q' [vf]rir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iC rir erts/D'Q' [vf]rir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iC rir erte/L'D'Q' [vf]rir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iC rir ertes/D'Q' [vf]rir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iC rir re/j'n'q'l'm't's' [vf]rir po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX iC rir res/n'q'l'm't' [vf]rir po:ipre po:spre po:2sg +SFX iC rir rons/n'q'l't' [vf]rir po:ipre po:1pl +SFX iC rir rez/n'q'l'm' [vf]rir po:ipre po:2pl +SFX iC rir rent/n'q'l'm't's' [vf]rir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iC rir rais/j'n'q'l'm't' [vf]rir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iC rir rait/n'q'l'm't's' [vf]rir po:iimp po:3sg +SFX iC rir rions/n'q'l't' [vf]rir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iC rir riez/n'q'l'm' [vf]rir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iC rir raient/n'q'l'm't's' [vf]rir po:iimp po:3pl +SFX iC rir ris/j'n'q'l'm't' [vf]rir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iC rir rit/n'q'l'm't's' [vf]rir po:ipsi po:3sg +SFX iC rir rîmes/n'q'l't' [vf]rir po:ipsi po:1pl +SFX iC rir rîtes/n'q'l'm' [vf]rir po:ipsi po:2pl +SFX iC rir rirent/n'q'l'm't's' [vf]rir po:ipsi po:3pl! +SFX iC rir rirai/j'n'q'l'm't' [vf]rir po:ifut po:1sg +SFX iC rir riras/n'q'l'm't' [vf]rir po:ifut po:2sg +SFX iC rir rira/n'q'l'm't's' [vf]rir po:ifut po:3sg +SFX iC rir rirons/n'q'l't' [vf]rir po:ifut po:1pl +SFX iC rir rirez/n'q'l'm' [vf]rir po:ifut po:2pl +SFX iC rir riront/n'q'l'm't's' [vf]rir po:ifut po:3pl! +SFX iC rir rirais/j'n'q'l'm't' [vf]rir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iC rir rirait/n'q'l'm't's' [vf]rir po:cond po:3sg +SFX iC rir ririons/n'q'l't' [vf]rir po:cond po:1pl +SFX iC rir ririez/n'q'l'm' [vf]rir po:cond po:2pl +SFX iC rir riraient/n'q'l'm't's' [vf]rir po:cond po:3pl +SFX iC rir risse/j'n'q'l'm't' [vf]rir po:simp po:1sg +SFX iC rir risses/n'q'l'm't' [vf]rir po:simp po:2sg +SFX iC rir rît/n'q'l'm't's' [vf]rir po:simp po:3sg +SFX iC rir rissions/n'q'l't' [vf]rir po:simp po:1pl +SFX iC rir rissiez/n'q'l'm' [vf]rir po:simp po:2pl +SFX iC rir rissent/n'q'l'm't's' [vf]rir po:simp po:3pl +SFX iC rir re/n'l'm't' [vf]rir po:impe po:2sg +SFX iC rir rons/n'l't' [vf]rir po:impe po:1pl +SFX iC rir rez/n'l'm' [vf]rir po:impe po:2pl + +SFX iD Y 43 +SFX iD courir courir/n'q'd'l'm't's' courir po:infi +SFX iD courir courant/n'q'd'l'm't's' courir po:ppre +SFX iD courir couru/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iD courir courus/D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iD courir courue/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iD courir courues/D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iD courir cours/j'n'q'l'm't' courir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iD courir court/n'q'l'm't's' courir po:ipre po:3sg +SFX iD courir courons/n'q'l't' courir po:ipre po:1pl +SFX iD courir courez/n'q'l'm' courir po:ipre po:2pl +SFX iD courir courent/n'q'l'm't's' courir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iD courir courais/j'n'q'l'm't' courir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iD courir courait/n'q'l'm't's' courir po:iimp po:3sg +SFX iD courir courions/n'q'l't' courir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iD courir couriez/n'q'l'm' courir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iD courir couraient/n'q'l'm't's' courir po:iimp po:3pl +SFX iD courir courus/j'n'q'l'm't' courir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iD courir courut/n'q'l'm't's' courir po:ipsi po:3sg +SFX iD courir courûmes/n'q'l't' courir po:ipsi po:1pl +SFX iD courir courûtes/n'q'l'm' courir po:ipsi po:2pl +SFX iD courir coururent/n'q'l'm't's' courir po:ipsi po:3pl! +SFX iD courir courrai/j'n'q'l'm't' courir po:ifut po:1sg +SFX iD courir courras/n'q'l'm't' courir po:ifut po:2sg +SFX iD courir courra/n'q'l'm't's' courir po:ifut po:3sg +SFX iD courir courrons/n'q'l't' courir po:ifut po:1pl +SFX iD courir courrez/n'q'l'm' courir po:ifut po:2pl +SFX iD courir courront/n'q'l'm't's' courir po:ifut po:3pl! +SFX iD courir courrais/j'n'q'l'm't' courir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iD courir courrait/n'q'l'm't's' courir po:cond po:3sg +SFX iD courir courrions/n'q'l't' courir po:cond po:1pl +SFX iD courir courriez/n'q'l'm' courir po:cond po:2pl +SFX iD courir courraient/n'q'l'm't's' courir po:cond po:3pl +SFX iD courir coure/j'n'q'l'm't's' courir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iD courir coures/n'q'l'm't' courir po:spre po:2sg +SFX iD courir courusse/j'n'q'l'm't' courir po:simp po:1sg +SFX iD courir courusses/n'q'l'm't' courir po:simp po:2sg +SFX iD courir courût/n'q'l'm't's' courir po:simp po:3sg +SFX iD courir courussions/n'q'l't' courir po:simp po:1pl +SFX iD courir courussiez/n'q'l'm' courir po:simp po:2pl +SFX iD courir courussent/n'q'l'm't's' courir po:simp po:3pl +SFX iD courir cours/n'l'm't' courir po:impe po:2sg +SFX iD courir courons/n'l't' courir po:impe po:1pl +SFX iD courir courez/n'l'm' courir po:impe po:2pl + +SFX iE Y 43 +SFX iE ourir ourir/n'q'd'l'm't's' courir po:infi +SFX iE ourir ourant/n'q'd'l'm't's' courir po:ppre +SFX iE ourir ouru/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iE ourir ourus/D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iE ourir ourue/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iE ourir ourues/D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iE ourir ours/j'n'q'l'm't' courir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iE ourir ourt/n'q'l'm't's' courir po:ipre po:3sg +SFX iE ourir ourons/n'q'l't' courir po:ipre po:1pl +SFX iE ourir ourez/n'q'l'm' courir po:ipre po:2pl +SFX iE ourir ourent/n'q'l'm't's' courir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iE ourir ourais/j'n'q'l'm't' courir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iE ourir ourait/n'q'l'm't's' courir po:iimp po:3sg +SFX iE ourir ourions/n'q'l't' courir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iE ourir ouriez/n'q'l'm' courir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iE ourir ouraient/n'q'l'm't's' courir po:iimp po:3pl +SFX iE ourir ourus/j'n'q'l'm't' courir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iE ourir ourut/n'q'l'm't's' courir po:ipsi po:3sg +SFX iE ourir ourûmes/n'q'l't' courir po:ipsi po:1pl +SFX iE ourir ourûtes/n'q'l'm' courir po:ipsi po:2pl +SFX iE ourir oururent/n'q'l'm't's' courir po:ipsi po:3pl! +SFX iE ourir ourrai/j'n'q'l'm't' courir po:ifut po:1sg +SFX iE ourir ourras/n'q'l'm't' courir po:ifut po:2sg +SFX iE ourir ourra/n'q'l'm't's' courir po:ifut po:3sg +SFX iE ourir ourrons/n'q'l't' courir po:ifut po:1pl +SFX iE ourir ourrez/n'q'l'm' courir po:ifut po:2pl +SFX iE ourir ourront/n'q'l'm't's' courir po:ifut po:3pl! +SFX iE ourir ourrais/j'n'q'l'm't' courir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iE ourir ourrait/n'q'l'm't's' courir po:cond po:3sg +SFX iE ourir ourrions/n'q'l't' courir po:cond po:1pl +SFX iE ourir ourriez/n'q'l'm' courir po:cond po:2pl +SFX iE ourir ourraient/n'q'l'm't's' courir po:cond po:3pl +SFX iE ourir oure/j'n'q'l'm't's' courir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iE ourir oures/n'q'l'm't' courir po:spre po:2sg +SFX iE ourir ourusse/j'n'q'l'm't' courir po:simp po:1sg +SFX iE ourir ourusses/n'q'l'm't' courir po:simp po:2sg +SFX iE ourir ourût/n'q'l'm't's' courir po:simp po:3sg +SFX iE ourir ourussions/n'q'l't' courir po:simp po:1pl +SFX iE ourir ourussiez/n'q'l'm' courir po:simp po:2pl +SFX iE ourir ourussent/n'q'l'm't's' courir po:simp po:3pl +SFX iE ourir ours/n'l'm't' courir po:impe po:2sg +SFX iE ourir ourons/n'l't' courir po:impe po:1pl +SFX iE ourir ourez/n'l'm' courir po:impe po:2pl + +SFX iF Y 43 +SFX iF ervir ervir/n'q'd'l'm't's' servir po:infi +SFX iF ervir ervant/n'q'd'l'm't's' servir po:ppre +SFX iF ervir ervi/L'D'Q' servir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iF ervir ervis/D'Q' servir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iF ervir ervie/L'D'Q' servir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iF ervir ervies/D'Q' servir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iF ervir ers/j'n'q'l'm't' servir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iF ervir ert/n'q'l'm't's' servir po:ipre po:3sg +SFX iF ervir ervons/n'q'l't' servir po:ipre po:1pl +SFX iF ervir ervez/n'q'l'm' servir po:ipre po:2pl +SFX iF ervir ervent/n'q'l'm't's' servir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iF ervir ervais/j'n'q'l'm't' servir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iF ervir ervait/n'q'l'm't's' servir po:iimp po:3sg +SFX iF ervir ervions/n'q'l't' servir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iF ervir erviez/n'q'l'm' servir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iF ervir ervaient/n'q'l'm't's' servir po:iimp po:3pl +SFX iF ervir ervis/j'n'q'l'm't' servir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iF ervir ervit/n'q'l'm't's' servir po:ipsi po:3sg +SFX iF ervir ervîmes/n'q'l't' servir po:ipsi po:1pl +SFX iF ervir ervîtes/n'q'l'm' servir po:ipsi po:2pl +SFX iF ervir ervirent/n'q'l'm't's' servir po:ipsi po:3pl! +SFX iF ervir ervirai/j'n'q'l'm't' servir po:ifut po:1sg +SFX iF ervir erviras/n'q'l'm't' servir po:ifut po:2sg +SFX iF ervir ervira/n'q'l'm't's' servir po:ifut po:3sg +SFX iF ervir ervirons/n'q'l't' servir po:ifut po:1pl +SFX iF ervir ervirez/n'q'l'm' servir po:ifut po:2pl +SFX iF ervir erviront/n'q'l'm't's' servir po:ifut po:3pl! +SFX iF ervir ervirais/j'n'q'l'm't' servir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iF ervir ervirait/n'q'l'm't's' servir po:cond po:3sg +SFX iF ervir ervirions/n'q'l't' servir po:cond po:1pl +SFX iF ervir erviriez/n'q'l'm' servir po:cond po:2pl +SFX iF ervir erviraient/n'q'l'm't's' servir po:cond po:3pl +SFX iF ervir erve/j'n'q'l'm't's' servir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iF ervir erves/n'q'l'm't' servir po:spre po:2sg +SFX iF ervir ervisse/j'n'q'l'm't' servir po:simp po:1sg +SFX iF ervir ervisses/n'q'l'm't' servir po:simp po:2sg +SFX iF ervir ervît/n'q'l'm't's' servir po:simp po:3sg +SFX iF ervir ervissions/n'q'l't' servir po:simp po:1pl +SFX iF ervir ervissiez/n'q'l'm' servir po:simp po:2pl +SFX iF ervir ervissent/n'q'l'm't's' servir po:simp po:3pl +SFX iF ervir ers/n'l'm't' servir po:impe po:2sg +SFX iF ervir ervons/n'l't' servir po:impe po:1pl +SFX iF ervir ervez/n'l'm' servir po:impe po:2pl + +SFX iG Y 43 +SFX iG êtir êtir/n'q'd'l'm't's' vêtir po:infi +SFX iG êtir êtant/n'q'd'l'm't's' vêtir po:ppre +SFX iG êtir êtu/L'D'Q' vêtir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iG êtir êtus/D'Q' vêtir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iG êtir êtue/L'D'Q' vêtir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iG êtir êtues/D'Q' vêtir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iG êtir êts/j'n'q'l'm't' vêtir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iG êtir êt/n'q'l'm't's' vêtir po:ipre po:3sg +SFX iG êtir êtons/n'q'l't' vêtir po:ipre po:1pl +SFX iG êtir êtez/n'q'l'm' vêtir po:ipre po:2pl +SFX iG êtir êtent/n'q'l'm't's' vêtir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iG êtir êtais/j'n'q'l'm't' vêtir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iG êtir êtait/n'q'l'm't's' vêtir po:iimp po:3sg +SFX iG êtir êtions/n'q'l't' vêtir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iG êtir êtiez/n'q'l'm' vêtir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iG êtir êtaient/n'q'l'm't's' vêtir po:iimp po:3pl +SFX iG êtir êtis/j'n'q'l'm't' vêtir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iG êtir êtit/n'q'l'm't's' vêtir po:ipsi po:3sg +SFX iG êtir êtîmes/n'q'l't' vêtir po:ipsi po:1pl +SFX iG êtir êtîtes/n'q'l'm' vêtir po:ipsi po:2pl +SFX iG êtir êtirent/n'q'l'm't's' vêtir po:ipsi po:3pl! +SFX iG êtir êtirai/j'n'q'l'm't' vêtir po:ifut po:1sg +SFX iG êtir êtiras/n'q'l'm't' vêtir po:ifut po:2sg +SFX iG êtir êtira/n'q'l'm't's' vêtir po:ifut po:3sg +SFX iG êtir êtirons/n'q'l't' vêtir po:ifut po:1pl +SFX iG êtir êtirez/n'q'l'm' vêtir po:ifut po:2pl +SFX iG êtir êtiront/n'q'l'm't's' vêtir po:ifut po:3pl! +SFX iG êtir êtirais/j'n'q'l'm't' vêtir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iG êtir êtirait/n'q'l'm't's' vêtir po:cond po:3sg +SFX iG êtir êtirions/n'q'l't' vêtir po:cond po:1pl +SFX iG êtir êtiriez/n'q'l'm' vêtir po:cond po:2pl +SFX iG êtir êtiraient/n'q'l'm't's' vêtir po:cond po:3pl +SFX iG êtir ête/j'n'q'l'm't's' vêtir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iG êtir êtes/n'q'l'm't' vêtir po:spre po:2sg +SFX iG êtir êtisse/j'n'q'l'm't' vêtir po:simp po:1sg +SFX iG êtir êtisses/n'q'l'm't' vêtir po:simp po:2sg +SFX iG êtir êtît/n'q'l'm't's' vêtir po:simp po:3sg +SFX iG êtir êtissions/n'q'l't' vêtir po:simp po:1pl +SFX iG êtir êtissiez/n'q'l'm' vêtir po:simp po:2pl +SFX iG êtir êtissent/n'q'l'm't's' vêtir po:simp po:3pl +SFX iG êtir êts/n'l'm't' vêtir po:impe po:2sg +SFX iG êtir êtons/n'l't' vêtir po:impe po:1pl +SFX iG êtir êtez/n'l'm' vêtir po:impe po:2pl + +SFX iI Y 40 +SFX iI ormir ormir/n'q'd'l'm't's' dormir po:infi +SFX iI ormir ormant/n'q'd'l'm't's' dormir po:ppre +SFX iI ormir ormi/q' dormir po:ppas is:epi is:inv +SFX iI ormir ors/j'n'q'l'm't' dormir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iI ormir ort/n'q'l'm't's' dormir po:ipre po:3sg +SFX iI ormir ormons/n'q'l't' dormir po:ipre po:1pl +SFX iI ormir ormez/n'q'l'm' dormir po:ipre po:2pl +SFX iI ormir orment/n'q'l'm't's' dormir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iI ormir ormais/j'n'q'l'm't' dormir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iI ormir ormait/n'q'l'm't's' dormir po:iimp po:3sg +SFX iI ormir ormions/n'q'l't' dormir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iI ormir ormiez/n'q'l'm' dormir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iI ormir ormaient/n'q'l'm't's' dormir po:iimp po:3pl +SFX iI ormir ormis/j'n'q'l'm't' dormir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iI ormir ormit/n'q'l'm't's' dormir po:ipsi po:3sg +SFX iI ormir ormîmes/n'q'l't' dormir po:ipsi po:1pl +SFX iI ormir ormîtes/n'q'l'm' dormir po:ipsi po:2pl +SFX iI ormir ormirent/n'q'l'm't's' dormir po:ipsi po:3pl! +SFX iI ormir ormirai/j'n'q'l'm't' dormir po:ifut po:1sg +SFX iI ormir ormiras/n'q'l'm't' dormir po:ifut po:2sg +SFX iI ormir ormira/n'q'l'm't's' dormir po:ifut po:3sg +SFX iI ormir ormirons/n'q'l't' dormir po:ifut po:1pl +SFX iI ormir ormirez/n'q'l'm' dormir po:ifut po:2pl +SFX iI ormir ormiront/n'q'l'm't's' dormir po:ifut po:3pl! +SFX iI ormir ormirais/j'n'q'l'm't' dormir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iI ormir ormirait/n'q'l'm't's' dormir po:cond po:3sg +SFX iI ormir ormirions/n'q'l't' dormir po:cond po:1pl +SFX iI ormir ormiriez/n'q'l'm' dormir po:cond po:2pl +SFX iI ormir ormiraient/n'q'l'm't's' dormir po:cond po:3pl +SFX iI ormir orme/j'n'q'l'm't's' dormir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iI ormir ormes/n'q'l'm't' dormir po:spre po:2sg +SFX iI ormir ormisse/j'n'q'l'm't' dormir po:simp po:1sg +SFX iI ormir ormisses/n'q'l'm't' dormir po:simp po:2sg +SFX iI ormir ormît/n'q'l'm't's' dormir po:simp po:3sg +SFX iI ormir ormissions/n'q'l't' dormir po:simp po:1pl +SFX iI ormir ormissiez/n'q'l'm' dormir po:simp po:2pl +SFX iI ormir ormissent/n'q'l'm't's' dormir po:simp po:3pl +SFX iI ormir ors/n'l'm't' dormir po:impe po:2sg +SFX iI ormir ormons/n'l't' dormir po:impe po:1pl +SFX iI ormir ormez/n'l'm' dormir po:impe po:2pl + +SFX iJ Y 43 +SFX iJ dormir dormir/n'q'd'l'm't's' dormir po:infi +SFX iJ dormir dormant/n'q'd'l'm't's' dormir po:ppre +SFX iJ dormir dormi/L'D'Q' dormir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iJ dormir dormis/D'Q' dormir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iJ dormir dormie/L'D'Q' dormir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iJ dormir dormies/D'Q' dormir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iJ dormir dors/j'n'q'l'm't' dormir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iJ dormir dort/n'q'l'm't's' dormir po:ipre po:3sg +SFX iJ dormir dormons/n'q'l't' dormir po:ipre po:1pl +SFX iJ dormir dormez/n'q'l'm' dormir po:ipre po:2pl +SFX iJ dormir dorment/n'q'l'm't's' dormir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iJ dormir dormais/j'n'q'l'm't' dormir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iJ dormir dormait/n'q'l'm't's' dormir po:iimp po:3sg +SFX iJ dormir dormions/n'q'l't' dormir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iJ dormir dormiez/n'q'l'm' dormir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iJ dormir dormaient/n'q'l'm't's' dormir po:iimp po:3pl +SFX iJ dormir dormis/j'n'q'l'm't' dormir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iJ dormir dormit/n'q'l'm't's' dormir po:ipsi po:3sg +SFX iJ dormir dormîmes/n'q'l't' dormir po:ipsi po:1pl +SFX iJ dormir dormîtes/n'q'l'm' dormir po:ipsi po:2pl +SFX iJ dormir dormirent/n'q'l'm't's' dormir po:ipsi po:3pl! +SFX iJ dormir dormirai/j'n'q'l'm't' dormir po:ifut po:1sg +SFX iJ dormir dormiras/n'q'l'm't' dormir po:ifut po:2sg +SFX iJ dormir dormira/n'q'l'm't's' dormir po:ifut po:3sg +SFX iJ dormir dormirons/n'q'l't' dormir po:ifut po:1pl +SFX iJ dormir dormirez/n'q'l'm' dormir po:ifut po:2pl +SFX iJ dormir dormiront/n'q'l'm't's' dormir po:ifut po:3pl! +SFX iJ dormir dormirais/j'n'q'l'm't' dormir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iJ dormir dormirait/n'q'l'm't's' dormir po:cond po:3sg +SFX iJ dormir dormirions/n'q'l't' dormir po:cond po:1pl +SFX iJ dormir dormiriez/n'q'l'm' dormir po:cond po:2pl +SFX iJ dormir dormiraient/n'q'l'm't's' dormir po:cond po:3pl +SFX iJ dormir dorme/j'n'q'l'm't's' dormir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iJ dormir dormes/n'q'l'm't' dormir po:spre po:2sg +SFX iJ dormir dormisse/j'n'q'l'm't' dormir po:simp po:1sg +SFX iJ dormir dormisses/n'q'l'm't' dormir po:simp po:2sg +SFX iJ dormir dormît/n'q'l'm't's' dormir po:simp po:3sg +SFX iJ dormir dormissions/n'q'l't' dormir po:simp po:1pl +SFX iJ dormir dormissiez/n'q'l'm' dormir po:simp po:2pl +SFX iJ dormir dormissent/n'q'l'm't's' dormir po:simp po:3pl +SFX iJ dormir dors/n'l'm't' dormir po:impe po:2sg +SFX iJ dormir dormons/n'l't' dormir po:impe po:1pl +SFX iJ dormir dormez/n'l'm' dormir po:impe po:2pl + +SFX iK Y 42 +SFX iK quérir quérir/n'q'd'l'm't's' quérir po:infi +SFX iK quérir quérant/n'q'd'l'm't's' quérir po:ppre +SFX iK quérir quis/L'D'Q' quérir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX iK quérir quise/L'D'Q' quérir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iK quérir quises/D'Q' quérir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iK quérir quiers/j'n'q'l'm't' quérir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iK quérir quiert/n'q'l'm't's' quérir po:ipre po:3sg +SFX iK quérir quérons/n'q'l't' quérir po:ipre po:1pl +SFX iK quérir quérez/n'q'l'm' quérir po:ipre po:2pl +SFX iK quérir quièrent/n'q'l'm't's' quérir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iK quérir quérais/j'n'q'l'm't' quérir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iK quérir quérait/n'q'l'm't's' quérir po:iimp po:3sg +SFX iK quérir quérions/n'q'l't' quérir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iK quérir quériez/n'q'l'm' quérir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iK quérir quéraient/n'q'l'm't's' quérir po:iimp po:3pl +SFX iK quérir quis/j'n'q'l'm't' quérir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iK quérir quit/n'q'l'm't's' quérir po:ipsi po:3sg +SFX iK quérir quîmes/n'q'l't' quérir po:ipsi po:1pl +SFX iK quérir quîtes/n'q'l'm' quérir po:ipsi po:2pl +SFX iK quérir quirent/n'q'l'm't's' quérir po:ipsi po:3pl! +SFX iK quérir querrai/j'n'q'l'm't' quérir po:ifut po:1sg +SFX iK quérir querras/n'q'l'm't' quérir po:ifut po:2sg +SFX iK quérir querra/n'q'l'm't's' quérir po:ifut po:3sg +SFX iK quérir querrons/n'q'l't' quérir po:ifut po:1pl +SFX iK quérir querrez/n'q'l'm' quérir po:ifut po:2pl +SFX iK quérir querront/n'q'l'm't's' quérir po:ifut po:3pl! +SFX iK quérir querrais/j'n'q'l'm't' quérir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iK quérir querrait/n'q'l'm't's' quérir po:cond po:3sg +SFX iK quérir querrions/n'q'l't' quérir po:cond po:1pl +SFX iK quérir querriez/n'q'l'm' quérir po:cond po:2pl +SFX iK quérir querraient/n'q'l'm't's' quérir po:cond po:3pl +SFX iK quérir quière/j'n'q'l'm't's' quérir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iK quérir quières/n'q'l'm't' quérir po:spre po:2sg +SFX iK quérir quisse/j'n'q'l'm't' quérir po:simp po:1sg +SFX iK quérir quisses/n'q'l'm't' quérir po:simp po:2sg +SFX iK quérir quît/n'q'l'm't's' quérir po:simp po:3sg +SFX iK quérir quissions/n'q'l't' quérir po:simp po:1pl +SFX iK quérir quissiez/n'q'l'm' quérir po:simp po:2pl +SFX iK quérir quissent/n'q'l'm't's' quérir po:simp po:3pl +SFX iK quérir quiers/n'l'm't' quérir po:impe po:2sg +SFX iK quérir quérons/n'l't' quérir po:impe po:1pl +SFX iK quérir quérez/n'l'm' quérir po:impe po:2pl + +SFX iM Y 42 +SFX iM quérir quérir/n'q'd'l'm't's' quérir po:infi +SFX iM quérir quérant/n'q'd'l'm't's' quérir po:ppre +SFX iM quérir quis/L'D'Q' quérir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX iM quérir quise/L'D'Q' quérir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iM quérir quises/D'Q' quérir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iM quérir quiers/j'n'q'l'm't' quérir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iM quérir quiert/n'q'l'm't's' quérir po:ipre po:3sg +SFX iM quérir quérons/n'q'l't' quérir po:ipre po:1pl +SFX iM quérir quérez/n'q'l'm' quérir po:ipre po:2pl +SFX iM quérir quièrent/n'q'l'm't's' quérir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iM quérir quérais/j'n'q'l'm't' quérir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iM quérir quérait/n'q'l'm't's' quérir po:iimp po:3sg +SFX iM quérir quérions/n'q'l't' quérir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iM quérir quériez/n'q'l'm' quérir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iM quérir quéraient/n'q'l'm't's' quérir po:iimp po:3pl +SFX iM quérir quis/j'n'q'l'm't' quérir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iM quérir quit/n'q'l'm't's' quérir po:ipsi po:3sg +SFX iM quérir quîmes/n'q'l't' quérir po:ipsi po:1pl +SFX iM quérir quîtes/n'q'l'm' quérir po:ipsi po:2pl +SFX iM quérir quirent/n'q'l'm't's' quérir po:ipsi po:3pl! +SFX iM quérir querrai/j'n'q'l'm't' quérir po:ifut po:1sg +SFX iM quérir querras/n'q'l'm't' quérir po:ifut po:2sg +SFX iM quérir querra/n'q'l'm't's' quérir po:ifut po:3sg +SFX iM quérir querrons/n'q'l't' quérir po:ifut po:1pl +SFX iM quérir querrez/n'q'l'm' quérir po:ifut po:2pl +SFX iM quérir querront/n'q'l'm't's' quérir po:ifut po:3pl! +SFX iM quérir querrais/j'n'q'l'm't' quérir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iM quérir querrait/n'q'l'm't's' quérir po:cond po:3sg +SFX iM quérir querrions/n'q'l't' quérir po:cond po:1pl +SFX iM quérir querriez/n'q'l'm' quérir po:cond po:2pl +SFX iM quérir querraient/n'q'l'm't's' quérir po:cond po:3pl +SFX iM quérir quière/j'n'q'l'm't's' quérir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iM quérir quières/n'q'l'm't' quérir po:spre po:2sg +SFX iM quérir quisse/j'n'q'l'm't' quérir po:simp po:1sg +SFX iM quérir quisses/n'q'l'm't' quérir po:simp po:2sg +SFX iM quérir quît/n'q'l'm't's' quérir po:simp po:3sg +SFX iM quérir quissions/n'q'l't' quérir po:simp po:1pl +SFX iM quérir quissiez/n'q'l'm' quérir po:simp po:2pl +SFX iM quérir quissent/n'q'l'm't's' quérir po:simp po:3pl +SFX iM quérir quiers/n'l'm't' quérir po:impe po:2sg +SFX iM quérir quérons/n'l't' quérir po:impe po:1pl +SFX iM quérir quérez/n'l'm' quérir po:impe po:2pl + +SFX iN Y 41 +SFX iN uir uir/n'q'd'l'm't's' fuir po:infi +SFX iN uir uyant/n'q'd'l'm't's' fuir po:ppre +SFX iN uir ui/d'q' fuir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iN uir uis/d'q' fuir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iN uir uie/d'q' fuir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iN uir uies/d'q' fuir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iN uir uis/j'n'q'l'm't' fuir po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iN uir uit/n'q'l'm't's' fuir po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX iN uir uyons/n'q'l't' fuir po:ipre po:1pl +SFX iN uir uyez/n'q'l'm' fuir po:ipre po:2pl +SFX iN uir uient/n'q'l'm't's' fuir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iN uir uyais/j'n'q'l'm't' fuir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iN uir uyait/n'q'l'm't's' fuir po:iimp po:3sg +SFX iN uir uyions/n'q'l't' fuir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iN uir uyiez/n'q'l'm' fuir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iN uir uyaient/n'q'l'm't's' fuir po:iimp po:3pl +SFX iN uir uîmes/n'q'l't' fuir po:ipsi po:1pl +SFX iN uir uîtes/n'q'l'm' fuir po:ipsi po:2pl +SFX iN uir uirent/n'q'l'm't's' fuir po:ipsi po:3pl! +SFX iN uir uirai/j'n'q'l'm't' fuir po:ifut po:1sg +SFX iN uir uiras/n'q'l'm't' fuir po:ifut po:2sg +SFX iN uir uira/n'q'l'm't's' fuir po:ifut po:3sg +SFX iN uir uirons/n'q'l't' fuir po:ifut po:1pl +SFX iN uir uirez/n'q'l'm' fuir po:ifut po:2pl +SFX iN uir uiront/n'q'l'm't's' fuir po:ifut po:3pl! +SFX iN uir uirais/j'n'q'l'm't' fuir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iN uir uirait/n'q'l'm't's' fuir po:cond po:3sg +SFX iN uir uirions/n'q'l't' fuir po:cond po:1pl +SFX iN uir uiriez/n'q'l'm' fuir po:cond po:2pl +SFX iN uir uiraient/n'q'l'm't's' fuir po:cond po:3pl +SFX iN uir uie/j'n'q'l'm't's' fuir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iN uir uies/n'q'l'm't' fuir po:spre po:2sg +SFX iN uir uisse/j'n'q'l'm't' fuir po:simp po:1sg +SFX iN uir uisses/n'q'l'm't' fuir po:simp po:2sg +SFX iN uir uît/n'q'l'm't's' fuir po:simp po:3sg +SFX iN uir uissions/n'q'l't' fuir po:simp po:1pl +SFX iN uir uissiez/n'q'l'm' fuir po:simp po:2pl +SFX iN uir uissent/n'q'l'm't's' fuir po:simp po:3pl +SFX iN uir uis/n'l'm't' fuir po:impe po:2sg +SFX iN uir uyons/n'l't' fuir po:impe po:1pl +SFX iN uir uyez/n'l'm' fuir po:impe po:2pl + +SFX iO Y 41 +SFX iO fuir fuir/n'q'd'l'm't's' enfuir po:infi +SFX iO fuir fuyant/n'q'd'l'm't's' enfuir po:ppre +SFX iO fuir fui/L'D'Q' enfuir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iO fuir fuis/D'Q' enfuir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iO fuir fuie/L'D'Q' enfuir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iO fuir fuies/D'Q' enfuir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iO fuir fuis/j'n'q'l'm't' enfuir po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iO fuir fuit/n'q'l'm't's' enfuir po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX iO fuir fuyons/n'q'l't' enfuir po:ipre po:1pl +SFX iO fuir fuyez/n'q'l'm' enfuir po:ipre po:2pl +SFX iO fuir fuient/n'q'l'm't's' enfuir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iO fuir fuyais/j'n'q'l'm't' enfuir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iO fuir fuyait/n'q'l'm't's' enfuir po:iimp po:3sg +SFX iO fuir fuyions/n'q'l't' enfuir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iO fuir fuyiez/n'q'l'm' enfuir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iO fuir fuyaient/n'q'l'm't's' enfuir po:iimp po:3pl +SFX iO fuir fuîmes/n'q'l't' enfuir po:ipsi po:1pl +SFX iO fuir fuîtes/n'q'l'm' enfuir po:ipsi po:2pl +SFX iO fuir fuirent/n'q'l'm't's' enfuir po:ipsi po:3pl! +SFX iO fuir fuirai/j'n'q'l'm't' enfuir po:ifut po:1sg +SFX iO fuir fuiras/n'q'l'm't' enfuir po:ifut po:2sg +SFX iO fuir fuira/n'q'l'm't's' enfuir po:ifut po:3sg +SFX iO fuir fuirons/n'q'l't' enfuir po:ifut po:1pl +SFX iO fuir fuirez/n'q'l'm' enfuir po:ifut po:2pl +SFX iO fuir fuiront/n'q'l'm't's' enfuir po:ifut po:3pl! +SFX iO fuir fuirais/j'n'q'l'm't' enfuir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iO fuir fuirait/n'q'l'm't's' enfuir po:cond po:3sg +SFX iO fuir fuirions/n'q'l't' enfuir po:cond po:1pl +SFX iO fuir fuiriez/n'q'l'm' enfuir po:cond po:2pl +SFX iO fuir fuiraient/n'q'l'm't's' enfuir po:cond po:3pl +SFX iO fuir fuie/j'n'q'l'm't's' enfuir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iO fuir fuies/n'q'l'm't' enfuir po:spre po:2sg +SFX iO fuir fuisse/j'n'q'l'm't' enfuir po:simp po:1sg +SFX iO fuir fuisses/n'q'l'm't' enfuir po:simp po:2sg +SFX iO fuir fuît/n'q'l'm't's' enfuir po:simp po:3sg +SFX iO fuir fuissions/n'q'l't' enfuir po:simp po:1pl +SFX iO fuir fuissiez/n'q'l'm' enfuir po:simp po:2pl +SFX iO fuir fuissent/n'q'l'm't's' enfuir po:simp po:3pl +SFX iO fuir fuis/n'l'm't' enfuir po:impe po:2sg +SFX iO fuir fuyons/n'l't' enfuir po:impe po:1pl +SFX iO fuir fuyez/n'l'm' enfuir po:impe po:2pl + +SFX iP Y 43 +SFX iP ourir ourir/n'q'd'l'm't's' mourir po:infi +SFX iP ourir ourant/n'q'd'l'm't's' mourir po:ppre +SFX iP ourir ort/L'D'Q' mourir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iP ourir orts/D'Q' mourir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iP ourir orte/L'D'Q' mourir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iP ourir ortes/D'Q' mourir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iP ourir eurs/j'n'q'l'm't' mourir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iP ourir eurt/n'q'l'm't's' mourir po:ipre po:3sg +SFX iP ourir ourons/n'q'l't' mourir po:ipre po:1pl +SFX iP ourir ourez/n'q'l'm' mourir po:ipre po:2pl +SFX iP ourir eurent/n'q'l'm't's' mourir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iP ourir ourais/j'n'q'l'm't' mourir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iP ourir ourait/n'q'l'm't's' mourir po:iimp po:3sg +SFX iP ourir ourions/n'q'l't' mourir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iP ourir ouriez/n'q'l'm' mourir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iP ourir ouraient/n'q'l'm't's' mourir po:iimp po:3pl +SFX iP ourir ourus/j'n'q'l'm't' mourir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iP ourir ourut/n'q'l'm't's' mourir po:ipsi po:3sg +SFX iP ourir ourûmes/n'q'l't' mourir po:ipsi po:1pl +SFX iP ourir ourûtes/n'q'l'm' mourir po:ipsi po:2pl +SFX iP ourir oururent/n'q'l'm't's' mourir po:ipsi po:3pl! +SFX iP ourir ourrai/j'n'q'l'm't' mourir po:ifut po:1sg +SFX iP ourir ourras/n'q'l'm't' mourir po:ifut po:2sg +SFX iP ourir ourra/n'q'l'm't's' mourir po:ifut po:3sg +SFX iP ourir ourrons/n'q'l't' mourir po:ifut po:1pl +SFX iP ourir ourrez/n'q'l'm' mourir po:ifut po:2pl +SFX iP ourir ourront/n'q'l'm't's' mourir po:ifut po:3pl! +SFX iP ourir ourrais/j'n'q'l'm't' mourir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iP ourir ourrait/n'q'l'm't's' mourir po:cond po:3sg +SFX iP ourir ourrions/n'q'l't' mourir po:cond po:1pl +SFX iP ourir ourriez/n'q'l'm' mourir po:cond po:2pl +SFX iP ourir ourraient/n'q'l'm't's' mourir po:cond po:3pl +SFX iP ourir eure/j'n'q'l'm't's' mourir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iP ourir eures/n'q'l'm't' mourir po:spre po:2sg +SFX iP ourir ourusse/j'n'q'l'm't' mourir po:simp po:1sg +SFX iP ourir ourusses/n'q'l'm't' mourir po:simp po:2sg +SFX iP ourir ourût/n'q'l'm't's' mourir po:simp po:3sg +SFX iP ourir ourussions/n'q'l't' mourir po:simp po:1pl +SFX iP ourir ourussiez/n'q'l'm' mourir po:simp po:2pl +SFX iP ourir ourussent/n'q'l'm't's' mourir po:simp po:3pl +SFX iP ourir eurs/n'l'm't' mourir po:impe po:2sg +SFX iP ourir ourons/n'l't' mourir po:impe po:1pl +SFX iP ourir ourez/n'l'm' mourir po:impe po:2pl + +SFX iQ Y 43 +SFX iQ ouillir ouillir/n'q'd'l'm't's' bouillir po:infi +SFX iQ ouillir ouillant/n'q'd'l'm't's' bouillir po:ppre +SFX iQ ouillir ouilli/L'D'Q' bouillir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iQ ouillir ouillis/D'Q' bouillir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iQ ouillir ouillie/L'D'Q' bouillir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iQ ouillir ouillies/D'Q' bouillir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iQ ouillir ous/j'n'q'l'm't' bouillir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iQ ouillir out/n'q'l'm't's' bouillir po:ipre po:3sg +SFX iQ ouillir ouillons/n'q'l't' bouillir po:ipre po:1pl +SFX iQ ouillir ouillez/n'q'l'm' bouillir po:ipre po:2pl +SFX iQ ouillir ouillent/n'q'l'm't's' bouillir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iQ ouillir ouillais/j'n'q'l'm't' bouillir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iQ ouillir ouillait/n'q'l'm't's' bouillir po:iimp po:3sg +SFX iQ ouillir ouillions/n'q'l't' bouillir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iQ ouillir ouilliez/n'q'l'm' bouillir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iQ ouillir ouillaient/n'q'l'm't's' bouillir po:iimp po:3pl +SFX iQ ouillir ouillis/j'n'q'l'm't' bouillir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iQ ouillir ouillit/n'q'l'm't's' bouillir po:ipsi po:3sg +SFX iQ ouillir ouillîmes/n'q'l't' bouillir po:ipsi po:1pl +SFX iQ ouillir ouillîtes/n'q'l'm' bouillir po:ipsi po:2pl +SFX iQ ouillir ouillirent/n'q'l'm't's' bouillir po:ipsi po:3pl! +SFX iQ ouillir ouillirai/j'n'q'l'm't' bouillir po:ifut po:1sg +SFX iQ ouillir ouilliras/n'q'l'm't' bouillir po:ifut po:2sg +SFX iQ ouillir ouillira/n'q'l'm't's' bouillir po:ifut po:3sg +SFX iQ ouillir ouillirons/n'q'l't' bouillir po:ifut po:1pl +SFX iQ ouillir ouillirez/n'q'l'm' bouillir po:ifut po:2pl +SFX iQ ouillir ouilliront/n'q'l'm't's' bouillir po:ifut po:3pl! +SFX iQ ouillir ouillirais/j'n'q'l'm't' bouillir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iQ ouillir ouillirait/n'q'l'm't's' bouillir po:cond po:3sg +SFX iQ ouillir ouillirions/n'q'l't' bouillir po:cond po:1pl +SFX iQ ouillir ouilliriez/n'q'l'm' bouillir po:cond po:2pl +SFX iQ ouillir ouilliraient/n'q'l'm't's' bouillir po:cond po:3pl +SFX iQ ouillir ouille/j'n'q'l'm't's' bouillir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iQ ouillir ouilles/n'q'l'm't' bouillir po:spre po:2sg +SFX iQ ouillir ouillisse/j'n'q'l'm't' bouillir po:simp po:1sg +SFX iQ ouillir ouillisses/n'q'l'm't' bouillir po:simp po:2sg +SFX iQ ouillir ouillît/n'q'l'm't's' bouillir po:simp po:3sg +SFX iQ ouillir ouillissions/n'q'l't' bouillir po:simp po:1pl +SFX iQ ouillir ouillissiez/n'q'l'm' bouillir po:simp po:2pl +SFX iQ ouillir ouillissent/n'q'l'm't's' bouillir po:simp po:3pl +SFX iQ ouillir ous/n'l'm't' bouillir po:impe po:2sg +SFX iQ ouillir ouillons/n'l't' bouillir po:impe po:1pl +SFX iQ ouillir ouillez/n'l'm' bouillir po:impe po:2pl + +SFX iR Y 41 +SFX iR ueillir ueillir/n'q'd'l'm't's' cueillir po:infi +SFX iR ueillir ueillant/n'q'd'l'm't's' cueillir po:ppre +SFX iR ueillir ueilli/L'D'Q' cueillir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iR ueillir ueillis/D'Q' cueillir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iR ueillir ueillie/L'D'Q' cueillir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iR ueillir ueillies/D'Q' cueillir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iR ueillir ueille/j'n'q'l'm't's' cueillir po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX iR ueillir ueilles/n'q'l'm't' cueillir po:ipre po:spre po:2sg +SFX iR ueillir ueillons/n'q'l't' cueillir po:ipre po:1pl +SFX iR ueillir ueillez/n'q'l'm' cueillir po:ipre po:2pl +SFX iR ueillir ueillent/n'q'l'm't's' cueillir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iR ueillir ueillais/j'n'q'l'm't' cueillir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iR ueillir ueillait/n'q'l'm't's' cueillir po:iimp po:3sg +SFX iR ueillir ueillions/n'q'l't' cueillir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iR ueillir ueilliez/n'q'l'm' cueillir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iR ueillir ueillaient/n'q'l'm't's' cueillir po:iimp po:3pl +SFX iR ueillir ueillis/j'n'q'l'm't' cueillir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iR ueillir ueillit/n'q'l'm't's' cueillir po:ipsi po:3sg +SFX iR ueillir ueillîmes/n'q'l't' cueillir po:ipsi po:1pl +SFX iR ueillir ueillîtes/n'q'l'm' cueillir po:ipsi po:2pl +SFX iR ueillir ueillirent/n'q'l'm't's' cueillir po:ipsi po:3pl! +SFX iR ueillir ueillerai/j'n'q'l'm't' cueillir po:ifut po:1sg +SFX iR ueillir ueilleras/n'q'l'm't' cueillir po:ifut po:2sg +SFX iR ueillir ueillera/n'q'l'm't's' cueillir po:ifut po:3sg +SFX iR ueillir ueillerons/n'q'l't' cueillir po:ifut po:1pl +SFX iR ueillir ueillerez/n'q'l'm' cueillir po:ifut po:2pl +SFX iR ueillir ueilleront/n'q'l'm't's' cueillir po:ifut po:3pl! +SFX iR ueillir ueillerais/j'n'q'l'm't' cueillir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iR ueillir ueillerait/n'q'l'm't's' cueillir po:cond po:3sg +SFX iR ueillir ueillerions/n'q'l't' cueillir po:cond po:1pl +SFX iR ueillir ueilleriez/n'q'l'm' cueillir po:cond po:2pl +SFX iR ueillir ueilleraient/n'q'l'm't's' cueillir po:cond po:3pl +SFX iR ueillir ueillisse/j'n'q'l'm't' cueillir po:simp po:1sg +SFX iR ueillir ueillisses/n'q'l'm't' cueillir po:simp po:2sg +SFX iR ueillir ueillît/n'q'l'm't's' cueillir po:simp po:3sg +SFX iR ueillir ueillissions/n'q'l't' cueillir po:simp po:1pl +SFX iR ueillir ueillissiez/n'q'l'm' cueillir po:simp po:2pl +SFX iR ueillir ueillissent/n'q'l'm't's' cueillir po:simp po:3pl +SFX iR ueillir ueille/n'l'm't' cueillir po:impe po:2sg +SFX iR ueillir ueillons/n'l't' cueillir po:impe po:1pl +SFX iR ueillir ueillez/n'l'm' cueillir po:impe po:2pl + +SFX iS Y 38 +SFX iS aillir aillir/n'q'd'l'm't's' aillir po:infi +SFX iS aillir aillant/n'q'd'l'm't's' aillir po:ppre +SFX iS aillir ailli/d'q' aillir po:ppas is:epi is:inv +SFX iS aillir aille/j'n'q'l'm't's' aillir po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX iS aillir ailles/n'q'l'm't' aillir po:ipre po:spre po:2sg +SFX iS aillir aillons/n'q'l't' aillir po:ipre po:1pl +SFX iS aillir aillez/n'q'l'm' aillir po:ipre po:2pl +SFX iS aillir aillent/n'q'l'm't's' aillir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iS aillir aillais/j'n'q'l'm't' aillir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iS aillir aillait/n'q'l'm't's' aillir po:iimp po:3sg +SFX iS aillir aillions/n'q'l't' aillir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iS aillir ailliez/n'q'l'm' aillir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iS aillir aillaient/n'q'l'm't's' aillir po:iimp po:3pl +SFX iS aillir aillis/j'n'q'l'm't' aillir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iS aillir aillit/n'q'l'm't's' aillir po:ipsi po:3sg +SFX iS aillir aillîmes/n'q'l't' aillir po:ipsi po:1pl +SFX iS aillir aillîtes/n'q'l'm' aillir po:ipsi po:2pl +SFX iS aillir aillirent/n'q'l'm't's' aillir po:ipsi po:3pl! +SFX iS aillir aillirai/j'n'q'l'm't' aillir po:ifut po:1sg +SFX iS aillir ailliras/n'q'l'm't' aillir po:ifut po:2sg +SFX iS aillir aillira/n'q'l'm't's' aillir po:ifut po:3sg +SFX iS aillir aillirons/n'q'l't' aillir po:ifut po:1pl +SFX iS aillir aillirez/n'q'l'm' aillir po:ifut po:2pl +SFX iS aillir ailliront/n'q'l'm't's' aillir po:ifut po:3pl! +SFX iS aillir aillirais/j'n'q'l'm't' aillir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iS aillir aillirait/n'q'l'm't's' aillir po:cond po:3sg +SFX iS aillir aillirions/n'q'l't' aillir po:cond po:1pl +SFX iS aillir ailliriez/n'q'l'm' aillir po:cond po:2pl +SFX iS aillir ailliraient/n'q'l'm't's' aillir po:cond po:3pl +SFX iS aillir aillisse/j'n'q'l'm't' aillir po:simp po:1sg +SFX iS aillir aillisses/n'q'l'm't' aillir po:simp po:2sg +SFX iS aillir aillît/n'q'l'm't's' aillir po:simp po:3sg +SFX iS aillir aillissions/n'q'l't' aillir po:simp po:1pl +SFX iS aillir aillissiez/n'q'l'm' aillir po:simp po:2pl +SFX iS aillir aillissent/n'q'l'm't's' aillir po:simp po:3pl +SFX iS aillir aille/n'l'm't' aillir po:impe po:2sg +SFX iS aillir aillons/n'l't' aillir po:impe po:1pl +SFX iS aillir aillez/n'l'm' aillir po:impe po:2pl + +SFX iT Y 41 +SFX iT saillir saillir/n'q'd'l'm't's' aillir po:infi +SFX iT saillir saillant/n'q'd'l'm't's' aillir po:ppre +SFX iT saillir sailli/L'D'Q' aillir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iT saillir saillis/D'Q' aillir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iT saillir saillie/L'D'Q' aillir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iT saillir saillies/D'Q' aillir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iT saillir saille/j'n'q'l'm't's' aillir po:ipre po:spre po:1sg po:3sg +SFX iT saillir sailles/n'q'l'm't' aillir po:ipre po:spre po:2sg +SFX iT saillir saillons/n'q'l't' aillir po:ipre po:1pl +SFX iT saillir saillez/n'q'l'm' aillir po:ipre po:2pl +SFX iT saillir saillent/n'q'l'm't's' aillir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iT saillir saillais/j'n'q'l'm't' aillir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iT saillir saillait/n'q'l'm't's' aillir po:iimp po:3sg +SFX iT saillir saillions/n'q'l't' aillir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iT saillir sailliez/n'q'l'm' aillir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iT saillir saillaient/n'q'l'm't's' aillir po:iimp po:3pl +SFX iT saillir saillis/j'n'q'l'm't' aillir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iT saillir saillit/n'q'l'm't's' aillir po:ipsi po:3sg +SFX iT saillir saillîmes/n'q'l't' aillir po:ipsi po:1pl +SFX iT saillir saillîtes/n'q'l'm' aillir po:ipsi po:2pl +SFX iT saillir saillirent/n'q'l'm't's' aillir po:ipsi po:3pl! +SFX iT saillir saillirai/j'n'q'l'm't' aillir po:ifut po:1sg +SFX iT saillir sailliras/n'q'l'm't' aillir po:ifut po:2sg +SFX iT saillir saillira/n'q'l'm't's' aillir po:ifut po:3sg +SFX iT saillir saillirons/n'q'l't' aillir po:ifut po:1pl +SFX iT saillir saillirez/n'q'l'm' aillir po:ifut po:2pl +SFX iT saillir sailliront/n'q'l'm't's' aillir po:ifut po:3pl! +SFX iT saillir saillirais/j'n'q'l'm't' aillir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iT saillir saillirait/n'q'l'm't's' aillir po:cond po:3sg +SFX iT saillir saillirions/n'q'l't' aillir po:cond po:1pl +SFX iT saillir sailliriez/n'q'l'm' aillir po:cond po:2pl +SFX iT saillir sailliraient/n'q'l'm't's' aillir po:cond po:3pl +SFX iT saillir saillisse/j'n'q'l'm't' aillir po:simp po:1sg +SFX iT saillir saillisses/n'q'l'm't' aillir po:simp po:2sg +SFX iT saillir saillît/n'q'l'm't's' aillir po:simp po:3sg +SFX iT saillir saillissions/n'q'l't' aillir po:simp po:1pl +SFX iT saillir saillissiez/n'q'l'm' aillir po:simp po:2pl +SFX iT saillir saillissent/n'q'l'm't's' aillir po:simp po:3pl +SFX iT saillir saille/n'l'm't' aillir po:impe po:2sg +SFX iT saillir saillons/n'l't' aillir po:impe po:1pl +SFX iT saillir saillez/n'l'm' aillir po:impe po:2pl + +SFX iU Y 37 +SFX iU aillir aillir/n'q'd'l'm't's' faillir po:infi +SFX iU aillir aillant/n'q'd'l'm't's' faillir po:ppre +SFX iU aillir ailli/d'q' faillir po:ppas is:epi is:inv +SFX iU aillir aux/j'n'q'l'm't' faillir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iU aillir aut/n'q'l'm't's' faillir po:ipre po:3sg +SFX iU aillir aillons/n'q'l't' faillir po:ipre po:1pl +SFX iU aillir aillez/n'q'l'm' faillir po:ipre po:2pl +SFX iU aillir aillent/n'q'l'm't's' faillir po:ipre po:spre po:3pl +SFX iU aillir aillais/j'n'q'l'm't' faillir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iU aillir aillait/n'q'l'm't's' faillir po:iimp po:3sg +SFX iU aillir aillions/n'q'l't' faillir po:iimp po:spre po:1pl +SFX iU aillir ailliez/n'q'l'm' faillir po:iimp po:spre po:2pl +SFX iU aillir aillaient/n'q'l'm't's' faillir po:iimp po:3pl +SFX iU aillir aillis/j'n'q'l'm't' faillir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iU aillir aillit/n'q'l'm't's' faillir po:ipsi po:3sg +SFX iU aillir aillîmes/n'q'l't' faillir po:ipsi po:1pl +SFX iU aillir aillîtes/n'q'l'm' faillir po:ipsi po:2pl +SFX iU aillir aillirent/n'q'l'm't's' faillir po:ipsi po:3pl! +SFX iU aillir aillirai/j'n'q'l'm't' faillir po:ifut po:1sg +SFX iU aillir ailliras/n'q'l'm't' faillir po:ifut po:2sg +SFX iU aillir aillira/n'q'l'm't's' faillir po:ifut po:3sg +SFX iU aillir aillirons/n'q'l't' faillir po:ifut po:1pl +SFX iU aillir aillirez/n'q'l'm' faillir po:ifut po:2pl +SFX iU aillir ailliront/n'q'l'm't's' faillir po:ifut po:3pl! +SFX iU aillir aillirais/j'n'q'l'm't' faillir po:cond po:1sg po:2sg +SFX iU aillir aillirait/n'q'l'm't's' faillir po:cond po:3sg +SFX iU aillir aillirions/n'q'l't' faillir po:cond po:1pl +SFX iU aillir ailliriez/n'q'l'm' faillir po:cond po:2pl +SFX iU aillir ailliraient/n'q'l'm't's' faillir po:cond po:3pl +SFX iU aillir aille/j'n'q'l'm't's' faillir po:spre po:1sg po:3sg +SFX iU aillir ailles/n'q'l'm't' faillir po:spre po:2sg +SFX iU aillir aillisse/j'n'q'l'm't' faillir po:simp po:1sg +SFX iU aillir aillisses/n'q'l'm't' faillir po:simp po:2sg +SFX iU aillir aillît/n'q'l'm't's' faillir po:simp po:3sg +SFX iU aillir aillissions/n'q'l't' faillir po:simp po:1pl +SFX iU aillir aillissiez/n'q'l'm' faillir po:simp po:2pl +SFX iU aillir aillissent/n'q'l'm't's' faillir po:simp po:3pl + +SFX iV Y 13 +SFX iV ésir ésir/n'q'd'l'm't's' gésir po:infi +SFX iV ésir isant/n'q'd'l'm't's' gésir po:ppre +SFX iV ésir is/j'n'q'l'm't' gésir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iV ésir ît/n'q'l'm't's' gésir po:ipre po:3sg +SFX iV ésir it/n'q'l'm't's' gésir po:ipre po:3sg +SFX iV ésir isons/n'q'l't' gésir po:ipre po:1pl +SFX iV ésir isez/n'q'l'm' gésir po:ipre po:2pl +SFX iV ésir isent/n'q'l'm't's' gésir po:ipre po:3pl +SFX iV ésir isais/j'n'q'l'm't' gésir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iV ésir isait/n'q'l'm't's' gésir po:iimp po:3sg +SFX iV ésir isions/n'q'l't' gésir po:iimp po:1pl +SFX iV ésir isiez/n'q'l'm' gésir po:iimp po:2pl +SFX iV ésir isaient/n'q'l'm't's' gésir po:iimp po:3pl + +SFX iW Y 54 +SFX iW uïr uïr/n'q'd'l'm't's' ouïr po:infi +SFX iW uïr yant/n'q'd'l'm't's' ouïr po:ppre +SFX iW uïr uï/L'D'Q' ouïr po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iW uïr uïs/D'Q' ouïr po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iW uïr uïe/L'D'Q' ouïr po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iW uïr uïes/D'Q' ouïr po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX iW uïr is/j'n'q'l'm't' ouïr po:ipre po:1sg po:2sg +SFX iW uïr it/n'q'l'm't's' ouïr po:ipre po:3sg +SFX iW uïr yons/n'q'l't' ouïr po:ipre po:1pl +SFX iW uïr yez/n'q'l'm' ouïr po:ipre po:2pl +SFX iW uïr ient/n'q'l'm't's' ouïr po:ipre po:spre po:3pl +SFX iW uïr yais/j'n'q'l'm't' ouïr po:iimp po:1sg po:2sg +SFX iW uïr yait/n'q'l'm't's' ouïr po:iimp po:3sg +SFX iW uïr yions/n'q'l't' ouïr po:iimp po:spre po:1pl +SFX iW uïr yiez/n'q'l'm' ouïr po:iimp po:spre po:2pl +SFX iW uïr yaient/n'q'l'm't's' ouïr po:iimp po:3pl +SFX iW uïr uïs/j'n'q'l'm't' ouïr po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX iW uïr uït/n'q'l'm't's' ouïr po:ipsi po:3sg +SFX iW uïr uïmes/n'q'l't' ouïr po:ipsi po:1pl +SFX iW uïr uïtes/n'q'l'm' ouïr po:ipsi po:2pl +SFX iW uïr uïrent/n'q'l'm't's' ouïr po:ipsi po:3pl! +SFX iW uïr uïrai/j'n'q'l'm't' ouïr po:ifut po:1sg +SFX iW uïr rrai/j'n'q'l'm't' ouïr po:ifut po:1sg +SFX iW uïr uïras/n'q'l'm't' ouïr po:ifut po:2sg +SFX iW uïr rras/n'q'l'm't' ouïr po:ifut po:2sg +SFX iW uïr uïra/n'q'l'm't's' ouïr po:ifut po:3sg +SFX iW uïr rra/n'q'l'm't's' ouïr po:ifut po:3sg +SFX iW uïr uïrons/n'q'l't' ouïr po:ifut po:1pl +SFX iW uïr rrons/n'q'l't' ouïr po:ifut po:1pl +SFX iW uïr uïrez/n'q'l'm' ouïr po:ifut po:2pl +SFX iW uïr rrez/n'q'l'm' ouïr po:ifut po:2pl +SFX iW uïr uïront/n'q'l'm't's' ouïr po:ifut po:3pl! +SFX iW uïr rront/n'q'l'm't's' ouïr po:ifut po:3pl! +SFX iW uïr uïrais/j'n'q'l'm't' ouïr po:cond po:1sg po:2sg +SFX iW uïr rrais/j'n'q'l'm't' ouïr po:cond po:1sg po:2sg +SFX iW uïr uïrait/n'q'l'm't's' ouïr po:cond po:3sg +SFX iW uïr rrait/n'q'l'm't's' ouïr po:cond po:3sg +SFX iW uïr uïrions/n'q'l't' ouïr po:cond po:1pl +SFX iW uïr rrions/n'q'l't' ouïr po:cond po:1pl +SFX iW uïr uïriez/n'q'l'm' ouïr po:cond po:2pl +SFX iW uïr rriez/n'q'l'm' ouïr po:cond po:2pl +SFX iW uïr uïraient/n'q'l'm't's' ouïr po:cond po:3pl +SFX iW uïr rraient/n'q'l'm't's' ouïr po:cond po:3pl +SFX iW uïr ie/j'n'q'l'm't's' ouïr po:spre po:1sg po:3sg +SFX iW uïr ies/n'q'l'm't' ouïr po:spre po:2sg +SFX iW uïr uïsse/j'n'q'l'm't' ouïr po:simp po:1sg +SFX iW uïr uïsses/n'q'l'm't' ouïr po:simp po:2sg +SFX iW uïr uït/n'q'l'm't's' ouïr po:simp po:3sg +SFX iW uïr uïssions/n'q'l't' ouïr po:simp po:1pl +SFX iW uïr uïssiez/n'q'l'm' ouïr po:simp po:2pl +SFX iW uïr uïssent/n'q'l'm't's' ouïr po:simp po:3pl +SFX iW uïr is/n'l'm't' ouïr po:impe po:2sg +SFX iW uïr yons/n'l't' ouïr po:impe po:1pl +SFX iW uïr yez/n'l'm' ouïr po:impe po:2pl + +SFX iX Y 5 +SFX iX érir érir/n'q'd'l'm't's' férir po:infi +SFX iX érir éru/L'D'Q' férir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iX érir érus/D'Q' férir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iX érir érue/L'D'Q' férir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iX érir érues/D'Q' férir po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX iY Y 5 +SFX iY ssir ssir/n'q'd'l'm't's' issir po:infi +SFX iY ssir ssu/d'q' issir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX iY ssir ssus/d'q' issir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX iY ssir ssue/d'q' issir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX iY ssir ssues/d'q' issir po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX pA Y 45 +SFX pA ouvoir ouvoir/n'q'd'l'm't's' pouvoir po:infi +SFX pA ouvoir ouvant/n'q'd'l'm't's' pouvoir po:ppre +SFX pA ouvoir u/q' pouvoir po:ppas is:epi is:inv +SFX pA ouvoir eux/j'n'q'l'm't' pouvoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pA ouvoir uis/j'n'q'l'm't' pouvoir po:ipre po:1sg +SFX pA ouvoir eut/n'q'l'm't's' pouvoir po:ipre po:3sg +SFX pA ouvoir ouvons/n'q'l't' pouvoir po:ipre po:1pl +SFX pA ouvoir ouvez/n'q'l'm' pouvoir po:ipre po:2pl +SFX pA ouvoir euvent/n'q'l'm't's' pouvoir po:ipre po:3pl! +SFX pA ouvoir ouvais/j'n'q'l'm't' pouvoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pA ouvoir ouvait/n'q'l'm't's' pouvoir po:iimp po:3sg +SFX pA ouvoir ouvions/n'q'l't' pouvoir po:iimp po:1pl +SFX pA ouvoir ouviez/n'q'l'm' pouvoir po:iimp po:2pl +SFX pA ouvoir ouvaient/n'q'l'm't's' pouvoir po:iimp po:3pl +SFX pA ouvoir us/j'n'q'l'm't' pouvoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pA ouvoir ut/n'q'l'm't's' pouvoir po:ipsi po:3sg +SFX pA ouvoir ûmes/n'q'l't' pouvoir po:ipsi po:1pl +SFX pA ouvoir ûtes/n'q'l'm' pouvoir po:ipsi po:2pl +SFX pA ouvoir urent/n'q'l'm't's' pouvoir po:ipsi po:3pl! +SFX pA ouvoir ourrai/j'n'q'l'm't' pouvoir po:ifut po:1sg +SFX pA ouvoir ourras/n'q'l'm't' pouvoir po:ifut po:2sg +SFX pA ouvoir ourra/n'q'l'm't's' pouvoir po:ifut po:3sg +SFX pA ouvoir ourrons/n'q'l't' pouvoir po:ifut po:1pl +SFX pA ouvoir ourrez/n'q'l'm' pouvoir po:ifut po:2pl +SFX pA ouvoir ourront/n'q'l'm't's' pouvoir po:ifut po:3pl! +SFX pA ouvoir ourrais/j'n'q'l'm't' pouvoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pA ouvoir ourrait/n'q'l'm't's' pouvoir po:cond po:3sg +SFX pA ouvoir ourrions/n'q'l't' pouvoir po:cond po:1pl +SFX pA ouvoir ourriez/n'q'l'm' pouvoir po:cond po:2pl +SFX pA ouvoir ourraient/n'q'l'm't's' pouvoir po:cond po:3pl +SFX pA ouvoir uisse/j'n'q'l'm't's' pouvoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pA ouvoir uissé/n'q'l'm't's' pouvoir po:spre po:1isg +SFX pA ouvoir uissè/n'q'l'm't's' pouvoir po:spre po:1isg +SFX pA ouvoir uisses/n'q'l'm't' pouvoir po:spre po:2sg +SFX pA ouvoir uissions/n'q'l't' pouvoir po:spre po:1pl +SFX pA ouvoir uissiez/n'q'l'm' pouvoir po:spre po:2pl +SFX pA ouvoir uissent/n'q'l'm't's' pouvoir po:spre po:3pl +SFX pA ouvoir usse/j'n'q'l'm't' pouvoir po:simp po:1sg +SFX pA ouvoir ussé/n'q'l'm't's' pouvoir po:simp po:1isg +SFX pA ouvoir ussè/n'q'l'm't's' pouvoir po:simp po:1isg +SFX pA ouvoir usses/n'q'l'm't' pouvoir po:simp po:2sg +SFX pA ouvoir ût/n'q'l'm't's' pouvoir po:simp po:3sg +SFX pA ouvoir ussions/n'q'l't' pouvoir po:simp po:1pl +SFX pA ouvoir ussiez/n'q'l'm' pouvoir po:simp po:2pl +SFX pA ouvoir ussent/n'q'l'm't's' pouvoir po:simp po:3pl + +SFX pB Y 49 +SFX pB ouloir ouloir/n'q'd'l'm't's' vouloir po:infi +SFX pB ouloir oulant/n'q'd'l'm't's' vouloir po:ppre +SFX pB ouloir oulu/L'D'Q' vouloir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pB ouloir oulus/D'Q' vouloir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pB ouloir oulue/L'D'Q' vouloir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pB ouloir oulues/D'Q' vouloir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pB ouloir eux/j'n'q'l'm't' vouloir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pB ouloir eut/n'q'l'm't's' vouloir po:ipre po:3sg +SFX pB ouloir oulons/n'q'l't' vouloir po:ipre po:1pl +SFX pB ouloir oulez/n'q'l'm' vouloir po:ipre po:2pl +SFX pB ouloir eulent/n'q'l'm't's' vouloir po:ipre po:3pl! +SFX pB ouloir oulais/j'n'q'l'm't' vouloir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pB ouloir oulait/n'q'l'm't's' vouloir po:iimp po:3sg +SFX pB ouloir oulions/n'q'l't' vouloir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pB ouloir ouliez/n'q'l'm' vouloir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pB ouloir oulaient/n'q'l'm't's' vouloir po:iimp po:3pl +SFX pB ouloir oulus/j'n'q'l'm't' vouloir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pB ouloir oulut/n'q'l'm't's' vouloir po:ipsi po:3sg +SFX pB ouloir oulûmes/n'q'l't' vouloir po:ipsi po:1pl +SFX pB ouloir oulûtes/n'q'l'm' vouloir po:ipsi po:2pl +SFX pB ouloir oulurent/n'q'l'm't's' vouloir po:ipsi po:3pl! +SFX pB ouloir oudrai/j'n'q'l'm't' vouloir po:ifut po:1sg +SFX pB ouloir oudras/n'q'l'm't' vouloir po:ifut po:2sg +SFX pB ouloir oudra/n'q'l'm't's' vouloir po:ifut po:3sg +SFX pB ouloir oudrons/n'q'l't' vouloir po:ifut po:1pl +SFX pB ouloir oudrez/n'q'l'm' vouloir po:ifut po:2pl +SFX pB ouloir oudront/n'q'l'm't's' vouloir po:ifut po:3pl! +SFX pB ouloir oudrais/j'n'q'l'm't' vouloir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pB ouloir oudrait/n'q'l'm't's' vouloir po:cond po:3sg +SFX pB ouloir oudrions/n'q'l't' vouloir po:cond po:1pl +SFX pB ouloir oudriez/n'q'l'm' vouloir po:cond po:2pl +SFX pB ouloir oudraient/n'q'l'm't's' vouloir po:cond po:3pl +SFX pB ouloir euille/j'n'q'l'm't's' vouloir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pB ouloir euillé/n'q'l'm't's' vouloir po:spre po:1isg +SFX pB ouloir euillè/n'q'l'm't's' vouloir po:spre po:1isg +SFX pB ouloir euilles/n'q'l'm't' vouloir po:spre po:2sg +SFX pB ouloir euillent/n'q'l'm't's' vouloir po:spre po:3pl +SFX pB ouloir oulusse/j'n'q'l'm't' vouloir po:simp po:1sg +SFX pB ouloir oulusses/n'q'l'm't' vouloir po:simp po:2sg +SFX pB ouloir oulût/n'q'l'm't's' vouloir po:simp po:3sg +SFX pB ouloir oulussions/n'q'l't' vouloir po:simp po:1pl +SFX pB ouloir oulussiez/n'q'l'm' vouloir po:simp po:2pl +SFX pB ouloir oulussent/n'q'l'm't's' vouloir po:simp po:3pl +SFX pB ouloir euille/n'l'm't' vouloir po:impe po:2sg +SFX pB ouloir eux/n'l'm't' vouloir po:impe po:2sg +SFX pB ouloir euillons/n'l't' vouloir po:impe po:1pl +SFX pB ouloir oulons/n'l't' vouloir po:impe po:1pl +SFX pB ouloir euillez/n'l'm' vouloir po:impe po:2pl +SFX pB ouloir oulez/n'l'm' vouloir po:impe po:2pl + +SFX pC Y 46 +SFX pC evoir evoir/n'q'd'l'm't's' devoir po:infi +SFX pC evoir evant/n'q'd'l'm't's' devoir po:ppre +SFX pC evoir û/d'q' redevoir po:ppas po:adj is:epi is:inv +SFX pC evoir u/d'q' redevoir po:ppas po:adj is:epi is:inv +SFX pC evoir us/d'q' devoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pC evoir ue/d'q' devoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pC evoir ues/d'q' devoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pC evoir ois/j'n'q'l'm't' devoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pC evoir oit/c'n'q'l'm't's' devoir po:ipre po:3sg +SFX pC evoir evons/n'q'l't' devoir po:ipre po:1pl +SFX pC evoir evez/n'q'l'm' devoir po:ipre po:2pl +SFX pC evoir oivent/n'q'l'm't's' devoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pC evoir evais/j'n'q'l'm't' devoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pC evoir evait/c'n'q'l'm't's' devoir po:iimp po:3sg +SFX pC evoir evions/n'q'l't' devoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pC evoir eviez/n'q'l'm' devoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pC evoir evaient/n'q'l'm't's' devoir po:iimp po:3pl +SFX pC evoir us/j'n'q'l'm't' devoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pC evoir ut/c'n'q'l'm't's' devoir po:ipsi po:3sg +SFX pC evoir ûmes/n'q'l't' devoir po:ipsi po:1pl +SFX pC evoir ûtes/n'q'l'm' devoir po:ipsi po:2pl +SFX pC evoir urent/n'q'l'm't's' devoir po:ipsi po:3pl! +SFX pC evoir evrai/j'n'q'l'm't' devoir po:ifut po:1sg +SFX pC evoir evras/n'q'l'm't' devoir po:ifut po:2sg +SFX pC evoir evra/c'n'q'l'm't's' devoir po:ifut po:3sg +SFX pC evoir evrons/n'q'l't' devoir po:ifut po:1pl +SFX pC evoir evrez/n'q'l'm' devoir po:ifut po:2pl +SFX pC evoir evront/n'q'l'm't's' devoir po:ifut po:3pl! +SFX pC evoir evrais/j'n'q'l'm't' devoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pC evoir evrait/c'n'q'l'm't's' devoir po:cond po:3sg +SFX pC evoir evrions/n'q'l't' devoir po:cond po:1pl +SFX pC evoir evriez/n'q'l'm' devoir po:cond po:2pl +SFX pC evoir evraient/n'q'l'm't's' devoir po:cond po:3pl +SFX pC evoir oive/j'c'n'q'l'm't's' devoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pC evoir oives/n'q'l'm't' devoir po:spre po:2sg +SFX pC evoir usse/j'n'q'l'm't' devoir po:simp po:1sg +SFX pC evoir ussé/n'q'l'm't' devoir po:simp po:1isg +SFX pC evoir ussè/n'q'l'm't' devoir po:simp po:1isg +SFX pC evoir usses/n'q'l'm't' devoir po:simp po:2sg +SFX pC evoir ût/c'n'q'l'm't's' devoir po:simp po:3sg +SFX pC evoir ussions/n'q'l't' devoir po:simp po:1pl +SFX pC evoir ussiez/n'q'l'm' devoir po:simp po:2pl +SFX pC evoir ussent/n'q'l'm't's' devoir po:simp po:3pl +SFX pC evoir ois/n'l'm't' devoir po:impe po:2sg +SFX pC evoir evons/n'l't' devoir po:impe po:1pl +SFX pC evoir evez/n'l'm' devoir po:impe po:2pl + +SFX pD Y 1 +SFX pD evoir û devoir po:ppas po:adj is:mas is:sg + +SFX pE Y 46 +SFX pE avoir avoir/n'q'd'l'm't's' savoir po:infi +SFX pE avoir achant/n'q'd'l'm't's' savoir po:ppre +SFX pE avoir u/L'D'Q' savoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pE avoir us/D'Q' savoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pE avoir ue/L'D'Q' savoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pE avoir ues/D'Q' savoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pE avoir ais/j'n'q'l'm't' savoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pE avoir ait/n'q'l'm't's' savoir po:ipre po:3sg +SFX pE avoir avons/n'q'l't' savoir po:ipre po:1pl +SFX pE avoir avez/n'q'l'm' savoir po:ipre po:2pl +SFX pE avoir avent/n'q'l'm't's' savoir po:ipre po:3pl! +SFX pE avoir avais/j'n'q'l'm't' savoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pE avoir avait/n'q'l'm't's' savoir po:iimp po:3sg +SFX pE avoir avions/n'q'l't' savoir po:iimp po:1pl +SFX pE avoir aviez/n'q'l'm' savoir po:iimp po:2pl +SFX pE avoir avaient/n'q'l'm't's' savoir po:iimp po:3pl +SFX pE avoir us/j'n'q'l'm't' savoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pE avoir ut/n'q'l'm't's' savoir po:ipsi po:3sg +SFX pE avoir ûmes/n'q'l't' savoir po:ipsi po:1pl +SFX pE avoir ûtes/n'q'l'm' savoir po:ipsi po:2pl +SFX pE avoir urent/n'q'l'm't's' savoir po:ipsi po:3pl! +SFX pE avoir aurai/j'n'q'l'm't' savoir po:ifut po:1sg +SFX pE avoir auras/n'q'l'm't' savoir po:ifut po:2sg +SFX pE avoir aura/n'q'l'm't's' savoir po:ifut po:3sg +SFX pE avoir aurons/n'q'l't' savoir po:ifut po:1pl +SFX pE avoir aurez/n'q'l'm' savoir po:ifut po:2pl +SFX pE avoir auront/n'q'l'm't's' savoir po:ifut po:3pl! +SFX pE avoir aurais/j'n'q'l'm't' savoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pE avoir aurait/n'q'l'm't's' savoir po:cond po:3sg +SFX pE avoir aurions/n'q'l't' savoir po:cond po:1pl +SFX pE avoir auriez/n'q'l'm' savoir po:cond po:2pl +SFX pE avoir auraient/n'q'l'm't's' savoir po:cond po:3pl +SFX pE avoir ache/j'n'q'l'm't's' savoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pE avoir aches/n'q'l'm't' savoir po:spre po:2sg +SFX pE avoir achions/n'q'l't' savoir po:spre po:1pl +SFX pE avoir achiez/n'q'l'm' savoir po:spre po:2pl +SFX pE avoir achent/n'q'l'm't's' savoir po:spre po:3pl +SFX pE avoir usse/j'n'q'l'm't' savoir po:simp po:1sg +SFX pE avoir usses/n'q'l'm't' savoir po:simp po:2sg +SFX pE avoir ût/n'q'l'm't's' savoir po:simp po:3sg +SFX pE avoir ussions/n'q'l't' savoir po:simp po:1pl +SFX pE avoir ussiez/n'q'l'm' savoir po:simp po:2pl +SFX pE avoir ussent/n'q'l'm't's' savoir po:simp po:3pl +SFX pE avoir ache/n'l'm't' savoir po:impe po:2sg +SFX pE avoir achons/n'l't' savoir po:impe po:1pl +SFX pE avoir achez/n'l'm' savoir po:impe po:2pl + +SFX pF Y 54 +SFX pF oir oir/n'q'd'l'm't's' voir po:infi +SFX pF oir oyant/n'q'd'l'm't's' voir po:ppre +SFX pF oir u/L'D'Q' voir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pF oir us/D'Q' voir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pF oir ue/L'D'Q' voir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pF oir ues/D'Q' voir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pF oir ois/j'n'q'l'm't' voir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pF oir oit/n'q'l'm't's' voir po:ipre po:3sg +SFX pF oir oyons/n'q'l't' voir po:ipre po:1pl +SFX pF oir oyez/n'q'l'm' voir po:ipre po:2pl +SFX pF oir oient/n'q'l'm't's' voir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pF oir oyais/j'n'q'l'm't' voir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pF oir oyait/n'q'l'm't's' voir po:iimp po:3sg +SFX pF oir oyions/n'q'l't' voir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pF oir oyiez/n'q'l'm' voir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pF oir oyaient/n'q'l'm't's' voir po:iimp po:3pl +SFX pF oir is/j'n'q'l'm't' voir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pF oir it/n'q'l'm't's' voir po:ipsi po:3sg +SFX pF oir îmes/n'q'l't' voir po:ipsi po:1pl +SFX pF oir îtes/n'q'l'm' voir po:ipsi po:2pl +SFX pF oir irent/n'q'l'm't's' voir po:ipsi po:3pl! +SFX pF oir errai/j'n'q'l'm't' [^é]voir po:ifut po:1sg +SFX pF oir oirai/j'n'q'l'm't' évoir po:ifut po:1sg +SFX pF oir erras/n'q'l'm't' [^é]voir po:ifut po:2sg +SFX pF oir oiras/n'q'l'm't' évoir po:ifut po:2sg +SFX pF oir erra/n'q'l'm't's' [^é]voir po:ifut po:3sg +SFX pF oir oira/n'q'l'm't's' évoir po:ifut po:3sg +SFX pF oir errons/n'q'l't' [^é]voir po:ifut po:1pl +SFX pF oir oirons/n'q'l't' évoir po:ifut po:1pl +SFX pF oir errez/n'q'l'm' [^é]voir po:ifut po:2pl +SFX pF oir oirez/n'q'l'm' évoir po:ifut po:2pl +SFX pF oir erront/n'q'l'm't's' [^é]voir po:ifut po:3pl! +SFX pF oir oiront/n'q'l'm't's' évoir po:ifut po:3pl! +SFX pF oir errais/j'n'q'l'm't' [^é]voir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pF oir oirais/j'n'q'l'm't' évoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pF oir errait/n'q'l'm't's' [^é]voir po:cond po:3sg +SFX pF oir oirait/n'q'l'm't's' évoir po:cond po:3sg +SFX pF oir errions/n'q'l't' [^é]voir po:cond po:1pl +SFX pF oir oirions/n'q'l't' évoir po:cond po:1pl +SFX pF oir erriez/n'q'l'm' [^é]voir po:cond po:2pl +SFX pF oir oiriez/n'q'l'm' évoir po:cond po:2pl +SFX pF oir erraient/n'q'l'm't's' [^é]voir po:cond po:3pl +SFX pF oir oiraient/n'q'l'm't's' évoir po:cond po:3pl +SFX pF oir oie/j'n'q'l'm't's' voir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pF oir oies/n'q'l'm't' voir po:spre po:2sg +SFX pF oir isse/j'n'q'l'm't' voir po:simp po:1sg +SFX pF oir isses/n'q'l'm't' voir po:simp po:2sg +SFX pF oir ît/n'q'l'm't's' voir po:simp po:3sg +SFX pF oir issions/n'q'l't' voir po:simp po:1pl +SFX pF oir issiez/n'q'l'm' voir po:simp po:2pl +SFX pF oir issent/n'q'l'm't's' voir po:simp po:3pl +SFX pF oir ois/n'l'm't' voir po:impe po:2sg +SFX pF oir oyons/n'l't' voir po:impe po:1pl +SFX pF oir oyez/n'l'm' voir po:impe po:2pl + +SFX pG Y 11 +SFX pG oir errai/j'n'q'l'm't' voir po:ifut po:1sg +SFX pG oir erras/n'q'l'm't' voir po:ifut po:2sg +SFX pG oir erra/n'q'l'm't's' voir po:ifut po:3sg +SFX pG oir errons/n'q'l't' voir po:ifut po:1pl +SFX pG oir errez/n'q'l'm' voir po:ifut po:2pl +SFX pG oir erront/n'q'l'm't's' voir po:ifut po:3pl! +SFX pG oir errais/j'n'q'l'm't' voir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pG oir errait/n'q'l'm't's' voir po:cond po:3sg +SFX pG oir errions/n'q'l't' voir po:cond po:1pl +SFX pG oir erriez/n'q'l'm' voir po:cond po:2pl +SFX pG oir erraient/n'q'l'm't's' voir po:cond po:3pl + +SFX pH Y 43 +SFX pH ouvoir ouvoir/n'q'd'l'm't's' mouvoir po:infi +SFX pH ouvoir ouvant/n'q'd'l'm't's' mouvoir po:ppre +SFX pH ouvoir u/L'D'Q' .mouvoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pH ouvoir us/D'Q' mouvoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pH ouvoir ue/L'D'Q' mouvoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pH ouvoir ues/D'Q' mouvoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pH ouvoir eus/j'n'q'l'm't' mouvoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pH ouvoir eut/n'q'l'm't's' mouvoir po:ipre po:3sg +SFX pH ouvoir ouvons/n'q'l't' mouvoir po:ipre po:1pl +SFX pH ouvoir ouvez/n'q'l'm' mouvoir po:ipre po:2pl +SFX pH ouvoir euvent/n'q'l'm't's' mouvoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pH ouvoir ouvais/j'n'q'l'm't' mouvoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pH ouvoir ouvait/n'q'l'm't's' mouvoir po:iimp po:3sg +SFX pH ouvoir ouvions/n'q'l't' mouvoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pH ouvoir ouviez/n'q'l'm' mouvoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pH ouvoir ouvaient/n'q'l'm't's' mouvoir po:iimp po:3pl +SFX pH ouvoir us/j'n'q'l'm't' mouvoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pH ouvoir ut/n'q'l'm't's' mouvoir po:ipsi po:3sg +SFX pH ouvoir ûmes/n'q'l't' mouvoir po:ipsi po:1pl +SFX pH ouvoir ûtes/n'q'l'm' mouvoir po:ipsi po:2pl +SFX pH ouvoir urent/n'q'l'm't's' mouvoir po:ipsi po:3pl! +SFX pH ouvoir ouvrai/j'n'q'l'm't' mouvoir po:ifut po:1sg +SFX pH ouvoir ouvras/n'q'l'm't' mouvoir po:ifut po:2sg +SFX pH ouvoir ouvra/n'q'l'm't's' mouvoir po:ifut po:3sg +SFX pH ouvoir ouvrons/n'q'l't' mouvoir po:ifut po:1pl +SFX pH ouvoir ouvrez/n'q'l'm' mouvoir po:ifut po:2pl +SFX pH ouvoir ouvront/n'q'l'm't's' mouvoir po:ifut po:3pl! +SFX pH ouvoir ouvrais/j'n'q'l'm't' mouvoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pH ouvoir ouvrait/n'q'l'm't's' mouvoir po:cond po:3sg +SFX pH ouvoir ouvrions/n'q'l't' mouvoir po:cond po:1pl +SFX pH ouvoir ouvriez/n'q'l'm' mouvoir po:cond po:2pl +SFX pH ouvoir ouvraient/n'q'l'm't's' mouvoir po:cond po:3pl +SFX pH ouvoir euve/j'n'q'l'm't's' mouvoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pH ouvoir euves/n'q'l'm't' mouvoir po:spre po:2sg +SFX pH ouvoir usse/j'n'q'l'm't' mouvoir po:simp po:1sg +SFX pH ouvoir usses/n'q'l'm't' mouvoir po:simp po:2sg +SFX pH ouvoir ût/n'q'l'm't's' mouvoir po:simp po:3sg +SFX pH ouvoir ussions/n'q'l't' mouvoir po:simp po:1pl +SFX pH ouvoir ussiez/n'q'l'm' mouvoir po:simp po:2pl +SFX pH ouvoir ussent/n'q'l'm't's' mouvoir po:simp po:3pl +SFX pH ouvoir eus/n'l'm't' mouvoir po:impe po:2sg +SFX pH ouvoir ouvons/n'l't' mouvoir po:impe po:1pl +SFX pH ouvoir ouvez/n'l'm' mouvoir po:impe po:2pl + +SFX pI Y 2 +SFX pI ouvoir û/L'D'Q' mouvoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pI ouvoir u/L'D'Q' mouvoir po:ppas po:adj is:mas is:sg + +SFX pJ Y 43 +SFX pJ ourvoir ourvoir/n'q'd'l'm't's' pourvoir po:infi +SFX pJ ourvoir ourvoyant/n'q'd'l'm't's' pourvoir po:ppre +SFX pJ ourvoir ourvu/L'D'Q' pourvoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pJ ourvoir ourvus/D'Q' pourvoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pJ ourvoir ourvue/L'D'Q' pourvoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pJ ourvoir ourvues/D'Q' pourvoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pJ ourvoir ourvois/j'n'q'l'm't' pourvoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvoit/n'q'l'm't's' pourvoir po:ipre po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvoyons/n'q'l't' pourvoir po:ipre po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvoyez/n'q'l'm' pourvoir po:ipre po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvoient/n'q'l'm't's' pourvoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pJ ourvoir ourvoyais/j'n'q'l'm't' pourvoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvoyait/n'q'l'm't's' pourvoir po:iimp po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvoyions/n'q'l't' pourvoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvoyiez/n'q'l'm' pourvoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvoyaient/n'q'l'm't's' pourvoir po:iimp po:3pl +SFX pJ ourvoir ourvus/j'n'q'l'm't' pourvoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvut/n'q'l'm't's' pourvoir po:ipsi po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvûmes/n'q'l't' pourvoir po:ipsi po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvûtes/n'q'l'm' pourvoir po:ipsi po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvurent/n'q'l'm't's' pourvoir po:ipsi po:3pl! +SFX pJ ourvoir ourvoirai/j'n'q'l'm't' pourvoir po:ifut po:1sg +SFX pJ ourvoir ourvoiras/n'q'l'm't' pourvoir po:ifut po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvoira/n'q'l'm't's' pourvoir po:ifut po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvoirons/n'q'l't' pourvoir po:ifut po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvoirez/n'q'l'm' pourvoir po:ifut po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvoiront/n'q'l'm't's' pourvoir po:ifut po:3pl! +SFX pJ ourvoir ourvoirais/j'n'q'l'm't' pourvoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvoirait/n'q'l'm't's' pourvoir po:cond po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvoirions/n'q'l't' pourvoir po:cond po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvoiriez/n'q'l'm' pourvoir po:cond po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvoiraient/n'q'l'm't's' pourvoir po:cond po:3pl +SFX pJ ourvoir ourvoie/j'n'q'l'm't's' pourvoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvoies/n'q'l'm't' pourvoir po:spre po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvusse/j'n'q'l'm't' pourvoir po:simp po:1sg +SFX pJ ourvoir ourvusses/n'q'l'm't' pourvoir po:simp po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvût/n'q'l'm't's' pourvoir po:simp po:3sg +SFX pJ ourvoir ourvussions/n'q'l't' pourvoir po:simp po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvussiez/n'q'l'm' pourvoir po:simp po:2pl +SFX pJ ourvoir ourvussent/n'q'l'm't's' pourvoir po:simp po:3pl +SFX pJ ourvoir ourvois/n'l'm't' pourvoir po:impe po:2sg +SFX pJ ourvoir ourvoyons/n'l't' pourvoir po:impe po:1pl +SFX pJ ourvoir ourvoyez/n'l'm' pourvoir po:impe po:2pl + +SFX pK Y 43 +SFX pK cevoir cevoir/n'q'd'l'm't's' cevoir po:infi +SFX pK cevoir cevant/n'q'd'l'm't's' cevoir po:ppre +SFX pK cevoir çu/L'D'Q' cevoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pK cevoir çus/D'Q' cevoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pK cevoir çue/L'D'Q' cevoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pK cevoir çues/D'Q' cevoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pK cevoir çois/j'n'q'l'm't' cevoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pK cevoir çoit/n'q'l'm't's' cevoir po:ipre po:3sg +SFX pK cevoir cevons/n'q'l't' cevoir po:ipre po:1pl +SFX pK cevoir cevez/n'q'l'm' cevoir po:ipre po:2pl +SFX pK cevoir çoivent/n'q'l'm't's' cevoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pK cevoir cevais/j'n'q'l'm't' cevoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pK cevoir cevait/n'q'l'm't's' cevoir po:iimp po:3sg +SFX pK cevoir cevions/n'q'l't' cevoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pK cevoir ceviez/n'q'l'm' cevoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pK cevoir cevaient/n'q'l'm't's' cevoir po:iimp po:3pl +SFX pK cevoir çus/j'n'q'l'm't' cevoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pK cevoir çut/n'q'l'm't's' cevoir po:ipsi po:3sg +SFX pK cevoir çûmes/n'q'l't' cevoir po:ipsi po:1pl +SFX pK cevoir çûtes/n'q'l'm' cevoir po:ipsi po:2pl +SFX pK cevoir çurent/n'q'l'm't's' cevoir po:ipsi po:3pl! +SFX pK cevoir cevrai/j'n'q'l'm't' cevoir po:ifut po:1sg +SFX pK cevoir cevras/n'q'l'm't' cevoir po:ifut po:2sg +SFX pK cevoir cevra/n'q'l'm't's' cevoir po:ifut po:3sg +SFX pK cevoir cevrons/n'q'l't' cevoir po:ifut po:1pl +SFX pK cevoir cevrez/n'q'l'm' cevoir po:ifut po:2pl +SFX pK cevoir cevront/n'q'l'm't's' cevoir po:ifut po:3pl! +SFX pK cevoir cevrais/j'n'q'l'm't' cevoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pK cevoir cevrait/n'q'l'm't's' cevoir po:cond po:3sg +SFX pK cevoir cevrions/n'q'l't' cevoir po:cond po:1pl +SFX pK cevoir cevriez/n'q'l'm' cevoir po:cond po:2pl +SFX pK cevoir cevraient/n'q'l'm't's' cevoir po:cond po:3pl +SFX pK cevoir çoive/j'n'q'l'm't's' cevoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pK cevoir çoives/n'q'l'm't' cevoir po:spre po:2sg +SFX pK cevoir çusse/j'n'q'l'm't' cevoir po:simp po:1sg +SFX pK cevoir çusses/n'q'l'm't' cevoir po:simp po:2sg +SFX pK cevoir çût/n'q'l'm't's' cevoir po:simp po:3sg +SFX pK cevoir çussions/n'q'l't' cevoir po:simp po:1pl +SFX pK cevoir çussiez/n'q'l'm' cevoir po:simp po:2pl +SFX pK cevoir çussent/n'q'l'm't's' cevoir po:simp po:3pl +SFX pK cevoir çois/n'l'm't' cevoir po:impe po:2sg +SFX pK cevoir cevons/n'l't' cevoir po:impe po:1pl +SFX pK cevoir cevez/n'l'm' cevoir po:impe po:2pl + +SFX pM Y 44 +SFX pM aloir aloir/n'q'd'l'm't's' valoir po:infi +SFX pM aloir alant/n'q'd'l'm't's' valoir po:ppre +SFX pM aloir alu/q' valoir po:ppas is:epi is:inv +SFX pM aloir alus/q' valoir po:ppas is:mas is:pl +SFX pM aloir alue/q' valoir po:ppas is:fem is:sg +SFX pM aloir alues/q' valoir po:ppas is:fem is:pl +SFX pM aloir aux/j'n'q'l'm't' valoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pM aloir aut/n'q'l'm't's' valoir po:ipre po:3sg +SFX pM aloir alons/n'q'l't' valoir po:ipre po:1pl +SFX pM aloir alez/n'q'l'm' valoir po:ipre po:2pl +SFX pM aloir alent/n'q'l'm't's' valoir po:ipre po:3pl! +SFX pM aloir alais/j'n'q'l'm't' valoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pM aloir alait/n'q'l'm't's' valoir po:iimp po:3sg +SFX pM aloir alions/n'q'l't' valoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pM aloir aliez/n'q'l'm' valoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pM aloir alaient/n'q'l'm't's' valoir po:iimp po:3pl +SFX pM aloir alus/j'n'q'l'm't' valoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pM aloir alut/n'q'l'm't's' valoir po:ipsi po:3sg +SFX pM aloir alûmes/n'q'l't' valoir po:ipsi po:1pl +SFX pM aloir alûtes/n'q'l'm' valoir po:ipsi po:2pl +SFX pM aloir alurent/n'q'l'm't's' valoir po:ipsi po:3pl! +SFX pM aloir audrai/j'n'q'l'm't' valoir po:ifut po:1sg +SFX pM aloir audras/n'q'l'm't' valoir po:ifut po:2sg +SFX pM aloir audra/n'q'l'm't's' valoir po:ifut po:3sg +SFX pM aloir audrons/n'q'l't' valoir po:ifut po:1pl +SFX pM aloir audrez/n'q'l'm' valoir po:ifut po:2pl +SFX pM aloir audront/n'q'l'm't's' valoir po:ifut po:3pl! +SFX pM aloir audrais/j'n'q'l'm't' valoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pM aloir audrait/n'q'l'm't's' valoir po:cond po:3sg +SFX pM aloir audrions/n'q'l't' valoir po:cond po:1pl +SFX pM aloir audriez/n'q'l'm' valoir po:cond po:2pl +SFX pM aloir audraient/n'q'l'm't's' valoir po:cond po:3pl +SFX pM aloir aille/j'n'q'l'm't's' valoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pM aloir ailles/n'q'l'm't' valoir po:spre po:2sg +SFX pM aloir aillent/n'q'l'm't's' valoir po:spre po:3pl +SFX pM aloir alusse/j'n'q'l'm't' valoir po:simp po:1sg +SFX pM aloir alusses/n'q'l'm't' valoir po:simp po:2sg +SFX pM aloir alût/n'q'l'm't's' valoir po:simp po:3sg +SFX pM aloir alussions/n'q'l't' valoir po:simp po:1pl +SFX pM aloir alussiez/n'q'l'm' valoir po:simp po:2pl +SFX pM aloir alussent/n'q'l'm't's' valoir po:simp po:3pl +SFX pM aloir aux/n'l'm't' valoir po:impe po:2sg +SFX pM aloir alons/n'l't' valoir po:impe po:1pl +SFX pM aloir alez/n'l'm' valoir po:impe po:2pl + +SFX pN Y 43 +SFX pN valoir valoir/n'q'd'l'm't's' valoir po:infi +SFX pN valoir valant/n'q'd'l'm't's' valoir po:ppre +SFX pN valoir vaux/j'n'q'l'm't' valoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pN valoir vaut/n'q'l'm't's' valoir po:ipre po:3sg +SFX pN valoir valons/n'q'l't' valoir po:ipre po:1pl +SFX pN valoir valez/n'q'l'm' valoir po:ipre po:2pl +SFX pN valoir valent/n'q'l'm't's' quivaloir po:ipre po:3pl +SFX pN valoir valent/n'q'l'm't's' révaloir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pN valoir valais/j'n'q'l'm't' valoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pN valoir valait/n'q'l'm't's' valoir po:iimp po:3sg +SFX pN valoir valions/n'q'l't' valoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pN valoir valiez/n'q'l'm' valoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pN valoir valaient/n'q'l'm't's' valoir po:iimp po:3pl +SFX pN valoir valus/j'n'q'l'm't' valoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pN valoir valut/n'q'l'm't's' valoir po:ipsi po:3sg +SFX pN valoir valûmes/n'q'l't' valoir po:ipsi po:1pl +SFX pN valoir valûtes/n'q'l'm' valoir po:ipsi po:2pl +SFX pN valoir valurent/n'q'l'm't's' valoir po:ipsi po:3pl! +SFX pN valoir vaudrai/j'n'q'l'm't' valoir po:ifut po:1sg +SFX pN valoir vaudras/n'q'l'm't' valoir po:ifut po:2sg +SFX pN valoir vaudra/n'q'l'm't's' valoir po:ifut po:3sg +SFX pN valoir vaudrons/n'q'l't' valoir po:ifut po:1pl +SFX pN valoir vaudrez/n'q'l'm' valoir po:ifut po:2pl +SFX pN valoir vaudront/n'q'l'm't's' valoir po:ifut po:3pl! +SFX pN valoir vaudrais/j'n'q'l'm't' valoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pN valoir vaudrait/n'q'l'm't's' valoir po:cond po:3sg +SFX pN valoir vaudrions/n'q'l't' valoir po:cond po:1pl +SFX pN valoir vaudriez/n'q'l'm' valoir po:cond po:2pl +SFX pN valoir vaudraient/n'q'l'm't's' valoir po:cond po:3pl +SFX pN valoir vaille/j'n'q'l'm't's' quivaloir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pN valoir vale/j'n'q'l'm't's' révaloir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pN valoir vailles/n'q'l'm't' quivaloir po:spre po:2sg +SFX pN valoir vales/n'q'l'm't' révaloir po:spre po:2sg +SFX pN valoir vaillent/n'q'l'm't's' quivaloir po:spre po:3pl +SFX pN valoir valusse/j'n'q'l'm't' valoir po:simp po:1sg +SFX pN valoir valusses/n'q'l'm't' valoir po:simp po:2sg +SFX pN valoir valût/n'q'l'm't's' valoir po:simp po:3sg +SFX pN valoir valussions/n'q'l't' valoir po:simp po:1pl +SFX pN valoir valussiez/n'q'l'm' valoir po:simp po:2pl +SFX pN valoir valussent/n'q'l'm't's' valoir po:simp po:3pl +SFX pN valoir vaux/n'l'm't' valoir po:impe po:2sg +SFX pN valoir valons/n'l't' valoir po:impe po:1pl +SFX pN valoir valez/n'l'm' valoir po:impe po:2pl + +SFX pO Y 17 +SFX pO valoir valoir/n'q'd'l'm't's' revaloir po:infi +SFX pO valoir valant/n'q'd'l'm't's' revaloir po:ppre +SFX pO valoir valu/q' revaloir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pO valoir valus/q' revaloir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pO valoir value/q' revaloir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pO valoir values/q' revaloir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pO valoir vaudrai/j'n'q'l'm't' revaloir po:ifut po:1sg +SFX pO valoir vaudras/n'q'l'm't' revaloir po:ifut po:2sg +SFX pO valoir vaudra/n'q'l'm't's' revaloir po:ifut po:3sg +SFX pO valoir vaudrons/n'q'l't' revaloir po:ifut po:1pl +SFX pO valoir vaudrez/n'q'l'm' revaloir po:ifut po:2pl +SFX pO valoir vaudront/n'q'l'm't's' revaloir po:ifut po:3pl! +SFX pO valoir vaudrais/j'n'q'l'm't' revaloir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pO valoir vaudrait/n'q'l'm't's' revaloir po:cond po:3sg +SFX pO valoir vaudrions/n'q'l't' revaloir po:cond po:1pl +SFX pO valoir vaudriez/n'q'l'm' revaloir po:cond po:2pl +SFX pO valoir vaudraient/n'q'l'm't's' revaloir po:cond po:3pl + +SFX pP Y 2 +SFX pP paroir paroir/n'q'd'l'm't's' comparoir po:infi +SFX pP paroir parant/n'q'd'l'm't's' comparoir po:ppre + +SFX pQ Y 2 +SFX pQ haloir haloir/n'q'd'l'm't's' chaloir po:infi +SFX pQ haloir haut/n'q'l'm't's' chaloir po:ipre po:3sg + +SFX pR Y 2 +SFX pR pparoir pparoir/n'q'd'l'm't's' apparoir po:infi +SFX pR pparoir ppert/n'q'l'm't's' apparoir po:ipre po:3sg + +SFX pS Y 137 +SFX pS oir oir/n'q'd'l'm't's' oir po:infi +SFX pS sseoir sseyant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pS ssoir sseyant/n'q'd'l'm't's' soir po:ppre +SFX pS sseoir ssoyant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pS ssoir ssoyant/n'q'd'l'm't's' soir po:ppre +SFX pS sseoir ssis/L'D'Q' seoir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX pS sseoir ssise/L'D'Q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pS sseoir ssises/D'Q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pS ssoir ssis/L'D'Q' soir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX pS ssoir ssise/L'D'Q' soir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pS ssoir ssises/D'Q' soir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pS sseoir ssieds/j'n'q'l'm't' seoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssied/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3sg +SFX pS sseoir sseyons/n'q'l't' seoir po:ipre po:1pl +SFX pS sseoir sseyez/n'q'l'm' seoir po:ipre po:2pl +SFX pS sseoir sseyent/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pS sseoir ssois/j'n'q'l'm't' seoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssoit/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3sg +SFX pS sseoir ssoyons/n'q'l't' seoir po:ipre po:1pl +SFX pS sseoir ssoyez/n'q'l'm' seoir po:ipre po:2pl +SFX pS sseoir ssoient/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pS ssoir ssieds/j'n'q'l'm't' soir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssied/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:3sg +SFX pS ssoir sseyons/n'q'l't' soir po:ipre po:1pl +SFX pS ssoir sseyez/n'q'l'm' soir po:ipre po:2pl +SFX pS ssoir sseyent/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pS ssoir ssois/j'n'q'l'm't' soir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssoit/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:3sg +SFX pS ssoir ssoyons/n'q'l't' soir po:ipre po:1pl +SFX pS ssoir ssoyez/n'q'l'm' soir po:ipre po:2pl +SFX pS ssoir ssoient/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pS sseoir sseyais/j'n'q'l'm't' seoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir sseyait/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3sg +SFX pS sseoir sseyions/n'q'l't' seoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pS sseoir sseyiez/n'q'l'm' seoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pS sseoir sseyaient/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3pl +SFX pS sseoir ssoyais/j'n'q'l'm't' seoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssoyait/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3sg +SFX pS sseoir ssoyions/n'q'l't' seoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pS sseoir ssoyiez/n'q'l'm' seoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pS sseoir ssoyaient/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3pl +SFX pS ssoir sseyais/j'n'q'l'm't' soir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir sseyait/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3sg +SFX pS ssoir sseyions/n'q'l't' soir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pS ssoir sseyiez/n'q'l'm' soir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pS ssoir sseyaient/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3pl +SFX pS ssoir ssoyais/j'n'q'l'm't' soir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssoyait/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3sg +SFX pS ssoir ssoyions/n'q'l't' soir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pS ssoir ssoyiez/n'q'l'm' soir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pS ssoir ssoyaient/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3pl +SFX pS sseoir ssis/j'n'q'l'm't' seoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssit/n'q'l'm't's' seoir po:ipsi po:3sg +SFX pS sseoir ssîmes/n'q'l't' seoir po:ipsi po:1pl +SFX pS sseoir ssîtes/n'q'l'm' seoir po:ipsi po:2pl +SFX pS sseoir ssirent/n'q'l'm't's' seoir po:ipsi po:3pl! +SFX pS ssoir ssis/j'n'q'l'm't' soir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssit/n'q'l'm't's' soir po:ipsi po:3sg +SFX pS ssoir ssîmes/n'q'l't' soir po:ipsi po:1pl +SFX pS ssoir ssîtes/n'q'l'm' soir po:ipsi po:2pl +SFX pS ssoir ssirent/n'q'l'm't's' soir po:ipsi po:3pl! +SFX pS sseoir ssiérai/j'n'q'l'm't' seoir po:ifut po:1sg +SFX pS sseoir ssiéras/n'q'l'm't' seoir po:ifut po:2sg +SFX pS sseoir ssiéra/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3sg +SFX pS sseoir ssiérons/n'q'l't' seoir po:ifut po:1pl +SFX pS sseoir ssiérez/n'q'l'm' seoir po:ifut po:2pl +SFX pS sseoir ssiéront/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3pl +SFX pS sseoir ssoirai/j'n'q'l'm't' seoir po:ifut po:1sg +SFX pS sseoir ssoiras/n'q'l'm't' seoir po:ifut po:2sg +SFX pS sseoir ssoira/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3sg +SFX pS sseoir ssoirons/n'q'l't' seoir po:ifut po:1pl +SFX pS sseoir ssoirez/n'q'l'm' seoir po:ifut po:2pl +SFX pS sseoir ssoiront/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3pl! +SFX pS ssoir ssiérai/j'n'q'l'm't' soir po:ifut po:1sg +SFX pS ssoir ssiéras/n'q'l'm't' soir po:ifut po:2sg +SFX pS ssoir ssiéra/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3sg +SFX pS ssoir ssiérons/n'q'l't' soir po:ifut po:1pl +SFX pS ssoir ssiérez/n'q'l'm' soir po:ifut po:2pl +SFX pS ssoir ssiéront/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3pl! +SFX pS ssoir ssoirai/j'n'q'l'm't' soir po:ifut po:1sg +SFX pS ssoir ssoiras/n'q'l'm't' soir po:ifut po:2sg +SFX pS ssoir ssoira/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3sg +SFX pS ssoir ssoirons/n'q'l't' soir po:ifut po:1pl +SFX pS ssoir ssoirez/n'q'l'm' soir po:ifut po:2pl +SFX pS ssoir ssoiront/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3pl +SFX pS sseoir ssiérais/j'n'q'l'm't' seoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssiérait/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3sg +SFX pS sseoir ssiérions/n'q'l't' seoir po:cond po:1pl +SFX pS sseoir ssiériez/n'q'l'm' seoir po:cond po:2pl +SFX pS sseoir ssiéraient/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3pl +SFX pS sseoir ssoirais/j'n'q'l'm't' seoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pS sseoir ssoirait/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3sg +SFX pS sseoir ssoirions/n'q'l't' seoir po:cond po:1pl +SFX pS sseoir ssoiriez/n'q'l'm' seoir po:cond po:2pl +SFX pS sseoir ssoiraient/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3pl +SFX pS ssoir ssiérais/j'n'q'l'm't' soir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssiérait/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3sg +SFX pS ssoir ssiérions/n'q'l't' soir po:cond po:1pl +SFX pS ssoir ssiériez/n'q'l'm' soir po:cond po:2pl +SFX pS ssoir ssiéraient/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3pl +SFX pS ssoir ssoirais/j'n'q'l'm't' soir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pS ssoir ssoirait/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3sg +SFX pS ssoir ssoirions/n'q'l't' soir po:cond po:1pl +SFX pS ssoir ssoiriez/n'q'l'm' soir po:cond po:2pl +SFX pS ssoir ssoiraient/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3pl +SFX pS sseoir sseye/j'n'q'l'm't's' seoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pS sseoir sseyes/n'q'l'm't' seoir po:spre po:2sg +SFX pS sseoir ssoie/j'n'q'l'm't's' seoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pS sseoir ssoies/n'q'l'm't' seoir po:spre po:2sg +SFX pS ssoir sseye/j'n'q'l'm't's' soir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pS ssoir sseyes/n'q'l'm't' soir po:spre po:2sg +SFX pS ssoir ssoie/j'n'q'l'm't's' soir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pS ssoir ssoies/n'q'l'm't' soir po:spre po:2sg +SFX pS sseoir ssisse/j'n'q'l'm't' seoir po:simp po:1sg +SFX pS sseoir ssisses/n'q'l'm't' seoir po:simp po:2sg +SFX pS sseoir ssît/n'q'l'm't's' seoir po:simp po:3sg +SFX pS sseoir ssissions/n'q'l't' seoir po:simp po:1pl +SFX pS sseoir ssissiez/n'q'l'm' seoir po:simp po:2pl +SFX pS sseoir ssissent/n'q'l'm't's' seoir po:simp po:3pl +SFX pS ssoir ssisse/j'n'q'l'm't' soir po:simp po:1sg +SFX pS ssoir ssisses/n'q'l'm't' soir po:simp po:2sg +SFX pS ssoir ssît/n'q'l'm't's' soir po:simp po:3sg +SFX pS ssoir ssissions/n'q'l't' soir po:simp po:1pl +SFX pS ssoir ssissiez/n'q'l'm' soir po:simp po:2pl +SFX pS ssoir ssissent/n'q'l'm't's' soir po:simp po:3pl +SFX pS sseoir ssieds/n'l'm't' seoir po:impe po:2sg +SFX pS sseoir sseyons/n'l't' seoir po:impe po:1pl +SFX pS sseoir sseyez/n'l'm' seoir po:impe po:2pl +SFX pS sseoir ssois/n'l'm't' seoir po:impe po:2sg +SFX pS sseoir ssoyons/n'l't' seoir po:impe po:1pl +SFX pS sseoir ssoyez/n'l'm' seoir po:impe po:2pl +SFX pS ssoir ssieds/n'l'm't' soir po:impe po:2sg +SFX pS ssoir sseyons/n'l't' soir po:impe po:1pl +SFX pS ssoir sseyez/n'l'm' soir po:impe po:2pl +SFX pS ssoir ssois/n'l'm't' soir po:impe po:2sg +SFX pS ssoir ssoyons/n'l't' soir po:impe po:1pl +SFX pS ssoir ssoyez/n'l'm' soir po:impe po:2pl + +SFX pT Y 83 +SFX pT oir oir/n'q'd'l'm't's' oir po:infi +SFX pT urseoir ursoyant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pT ursoir ursoyant/n'q'd'l'm't's' soir po:ppre +SFX pT urseoir ursis/d'q' seoir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX pT urseoir ursise/d'q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pT urseoir ursises/d'q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pT ursoir ursis/d'q' soir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX pT ursoir ursise/d'q' soir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pT ursoir ursises/d'q' soir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pT urseoir ursois/j'n'q'l'm't' seoir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pT urseoir ursoit/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3sg +SFX pT urseoir ursoyons/n'q'l't' seoir po:ipre po:1pl +SFX pT urseoir ursoyez/n'q'l'm' seoir po:ipre po:2pl +SFX pT urseoir ursoient/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pT ursoir ursois/j'n'q'l'm't' soir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pT ursoir ursoit/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:3sg +SFX pT ursoir ursoyons/n'q'l't' soir po:ipre po:1pl +SFX pT ursoir ursoyez/n'q'l'm' soir po:ipre po:2pl +SFX pT ursoir ursoient/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pT urseoir ursoyais/j'n'q'l'm't' seoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pT urseoir ursoyait/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3sg +SFX pT urseoir ursoyions/n'q'l't' seoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pT urseoir ursoyiez/n'q'l'm' seoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pT urseoir ursoyaient/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3pl +SFX pT ursoir ursoyais/j'n'q'l'm't' soir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pT ursoir ursoyait/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3sg +SFX pT ursoir ursoyions/n'q'l't' soir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pT ursoir ursoyiez/n'q'l'm' soir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pT ursoir ursoyaient/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3pl +SFX pT urseoir ursis/j'n'q'l'm't' seoir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pT urseoir ursit/n'q'l'm't's' seoir po:ipsi po:3sg +SFX pT urseoir ursîmes/n'q'l't' seoir po:ipsi po:1pl +SFX pT urseoir ursîtes/n'q'l'm' seoir po:ipsi po:2pl +SFX pT urseoir ursirent/n'q'l'm't's' seoir po:ipsi po:3pl! +SFX pT ursoir ursis/j'n'q'l'm't' soir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pT ursoir ursit/n'q'l'm't's' soir po:ipsi po:3sg +SFX pT ursoir ursîmes/n'q'l't' soir po:ipsi po:1pl +SFX pT ursoir ursîtes/n'q'l'm' soir po:ipsi po:2pl +SFX pT ursoir ursirent/n'q'l'm't's' soir po:ipsi po:3pl +SFX pT urseoir urseoirai/j'n'q'l'm't' seoir po:ifut po:1sg +SFX pT urseoir urseoiras/n'q'l'm't' seoir po:ifut po:2sg +SFX pT urseoir urseoira/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3sg +SFX pT urseoir urseoirons/n'q'l't' seoir po:ifut po:1pl +SFX pT urseoir urseoirez/n'q'l'm' seoir po:ifut po:2pl +SFX pT urseoir urseoiront/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3pl +SFX pT ursoir ursoirai/j'n'q'l'm't' soir po:ifut po:1sg +SFX pT ursoir ursoiras/n'q'l'm't' soir po:ifut po:2sg +SFX pT ursoir ursoira/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3sg +SFX pT ursoir ursoirons/n'q'l't' soir po:ifut po:1pl +SFX pT ursoir ursoirez/n'q'l'm' soir po:ifut po:2pl +SFX pT ursoir ursoiront/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3pl! +SFX pT urseoir urseoirais/j'n'q'l'm't' seoir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pT urseoir urseoirait/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3sg +SFX pT urseoir urseoirions/n'q'l't' seoir po:cond po:1pl +SFX pT urseoir urseoiriez/n'q'l'm' seoir po:cond po:2pl +SFX pT urseoir urseoiraient/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3pl +SFX pT ursoir ursoirais/j'n'q'l'm't' soir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pT ursoir ursoirait/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3sg +SFX pT ursoir ursoirions/n'q'l't' soir po:cond po:1pl +SFX pT ursoir ursoiriez/n'q'l'm' soir po:cond po:2pl +SFX pT ursoir ursoiraient/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3pl +SFX pT urseoir ursoie/j'n'q'l'm't's' seoir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pT urseoir ursoies/n'q'l'm't' seoir po:spre po:2sg +SFX pT ursoir ursoie/j'n'q'l'm't's' soir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pT ursoir ursoies/n'q'l'm't' soir po:spre po:2sg +SFX pT urseoir ursisse/j'n'q'l'm't' seoir po:simp po:1sg +SFX pT urseoir ursisses/n'q'l'm't' seoir po:simp po:2sg +SFX pT urseoir ursît/n'q'l'm't's' seoir po:simp po:3sg +SFX pT urseoir ursissions/n'q'l't' seoir po:simp po:1pl +SFX pT urseoir ursissiez/n'q'l'm' seoir po:simp po:2pl +SFX pT urseoir ursissent/n'q'l'm't's' seoir po:simp po:3pl +SFX pT ursoir ursisse/j'n'q'l'm't' soir po:simp po:1sg +SFX pT ursoir ursisses/n'q'l'm't' soir po:simp po:2sg +SFX pT ursoir ursît/n'q'l'm't's' soir po:simp po:3sg +SFX pT ursoir ursissions/n'q'l't' soir po:simp po:1pl +SFX pT ursoir ursissiez/n'q'l'm' soir po:simp po:2pl +SFX pT ursoir ursissent/n'q'l'm't's' soir po:simp po:3pl +SFX pT urseoir ursois/n'l'm't' seoir po:impe po:2sg +SFX pT urseoir ursoyons/n'l't' seoir po:impe po:1pl +SFX pT urseoir ursoyez/n'l'm' seoir po:impe po:2pl +SFX pT ursoir ursois/n'l'm't' soir po:impe po:2sg +SFX pT ursoir ursoyons/n'l't' soir po:impe po:1pl +SFX pT ursoir ursoyez/n'l'm' soir po:impe po:2pl + +SFX pU Y 5 +SFX pU eoir eoir/n'q'd'l'm't's' seoir po:infi +SFX pU eoir éant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pU eoir is/d'q' seoir po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX pU eoir ise/d'q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pU eoir ises/d'q' seoir po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX pV Y 14 +SFX pV eoir eoir/n'q'd'l'm't's' seoir po:infi +SFX pV eoir éant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pV eoir eyant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pV eoir is/d'q' seoir po:ppas is:epi is:inv +SFX pV eoir ied/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3sg +SFX pV eoir iéent/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3pl +SFX pV eoir eyait/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3sg +SFX pV eoir eyaient/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3pl +SFX pV eoir iéra/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3sg +SFX pV eoir iéront/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3pl! +SFX pV eoir iérait/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3sg +SFX pV eoir iéraient/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3pl +SFX pV eoir iée/n'q'l'm't's' seoir po:spre po:3sg +SFX pV eoir iéent/n'q'l'm't's' seoir po:spre po:3pl + +SFX pW Y 23 +SFX pW oir oir/n'q'd'l'm't's' oir po:infi +SFX pW sseoir sséant/n'q'd'l'm't's' seoir po:ppre +SFX pW ssoir sséant/n'q'd'l'm't's' soir po:ppre +SFX pW sseoir ssied/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3sg +SFX pW sseoir ssiéent/n'q'l'm't's' seoir po:ipre po:3pl +SFX pW ssoir ssied/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:3sg +SFX pW ssoir ssiéent/n'q'l'm't's' soir po:ipre po:3pl +SFX pW sseoir sseyait/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3sg +SFX pW sseoir sseyaient/n'q'l'm't's' seoir po:iimp po:3pl +SFX pW ssoir sseyait/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3sg +SFX pW ssoir sseyaient/n'q'l'm't's' soir po:iimp po:3pl +SFX pW sseoir ssiéra/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3sg +SFX pW sseoir ssiéront/n'q'l'm't's' seoir po:ifut po:3pl! +SFX pW ssoir ssiéra/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3sg +SFX pW ssoir ssiéront/n'q'l'm't's' soir po:ifut po:3pl! +SFX pW sseoir ssiérait/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3sg +SFX pW sseoir ssiéraient/n'q'l'm't's' seoir po:cond po:3pl +SFX pW ssoir ssiérait/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3sg +SFX pW ssoir ssiéraient/n'q'l'm't's' soir po:cond po:3pl +SFX pW sseoir ssiée/n'q'l'm't's' seoir po:spre po:3sg +SFX pW sseoir ssiéent/n'q'l'm't's' seoir po:spre po:3pl +SFX pW ssoir ssiée/n'q'l'm't's' soir po:spre po:3sg +SFX pW ssoir ssiéent/n'q'l'm't's' soir po:spre po:3pl + +SFX pX Y 53 +SFX pX hoir hoir/n'q'd'l'm't's' choir po:infi +SFX pX hoir hu/L'D'Q' choir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pX hoir hus/D'Q' choir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pX hoir hue/L'D'Q' choir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pX hoir hues/D'Q' choir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pX hoir hois/j'n'q'l'm't' choir po:ipre po:1sg po:2sg +SFX pX hoir hoit/n'q'l'm't's' choir po:ipre po:3sg +SFX pX hoir hoyons/n'q'l't' choir po:ipre po:1pl +SFX pX hoir hoyez/n'q'l'm' choir po:ipre po:2pl +SFX pX hoir hoient/n'q'l'm't's' choir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pX hoir hoyais/j'n'q'l'm't' déchoir po:iimp po:1sg po:2sg +SFX pX hoir hoyait/n'q'l'm't's' déchoir po:iimp po:3sg +SFX pX hoir hoyions/n'q'l't' déchoir po:iimp po:spre po:1pl +SFX pX hoir hoyiez/n'q'l'm' déchoir po:iimp po:spre po:2pl +SFX pX hoir hoyaient/n'q'l'm't's' déchoir po:iimp po:3pl +SFX pX hoir hus/j'n'q'l'm't' choir po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX pX hoir hut/n'q'l'm't's' choir po:ipsi po:3sg +SFX pX hoir hûmes/n'q'l't' choir po:ipsi po:1pl +SFX pX hoir hûtes/n'q'l'm' choir po:ipsi po:2pl +SFX pX hoir hurent/n'q'l'm't's' choir po:ipsi po:3pl! +SFX pX hoir hoirai/j'n'q'l'm't' choir po:ifut po:1sg +SFX pX hoir herrai/j'n'q'l'm't' choir po:ifut po:1sg +SFX pX hoir hoiras/n'q'l'm't' choir po:ifut po:2sg +SFX pX hoir herras/n'q'l'm't' choir po:ifut po:2sg +SFX pX hoir hoira/n'q'l'm't's' choir po:ifut po:3sg +SFX pX hoir herra/n'q'l'm't's' choir po:ifut po:3sg +SFX pX hoir hoirons/n'q'l't' choir po:ifut po:1pl +SFX pX hoir herrons/n'q'l't' choir po:ifut po:1pl +SFX pX hoir hoirez/n'q'l'm' choir po:ifut po:2pl +SFX pX hoir herrez/n'q'l'm' choir po:ifut po:2pl +SFX pX hoir hoiront/n'q'l'm't's' choir po:ifut po:3pl! +SFX pX hoir herront/n'q'l'm't's' choir po:ifut po:3pl! +SFX pX hoir hoirais/j'n'q'l'm't' choir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pX hoir herrais/j'n'q'l'm't' choir po:cond po:1sg po:2sg +SFX pX hoir hoirait/n'q'l'm't's' choir po:cond po:3sg +SFX pX hoir herrait/n'q'l'm't's' choir po:cond po:3sg +SFX pX hoir hoirions/n'q'l't' choir po:cond po:1pl +SFX pX hoir herrions/n'q'l't' choir po:cond po:1pl +SFX pX hoir hoiriez/n'q'l'm' choir po:cond po:2pl +SFX pX hoir herriez/n'q'l'm' choir po:cond po:2pl +SFX pX hoir hoiraient/n'q'l'm't's' choir po:cond po:3pl +SFX pX hoir herraient/n'q'l'm't's' choir po:cond po:3pl +SFX pX hoir hoie/j'n'q'l'm't's' choir po:spre po:1sg po:3sg +SFX pX hoir hoies/n'q'l'm't' choir po:spre po:2sg +SFX pX hoir husse/j'n'q'l'm't' choir po:simp po:1sg +SFX pX hoir husses/n'q'l'm't' choir po:simp po:2sg +SFX pX hoir hût/n'q'l'm't's' choir po:simp po:3sg +SFX pX hoir hussions/n'q'l't' choir po:simp po:1pl +SFX pX hoir hussiez/n'q'l'm' choir po:simp po:2pl +SFX pX hoir hussent/n'q'l'm't's' choir po:simp po:3pl +SFX pX hoir hois/n'l'm't' déchoir po:impe po:2sg +SFX pX hoir hoyons/n'l't' déchoir po:impe po:1pl +SFX pX hoir hoyez/n'l'm' déchoir po:impe po:2pl + +SFX pY Y 26 +SFX pY choir choir/n'q'd'l'm't's' échoir po:infi +SFX pY choir chéant/n'q'd'l'm't's' échoir po:ppre +SFX pY choir chu/d'q' échoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX pY choir chus/d'q' échoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX pY choir chue/d'q' échoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX pY choir chues/d'q' échoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX pY choir choit/n'q'l'm't's' échoir po:ipre po:3sg +SFX pY choir chet/n'q'l'm't's' échoir po:ipre po:3sg +SFX pY choir choient/n'q'l'm't's' échoir po:ipre po:3pl +SFX pY choir chéent/n'q'l'm't's' échoir po:ipre po:3pl +SFX pY choir choyait/n'q'l'm't's' échoir po:iimp po:3sg +SFX pY choir choyaient/n'q'l'm't's' échoir po:iimp po:3pl +SFX pY choir chut/n'q'l'm't's' échoir po:ipsi po:3sg +SFX pY choir churent/n'q'l'm't's' échoir po:ipsi po:3pl! +SFX pY choir choira/n'q'l'm't's' échoir po:ifut po:3sg +SFX pY choir cherra/n'q'l'm't's' échoir po:ifut po:3sg +SFX pY choir choiront/n'q'l'm't's' échoir po:ifut po:3pl! +SFX pY choir cherront/n'q'l'm't's' échoir po:ifut po:3pl! +SFX pY choir choirait/n'q'l'm't's' échoir po:cond po:3sg +SFX pY choir cherrait/n'q'l'm't's' échoir po:cond po:3sg +SFX pY choir choiraient/n'q'l'm't's' échoir po:cond po:3pl +SFX pY choir cherraient/n'q'l'm't's' échoir po:cond po:3pl +SFX pY choir choie/n'q'l'm't's' échoir po:spre po:3sg +SFX pY choir choient/n'q'l'm't's' échoir po:spre po:3pl +SFX pY choir chût/n'q'l'm't's' échoir po:simp po:3sg +SFX pY choir chussent/n'q'l'm't's' échoir po:simp po:3pl + +SFX pZ Y 19 +SFX pZ euvoir euvoir/n'q'd'l'm't's' pleuvoir po:infi +SFX pZ euvoir euvant/n'q'd'l'm't's' pleuvoir po:ppre +SFX pZ euvoir u/q' pleuvoir po:ppas is:epi is:inv +SFX pZ euvoir eut/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ipre po:3sg +SFX pZ euvoir euvent/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ipre po:spre po:3pl +SFX pZ euvoir euvait/n'q'l'm't's' pleuvoir po:iimp po:3sg +SFX pZ euvoir euvaient/n'q'l'm't's' pleuvoir po:iimp po:3pl +SFX pZ euvoir ut/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ipsi po:3sg +SFX pZ euvoir urent/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ipsi po:3pl! +SFX pZ euvoir euvra/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ifut po:3sg +SFX pZ euvoir euvront/n'q'l'm't's' pleuvoir po:ifut po:3pl! +SFX pZ euvoir euvrait/n'q'l'm't's' pleuvoir po:cond po:3sg +SFX pZ euvoir euvraient/n'q'l'm't's' pleuvoir po:cond po:3pl +SFX pZ euvoir euve/n'q'l'm't's' pleuvoir po:spre po:3sg +SFX pZ euvoir ût/n'q'l'm't's' pleuvoir po:simp po:3sg +SFX pZ euvoir ussent/n'q'l'm't's' pleuvoir po:simp po:3pl! +SFX pZ euvoir eus/n'l'm't' pleuvoir po:impe po:2sg +SFX pZ euvoir euvons/n'l't' pleuvoir po:impe po:1pl +SFX pZ euvoir euvez/n'l'm' pleuvoir po:impe po:2pl + +SFX qA Y 9 +SFX qA alloir alloir/n'q'd'l'm't's' falloir po:infi +SFX qA alloir allu/q' falloir po:ppas is:epi is:inv +SFX qA alloir aut/n'q'l'm't's' falloir po:ipre po:3sg +SFX qA alloir allait/n'q'l'm't's' falloir po:iimp po:3sg +SFX qA alloir allut/n'q'l'm't's' falloir po:ipsi po:3sg +SFX qA alloir audra/n'q'l'm't's' falloir po:ifut po:3sg +SFX qA alloir audrait/n'q'l'm't's' falloir po:cond po:3sg +SFX qA alloir aille/n'q'l'm't's' falloir po:spre po:3sg +SFX qA alloir allût/n'q'l'm't's' falloir po:simp po:3sg + +SFX rA Y 28 +SFX rA lore lore/n'q'd'l'm't's' clore po:infi +SFX rA lore losant/n'q'd'l'm't's' clore po:ppre +SFX rA lore los/L'D'Q' clore po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX rA lore lose/L'D'Q' clore po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX rA lore loses/D'Q' clore po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX rA lore los/j'n'q'l'm't' clore po:ipre po:1sg po:2sg +SFX rA lore lot/n'q'l'm't's' .clore po:ipre po:3sg +SFX rA lore losons/n'q'l't' clore po:ipre po:1pl +SFX rA lore losez/n'q'l'm' clore po:ipre po:2pl +SFX rA lore losent/n'q'l'm't's' clore po:ipre po:spre po:3pl +SFX rA lore lorai/j'n'q'l'm't' clore po:ifut po:1sg +SFX rA lore loras/n'q'l'm't' clore po:ifut po:2sg +SFX rA lore lora/n'q'l'm't's' clore po:ifut po:3sg +SFX rA lore lorons/n'q'l't' clore po:ifut po:1pl +SFX rA lore lorez/n'q'l'm' clore po:ifut po:2pl +SFX rA lore loront/n'q'l'm't's' clore po:ifut po:3pl! +SFX rA lore lorais/j'n'q'l'm't' clore po:cond po:1sg po:2sg +SFX rA lore lorait/n'q'l'm't's' clore po:cond po:3sg +SFX rA lore lorions/n'q'l't' clore po:cond po:1pl +SFX rA lore loriez/n'q'l'm' clore po:cond po:2pl +SFX rA lore loraient/n'q'l'm't's' clore po:cond po:3pl +SFX rA lore lose/j'n'q'l'm't's' clore po:spre po:1sg po:3sg +SFX rA lore loses/n'q'l'm't' clore po:spre po:2sg +SFX rA lore losions/n'q'l't' clore po:spre po:1pl +SFX rA lore losiez/n'q'l'm' clore po:spre po:2pl +SFX rA lore los/n'l'm't' clore po:impe po:2sg +SFX rA lore losons/n'l't' clore po:impe po:1pl +SFX rA lore losez/n'l'm' clore po:impe po:2pl + +SFX rB Y 1 +SFX rB lore lôt/n'q'l'm't's' clore po:ipre po:3sg + +SFX rC Y 28 +SFX rC clore clore/n'q'd'l'm't's' clore po:infi +SFX rC clore closant/n'q'd'l'm't's' clore po:ppre +SFX rC clore clos/L'D'Q' clore po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX rC clore close/L'D'Q' clore po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX rC clore closes/D'Q' clore po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX rC clore clos/j'n'q'l'm't' clore po:ipre po:1sg po:2sg +SFX rC clore clot/n'q'l'm't's' clore po:ipre po:3sg +SFX rC clore closons/n'q'l't' clore po:ipre po:1pl +SFX rC clore closez/n'q'l'm' clore po:ipre po:2pl +SFX rC clore closent/n'q'l'm't's' clore po:ipre po:spre po:3pl +SFX rC clore clorai/j'n'q'l'm't' clore po:ifut po:1sg +SFX rC clore cloras/n'q'l'm't' clore po:ifut po:2sg +SFX rC clore clora/n'q'l'm't's' clore po:ifut po:3sg +SFX rC clore clorons/n'q'l't' clore po:ifut po:1pl +SFX rC clore clorez/n'q'l'm' clore po:ifut po:2pl +SFX rC clore cloront/n'q'l'm't's' clore po:ifut po:3pl! +SFX rC clore clorais/j'n'q'l'm't' clore po:cond po:1sg po:2sg +SFX rC clore clorait/n'q'l'm't's' clore po:cond po:3sg +SFX rC clore clorions/n'q'l't' clore po:cond po:1pl +SFX rC clore cloriez/n'q'l'm' clore po:cond po:2pl +SFX rC clore cloraient/n'q'l'm't's' clore po:cond po:3pl +SFX rC clore close/j'n'q'l'm't's' clore po:spre po:1sg po:3sg +SFX rC clore closes/n'q'l'm't' clore po:spre po:2sg +SFX rC clore closions/n'q'l't' clore po:spre po:1pl +SFX rC clore closiez/n'q'l'm' clore po:spre po:2pl +SFX rC clore clos/n'l'm't' clore po:impe po:2sg +SFX rC clore closons/n'l't' clore po:impe po:1pl +SFX rC clore closez/n'l'm' clore po:impe po:2pl + +SFX rD Y 4 +SFX rD clore clore/n'q'd'l'm't's' clore po:infi +SFX rD clore clos/d'q' clore po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX rD clore close/d'q' clore po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX rD clore closes/d'q' clore po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX tA Y 44 +SFX tA re re/n'q'd'l'm't's' [dp]re po:infi +SFX tA re ant/n'q'd'l'm't's' [dp]re po:ppre +SFX tA re u/L'D'Q' [dp]re po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX tA re us/D'Q' [dp]re po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX tA re ue/L'D'Q' [dp]re po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tA re ues/D'Q' [dp]re po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX tA re s/j'n'q'l'm't' [dp]re po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tA dre d/n'q'l'm't's' dre po:ipre po:3sg +SFX tA pre pt/n'q'l'm't's' pre po:ipre po:3sg +SFX tA re ons/n'q'l't' [dp]re po:ipre po:1pl +SFX tA re ez/n'q'l'm' [dp]re po:ipre po:2pl +SFX tA re ent/n'q'l'm't's' [dp]re po:ipre po:spre po:3pl +SFX tA re ais/j'n'q'l'm't' [dp]re po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tA re ait/n'q'l'm't's' [dp]re po:iimp po:3sg +SFX tA re ions/n'q'l't' [dp]re po:iimp po:spre po:1pl +SFX tA re iez/n'q'l'm' [dp]re po:iimp po:spre po:2pl +SFX tA re aient/n'q'l'm't's' [dp]re po:iimp po:3pl +SFX tA re is/j'n'q'l'm't' [dp]re po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX tA re it/n'q'l'm't's' [dp]re po:ipsi po:3sg +SFX tA re îmes/n'q'l't' [dp]re po:ipsi po:1pl +SFX tA re îtes/n'q'l'm' [dp]re po:ipsi po:2pl +SFX tA re irent/n'q'l'm't's' [dp]re po:ipsi po:3pl! +SFX tA re rai/j'n'q'l'm't' [dp]re po:ifut po:1sg +SFX tA re ras/n'q'l'm't' [dp]re po:ifut po:2sg +SFX tA re ra/n'q'l'm't's' [dp]re po:ifut po:3sg +SFX tA re rons/n'q'l't' [dp]re po:ifut po:1pl +SFX tA re rez/n'q'l'm' [dp]re po:ifut po:2pl +SFX tA re ront/n'q'l'm't's' [dp]re po:ifut po:3pl! +SFX tA re rais/j'n'q'l'm't' [dp]re po:cond po:1sg po:2sg +SFX tA re rait/n'q'l'm't's' [dp]re po:cond po:3sg +SFX tA re rions/n'q'l't' [dp]re po:cond po:1pl +SFX tA re riez/n'q'l'm' [dp]re po:cond po:2pl +SFX tA re raient/n'q'l'm't's' [dp]re po:cond po:3pl +SFX tA re e/j'n'q'l'm't's' [dp]re po:spre po:1sg po:3sg +SFX tA re es/n'q'l'm't' [dp]re po:spre po:2sg +SFX tA re isse/j'n'q'l'm't' [dp]re po:simp po:1sg +SFX tA re isses/n'q'l'm't' [dp]re po:simp po:2sg +SFX tA re ît/n'q'l'm't's' [dp]re po:simp po:3sg +SFX tA re issions/n'q'l't' [dp]re po:simp po:1pl +SFX tA re issiez/n'q'l'm' [dp]re po:simp po:2pl +SFX tA re issent/n'q'l'm't's' [dp]re po:simp po:3pl +SFX tA re s/n'l'm't' [dp]re po:impe po:2sg +SFX tA re ons/n'l't' [dp]re po:impe po:1pl +SFX tA re ez/n'l'm' [dp]re po:impe po:2pl + +SFX tD Y 43 +SFX tD perdre perdre/n'q'd'l'm't's' perdre po:infi +SFX tD perdre perdant/n'q'd'l'm't's' perdre po:ppre +SFX tD perdre perdu/L'D'Q' perdre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX tD perdre perdus/D'Q' perdre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX tD perdre perdue/L'D'Q' perdre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tD perdre perdues/D'Q' perdre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX tD perdre perds/j'n'q'l'm't' perdre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tD perdre perd/n'q'l'm't's' perdre po:ipre po:3sg +SFX tD perdre perdons/n'q'l't' perdre po:ipre po:1pl +SFX tD perdre perdez/n'q'l'm' perdre po:ipre po:2pl +SFX tD perdre perdent/n'q'l'm't's' perdre po:ipre po:spre po:3pl +SFX tD perdre perdais/j'n'q'l'm't' perdre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tD perdre perdait/n'q'l'm't's' perdre po:iimp po:3sg +SFX tD perdre perdions/n'q'l't' perdre po:iimp po:spre po:1pl +SFX tD perdre perdiez/n'q'l'm' perdre po:iimp po:spre po:2pl +SFX tD perdre perdaient/n'q'l'm't's' perdre po:iimp po:3pl +SFX tD perdre perdis/j'n'q'l'm't' perdre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX tD perdre perdit/n'q'l'm't's' perdre po:ipsi po:3sg +SFX tD perdre perdîmes/n'q'l't' perdre po:ipsi po:1pl +SFX tD perdre perdîtes/n'q'l'm' perdre po:ipsi po:2pl +SFX tD perdre perdirent/n'q'l'm't's' perdre po:ipsi po:3pl! +SFX tD perdre perdrai/j'n'q'l'm't' perdre po:ifut po:1sg +SFX tD perdre perdras/n'q'l'm't' perdre po:ifut po:2sg +SFX tD perdre perdra/n'q'l'm't's' perdre po:ifut po:3sg +SFX tD perdre perdrons/n'q'l't' perdre po:ifut po:1pl +SFX tD perdre perdrez/n'q'l'm' perdre po:ifut po:2pl +SFX tD perdre perdront/n'q'l'm't's' perdre po:ifut po:3pl! +SFX tD perdre perdrais/j'n'q'l'm't' perdre po:cond po:1sg po:2sg +SFX tD perdre perdrait/n'q'l'm't's' perdre po:cond po:3sg +SFX tD perdre perdrions/n'q'l't' perdre po:cond po:1pl +SFX tD perdre perdriez/n'q'l'm' perdre po:cond po:2pl +SFX tD perdre perdraient/n'q'l'm't's' perdre po:cond po:3pl +SFX tD perdre perde/j'n'q'l'm't's' perdre po:spre po:1sg po:3sg +SFX tD perdre perdes/n'q'l'm't' perdre po:spre po:2sg +SFX tD perdre perdisse/j'n'q'l'm't' perdre po:simp po:1sg +SFX tD perdre perdisses/n'q'l'm't' perdre po:simp po:2sg +SFX tD perdre perdît/n'q'l'm't's' perdre po:simp po:3sg +SFX tD perdre perdissions/n'q'l't' perdre po:simp po:1pl +SFX tD perdre perdissiez/n'q'l'm' perdre po:simp po:2pl +SFX tD perdre perdissent/n'q'l'm't's' perdre po:simp po:3pl +SFX tD perdre perds/n'l'm't' perdre po:impe po:2sg +SFX tD perdre perdons/n'l't' perdre po:impe po:1pl +SFX tD perdre perdez/n'l'm' perdre po:impe po:2pl + +SFX tE Y 39 +SFX tE dre dre/n'q'd'l'm't's' dre po:infi +SFX tE dre dant/n'q'd'l'm't's' dre po:ppre +SFX tE dre ds/j'n'q'l'm't' dre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tE dre d/n'q'l'm't's' dre po:ipre po:3sg +SFX tE dre dons/n'q'l't' dre po:ipre po:1pl +SFX tE dre dez/n'q'l'm' dre po:ipre po:2pl +SFX tE dre dent/n'q'l'm't's' dre po:ipre po:spre po:3pl +SFX tE dre dais/j'n'q'l'm't' dre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tE dre dait/n'q'l'm't's' dre po:iimp po:3sg +SFX tE dre dions/n'q'l't' dre po:iimp po:spre po:1pl +SFX tE dre diez/n'q'l'm' dre po:iimp po:spre po:2pl +SFX tE dre daient/n'q'l'm't's' dre po:iimp po:3pl +SFX tE dre dis/j'n'q'l'm't' dre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX tE dre dit/n'q'l'm't's' dre po:ipsi po:3sg +SFX tE dre dîmes/n'q'l't' dre po:ipsi po:1pl +SFX tE dre dîtes/n'q'l'm' dre po:ipsi po:2pl +SFX tE dre dirent/n'q'l'm't's' dre po:ipsi po:3pl! +SFX tE dre drai/j'n'q'l'm't' dre po:ifut po:1sg +SFX tE dre dras/n'q'l'm't' dre po:ifut po:2sg +SFX tE dre dra/n'q'l'm't's' dre po:ifut po:3sg +SFX tE dre drons/n'q'l't' dre po:ifut po:1pl +SFX tE dre drez/n'q'l'm' dre po:ifut po:2pl +SFX tE dre dront/n'q'l'm't's' dre po:ifut po:3pl! +SFX tE dre drais/j'n'q'l'm't' dre po:cond po:1sg po:2sg +SFX tE dre drait/n'q'l'm't's' dre po:cond po:3sg +SFX tE dre drions/n'q'l't' dre po:cond po:1pl +SFX tE dre driez/n'q'l'm' dre po:cond po:2pl +SFX tE dre draient/n'q'l'm't's' dre po:cond po:3pl +SFX tE dre de/j'n'q'l'm't's' dre po:spre po:1sg po:3sg +SFX tE dre des/n'q'l'm't' dre po:spre po:2sg +SFX tE dre disse/j'n'q'l'm't' dre po:simp po:1sg +SFX tE dre disses/n'q'l'm't' dre po:simp po:2sg +SFX tE dre dît/n'q'l'm't's' dre po:simp po:3sg +SFX tE dre dissions/n'q'l't' dre po:simp po:1pl +SFX tE dre dissiez/n'q'l'm' dre po:simp po:2pl +SFX tE dre dissent/n'q'l'm't's' dre po:simp po:3pl +SFX tE dre ds/n'l'm't' dre po:impe po:2sg +SFX tE dre dons/n'l't' dre po:impe po:1pl +SFX tE dre dez/n'l'm' dre po:impe po:2pl + +SFX tF Y 42 +SFX tF rendre rendre/n'q'd'l'm't's' prendre po:infi +SFX tF rendre renant/n'q'd'l'm't's' prendre po:ppre +SFX tF rendre ris/L'D'Q' prendre po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX tF rendre rise/L'D'Q' prendre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tF rendre rises/D'Q' prendre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX tF rendre rends/j'n'q'l'm't' prendre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tF rendre rend/n'q'l'm't's' prendre po:ipre po:3sg +SFX tF rendre renons/n'q'l't' prendre po:ipre po:1pl +SFX tF rendre renez/n'q'l'm' prendre po:ipre po:2pl +SFX tF rendre rennent/n'q'l'm't's' prendre po:ipre po:spre po:3pl +SFX tF rendre renais/j'n'q'l'm't' prendre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tF rendre renait/n'q'l'm't's' prendre po:iimp po:3sg +SFX tF rendre renions/n'q'l't' prendre po:iimp po:spre po:1pl +SFX tF rendre reniez/n'q'l'm' prendre po:iimp po:spre po:2pl +SFX tF rendre renaient/n'q'l'm't's' prendre po:iimp po:3pl +SFX tF rendre ris/j'n'q'l'm't' prendre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX tF rendre rit/n'q'l'm't's' prendre po:ipsi po:3sg +SFX tF rendre rîmes/n'q'l't' prendre po:ipsi po:1pl +SFX tF rendre rîtes/n'q'l'm' prendre po:ipsi po:2pl +SFX tF rendre rirent/n'q'l'm't's' prendre po:ipsi po:3pl! +SFX tF rendre rendrai/j'n'q'l'm't' prendre po:ifut po:1sg +SFX tF rendre rendras/n'q'l'm't' prendre po:ifut po:2sg +SFX tF rendre rendra/n'q'l'm't's' prendre po:ifut po:3sg +SFX tF rendre rendrons/n'q'l't' prendre po:ifut po:1pl +SFX tF rendre rendrez/n'q'l'm' prendre po:ifut po:2pl +SFX tF rendre rendront/n'q'l'm't's' prendre po:ifut po:3pl! +SFX tF rendre rendrais/j'n'q'l'm't' prendre po:cond po:1sg po:2sg +SFX tF rendre rendrait/n'q'l'm't's' prendre po:cond po:3sg +SFX tF rendre rendrions/n'q'l't' prendre po:cond po:1pl +SFX tF rendre rendriez/n'q'l'm' prendre po:cond po:2pl +SFX tF rendre rendraient/n'q'l'm't's' prendre po:cond po:3pl +SFX tF rendre renne/j'n'q'l'm't's' prendre po:spre po:1sg po:3sg +SFX tF rendre rennes/n'q'l'm't' prendre po:spre po:2sg +SFX tF rendre risse/j'n'q'l'm't' prendre po:simp po:1sg +SFX tF rendre risses/n'q'l'm't' prendre po:simp po:2sg +SFX tF rendre rît/n'q'l'm't's' prendre po:simp po:3sg +SFX tF rendre rissions/n'q'l't' prendre po:simp po:1pl +SFX tF rendre rissiez/n'q'l'm' prendre po:simp po:2pl +SFX tF rendre rissent/n'q'l'm't's' prendre po:simp po:3pl +SFX tF rendre rends/n'l'm't' prendre po:impe po:2sg +SFX tF rendre renons/n'l't' prendre po:impe po:1pl +SFX tF rendre renez/n'l'm' prendre po:impe po:2pl + +SFX tG Y 42 +SFX tG prendre prendre/n'q'd'l'm't's' prendre po:infi +SFX tG prendre prenant/n'q'd'l'm't's' prendre po:ppre +SFX tG prendre pris/L'D'Q' prendre po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX tG prendre prise/L'D'Q' prendre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tG prendre prises/D'Q' prendre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX tG prendre prends/j'n'q'l'm't' prendre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tG prendre prend/n'q'l'm't's' prendre po:ipre po:3sg +SFX tG prendre prenons/n'q'l't' prendre po:ipre po:1pl +SFX tG prendre prenez/n'q'l'm' prendre po:ipre po:2pl +SFX tG prendre prennent/n'q'l'm't's' prendre po:ipre po:spre po:3pl +SFX tG prendre prenais/j'n'q'l'm't' prendre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tG prendre prenait/n'q'l'm't's' prendre po:iimp po:3sg +SFX tG prendre prenions/n'q'l't' prendre po:iimp po:spre po:1pl +SFX tG prendre preniez/n'q'l'm' prendre po:iimp po:spre po:2pl +SFX tG prendre prenaient/n'q'l'm't's' prendre po:iimp po:3pl +SFX tG prendre pris/j'n'q'l'm't' prendre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX tG prendre prit/n'q'l'm't's' prendre po:ipsi po:3sg +SFX tG prendre prîmes/n'q'l't' prendre po:ipsi po:1pl +SFX tG prendre prîtes/n'q'l'm' prendre po:ipsi po:2pl +SFX tG prendre prirent/n'q'l'm't's' prendre po:ipsi po:3pl! +SFX tG prendre prendrai/j'n'q'l'm't' prendre po:ifut po:1sg +SFX tG prendre prendras/n'q'l'm't' prendre po:ifut po:2sg +SFX tG prendre prendra/n'q'l'm't's' prendre po:ifut po:3sg +SFX tG prendre prendrons/n'q'l't' prendre po:ifut po:1pl +SFX tG prendre prendrez/n'q'l'm' prendre po:ifut po:2pl +SFX tG prendre prendront/n'q'l'm't's' prendre po:ifut po:3pl! +SFX tG prendre prendrais/j'n'q'l'm't' prendre po:cond po:1sg po:2sg +SFX tG prendre prendrait/n'q'l'm't's' prendre po:cond po:3sg +SFX tG prendre prendrions/n'q'l't' prendre po:cond po:1pl +SFX tG prendre prendriez/n'q'l'm' prendre po:cond po:2pl +SFX tG prendre prendraient/n'q'l'm't's' prendre po:cond po:3pl +SFX tG prendre prenne/j'n'q'l'm't's' prendre po:spre po:1sg po:3sg +SFX tG prendre prennes/n'q'l'm't' prendre po:spre po:2sg +SFX tG prendre prisse/j'n'q'l'm't' prendre po:simp po:1sg +SFX tG prendre prisses/n'q'l'm't' prendre po:simp po:2sg +SFX tG prendre prît/n'q'l'm't's' prendre po:simp po:3sg +SFX tG prendre prissions/n'q'l't' prendre po:simp po:1pl +SFX tG prendre prissiez/n'q'l'm' prendre po:simp po:2pl +SFX tG prendre prissent/n'q'l'm't's' prendre po:simp po:3pl +SFX tG prendre prends/n'l'm't' prendre po:impe po:2sg +SFX tG prendre prenons/n'l't' prendre po:impe po:1pl +SFX tG prendre prenez/n'l'm' prendre po:impe po:2pl + +SFX tM Y 32 +SFX tM outre outre/n'q'd'l'm't's' foutre po:infi +SFX tM outre outant/n'q'd'l'm't's' foutre po:ppre +SFX tM outre outu/L'D'Q' foutre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX tM outre outus/D'Q' foutre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX tM outre outue/L'D'Q' foutre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tM outre outues/D'Q' foutre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX tM outre ous/j'n'q'l'm't' foutre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX tM outre out/n'q'l'm't's' foutre po:ipre po:3sg +SFX tM outre outons/n'q'l't' foutre po:ipre po:1pl +SFX tM outre outez/n'q'l'm' foutre po:ipre po:2pl +SFX tM outre outent/n'q'l'm't's' foutre po:ipre po:spre po:3pl +SFX tM outre outais/j'n'q'l'm't' foutre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX tM outre outait/n'q'l'm't's' foutre po:iimp po:3sg +SFX tM outre outions/n'q'l't' foutre po:iimp po:spre po:1pl +SFX tM outre outiez/n'q'l'm' foutre po:iimp po:spre po:2pl +SFX tM outre outaient/n'q'l'm't's' foutre po:iimp po:3pl +SFX tM outre outrai/j'n'q'l'm't' foutre po:ifut po:1sg +SFX tM outre outras/n'q'l'm't' foutre po:ifut po:2sg +SFX tM outre outra/n'q'l'm't's' foutre po:ifut po:3sg +SFX tM outre outrons/n'q'l't' foutre po:ifut po:1pl +SFX tM outre outrez/n'q'l'm' foutre po:ifut po:2pl +SFX tM outre outront/n'q'l'm't's' foutre po:ifut po:3pl! +SFX tM outre outrais/j'n'q'l'm't' foutre po:cond po:1sg po:2sg +SFX tM outre outrait/n'q'l'm't's' foutre po:cond po:3sg +SFX tM outre outrions/n'q'l't' foutre po:cond po:1pl +SFX tM outre outriez/n'q'l'm' foutre po:cond po:2pl +SFX tM outre outraient/n'q'l'm't's' foutre po:cond po:3pl +SFX tM outre oute/j'n'q'l'm't's' foutre po:spre po:1sg po:3sg +SFX tM outre outes/n'q'l'm't' foutre po:spre po:2sg +SFX tM outre ous/n'l'm't' foutre po:impe po:2sg +SFX tM outre outons/n'l't' foutre po:impe po:1pl +SFX tM outre outez/n'l'm' foutre po:impe po:2pl + +SFX tU Y 5 +SFX tU istre istre/n'q'd'l'm't's' tistre po:infi +SFX tU istre issu/d'q' tistre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX tU istre issus/d'q' tistre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX tU istre issue/d'q' tistre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX tU istre issues/d'q' tistre po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX uA Y 46 +SFX uA tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX uA tre tant/n'q'd'l'm't's' tre po:ppre +SFX uA tre tu/L'D'Q' tre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX uA tre tus/D'Q' tre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX uA tre tue/L'D'Q' tre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX uA tre tues/D'Q' tre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX uA ttre ts/j'n'q'l'm't' ttre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX uA ttre t/n'q'l'm't's' ttre po:ipre po:3sg +SFX uA tre ts/j'n'q'l'm't' embatre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX uA tre t/n'q'l'm't's' embatre po:ipre po:3sg +SFX uA tre tons/n'q'l't' tre po:ipre po:1pl +SFX uA tre tez/n'q'l'm' tre po:ipre po:2pl +SFX uA tre tent/n'q'l'm't's' tre po:ipre po:spre po:3pl +SFX uA tre tais/j'n'q'l'm't' tre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX uA tre tait/n'q'l'm't's' tre po:iimp po:3sg +SFX uA tre tions/n'q'l't' tre po:iimp po:spre po:1pl +SFX uA tre tiez/n'q'l'm' tre po:iimp po:spre po:2pl +SFX uA tre taient/n'q'l'm't's' tre po:iimp po:3pl +SFX uA tre tis/j'n'q'l'm't' tre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX uA tre tit/n'q'l'm't's' tre po:ipsi po:3sg +SFX uA tre tîmes/n'q'l't' tre po:ipsi po:1pl +SFX uA tre tîtes/n'q'l'm' tre po:ipsi po:2pl +SFX uA tre tirent/n'q'l'm't's' tre po:ipsi po:3pl! +SFX uA tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX uA tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX uA tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX uA tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX uA tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX uA tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX uA tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX uA tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX uA tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX uA tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX uA tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX uA tre te/j'n'q'l'm't's' tre po:spre po:1sg po:3sg +SFX uA tre tes/n'q'l'm't' tre po:spre po:2sg +SFX uA tre tisse/j'n'q'l'm't' tre po:simp po:1sg +SFX uA tre tisses/n'q'l'm't' tre po:simp po:2sg +SFX uA tre tît/n'q'l'm't's' tre po:simp po:3sg +SFX uA tre tissions/n'q'l't' tre po:simp po:1pl +SFX uA tre tissiez/n'q'l'm' tre po:simp po:2pl +SFX uA tre tissent/n'q'l'm't's' tre po:simp po:3pl +SFX uA tre s/n'l'm't' tre po:impe po:2sg +SFX uA tre ts/n'l'm't' embatre po:impe po:2sg +SFX uA tre tons/n'l't' tre po:impe po:1pl +SFX uA tre tez/n'l'm' tre po:impe po:2pl + +SFX uC Y 43 +SFX uC battre battre/n'q'd'l'm't's' battre po:infi +SFX uC battre battant/n'q'd'l'm't's' battre po:ppre +SFX uC battre battu/L'D'Q' battre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX uC battre battus/D'Q' battre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX uC battre battue/L'D'Q' battre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX uC battre battues/D'Q' battre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX uC battre bats/j'n'q'l'm't' battre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX uC battre bat/n'q'l'm't's' battre po:ipre po:3sg +SFX uC battre battons/n'q'l't' battre po:ipre po:1pl +SFX uC battre battez/n'q'l'm' battre po:ipre po:2pl +SFX uC battre battent/n'q'l'm't's' battre po:ipre po:spre po:3pl +SFX uC battre battais/j'n'q'l'm't' battre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX uC battre battait/n'q'l'm't's' battre po:iimp po:3sg +SFX uC battre battions/n'q'l't' battre po:iimp po:spre po:1pl +SFX uC battre battiez/n'q'l'm' battre po:iimp po:spre po:2pl +SFX uC battre battaient/n'q'l'm't's' battre po:iimp po:3pl +SFX uC battre battis/j'n'q'l'm't' battre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX uC battre battit/n'q'l'm't's' battre po:ipsi po:3sg +SFX uC battre battîmes/n'q'l't' battre po:ipsi po:1pl +SFX uC battre battîtes/n'q'l'm' battre po:ipsi po:2pl +SFX uC battre battirent/n'q'l'm't's' battre po:ipsi po:3pl! +SFX uC battre battrai/j'n'q'l'm't' battre po:ifut po:1sg +SFX uC battre battras/n'q'l'm't' battre po:ifut po:2sg +SFX uC battre battra/n'q'l'm't's' battre po:ifut po:3sg +SFX uC battre battrons/n'q'l't' battre po:ifut po:1pl +SFX uC battre battrez/n'q'l'm' battre po:ifut po:2pl +SFX uC battre battront/n'q'l'm't's' battre po:ifut po:3pl! +SFX uC battre battrais/j'n'q'l'm't' battre po:cond po:1sg po:2sg +SFX uC battre battrait/n'q'l'm't's' battre po:cond po:3sg +SFX uC battre battrions/n'q'l't' battre po:cond po:1pl +SFX uC battre battriez/n'q'l'm' battre po:cond po:2pl +SFX uC battre battraient/n'q'l'm't's' battre po:cond po:3pl +SFX uC battre batte/j'n'q'l'm't's' battre po:spre po:1sg po:3sg +SFX uC battre battes/n'q'l'm't' battre po:spre po:2sg +SFX uC battre battisse/j'n'q'l'm't' battre po:simp po:1sg +SFX uC battre battisses/n'q'l'm't' battre po:simp po:2sg +SFX uC battre battît/n'q'l'm't's' battre po:simp po:3sg +SFX uC battre battissions/n'q'l't' battre po:simp po:1pl +SFX uC battre battissiez/n'q'l'm' battre po:simp po:2pl +SFX uC battre battissent/n'q'l'm't's' battre po:simp po:3pl +SFX uC battre bats/n'l'm't' battre po:impe po:2sg +SFX uC battre battons/n'l't' battre po:impe po:1pl +SFX uC battre battez/n'l'm' battre po:impe po:2pl + +SFX uD Y 33 +SFX uD battre battre/n'q'd'l'm't's' battre po:infi +SFX uD battre battant/n'q'd'l'm't's' battre po:ppre +SFX uD battre battu/L'D'Q' battre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX uD battre battus/D'Q' battre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX uD battre battue/L'D'Q' battre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX uD battre battues/D'Q' battre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX uD battre bat/n'q'l'm't's' battre po:ipre po:3sg +SFX uD battre battons/n'q'l't' battre po:ipre po:1pl +SFX uD battre battez/n'q'l'm' battre po:ipre po:2pl +SFX uD battre battent/n'q'l'm't's' battre po:ipre po:spre po:3pl +SFX uD battre battait/n'q'l'm't's' battre po:iimp po:3sg +SFX uD battre battions/n'q'l't' battre po:iimp po:spre po:1pl +SFX uD battre battiez/n'q'l'm' battre po:iimp po:spre po:2pl +SFX uD battre battaient/n'q'l'm't's' battre po:iimp po:3pl +SFX uD battre battit/n'q'l'm't's' battre po:ipsi po:3sg +SFX uD battre battîmes/n'q'l't' battre po:ipsi po:1pl +SFX uD battre battîtes/n'q'l'm' battre po:ipsi po:2pl +SFX uD battre battirent/n'q'l'm't's' battre po:ipsi po:3pl! +SFX uD battre battra/n'q'l'm't's' battre po:ifut po:3sg +SFX uD battre battrons/n'q'l't' battre po:ifut po:1pl +SFX uD battre battrez/n'q'l'm' battre po:ifut po:2pl +SFX uD battre battront/n'q'l'm't's' battre po:ifut po:3pl! +SFX uD battre battrait/n'q'l'm't's' battre po:cond po:3sg +SFX uD battre battrions/n'q'l't' battre po:cond po:1pl +SFX uD battre battriez/n'q'l'm' battre po:cond po:2pl +SFX uD battre battraient/n'q'l'm't's' battre po:cond po:3pl +SFX uD battre batte/n'q'l'm't's' battre po:spre po:3sg +SFX uD battre battît/n'q'l'm't's' battre po:simp po:3sg +SFX uD battre battissions/n'q'l't' battre po:simp po:1pl +SFX uD battre battissiez/n'q'l'm' battre po:simp po:2pl +SFX uD battre battissent/n'q'l'm't's' battre po:simp po:3pl +SFX uD battre battons-nous/n'l't' battre po:impe po:1pl ds:+pr +SFX uD battre battez-vous/n'l'm' battre po:impe po:2pl ds:+pr + +SFX vA Y 42 +SFX vA ettre ettre/n'q'd'l'm't's' mettre po:infi +SFX vA ettre ettant/n'q'd'l'm't's' mettre po:ppre +SFX vA ettre is/L'D'Q' mettre po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX vA ettre ise/L'D'Q' mettre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX vA ettre ises/D'Q' mettre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX vA ettre ets/j'n'q'l'm't' mettre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX vA ettre et/n'q'l'm't's' mettre po:ipre po:3sg +SFX vA ettre ettons/n'q'l't' mettre po:ipre po:1pl +SFX vA ettre ettez/n'q'l'm' mettre po:ipre po:2pl +SFX vA ettre ettent/n'q'l'm't's' mettre po:ipre po:spre po:3pl +SFX vA ettre ettais/j'n'q'l'm't' mettre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX vA ettre ettait/n'q'l'm't's' mettre po:iimp po:3sg +SFX vA ettre ettions/n'q'l't' mettre po:iimp po:spre po:1pl +SFX vA ettre ettiez/n'q'l'm' mettre po:iimp po:spre po:2pl +SFX vA ettre ettaient/n'q'l'm't's' mettre po:iimp po:3pl +SFX vA ettre is/j'n'q'l'm't' mettre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX vA ettre it/n'q'l'm't's' mettre po:ipsi po:3sg +SFX vA ettre îmes/n'q'l't' mettre po:ipsi po:1pl +SFX vA ettre îtes/n'q'l'm' mettre po:ipsi po:2pl +SFX vA ettre irent/n'q'l'm't's' mettre po:ipsi po:3pl! +SFX vA ettre ettrai/j'n'q'l'm't' mettre po:ifut po:1sg +SFX vA ettre ettras/n'q'l'm't' mettre po:ifut po:2sg +SFX vA ettre ettra/n'q'l'm't's' mettre po:ifut po:3sg +SFX vA ettre ettrons/n'q'l't' mettre po:ifut po:1pl +SFX vA ettre ettrez/n'q'l'm' mettre po:ifut po:2pl +SFX vA ettre ettront/n'q'l'm't's' mettre po:ifut po:3pl! +SFX vA ettre ettrais/j'n'q'l'm't' mettre po:cond po:1sg po:2sg +SFX vA ettre ettrait/n'q'l'm't's' mettre po:cond po:3sg +SFX vA ettre ettrions/n'q'l't' mettre po:cond po:1pl +SFX vA ettre ettriez/n'q'l'm' mettre po:cond po:2pl +SFX vA ettre ettraient/n'q'l'm't's' mettre po:cond po:3pl +SFX vA ettre ette/j'n'q'l'm't's' mettre po:spre po:1sg po:3sg +SFX vA ettre ettes/n'q'l'm't' mettre po:spre po:2sg +SFX vA ettre isse/j'n'q'l'm't' mettre po:simp po:1sg +SFX vA ettre isses/n'q'l'm't' mettre po:simp po:2sg +SFX vA ettre ît/n'q'l'm't's' mettre po:simp po:3sg +SFX vA ettre issions/n'q'l't' mettre po:simp po:1pl +SFX vA ettre issiez/n'q'l'm' mettre po:simp po:2pl +SFX vA ettre issent/n'q'l'm't's' mettre po:simp po:3pl +SFX vA ettre ets/n'l'm't' mettre po:impe po:2sg +SFX vA ettre ettons/n'l't' mettre po:impe po:1pl +SFX vA ettre ettez/n'l'm' mettre po:impe po:2pl + +SFX vC Y 42 +SFX vC mettre mettre/n'q'd'l'm't's' mettre po:infi +SFX vC mettre mettant/n'q'd'l'm't's' mettre po:ppre +SFX vC mettre mis/L'D'Q' mettre po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX vC mettre mise/L'D'Q' mettre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX vC mettre mises/D'Q' mettre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX vC mettre mets/j'n'q'l'm't' mettre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX vC mettre met/n'q'l'm't's' mettre po:ipre po:3sg +SFX vC mettre mettons/n'q'l't' mettre po:ipre po:1pl +SFX vC mettre mettez/n'q'l'm' mettre po:ipre po:2pl +SFX vC mettre mettent/n'q'l'm't's' mettre po:ipre po:spre po:3pl +SFX vC mettre mettais/j'n'q'l'm't' mettre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX vC mettre mettait/n'q'l'm't's' mettre po:iimp po:3sg +SFX vC mettre mettions/n'q'l't' mettre po:iimp po:spre po:1pl +SFX vC mettre mettiez/n'q'l'm' mettre po:iimp po:spre po:2pl +SFX vC mettre mettaient/n'q'l'm't's' mettre po:iimp po:3pl +SFX vC mettre mis/j'n'q'l'm't' mettre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX vC mettre mit/n'q'l'm't's' mettre po:ipsi po:3sg +SFX vC mettre mîmes/n'q'l't' mettre po:ipsi po:1pl +SFX vC mettre mîtes/n'q'l'm' mettre po:ipsi po:2pl +SFX vC mettre mirent/n'q'l'm't's' mettre po:ipsi po:3pl! +SFX vC mettre mettrai/j'n'q'l'm't' mettre po:ifut po:1sg +SFX vC mettre mettras/n'q'l'm't' mettre po:ifut po:2sg +SFX vC mettre mettra/n'q'l'm't's' mettre po:ifut po:3sg +SFX vC mettre mettrons/n'q'l't' mettre po:ifut po:1pl +SFX vC mettre mettrez/n'q'l'm' mettre po:ifut po:2pl +SFX vC mettre mettront/n'q'l'm't's' mettre po:ifut po:3pl! +SFX vC mettre mettrais/j'n'q'l'm't' mettre po:cond po:1sg po:2sg +SFX vC mettre mettrait/n'q'l'm't's' mettre po:cond po:3sg +SFX vC mettre mettrions/n'q'l't' mettre po:cond po:1pl +SFX vC mettre mettriez/n'q'l'm' mettre po:cond po:2pl +SFX vC mettre mettraient/n'q'l'm't's' mettre po:cond po:3pl +SFX vC mettre mette/j'n'q'l'm't's' mettre po:spre po:1sg po:3sg +SFX vC mettre mettes/n'q'l'm't' mettre po:spre po:2sg +SFX vC mettre misse/j'n'q'l'm't' mettre po:simp po:1sg +SFX vC mettre misses/n'q'l'm't' mettre po:simp po:2sg +SFX vC mettre mît/n'q'l'm't's' mettre po:simp po:3sg +SFX vC mettre missions/n'q'l't' mettre po:simp po:1pl +SFX vC mettre missiez/n'q'l'm' mettre po:simp po:2pl +SFX vC mettre missent/n'q'l'm't's' mettre po:simp po:3pl +SFX vC mettre mets/n'l'm't' mettre po:impe po:2sg +SFX vC mettre mettons/n'l't' mettre po:impe po:1pl +SFX vC mettre mettez/n'l'm' mettre po:impe po:2pl + +SFX wA Y 43 +SFX wA eindre eindre/n'q'd'l'm't's' eindre po:infi +SFX wA eindre eignant/n'q'd'l'm't's' eindre po:ppre +SFX wA eindre eint/L'D'Q' eindre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wA eindre eints/D'Q' eindre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wA eindre einte/L'D'Q' eindre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wA eindre eintes/D'Q' eindre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wA eindre eins/j'n'q'l'm't' eindre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wA eindre eint/n'q'l'm't's' eindre po:ipre po:3sg +SFX wA eindre eignons/n'q'l't' eindre po:ipre po:1pl +SFX wA eindre eignez/n'q'l'm' eindre po:ipre po:2pl +SFX wA eindre eignent/n'q'l'm't's' eindre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wA eindre eignais/j'n'q'l'm't' eindre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wA eindre eignait/n'q'l'm't's' eindre po:iimp po:3sg +SFX wA eindre eignions/n'q'l't' eindre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wA eindre eigniez/n'q'l'm' eindre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wA eindre eignaient/n'q'l'm't's' eindre po:iimp po:3pl +SFX wA eindre eignis/j'n'q'l'm't' eindre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wA eindre eignit/n'q'l'm't's' eindre po:ipsi po:3sg +SFX wA eindre eignîmes/n'q'l't' eindre po:ipsi po:1pl +SFX wA eindre eignîtes/n'q'l'm' eindre po:ipsi po:2pl +SFX wA eindre eignirent/n'q'l'm't's' eindre po:ipsi po:3pl! +SFX wA eindre eindrai/j'n'q'l'm't' eindre po:ifut po:1sg +SFX wA eindre eindras/n'q'l'm't' eindre po:ifut po:2sg +SFX wA eindre eindra/n'q'l'm't's' eindre po:ifut po:3sg +SFX wA eindre eindrons/n'q'l't' eindre po:ifut po:1pl +SFX wA eindre eindrez/n'q'l'm' eindre po:ifut po:2pl +SFX wA eindre eindront/n'q'l'm't's' eindre po:ifut po:3pl! +SFX wA eindre eindrais/j'n'q'l'm't' eindre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wA eindre eindrait/n'q'l'm't's' eindre po:cond po:3sg +SFX wA eindre eindrions/n'q'l't' eindre po:cond po:1pl +SFX wA eindre eindriez/n'q'l'm' eindre po:cond po:2pl +SFX wA eindre eindraient/n'q'l'm't's' eindre po:cond po:3pl +SFX wA eindre eigne/j'n'q'l'm't's' eindre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wA eindre eignes/n'q'l'm't' eindre po:spre po:2sg +SFX wA eindre eignisse/j'n'q'l'm't' eindre po:simp po:1sg +SFX wA eindre eignisses/n'q'l'm't' eindre po:simp po:2sg +SFX wA eindre eignît/n'q'l'm't's' eindre po:simp po:3sg +SFX wA eindre eignissions/n'q'l't' eindre po:simp po:1pl +SFX wA eindre eignissiez/n'q'l'm' eindre po:simp po:2pl +SFX wA eindre eignissent/n'q'l'm't's' eindre po:simp po:3pl +SFX wA eindre eins/n'l'm't' eindre po:impe po:2sg +SFX wA eindre eignons/n'l't' eindre po:impe po:1pl +SFX wA eindre eignez/n'l'm' eindre po:impe po:2pl + +SFX wB Y 43 +SFX wB indre indre/n'q'd'l'm't's' indre po:infi +SFX wB indre ignant/n'q'd'l'm't's' indre po:ppre +SFX wB indre int/L'D'Q' indre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wB indre ints/D'Q' indre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wB indre inte/L'D'Q' indre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wB indre intes/D'Q' indre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wB indre ins/j'n'q'l'm't' indre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wB indre int/n'q'l'm't's' indre po:ipre po:3sg +SFX wB indre ignons/n'q'l't' indre po:ipre po:1pl +SFX wB indre ignez/n'q'l'm' indre po:ipre po:2pl +SFX wB indre ignent/n'q'l'm't's' indre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wB indre ignais/j'n'q'l'm't' indre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wB indre ignait/n'q'l'm't's' indre po:iimp po:3sg +SFX wB indre ignions/n'q'l't' indre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wB indre igniez/n'q'l'm' indre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wB indre ignaient/n'q'l'm't's' indre po:iimp po:3pl +SFX wB indre ignis/j'n'q'l'm't' indre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wB indre ignit/n'q'l'm't's' indre po:ipsi po:3sg +SFX wB indre ignîmes/n'q'l't' indre po:ipsi po:1pl +SFX wB indre ignîtes/n'q'l'm' indre po:ipsi po:2pl +SFX wB indre ignirent/n'q'l'm't's' indre po:ipsi po:3pl! +SFX wB indre indrai/j'n'q'l'm't' indre po:ifut po:1sg +SFX wB indre indras/n'q'l'm't' indre po:ifut po:2sg +SFX wB indre indra/n'q'l'm't's' indre po:ifut po:3sg +SFX wB indre indrons/n'q'l't' indre po:ifut po:1pl +SFX wB indre indrez/n'q'l'm' indre po:ifut po:2pl +SFX wB indre indront/n'q'l'm't's' indre po:ifut po:3pl! +SFX wB indre indrais/j'n'q'l'm't' indre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wB indre indrait/n'q'l'm't's' indre po:cond po:3sg +SFX wB indre indrions/n'q'l't' indre po:cond po:1pl +SFX wB indre indriez/n'q'l'm' indre po:cond po:2pl +SFX wB indre indraient/n'q'l'm't's' indre po:cond po:3pl +SFX wB indre igne/j'n'q'l'm't's' indre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wB indre ignes/n'q'l'm't' indre po:spre po:2sg +SFX wB indre ignisse/j'n'q'l'm't' indre po:simp po:1sg +SFX wB indre ignisses/n'q'l'm't' indre po:simp po:2sg +SFX wB indre ignît/n'q'l'm't's' indre po:simp po:3sg +SFX wB indre ignissions/n'q'l't' indre po:simp po:1pl +SFX wB indre ignissiez/n'q'l'm' indre po:simp po:2pl +SFX wB indre ignissent/n'q'l'm't's' indre po:simp po:3pl +SFX wB indre ins/n'l'm't' indre po:impe po:2sg +SFX wB indre ignons/n'l't' indre po:impe po:1pl +SFX wB indre ignez/n'l'm' indre po:impe po:2pl + +SFX wD Y 46 +SFX wD aire aire/n'q'd'l'm't's' faire po:infi +SFX wD aire aisant/n'q'd'l'm't's' faire po:ppre +SFX wD aire ait/L'D'Q' faire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wD aire aits/D'Q' faire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wD aire aite/L'D'Q' faire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wD aire aites/D'Q' faire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wD aire ais/j'n'q'l'm't' faire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wD aire ait/n'q'l'm't's' faire po:ipre po:3sg +SFX wD aire aisons/n'q'l't' faire po:ipre po:1pl +SFX wD aire aites/n'q'l'm' faire po:ipre po:2pl +SFX wD aire ont/n'q'l'm't's' faire po:ipre po:3pl! +SFX wD aire aisais/j'n'q'l'm't' faire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wD aire aisait/n'q'l'm't's' faire po:iimp po:3sg +SFX wD aire aisions/n'q'l't' faire po:iimp po:1pl +SFX wD aire aisiez/n'q'l'm' faire po:iimp po:2pl +SFX wD aire aisaient/n'q'l'm't's' faire po:iimp po:3pl +SFX wD aire is/j'n'q'l'm't' faire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wD aire it/n'q'l'm't's' faire po:ipsi po:3sg +SFX wD aire îmes/n'q'l't' faire po:ipsi po:1pl +SFX wD aire îtes/n'q'l'm' faire po:ipsi po:2pl +SFX wD aire irent/n'q'l'm't's' faire po:ipsi po:3pl! +SFX wD aire erai/j'n'q'l'm't' faire po:ifut po:1sg +SFX wD aire eras/n'q'l'm't' faire po:ifut po:2sg +SFX wD aire era/n'q'l'm't's' faire po:ifut po:3sg +SFX wD aire erons/n'q'l't' faire po:ifut po:1pl +SFX wD aire erez/n'q'l'm' faire po:ifut po:2pl +SFX wD aire eront/n'q'l'm't's' faire po:ifut po:3pl! +SFX wD aire erais/j'n'q'l'm't' faire po:cond po:1sg po:2sg +SFX wD aire erait/n'q'l'm't's' faire po:cond po:3sg +SFX wD aire erions/n'q'l't' faire po:cond po:1pl +SFX wD aire eriez/n'q'l'm' faire po:cond po:2pl +SFX wD aire eraient/n'q'l'm't's' faire po:cond po:3pl +SFX wD aire asse/j'n'q'l'm't's' faire po:spre po:1sg po:3sg +SFX wD aire asses/n'q'l'm't' faire po:spre po:2sg +SFX wD aire assions/n'q'l't' faire po:spre po:1pl +SFX wD aire assiez/n'q'l'm' faire po:spre po:2pl +SFX wD aire assent/n'q'l'm't's' faire po:spre po:3pl +SFX wD aire isse/j'n'q'l'm't' faire po:simp po:1sg +SFX wD aire isses/n'q'l'm't' faire po:simp po:2sg +SFX wD aire ît/n'q'l'm't's' faire po:simp po:3sg +SFX wD aire issions/n'q'l't' faire po:simp po:1pl +SFX wD aire issiez/n'q'l'm' faire po:simp po:2pl +SFX wD aire issent/n'q'l'm't's' faire po:simp po:3pl +SFX wD aire ais/n'l'm't' faire po:impe po:2sg +SFX wD aire aisons/n'l't' faire po:impe po:1pl +SFX wD aire aites/n'l'm' faire po:impe po:2pl + +SFX wF Y 14 +SFX wF faire faire/n'q'd'l'm't's' faire po:infi +SFX wF faire faisant/n'q'd'l'm't's' faire po:ppre +SFX wF faire fait/d'q' faire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wF faire faits/d'q' faire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wF faire faite/d'q' faire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wF faire faites/d'q' faire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wF faire fais/j'n'q'l'm't' faire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wF faire fait/n'q'l'm't's' faire po:ipre po:3sg +SFX wF faire faisons/n'q'l't' faire po:ipre po:1pl +SFX wF faire faites/n'q'l'm' faire po:ipre po:2pl +SFX wF faire font/n'q'l'm't's' faire po:ipre po:3pl! +SFX wF faire fais/n'l'm't' faire po:impe po:2sg +SFX wF faire faisons/n'l't' faire po:impe po:1pl +SFX wF faire faites/n'l'm' faire po:impe po:2pl + +SFX wG Y 6 +SFX wG aire aire/n'q'd'l'm't's' faire po:infi +SFX wG aire aisant/n'q'd'l'm't's' faire po:ppre +SFX wG aire ait/L'D'Q' faire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wG aire aits/D'Q' faire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wG aire aite/L'D'Q' faire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wG aire aites/D'Q' faire po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX wL Y 32 +SFX wL raire raire/n'q'd'l'm't's' traire po:infi +SFX wL raire rayant/n'q'd'l'm't's' traire po:ppre +SFX wL raire rait/L'D'Q' traire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wL raire raits/D'Q' traire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wL raire raite/L'D'Q' traire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wL raire raites/D'Q' traire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wL raire rais/j'n'q'l'm't' traire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wL raire rait/n'q'l'm't's' traire po:ipre po:3sg +SFX wL raire rayons/n'q'l't' traire po:ipre po:1pl +SFX wL raire rayez/n'q'l'm' traire po:ipre po:2pl +SFX wL raire raient/n'q'l'm't's' traire po:ipre po:spre po:3pl +SFX wL raire rayais/j'n'q'l'm't' traire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wL raire rayait/n'q'l'm't's' traire po:iimp po:3sg +SFX wL raire rayions/n'q'l't' traire po:iimp po:spre po:1pl +SFX wL raire rayiez/n'q'l'm' traire po:iimp po:spre po:2pl +SFX wL raire rayaient/n'q'l'm't's' traire po:iimp po:3pl +SFX wL raire rairai/j'n'q'l'm't' traire po:ifut po:1sg +SFX wL raire rairas/n'q'l'm't' traire po:ifut po:2sg +SFX wL raire raira/n'q'l'm't's' traire po:ifut po:3sg +SFX wL raire rairons/n'q'l't' traire po:ifut po:1pl +SFX wL raire rairez/n'q'l'm' traire po:ifut po:2pl +SFX wL raire rairont/n'q'l'm't's' traire po:ifut po:3pl! +SFX wL raire rairais/j'n'q'l'm't' traire po:cond po:1sg po:2sg +SFX wL raire rairait/n'q'l'm't's' traire po:cond po:3sg +SFX wL raire rairions/n'q'l't' traire po:cond po:1pl +SFX wL raire rairiez/n'q'l'm' traire po:cond po:2pl +SFX wL raire rairaient/n'q'l'm't's' traire po:cond po:3pl +SFX wL raire raie/j'n'q'l'm't's' traire po:spre po:1sg po:3sg +SFX wL raire raies/n'q'l'm't' traire po:spre po:2sg +SFX wL raire rais/n'l'm't' traire po:impe po:2sg +SFX wL raire rayons/n'l't' traire po:impe po:1pl +SFX wL raire rayez/n'l'm' traire po:impe po:2pl + +SFX wM Y 29 +SFX wM aire aire/n'q'd'l'm't's' raire po:infi +SFX wM aire ayant/n'q'd'l'm't's' raire po:ppre +SFX wM aire ait/d'q' raire po:ppas is:epi is:inv +SFX wM aire ais/j'n'q'l'm't' raire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wM aire ait/n'q'l'm't's' raire po:ipre po:3sg +SFX wM aire ayons/n'q'l't' raire po:ipre po:1pl +SFX wM aire ayez/n'q'l'm' raire po:ipre po:2pl +SFX wM aire aient/n'q'l'm't's' raire po:ipre po:spre po:3pl +SFX wM aire ayais/j'n'q'l'm't' raire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wM aire ayait/n'q'l'm't's' raire po:iimp po:3sg +SFX wM aire ayions/n'q'l't' raire po:iimp po:spre po:1pl +SFX wM aire ayiez/n'q'l'm' raire po:iimp po:spre po:2pl +SFX wM aire ayaient/n'q'l'm't's' raire po:iimp po:3pl +SFX wM aire airai/j'n'q'l'm't' raire po:ifut po:1sg +SFX wM aire airas/n'q'l'm't' raire po:ifut po:2sg +SFX wM aire aira/n'q'l'm't's' raire po:ifut po:3sg +SFX wM aire airons/n'q'l't' raire po:ifut po:1pl +SFX wM aire airez/n'q'l'm' raire po:ifut po:2pl +SFX wM aire airont/n'q'l'm't's' raire po:ifut po:3pl! +SFX wM aire airais/j'n'q'l'm't' raire po:cond po:1sg po:2sg +SFX wM aire airait/n'q'l'm't's' raire po:cond po:3sg +SFX wM aire airions/n'q'l't' raire po:cond po:1pl +SFX wM aire airiez/n'q'l'm' raire po:cond po:2pl +SFX wM aire airaient/n'q'l'm't's' raire po:cond po:3pl +SFX wM aire aie/j'n'q'l'm't's' raire po:spre po:1sg po:3sg +SFX wM aire aies/n'q'l'm't' raire po:spre po:2sg +SFX wM aire ais/n'l'm't' raire po:impe po:2sg +SFX wM aire ayons/n'l't' raire po:impe po:1pl +SFX wM aire ayez/n'l'm' raire po:impe po:2pl + +SFX wN Y 41 +SFX wN aire aire/n'q'd'l'm't's' aire po:infi +SFX wN aire aisant/n'q'd'l'm't's' aire po:ppre +SFX wN aire ais/j'n'q'l'm't' aire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wN aire ait/n'q'l'm't's' taire po:ipre po:3sg +SFX wN aire aît/n'q'l'm't's' plaire po:ipre po:3sg +SFX wN aire ait/n'q'l'm't's' plaire po:ipre po:3sg +SFX wN aire aisons/n'q'l't' aire po:ipre po:1pl +SFX wN aire aisez/n'q'l'm' aire po:ipre po:2pl +SFX wN aire aisent/n'q'l'm't's' aire po:ipre po:spre po:3pl +SFX wN aire aisais/j'n'q'l'm't' aire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wN aire aisait/n'q'l'm't's' aire po:iimp po:3sg +SFX wN aire aisions/n'q'l't' aire po:iimp po:spre po:1pl +SFX wN aire aisiez/n'q'l'm' aire po:iimp po:spre po:2pl +SFX wN aire aisaient/n'q'l'm't's' aire po:iimp po:3pl +SFX wN aire us/j'n'q'l'm't' aire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wN aire ut/n'q'l'm't's' aire po:ipsi po:3sg +SFX wN aire ûmes/n'q'l't' aire po:ipsi po:1pl +SFX wN aire ûtes/n'q'l'm' aire po:ipsi po:2pl +SFX wN aire urent/n'q'l'm't's' aire po:ipsi po:3pl! +SFX wN aire airai/j'n'q'l'm't' aire po:ifut po:1sg +SFX wN aire airas/n'q'l'm't' aire po:ifut po:2sg +SFX wN aire aira/n'q'l'm't's' aire po:ifut po:3sg +SFX wN aire airons/n'q'l't' aire po:ifut po:1pl +SFX wN aire airez/n'q'l'm' aire po:ifut po:2pl +SFX wN aire airont/n'q'l'm't's' aire po:ifut po:3pl! +SFX wN aire airais/j'n'q'l'm't' aire po:cond po:1sg po:2sg +SFX wN aire airait/n'q'l'm't's' aire po:cond po:3sg +SFX wN aire airions/n'q'l't' aire po:cond po:1pl +SFX wN aire airiez/n'q'l'm' aire po:cond po:2pl +SFX wN aire airaient/n'q'l'm't's' aire po:cond po:3pl +SFX wN aire aise/j'n'q'l'm't's' aire po:spre po:1sg po:3sg +SFX wN aire aises/n'q'l'm't' aire po:spre po:2sg +SFX wN aire usse/j'n'q'l'm't' aire po:simp po:1sg +SFX wN aire usses/n'q'l'm't' aire po:simp po:2sg +SFX wN aire ût/n'q'l'm't's' aire po:simp po:3sg +SFX wN aire ussions/n'q'l't' aire po:simp po:1pl +SFX wN aire ussiez/n'q'l'm' aire po:simp po:2pl +SFX wN aire ussent/n'q'l'm't's' aire po:simp po:3pl +SFX wN aire ais/n'l'm't' aire po:impe po:2sg +SFX wN aire aisons/n'l't' aire po:impe po:1pl +SFX wN aire aisez/n'l'm' aire po:impe po:2pl + +SFX wO Y 43 +SFX wO aindre aindre/n'q'd'l'm't's' aindre po:infi +SFX wO aindre aignant/n'q'd'l'm't's' aindre po:ppre +SFX wO aindre aint/L'D'Q' aindre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wO aindre aints/D'Q' aindre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wO aindre ainte/L'D'Q' aindre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wO aindre aintes/D'Q' aindre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wO aindre ains/j'n'q'l'm't' aindre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wO aindre aint/n'q'l'm't's' aindre po:ipre po:3sg +SFX wO aindre aignons/n'q'l't' aindre po:ipre po:1pl +SFX wO aindre aignez/n'q'l'm' aindre po:ipre po:2pl +SFX wO aindre aignent/n'q'l'm't's' aindre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wO aindre aignais/j'n'q'l'm't' aindre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wO aindre aignait/n'q'l'm't's' aindre po:iimp po:3sg +SFX wO aindre aignions/n'q'l't' aindre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wO aindre aigniez/n'q'l'm' aindre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wO aindre aignaient/n'q'l'm't's' aindre po:iimp po:3pl +SFX wO aindre aignis/j'n'q'l'm't' aindre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wO aindre aignit/n'q'l'm't's' aindre po:ipsi po:3sg +SFX wO aindre aignîmes/n'q'l't' aindre po:ipsi po:1pl +SFX wO aindre aignîtes/n'q'l'm' aindre po:ipsi po:2pl +SFX wO aindre aignirent/n'q'l'm't's' aindre po:ipsi po:3pl! +SFX wO aindre aindrai/j'n'q'l'm't' aindre po:ifut po:1sg +SFX wO aindre aindras/n'q'l'm't' aindre po:ifut po:2sg +SFX wO aindre aindra/n'q'l'm't's' aindre po:ifut po:3sg +SFX wO aindre aindrons/n'q'l't' aindre po:ifut po:1pl +SFX wO aindre aindrez/n'q'l'm' aindre po:ifut po:2pl +SFX wO aindre aindront/n'q'l'm't's' aindre po:ifut po:3pl! +SFX wO aindre aindrais/j'n'q'l'm't' aindre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wO aindre aindrait/n'q'l'm't's' aindre po:cond po:3sg +SFX wO aindre aindrions/n'q'l't' aindre po:cond po:1pl +SFX wO aindre aindriez/n'q'l'm' aindre po:cond po:2pl +SFX wO aindre aindraient/n'q'l'm't's' aindre po:cond po:3pl +SFX wO aindre aigne/j'n'q'l'm't's' aindre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wO aindre aignes/n'q'l'm't' aindre po:spre po:2sg +SFX wO aindre aignisse/j'n'q'l'm't' aindre po:simp po:1sg +SFX wO aindre aignisses/n'q'l'm't' aindre po:simp po:2sg +SFX wO aindre aignît/n'q'l'm't's' aindre po:simp po:3sg +SFX wO aindre aignissions/n'q'l't' aindre po:simp po:1pl +SFX wO aindre aignissiez/n'q'l'm' aindre po:simp po:2pl +SFX wO aindre aignissent/n'q'l'm't's' aindre po:simp po:3pl +SFX wO aindre ains/n'l'm't' aindre po:impe po:2sg +SFX wO aindre aignons/n'l't' aindre po:impe po:1pl +SFX wO aindre aignez/n'l'm' aindre po:impe po:2pl + +SFX wP Y 43 +SFX wP aincre aincre/n'q'd'l'm't's' vaincre po:infi +SFX wP aincre ainquant/n'q'd'l'm't's' vaincre po:ppre +SFX wP aincre aincu/L'D'Q' vaincre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wP aincre aincus/D'Q' vaincre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wP aincre aincue/L'D'Q' vaincre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wP aincre aincues/D'Q' vaincre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wP aincre aincs/j'n'q'l'm't' vaincre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wP aincre ainc/n'q'l'm't's' vaincre po:ipre po:3sg +SFX wP aincre ainquons/n'q'l't' vaincre po:ipre po:1pl +SFX wP aincre ainquez/n'q'l'm' vaincre po:ipre po:2pl +SFX wP aincre ainquent/n'q'l'm't's' vaincre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wP aincre ainquais/j'n'q'l'm't' vaincre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wP aincre ainquait/n'q'l'm't's' vaincre po:iimp po:3sg +SFX wP aincre ainquions/n'q'l't' vaincre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wP aincre ainquiez/n'q'l'm' vaincre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wP aincre ainquaient/n'q'l'm't's' vaincre po:iimp po:3pl +SFX wP aincre ainquis/j'n'q'l'm't' vaincre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wP aincre ainquit/n'q'l'm't's' vaincre po:ipsi po:3sg +SFX wP aincre ainquîmes/n'q'l't' vaincre po:ipsi po:1pl +SFX wP aincre ainquîtes/n'q'l'm' vaincre po:ipsi po:2pl +SFX wP aincre ainquirent/n'q'l'm't's' vaincre po:ipsi po:3pl! +SFX wP aincre aincrai/j'n'q'l'm't' vaincre po:ifut po:1sg +SFX wP aincre aincras/n'q'l'm't' vaincre po:ifut po:2sg +SFX wP aincre aincra/n'q'l'm't's' vaincre po:ifut po:3sg +SFX wP aincre aincrons/n'q'l't' vaincre po:ifut po:1pl +SFX wP aincre aincrez/n'q'l'm' vaincre po:ifut po:2pl +SFX wP aincre aincront/n'q'l'm't's' vaincre po:ifut po:3pl! +SFX wP aincre aincrais/j'n'q'l'm't' vaincre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wP aincre aincrait/n'q'l'm't's' vaincre po:cond po:3sg +SFX wP aincre aincrions/n'q'l't' vaincre po:cond po:1pl +SFX wP aincre aincriez/n'q'l'm' vaincre po:cond po:2pl +SFX wP aincre aincraient/n'q'l'm't's' vaincre po:cond po:3pl +SFX wP aincre ainque/j'n'q'l'm't's' vaincre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wP aincre ainques/n'q'l'm't' vaincre po:spre po:2sg +SFX wP aincre ainquisse/j'n'q'l'm't' vaincre po:simp po:1sg +SFX wP aincre ainquisses/n'q'l'm't' vaincre po:simp po:2sg +SFX wP aincre ainquît/n'q'l'm't's' vaincre po:simp po:3sg +SFX wP aincre ainquissions/n'q'l't' vaincre po:simp po:1pl +SFX wP aincre ainquissiez/n'q'l'm' vaincre po:simp po:2pl +SFX wP aincre ainquissent/n'q'l'm't's' vaincre po:simp po:3pl +SFX wP aincre aincs/n'l'm't' vaincre po:impe po:2sg +SFX wP aincre ainquons/n'l't' vaincre po:impe po:1pl +SFX wP aincre ainquez/n'l'm' vaincre po:impe po:2pl + +SFX wQ Y 72 +SFX wQ tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX wQ aître aissant/n'q'd'l'm't's' aître po:ppre +SFX wQ aitre aissant/n'q'd'l'm't's' aitre po:ppre +SFX wQ aître ais/j'n'q'l'm't' aître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wQ aître aît/n'q'l'm't's' aître po:ipre po:3sg +SFX wQ aître aissons/n'q'l't' aître po:ipre po:1pl +SFX wQ aître aissez/n'q'l'm' aître po:ipre po:2pl +SFX wQ aître aissent/n'q'l'm't's' aître po:ipre po:spre po:3pl +SFX wQ aitre ais/j'n'q'l'm't' aitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wQ aitre ait/n'q'l'm't's' aitre po:ipre po:3sg +SFX wQ aitre aissons/n'q'l't' aitre po:ipre po:1pl +SFX wQ aitre aissez/n'q'l'm' aitre po:ipre po:2pl +SFX wQ aitre aissent/n'q'l'm't's' aitre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wQ aître aissais/j'n'q'l'm't' aître po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wQ aître aissait/n'q'l'm't's' aître po:iimp po:3sg +SFX wQ aître aissions/n'q'l't' aître po:iimp po:spre po:1pl +SFX wQ aître aissiez/n'q'l'm' aître po:iimp po:spre po:2pl +SFX wQ aître aissaient/n'q'l'm't's' aître po:iimp po:3pl +SFX wQ aitre aissais/j'n'q'l'm't' aitre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wQ aitre aissait/n'q'l'm't's' aitre po:iimp po:3sg +SFX wQ aitre aissions/n'q'l't' aitre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wQ aitre aissiez/n'q'l'm' aitre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wQ aitre aissaient/n'q'l'm't's' aitre po:iimp po:3pl +SFX wQ aître us/j'n'q'l'm't' aître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wQ aître ut/n'q'l'm't's' aître po:ipsi po:3sg +SFX wQ aître ûmes/n'q'l't' aître po:ipsi po:1pl +SFX wQ aître ûtes/n'q'l'm' aître po:ipsi po:2pl +SFX wQ aître urent/n'q'l'm't's' aître po:ipsi po:3pl! +SFX wQ aitre us/j'n'q'l'm't' aitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wQ aitre ut/n'q'l'm't's' aitre po:ipsi po:3sg +SFX wQ aitre ûmes/n'q'l't' aitre po:ipsi po:1pl +SFX wQ aitre ûtes/n'q'l'm' aitre po:ipsi po:2pl +SFX wQ aitre urent/n'q'l'm't's' aitre po:ipsi po:3pl! +SFX wQ tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX wQ tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX wQ tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX wQ tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX wQ tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX wQ tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX wQ tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wQ tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX wQ tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX wQ tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX wQ tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX wQ aître aisse/j'n'q'l'm't's' aître po:spre po:1sg po:3sg +SFX wQ aître aisses/n'q'l'm't' aître po:spre po:2sg +SFX wQ aitre aisse/j'n'q'l'm't's' aitre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wQ aitre aisses/n'q'l'm't' aitre po:spre po:2sg +SFX wQ aître usse/j'n'q'l'm't' aître po:simp po:1sg +SFX wQ aître usses/n'q'l'm't' aître po:simp po:2sg +SFX wQ aître ût/n'q'l'm't's' aître po:simp po:3sg +SFX wQ aître ussions/n'q'l't' aître po:simp po:1pl +SFX wQ aître ussiez/n'q'l'm' aître po:simp po:2pl +SFX wQ aître ussent/n'q'l'm't's' aître po:simp po:3pl +SFX wQ aitre usse/j'n'q'l'm't' aitre po:simp po:1sg +SFX wQ aitre usses/n'q'l'm't' aitre po:simp po:2sg +SFX wQ aitre ût/n'q'l'm't's' aitre po:simp po:3sg +SFX wQ aitre ussions/n'q'l't' aitre po:simp po:1pl +SFX wQ aitre ussiez/n'q'l'm' aitre po:simp po:2pl +SFX wQ aitre ussent/n'q'l'm't's' aitre po:simp po:3pl +SFX wQ aître ais/n'l'm't' paraître po:impe po:2sg +SFX wQ aître ais/n'l'm't' connaître po:impe po:2sg +SFX wQ aître aissons/n'l't' paraître po:impe po:1pl +SFX wQ aître aissons/n'l't' connaître po:impe po:1pl +SFX wQ aître aissez/n'l'm' paraître po:impe po:2pl +SFX wQ aître aissez/n'l'm' connaître po:impe po:2pl +SFX wQ aitre ais/n'l'm't' paraitre po:impe po:2sg +SFX wQ aitre ais/n'l'm't' connaitre po:impe po:2sg +SFX wQ aitre aissons/n'l't' paraitre po:impe po:1pl +SFX wQ aitre aissons/n'l't' connaitre po:impe po:1pl +SFX wQ aitre aissez/n'l'm' paraitre po:impe po:2pl +SFX wQ aitre aissez/n'l'm' connaitre po:impe po:2pl + +SFX wR Y 74 +SFX wR tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX wR aître aissant/n'q'd'l'm't's' naître po:ppre +SFX wR aitre aissant/n'q'd'l'm't's' naitre po:ppre +SFX wR aître é/L'D'Q' naître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wR aître és/D'Q' naître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wR aître ée/L'D'Q' naître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wR aître ées/D'Q' naître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wR aitre é/L'D'Q' naitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wR aitre és/D'Q' naitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wR aitre ée/L'D'Q' naitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wR aitre ées/D'Q' naitre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wR aître ais/j'n'q'l'm't' naître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wR aître aît/n'q'l'm't's' naître po:ipre po:3sg +SFX wR aître aissons/n'q'l't' naître po:ipre po:1pl +SFX wR aître aissez/n'q'l'm' naître po:ipre po:2pl +SFX wR aître aissent/n'q'l'm't's' naître po:ipre po:spre po:3pl +SFX wR aitre ais/j'n'q'l'm't' naitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wR aitre ait/n'q'l'm't's' naitre po:ipre po:3sg +SFX wR aitre aissons/n'q'l't' naitre po:ipre po:1pl +SFX wR aitre aissez/n'q'l'm' naitre po:ipre po:2pl +SFX wR aitre aissent/n'q'l'm't's' naitre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wR aître aissais/j'n'q'l'm't' naître po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wR aître aissait/n'q'l'm't's' naître po:iimp po:3sg +SFX wR aître aissions/n'q'l't' naître po:iimp po:spre po:1pl +SFX wR aître aissiez/n'q'l'm' naître po:iimp po:spre po:2pl +SFX wR aître aissaient/n'q'l'm't's' naître po:iimp po:3pl +SFX wR aitre aissais/j'n'q'l'm't' naitre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wR aitre aissait/n'q'l'm't's' naitre po:iimp po:3sg +SFX wR aitre aissions/n'q'l't' naitre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wR aitre aissiez/n'q'l'm' naitre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wR aitre aissaient/n'q'l'm't's' naitre po:iimp po:3pl +SFX wR aître aquis/j'n'q'l'm't' naître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wR aître aquit/n'q'l'm't's' naître po:ipsi po:3sg +SFX wR aître aquîmes/n'q'l't' naître po:ipsi po:1pl +SFX wR aître aquîtes/n'q'l'm' naître po:ipsi po:2pl +SFX wR aître aquirent/n'q'l'm't's' naître po:ipsi po:3pl! +SFX wR aitre aquis/j'n'q'l'm't' naitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wR aitre aquit/n'q'l'm't's' naitre po:ipsi po:3sg +SFX wR aitre aquîmes/n'q'l't' naitre po:ipsi po:1pl +SFX wR aitre aquîtes/n'q'l'm' naitre po:ipsi po:2pl +SFX wR aitre aquirent/n'q'l'm't's' naitre po:ipsi po:3pl! +SFX wR tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX wR tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX wR tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX wR tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX wR tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX wR tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX wR tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wR tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX wR tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX wR tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX wR tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX wR aître aisse/j'n'q'l'm't's' naître po:spre po:1sg po:3sg +SFX wR aître aisses/n'q'l'm't' naître po:spre po:2sg +SFX wR aitre aisse/j'n'q'l'm't's' naitre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wR aitre aisses/n'q'l'm't' naitre po:spre po:2sg +SFX wR aître aquisse/j'n'q'l'm't' naître po:simp po:1sg +SFX wR aître aquisses/n'q'l'm't' naître po:simp po:2sg +SFX wR aître aquît/n'q'l'm't's' naître po:simp po:3sg +SFX wR aître aquissions/n'q'l't' naître po:simp po:1pl +SFX wR aître aquissiez/n'q'l'm' naître po:simp po:2pl +SFX wR aître aquissent/n'q'l'm't's' naître po:simp po:3pl +SFX wR aitre aquisse/j'n'q'l'm't' naitre po:simp po:1sg +SFX wR aitre aquisses/n'q'l'm't' naitre po:simp po:2sg +SFX wR aitre aquît/n'q'l'm't's' naitre po:simp po:3sg +SFX wR aitre aquissions/n'q'l't' naitre po:simp po:1pl +SFX wR aitre aquissiez/n'q'l'm' naitre po:simp po:2pl +SFX wR aitre aquissent/n'q'l'm't's' naitre po:simp po:3pl +SFX wR aître ais/n'l'm't' naître po:impe po:2sg +SFX wR aître aissons/n'l't' naître po:impe po:1pl +SFX wR aître aissez/n'l'm' naître po:impe po:2pl +SFX wR aitre ais/n'l'm't' naitre po:impe po:2sg +SFX wR aitre aissons/n'l't' naitre po:impe po:1pl +SFX wR aitre aissez/n'l'm' naitre po:impe po:2pl + +SFX wS Y 74 +SFX wS tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX wS aître aissant/n'q'd'l'm't's' paître po:ppre +SFX wS aitre aissant/n'q'd'l'm't's' paitre po:ppre +SFX wS aître u/L'D'Q' repaître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wS aître us/D'Q' repaître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wS aître ue/L'D'Q' repaître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wS aître ues/D'Q' repaître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wS aitre u/L'D'Q' repaitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wS aitre us/D'Q' repaitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wS aitre ue/L'D'Q' repaitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wS aitre ues/D'Q' repaitre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wS aître ais/j'n'q'l'm't' paître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wS aître aît/n'q'l'm't's' paître po:ipre po:3sg +SFX wS aître aissons/n'q'l't' paître po:ipre po:1pl +SFX wS aître aissez/n'q'l'm' paître po:ipre po:2pl +SFX wS aître aissent/n'q'l'm't's' paître po:ipre po:spre po:3pl +SFX wS aitre ais/j'n'q'l'm't' paitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wS aitre ait/n'q'l'm't's' paitre po:ipre po:3sg +SFX wS aitre aissons/n'q'l't' paitre po:ipre po:1pl +SFX wS aitre aissez/n'q'l'm' paitre po:ipre po:2pl +SFX wS aitre aissent/n'q'l'm't's' paitre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wS aître aissais/j'n'q'l'm't' paître po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wS aître aissait/n'q'l'm't's' paître po:iimp po:3sg +SFX wS aître aissions/n'q'l't' paître po:iimp po:spre po:1pl +SFX wS aître aissiez/n'q'l'm' paître po:iimp po:spre po:2pl +SFX wS aître aissaient/n'q'l'm't's' paître po:iimp po:3pl +SFX wS aitre aissais/j'n'q'l'm't' paitre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wS aitre aissait/n'q'l'm't's' paitre po:iimp po:3sg +SFX wS aitre aissions/n'q'l't' paitre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wS aitre aissiez/n'q'l'm' paitre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wS aitre aissaient/n'q'l'm't's' paitre po:iimp po:3pl +SFX wS aître us/j'n'q'l'm't' repaître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wS aître ut/n'q'l'm't's' repaître po:ipsi po:3sg +SFX wS aître ûmes/n'q'l't' repaître po:ipsi po:1pl +SFX wS aître ûtes/n'q'l'm' repaître po:ipsi po:2pl +SFX wS aître urent/n'q'l'm't's' repaître po:ipsi po:3pl! +SFX wS aitre us/j'n'q'l'm't' repaitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wS aitre ut/n'q'l'm't's' repaitre po:ipsi po:3sg +SFX wS aitre ûmes/n'q'l't' repaitre po:ipsi po:1pl +SFX wS aitre ûtes/n'q'l'm' repaitre po:ipsi po:2pl +SFX wS aitre urent/n'q'l'm't's' repaitre po:ipsi po:3pl! +SFX wS tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX wS tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX wS tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX wS tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX wS tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX wS tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX wS tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wS tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX wS tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX wS tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX wS tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX wS aître aisse/j'n'q'l'm't's' paître po:spre po:1sg po:3sg +SFX wS aître aisses/n'q'l'm't' paître po:spre po:2sg +SFX wS aitre aisse/j'n'q'l'm't's' paitre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wS aitre aisses/n'q'l'm't' paitre po:spre po:2sg +SFX wS aître usse/j'n'q'l'm't' repaître po:simp po:1sg +SFX wS aître usses/n'q'l'm't' repaître po:simp po:2sg +SFX wS aître ût/n'q'l'm't's' repaître po:simp po:3sg +SFX wS aître ussions/n'q'l't' repaître po:simp po:1pl +SFX wS aître ussiez/n'q'l'm' repaître po:simp po:2pl +SFX wS aître ussent/n'q'l'm't's' repaître po:simp po:3pl +SFX wS aitre usse/j'n'q'l'm't' repaitre po:simp po:1sg +SFX wS aitre usses/n'q'l'm't' repaitre po:simp po:2sg +SFX wS aitre ût/n'q'l'm't's' repaitre po:simp po:3sg +SFX wS aitre ussions/n'q'l't' repaitre po:simp po:1pl +SFX wS aitre ussiez/n'q'l'm' repaitre po:simp po:2pl +SFX wS aitre ussent/n'q'l'm't's' repaitre po:simp po:3pl +SFX wS aître ais/n'l'm't' paître po:impe po:2sg +SFX wS aître aissons/n'l't' paître po:impe po:1pl +SFX wS aître aissez/n'l'm' paître po:impe po:2pl +SFX wS aitre ais/n'l'm't' paitre po:impe po:2sg +SFX wS aitre aissons/n'l't' paitre po:impe po:1pl +SFX wS aitre aissez/n'l'm' paitre po:impe po:2pl + +SFX wT Y 78 +SFX wT tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX wT roître roissant/n'q'd'l'm't's' croître po:ppre +SFX wT roitre roissant/n'q'd'l'm't's' croitre po:ppre +SFX wT roître rû/L'D'Q' recroître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wT roître rûs/D'Q' recroître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wT roître rûe/L'D'Q' recroître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wT roître rûes/D'Q' recroître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wT roître ru/L'D'Q' décroître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wT roître rus/D'Q' décroître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wT roître rue/L'D'Q' décroître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wT roître rues/D'Q' décroître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wT roitre ru/L'D'Q' .croitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wT roitre rus/D'Q' .croitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wT roitre rue/L'D'Q' .croitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wT roitre rues/D'Q' .croitre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wT roître rois/j'n'q'l'm't' .croître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wT roître roît/n'q'l'm't's' .croître po:ipre po:3sg +SFX wT roître roissons/n'q'l't' croître po:ipre po:1pl +SFX wT roître roissez/n'q'l'm' croître po:ipre po:2pl +SFX wT roître roissent/n'q'l'm't's' croître po:ipre po:spre po:3pl +SFX wT roitre rois/j'n'q'l'm't' .croitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wT roitre roit/n'q'l'm't's' .croitre po:ipre po:3sg +SFX wT roitre roissons/n'q'l't' croitre po:ipre po:1pl +SFX wT roitre roissez/n'q'l'm' croitre po:ipre po:2pl +SFX wT roitre roissent/n'q'l'm't's' croitre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wT roître roissais/j'n'q'l'm't' croître po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wT roître roissait/n'q'l'm't's' croître po:iimp po:3sg +SFX wT roître roissions/n'q'l't' croître po:iimp po:spre po:1pl +SFX wT roître roissiez/n'q'l'm' croître po:iimp po:spre po:2pl +SFX wT roître roissaient/n'q'l'm't's' croître po:iimp po:3pl +SFX wT roitre roissais/j'n'q'l'm't' croitre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wT roitre roissait/n'q'l'm't's' croitre po:iimp po:3sg +SFX wT roitre roissions/n'q'l't' croitre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wT roitre roissiez/n'q'l'm' croitre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wT roitre roissaient/n'q'l'm't's' croitre po:iimp po:3pl +SFX wT roître rus/j'n'q'l'm't' .croître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wT roître rut/n'q'l'm't's' .croître po:ipsi po:3sg +SFX wT roître rûmes/n'q'l't' croître po:ipsi po:1pl +SFX wT roître rûtes/n'q'l'm' croître po:ipsi po:2pl +SFX wT roître rurent/n'q'l'm't's' .croître po:ipsi po:3pl! +SFX wT roitre rus/j'n'q'l'm't' .croitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wT roitre rut/n'q'l'm't's' .croitre po:ipsi po:3sg +SFX wT roitre rûmes/n'q'l't' croitre po:ipsi po:1pl +SFX wT roitre rûtes/n'q'l'm' croitre po:ipsi po:2pl +SFX wT roitre rurent/n'q'l'm't's' .croitre po:ipsi po:3pl! +SFX wT tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX wT tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX wT tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX wT tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX wT tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX wT tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX wT tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wT tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX wT tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX wT tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX wT tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX wT roître roisse/j'n'q'l'm't's' croître po:spre po:1sg po:3sg +SFX wT roître roisses/n'q'l'm't' croître po:spre po:2sg +SFX wT roitre roisse/j'n'q'l'm't's' croitre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wT roitre roisses/n'q'l'm't' croitre po:spre po:2sg +SFX wT roître russe/j'n'q'l'm't' .croître po:simp po:1sg +SFX wT roître russes/n'q'l'm't' .croître po:simp po:2sg +SFX wT roître rût/n'q'l'm't's' croître po:simp po:3sg +SFX wT roître russions/n'q'l't' .croître po:simp po:1pl +SFX wT roître russiez/n'q'l'm' .croître po:simp po:2pl +SFX wT roître russent/n'q'l'm't's' .croître po:simp po:3pl +SFX wT roitre russe/j'n'q'l'm't' .croitre po:simp po:1sg +SFX wT roitre russes/n'q'l'm't' .croitre po:simp po:2sg +SFX wT roitre rût/n'q'l'm't's' croitre po:simp po:3sg +SFX wT roitre russions/n'q'l't' .croitre po:simp po:1pl +SFX wT roitre russiez/n'q'l'm' .croitre po:simp po:2pl +SFX wT roitre russent/n'q'l'm't's' .croitre po:simp po:3pl +SFX wT roître rois/n'l'm't' .croître po:impe po:2sg +SFX wT roître roissons/n'l't' croître po:impe po:1pl +SFX wT roître roissez/n'l'm' croître po:impe po:2pl +SFX wT roitre rois/n'l'm't' .croitre po:impe po:2sg +SFX wT roitre roissons/n'l't' croitre po:impe po:1pl +SFX wT roitre roissez/n'l'm' croitre po:impe po:2pl + +SFX wU Y 30 +SFX wU roître rû/L'D'Q' croître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wU roître rûs/D'Q' croître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wU roître rûe/L'D'Q' croître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wU roître rûes/D'Q' croître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wU roitre rû/L'D'Q' croitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wU roitre rûs/D'Q' croitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wU roitre rûe/L'D'Q' croitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wU roitre rûes/D'Q' croitre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wU roître roîs/j'n'q'l'm't' croître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wU roître roît/n'q'l'm't's' croître po:ipre po:3sg +SFX wU roitre roîs/j'n'q'l'm't' croitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wU roitre roît/n'q'l'm't's' croitre po:ipre po:3sg +SFX wU roître rûs/j'n'q'l'm't' croître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wU roître rût/n'q'l'm't's' croître po:ipsi po:3sg +SFX wU roître rûrent/n'q'l'm't's' croître po:ipsi po:3pl! +SFX wU roitre rûs/j'n'q'l'm't' croitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wU roitre rût/n'q'l'm't's' croitre po:ipsi po:3sg +SFX wU roitre rûrent/n'q'l'm't's' croitre po:ipsi po:3pl! +SFX wU roître rûsse/j'n'q'l'm't' croître po:simp po:1sg +SFX wU roître rûsses/n'q'l'm't' croître po:simp po:2sg +SFX wU roître rûssions/n'q'l't' croître po:simp po:1pl +SFX wU roître rûssiez/n'q'l'm' croître po:simp po:2pl +SFX wU roître rûssent/n'q'l'm't's' croître po:simp po:3pl +SFX wU roitre rûsse/j'n'q'l'm't' croitre po:simp po:1sg +SFX wU roitre rûsses/n'q'l'm't' croitre po:simp po:2sg +SFX wU roitre rûssions/n'q'l't' croitre po:simp po:1pl +SFX wU roitre rûssiez/n'q'l'm' croitre po:simp po:2pl +SFX wU roitre rûssent/n'q'l'm't's' croitre po:simp po:3pl +SFX wU roître roîs/n'l'm't' croître po:impe po:2sg +SFX wU roitre roîs/n'l'm't' croitre po:impe po:2sg + +SFX wV Y 74 +SFX wV tre tre/n'q'd'l'm't's' tre po:infi +SFX wV croître croissant/n'q'd'l'm't's' croître po:ppre +SFX wV croitre croissant/n'q'd'l'm't's' croitre po:ppre +SFX wV croître cru/L'D'Q' croître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wV croître crus/D'Q' croître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wV croître crue/L'D'Q' croître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wV croître crues/D'Q' croître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wV croitre cru/L'D'Q' croitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX wV croitre crus/D'Q' croitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX wV croitre crue/L'D'Q' croitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX wV croitre crues/D'Q' croitre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX wV croître crois/j'n'q'l'm't' croître po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wV croître croît/n'q'l'm't's' croître po:ipre po:3sg +SFX wV croître croissons/n'q'l't' croître po:ipre po:1pl +SFX wV croître croissez/n'q'l'm' croître po:ipre po:2pl +SFX wV croître croissent/n'q'l'm't's' croître po:ipre po:spre po:3pl +SFX wV croitre crois/j'n'q'l'm't' croitre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX wV croitre croit/n'q'l'm't's' croitre po:ipre po:3sg +SFX wV croitre croissons/n'q'l't' croitre po:ipre po:1pl +SFX wV croitre croissez/n'q'l'm' croitre po:ipre po:2pl +SFX wV croitre croissent/n'q'l'm't's' croitre po:ipre po:spre po:3pl +SFX wV croître croissais/j'n'q'l'm't' croître po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wV croître croissait/n'q'l'm't's' croître po:iimp po:3sg +SFX wV croître croissions/n'q'l't' croître po:iimp po:spre po:1pl +SFX wV croître croissiez/n'q'l'm' croître po:iimp po:spre po:2pl +SFX wV croître croissaient/n'q'l'm't's' croître po:iimp po:3pl +SFX wV croitre croissais/j'n'q'l'm't' croitre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX wV croitre croissait/n'q'l'm't's' croitre po:iimp po:3sg +SFX wV croitre croissions/n'q'l't' croitre po:iimp po:spre po:1pl +SFX wV croitre croissiez/n'q'l'm' croitre po:iimp po:spre po:2pl +SFX wV croitre croissaient/n'q'l'm't's' croitre po:iimp po:3pl +SFX wV croître crus/j'n'q'l'm't' croître po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wV croître crut/n'q'l'm't's' croître po:ipsi po:3sg +SFX wV croître crûmes/n'q'l't' croître po:ipsi po:1pl +SFX wV croître crûtes/n'q'l'm' croître po:ipsi po:2pl +SFX wV croître crurent/n'q'l'm't's' croître po:ipsi po:3pl! +SFX wV croitre crus/j'n'q'l'm't' croitre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX wV croitre crut/n'q'l'm't's' croitre po:ipsi po:3sg +SFX wV croitre crûmes/n'q'l't' croitre po:ipsi po:1pl +SFX wV croitre crûtes/n'q'l'm' croitre po:ipsi po:2pl +SFX wV croitre crurent/n'q'l'm't's' croitre po:ipsi po:3pl! +SFX wV tre trai/j'n'q'l'm't' tre po:ifut po:1sg +SFX wV tre tras/n'q'l'm't' tre po:ifut po:2sg +SFX wV tre tra/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3sg +SFX wV tre trons/n'q'l't' tre po:ifut po:1pl +SFX wV tre trez/n'q'l'm' tre po:ifut po:2pl +SFX wV tre tront/n'q'l'm't's' tre po:ifut po:3pl! +SFX wV tre trais/j'n'q'l'm't' tre po:cond po:1sg po:2sg +SFX wV tre trait/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3sg +SFX wV tre trions/n'q'l't' tre po:cond po:1pl +SFX wV tre triez/n'q'l'm' tre po:cond po:2pl +SFX wV tre traient/n'q'l'm't's' tre po:cond po:3pl +SFX wV croître croisse/j'n'q'l'm't's' croître po:spre po:1sg po:3sg +SFX wV croître croisses/n'q'l'm't' croître po:spre po:2sg +SFX wV croitre croisse/j'n'q'l'm't's' croitre po:spre po:1sg po:3sg +SFX wV croitre croisses/n'q'l'm't' croitre po:spre po:2sg +SFX wV croître crusse/j'n'q'l'm't' croître po:simp po:1sg +SFX wV croître crusses/n'q'l'm't' croître po:simp po:2sg +SFX wV croître crût/n'q'l'm't's' croître po:simp po:3sg +SFX wV croître crussions/n'q'l't' croître po:simp po:1pl +SFX wV croître crussiez/n'q'l'm' croître po:simp po:2pl +SFX wV croître crussent/n'q'l'm't's' croître po:simp po:3pl +SFX wV croitre crusse/j'n'q'l'm't' croitre po:simp po:1sg +SFX wV croitre crusses/n'q'l'm't' croitre po:simp po:2sg +SFX wV croitre crût/n'q'l'm't's' croitre po:simp po:3sg +SFX wV croitre crussions/n'q'l't' croitre po:simp po:1pl +SFX wV croitre crussiez/n'q'l'm' croitre po:simp po:2pl +SFX wV croitre crussent/n'q'l'm't's' croitre po:simp po:3pl +SFX wV croître crois/n'l'm't' croître po:impe po:2sg +SFX wV croître croissons/n'l't' croître po:impe po:1pl +SFX wV croître croissez/n'l'm' croître po:impe po:2pl +SFX wV croitre crois/n'l'm't' croitre po:impe po:2sg +SFX wV croitre croissons/n'l't' croitre po:impe po:1pl +SFX wV croitre croissez/n'l'm' croitre po:impe po:2pl + +SFX xA Y 43 +SFX xA roire roire/n'q'd'l'm't's' croire po:infi +SFX xA roire royant/n'q'd'l'm't's' croire po:ppre +SFX xA roire ru/L'D'Q' croire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xA roire rus/D'Q' croire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xA roire rue/L'D'Q' croire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xA roire rues/D'Q' croire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xA roire rois/j'n'q'l'm't' croire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xA roire roit/n'q'l'm't's' croire po:ipre po:3sg +SFX xA roire royons/n'q'l't' croire po:ipre po:1pl +SFX xA roire royez/n'q'l'm' croire po:ipre po:2pl +SFX xA roire roient/n'q'l'm't's' croire po:ipre po:spre po:3pl +SFX xA roire royais/j'n'q'l'm't' croire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xA roire royait/n'q'l'm't's' croire po:iimp po:3sg +SFX xA roire royions/n'q'l't' croire po:iimp po:spre po:1pl +SFX xA roire royiez/n'q'l'm' croire po:iimp po:spre po:2pl +SFX xA roire royaient/n'q'l'm't's' croire po:iimp po:3pl +SFX xA roire rus/j'n'q'l'm't' croire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xA roire rut/n'q'l'm't's' croire po:ipsi po:3sg +SFX xA roire rûmes/n'q'l't' croire po:ipsi po:1pl +SFX xA roire rûtes/n'q'l'm' croire po:ipsi po:2pl +SFX xA roire rurent/n'q'l'm't's' croire po:ipsi po:3pl! +SFX xA roire roirai/j'n'q'l'm't' croire po:ifut po:1sg +SFX xA roire roiras/n'q'l'm't' croire po:ifut po:2sg +SFX xA roire roira/n'q'l'm't's' croire po:ifut po:3sg +SFX xA roire roirons/n'q'l't' croire po:ifut po:1pl +SFX xA roire roirez/n'q'l'm' croire po:ifut po:2pl +SFX xA roire roiront/n'q'l'm't's' croire po:ifut po:3pl! +SFX xA roire roirais/j'n'q'l'm't' croire po:cond po:1sg po:2sg +SFX xA roire roirait/n'q'l'm't's' croire po:cond po:3sg +SFX xA roire roirions/n'q'l't' croire po:cond po:1pl +SFX xA roire roiriez/n'q'l'm' croire po:cond po:2pl +SFX xA roire roiraient/n'q'l'm't's' croire po:cond po:3pl +SFX xA roire roie/j'n'q'l'm't's' croire po:spre po:1sg po:3sg +SFX xA roire roies/n'q'l'm't' croire po:spre po:2sg +SFX xA roire russe/j'n'q'l'm't' croire po:simp po:1sg +SFX xA roire russes/n'q'l'm't' croire po:simp po:2sg +SFX xA roire rût/n'q'l'm't's' croire po:simp po:3sg +SFX xA roire russions/n'q'l't' croire po:simp po:1pl +SFX xA roire russiez/n'q'l'm' croire po:simp po:2pl +SFX xA roire russent/n'q'l'm't's' croire po:simp po:3pl +SFX xA roire rois/n'l'm't' croire po:impe po:2sg +SFX xA roire royons/n'l't' croire po:impe po:1pl +SFX xA roire royez/n'l'm' croire po:impe po:2pl + +SFX xC Y 43 +SFX xC oire oire/n'q'd'l'm't's' boire po:infi +SFX xC oire uvant/n'q'd'l'm't's' boire po:ppre +SFX xC oire u/L'D'Q' boire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xC oire us/D'Q' boire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xC oire ue/L'D'Q' boire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xC oire ues/D'Q' boire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xC oire ois/j'n'q'l'm't' boire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xC oire oit/n'q'l'm't's' boire po:ipre po:3sg +SFX xC oire uvons/n'q'l't' boire po:ipre po:1pl +SFX xC oire uvez/n'q'l'm' boire po:ipre po:2pl +SFX xC oire oivent/n'q'l'm't's' boire po:ipre po:spre po:3pl +SFX xC oire uvais/j'n'q'l'm't' boire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xC oire uvait/n'q'l'm't's' boire po:iimp po:3sg +SFX xC oire uvions/n'q'l't' boire po:iimp po:spre po:1pl +SFX xC oire uviez/n'q'l'm' boire po:iimp po:spre po:2pl +SFX xC oire uvaient/n'q'l'm't's' boire po:iimp po:3pl +SFX xC oire us/j'n'q'l'm't' boire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xC oire ut/n'q'l'm't's' boire po:ipsi po:3sg +SFX xC oire ûmes/n'q'l't' boire po:ipsi po:1pl +SFX xC oire ûtes/n'q'l'm' boire po:ipsi po:2pl +SFX xC oire urent/n'q'l'm't's' boire po:ipsi po:3pl! +SFX xC oire oirai/j'n'q'l'm't' boire po:ifut po:1sg +SFX xC oire oiras/n'q'l'm't' boire po:ifut po:2sg +SFX xC oire oira/n'q'l'm't's' boire po:ifut po:3sg +SFX xC oire oirons/n'q'l't' boire po:ifut po:1pl +SFX xC oire oirez/n'q'l'm' boire po:ifut po:2pl +SFX xC oire oiront/n'q'l'm't's' boire po:ifut po:3pl! +SFX xC oire oirais/j'n'q'l'm't' boire po:cond po:1sg po:2sg +SFX xC oire oirait/n'q'l'm't's' boire po:cond po:3sg +SFX xC oire oirions/n'q'l't' boire po:cond po:1pl +SFX xC oire oiriez/n'q'l'm' boire po:cond po:2pl +SFX xC oire oiraient/n'q'l'm't's' boire po:cond po:3pl +SFX xC oire oive/j'n'q'l'm't's' boire po:spre po:1sg po:3sg +SFX xC oire oives/n'q'l'm't' boire po:spre po:2sg +SFX xC oire usse/j'n'q'l'm't' boire po:simp po:1sg +SFX xC oire usses/n'q'l'm't' boire po:simp po:2sg +SFX xC oire ût/n'q'l'm't's' boire po:simp po:3sg +SFX xC oire ussions/n'q'l't' boire po:simp po:1pl +SFX xC oire ussiez/n'q'l'm' boire po:simp po:2pl +SFX xC oire ussent/n'q'l'm't's' boire po:simp po:3pl +SFX xC oire ois/n'l'm't' boire po:impe po:2sg +SFX xC oire uvons/n'l't' boire po:impe po:1pl +SFX xC oire uvez/n'l'm' boire po:impe po:2pl + +SFX xJ Y 4 +SFX xJ clure clure/n'q'd'l'm't's' clure po:infi +SFX xJ clure clus/L'D'Q' clure po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX xJ clure cluse/L'D'Q' clure po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xJ clure cluses/D'Q' clure po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX xK Y 40 +SFX xK clure clure/n'q'd'l'm't's' clure po:infi +SFX xK clure cluant/n'q'd'l'm't's' clure po:ppre +SFX xK clure clus/L'D'Q' clure po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX xK clure cluse/L'D'Q' clure po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xK clure cluses/D'Q' clure po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xK clure clus/j'n'q'l'm't' clure po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xK clure clut/n'q'l'm't's' clure po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX xK clure cluons/n'q'l't' clure po:ipre po:1pl +SFX xK clure cluez/n'q'l'm' clure po:ipre po:2pl +SFX xK clure cluent/n'q'l'm't's' clure po:ipre po:spre po:3pl +SFX xK clure cluais/j'n'q'l'm't' clure po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xK clure cluait/n'q'l'm't's' clure po:iimp po:3sg +SFX xK clure cluions/n'q'l't' clure po:iimp po:spre po:1pl +SFX xK clure cluiez/n'q'l'm' clure po:iimp po:spre po:2pl +SFX xK clure cluaient/n'q'l'm't's' clure po:iimp po:3pl +SFX xK clure clûmes/n'q'l't' clure po:ipsi po:1pl +SFX xK clure clûtes/n'q'l'm' clure po:ipsi po:2pl +SFX xK clure clurent/n'q'l'm't's' clure po:ipsi po:3pl! +SFX xK clure clurai/j'n'q'l'm't' clure po:ifut po:1sg +SFX xK clure cluras/n'q'l'm't' clure po:ifut po:2sg +SFX xK clure clura/n'q'l'm't's' clure po:ifut po:3sg +SFX xK clure clurons/n'q'l't' clure po:ifut po:1pl +SFX xK clure clurez/n'q'l'm' clure po:ifut po:2pl +SFX xK clure cluront/n'q'l'm't's' clure po:ifut po:3pl! +SFX xK clure clurais/j'n'q'l'm't' clure po:cond po:1sg po:2sg +SFX xK clure clurait/n'q'l'm't's' clure po:cond po:3sg +SFX xK clure clurions/n'q'l't' clure po:cond po:1pl +SFX xK clure cluriez/n'q'l'm' clure po:cond po:2pl +SFX xK clure cluraient/n'q'l'm't's' clure po:cond po:3pl +SFX xK clure clue/j'n'q'l'm't's' clure po:spre po:1sg po:3sg +SFX xK clure clues/n'q'l'm't' clure po:spre po:2sg +SFX xK clure clusse/j'n'q'l'm't' clure po:simp po:1sg +SFX xK clure clusses/n'q'l'm't' clure po:simp po:2sg +SFX xK clure clût/n'q'l'm't's' clure po:simp po:3sg +SFX xK clure clussions/n'q'l't' clure po:simp po:1pl +SFX xK clure clussiez/n'q'l'm' clure po:simp po:2pl +SFX xK clure clussent/n'q'l'm't's' clure po:simp po:3pl +SFX xK clure clus/n'l'm't' clure po:impe po:2sg +SFX xK clure cluons/n'l't' clure po:impe po:1pl +SFX xK clure cluez/n'l'm' clure po:impe po:2pl + +SFX xL Y 44 +SFX xL clure clure/n'q'd'l'm't's' clure po:infi +SFX xL clure cluant/n'q'd'l'm't's' clure po:ppre +SFX xL clure clus/L'D'Q' inclure po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX xL clure cluse/L'D'Q' inclure po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xL clure cluses/D'Q' inclure po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xL clure clu/L'D'Q' [eo].clure po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xL clure clus/D'Q' [eo].clure po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xL clure clue/L'D'Q' [eo].clure po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xL clure clues/D'Q' [eo].clure po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xL clure clus/j'n'q'l'm't' clure po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xL clure clut/n'q'l'm't's' clure po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX xL clure cluons/n'q'l't' clure po:ipre po:1pl +SFX xL clure cluez/n'q'l'm' clure po:ipre po:2pl +SFX xL clure cluent/n'q'l'm't's' clure po:ipre po:spre po:3pl +SFX xL clure cluais/j'n'q'l'm't' clure po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xL clure cluait/n'q'l'm't's' clure po:iimp po:3sg +SFX xL clure cluions/n'q'l't' clure po:iimp po:spre po:1pl +SFX xL clure cluiez/n'q'l'm' clure po:iimp po:spre po:2pl +SFX xL clure cluaient/n'q'l'm't's' clure po:iimp po:3pl +SFX xL clure clûmes/n'q'l't' clure po:ipsi po:1pl +SFX xL clure clûtes/n'q'l'm' clure po:ipsi po:2pl +SFX xL clure clurent/n'q'l'm't's' clure po:ipsi po:3pl! +SFX xL clure clurai/j'n'q'l'm't' clure po:ifut po:1sg +SFX xL clure cluras/n'q'l'm't' clure po:ifut po:2sg +SFX xL clure clura/n'q'l'm't's' clure po:ifut po:3sg +SFX xL clure clurons/n'q'l't' clure po:ifut po:1pl +SFX xL clure clurez/n'q'l'm' clure po:ifut po:2pl +SFX xL clure cluront/n'q'l'm't's' clure po:ifut po:3pl! +SFX xL clure clurais/j'n'q'l'm't' clure po:cond po:1sg po:2sg +SFX xL clure clurait/n'q'l'm't's' clure po:cond po:3sg +SFX xL clure clurions/n'q'l't' clure po:cond po:1pl +SFX xL clure cluriez/n'q'l'm' clure po:cond po:2pl +SFX xL clure cluraient/n'q'l'm't's' clure po:cond po:3pl +SFX xL clure clue/j'n'q'l'm't's' clure po:spre po:1sg po:3sg +SFX xL clure clues/n'q'l'm't' clure po:spre po:2sg +SFX xL clure clusse/j'n'q'l'm't' clure po:simp po:1sg +SFX xL clure clusses/n'q'l'm't' clure po:simp po:2sg +SFX xL clure clût/n'q'l'm't's' clure po:simp po:3sg +SFX xL clure clussions/n'q'l't' clure po:simp po:1pl +SFX xL clure clussiez/n'q'l'm' clure po:simp po:2pl +SFX xL clure clussent/n'q'l'm't's' clure po:simp po:3pl +SFX xL clure clus/n'l'm't' clure po:impe po:2sg +SFX xL clure cluons/n'l't' clure po:impe po:1pl +SFX xL clure cluez/n'l'm' clure po:impe po:2pl + +SFX xM Y 15 +SFX xM ourdre ourdre/n'q'd'l'm't's' sourdre po:infi +SFX xM ourdre ourdant/n'q'd'l'm't's' sourdre po:ppre +SFX xM ourdre ourd/n'q'l'm't's' sourdre po:ipre po:3sg +SFX xM ourdre ourdent/n'q'l'm't's' sourdre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xM ourdre ourdait/n'q'l'm't's' sourdre po:iimp po:3sg +SFX xM ourdre ourdaient/n'q'l'm't's' sourdre po:iimp po:3pl +SFX xM ourdre ourdit/n'q'l'm't's' sourdre po:ipsi po:3sg +SFX xM ourdre ourdirent/n'q'l'm't's' sourdre po:ipsi po:3pl! +SFX xM ourdre ourdra/n'q'l'm't's' sourdre po:ifut po:3sg +SFX xM ourdre ourdront/n'q'l'm't's' sourdre po:ifut po:3pl! +SFX xM ourdre ourdrait/n'q'l'm't's' sourdre po:cond po:3sg +SFX xM ourdre ourdraient/n'q'l'm't's' sourdre po:cond po:3pl +SFX xM ourdre ourde/n'q'l'm't's' sourdre po:spre po:3sg +SFX xM ourdre ourdît/n'q'l'm't's' sourdre po:simp po:3sg +SFX xM ourdre ourdissent/n'q'l'm't's' sourdre po:simp po:3pl + +SFX xN Y 48 +SFX xN soudre soudre/n'q'd'l'm't's' soudre po:infi +SFX xN soudre solvant/n'q'd'l'm't's' soudre po:ppre +SFX xN soudre solu/L'D'Q' résoudre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xN soudre solus/D'Q' résoudre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xN soudre solue/L'D'Q' résoudre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xN soudre solues/D'Q' résoudre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xN soudre sous/L'D'Q' soudre po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX xN soudre sout/L'D'Q' soudre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xN soudre souts/D'Q' soudre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xN soudre soute/L'D'Q' soudre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xN soudre soutes/D'Q' soudre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xN soudre sous/j'n'q'l'm't' soudre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xN soudre sout/n'q'l'm't's' soudre po:ipre po:3sg +SFX xN soudre solvons/n'q'l't' soudre po:ipre po:1pl +SFX xN soudre solvez/n'q'l'm' soudre po:ipre po:2pl +SFX xN soudre solvent/n'q'l'm't's' soudre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xN soudre solvais/j'n'q'l'm't' soudre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xN soudre solvait/n'q'l'm't's' soudre po:iimp po:3sg +SFX xN soudre solvions/n'q'l't' soudre po:iimp po:spre po:1pl +SFX xN soudre solviez/n'q'l'm' soudre po:iimp po:spre po:2pl +SFX xN soudre solvaient/n'q'l'm't's' soudre po:iimp po:3pl +SFX xN soudre solus/j'n'q'l'm't' soudre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xN soudre solut/n'q'l'm't's' soudre po:ipsi po:3sg +SFX xN soudre solûmes/n'q'l't' soudre po:ipsi po:1pl +SFX xN soudre solûtes/n'q'l'm' soudre po:ipsi po:2pl +SFX xN soudre solurent/n'q'l'm't's' soudre po:ipsi po:3pl! +SFX xN soudre soudrai/j'n'q'l'm't' soudre po:ifut po:1sg +SFX xN soudre soudras/n'q'l'm't' soudre po:ifut po:2sg +SFX xN soudre soudra/n'q'l'm't's' soudre po:ifut po:3sg +SFX xN soudre soudrons/n'q'l't' soudre po:ifut po:1pl +SFX xN soudre soudrez/n'q'l'm' soudre po:ifut po:2pl +SFX xN soudre soudront/n'q'l'm't's' soudre po:ifut po:3pl! +SFX xN soudre soudrais/j'n'q'l'm't' soudre po:cond po:1sg po:2sg +SFX xN soudre soudrait/n'q'l'm't's' soudre po:cond po:3sg +SFX xN soudre soudrions/n'q'l't' soudre po:cond po:1pl +SFX xN soudre soudriez/n'q'l'm' soudre po:cond po:2pl +SFX xN soudre soudraient/n'q'l'm't's' soudre po:cond po:3pl +SFX xN soudre solve/j'n'q'l'm't's' soudre po:spre po:1sg po:3sg +SFX xN soudre solves/n'q'l'm't' soudre po:spre po:2sg +SFX xN soudre solusse/j'n'q'l'm't' soudre po:simp po:1sg +SFX xN soudre solusses/n'q'l'm't' soudre po:simp po:2sg +SFX xN soudre solût/n'q'l'm't's' soudre po:simp po:3sg +SFX xN soudre solussions/n'q'l't' soudre po:simp po:1pl +SFX xN soudre solussiez/n'q'l'm' soudre po:simp po:2pl +SFX xN soudre solussent/n'q'l'm't's' soudre po:simp po:3pl +SFX xN soudre sous/n'l'm't' soudre po:impe po:2sg +SFX xN soudre solvons/n'l't' soudre po:impe po:1pl +SFX xN soudre solvez/n'l'm' soudre po:impe po:2pl + +SFX xO Y 43 +SFX xO oudre oudre/n'q'd'l'm't's' coudre po:infi +SFX xO oudre ousant/n'q'd'l'm't's' coudre po:ppre +SFX xO oudre ousu/L'D'Q' coudre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xO oudre ousus/D'Q' coudre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xO oudre ousue/L'D'Q' coudre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xO oudre ousues/D'Q' coudre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xO oudre ouds/j'n'q'l'm't' coudre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xO oudre oud/n'q'l'm't's' coudre po:ipre po:3sg +SFX xO oudre ousons/n'q'l't' coudre po:ipre po:1pl +SFX xO oudre ousez/n'q'l'm' coudre po:ipre po:2pl +SFX xO oudre ousent/n'q'l'm't's' coudre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xO oudre ousais/j'n'q'l'm't' coudre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xO oudre ousait/n'q'l'm't's' coudre po:iimp po:3sg +SFX xO oudre ousions/n'q'l't' coudre po:iimp po:spre po:1pl +SFX xO oudre ousiez/n'q'l'm' coudre po:iimp po:spre po:2pl +SFX xO oudre ousaient/n'q'l'm't's' coudre po:iimp po:3pl +SFX xO oudre ousis/j'n'q'l'm't' coudre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xO oudre ousit/n'q'l'm't's' coudre po:ipsi po:3sg +SFX xO oudre ousîmes/n'q'l't' coudre po:ipsi po:1pl +SFX xO oudre ousîtes/n'q'l'm' coudre po:ipsi po:2pl +SFX xO oudre ousirent/n'q'l'm't's' coudre po:ipsi po:3pl! +SFX xO oudre oudrai/j'n'q'l'm't' coudre po:ifut po:1sg +SFX xO oudre oudras/n'q'l'm't' coudre po:ifut po:2sg +SFX xO oudre oudra/n'q'l'm't's' coudre po:ifut po:3sg +SFX xO oudre oudrons/n'q'l't' coudre po:ifut po:1pl +SFX xO oudre oudrez/n'q'l'm' coudre po:ifut po:2pl +SFX xO oudre oudront/n'q'l'm't's' coudre po:ifut po:3pl! +SFX xO oudre oudrais/j'n'q'l'm't' coudre po:cond po:1sg po:2sg +SFX xO oudre oudrait/n'q'l'm't's' coudre po:cond po:3sg +SFX xO oudre oudrions/n'q'l't' coudre po:cond po:1pl +SFX xO oudre oudriez/n'q'l'm' coudre po:cond po:2pl +SFX xO oudre oudraient/n'q'l'm't's' coudre po:cond po:3pl +SFX xO oudre ouse/j'n'q'l'm't's' coudre po:spre po:1sg po:3sg +SFX xO oudre ouses/n'q'l'm't' coudre po:spre po:2sg +SFX xO oudre ousisse/j'n'q'l'm't' coudre po:simp po:1sg +SFX xO oudre ousisses/n'q'l'm't' coudre po:simp po:2sg +SFX xO oudre ousît/n'q'l'm't's' coudre po:simp po:3sg +SFX xO oudre ousissions/n'q'l't' coudre po:simp po:1pl +SFX xO oudre ousissiez/n'q'l'm' coudre po:simp po:2pl +SFX xO oudre ousissent/n'q'l'm't's' coudre po:simp po:3pl +SFX xO oudre ouds/n'l'm't' coudre po:impe po:2sg +SFX xO oudre ousons/n'l't' coudre po:impe po:1pl +SFX xO oudre ousez/n'l'm' coudre po:impe po:2pl + +SFX xP Y 43 +SFX xP oudre oudre/n'q'd'l'm't's' moudre po:infi +SFX xP oudre oulant/n'q'd'l'm't's' moudre po:ppre +SFX xP oudre oulu/L'D'Q' moudre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xP oudre oulus/D'Q' moudre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xP oudre oulue/L'D'Q' moudre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xP oudre oulues/D'Q' moudre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xP oudre ouds/j'n'q'l'm't' moudre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xP oudre oud/n'q'l'm't's' moudre po:ipre po:3sg +SFX xP oudre oulons/n'q'l't' moudre po:ipre po:1pl +SFX xP oudre oulez/n'q'l'm' moudre po:ipre po:2pl +SFX xP oudre oulent/n'q'l'm't's' moudre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xP oudre oulais/j'n'q'l'm't' moudre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xP oudre oulait/n'q'l'm't's' moudre po:iimp po:3sg +SFX xP oudre oulions/n'q'l't' moudre po:iimp po:spre po:1pl +SFX xP oudre ouliez/n'q'l'm' moudre po:iimp po:spre po:2pl +SFX xP oudre oulaient/n'q'l'm't's' moudre po:iimp po:3pl +SFX xP oudre oulus/j'n'q'l'm't' moudre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xP oudre oulut/n'q'l'm't's' moudre po:ipsi po:3sg +SFX xP oudre oulûmes/n'q'l't' moudre po:ipsi po:1pl +SFX xP oudre oulûtes/n'q'l'm' moudre po:ipsi po:2pl +SFX xP oudre oulurent/n'q'l'm't's' moudre po:ipsi po:3pl! +SFX xP oudre oudrai/j'n'q'l'm't' moudre po:ifut po:1sg +SFX xP oudre oudras/n'q'l'm't' moudre po:ifut po:2sg +SFX xP oudre oudra/n'q'l'm't's' moudre po:ifut po:3sg +SFX xP oudre oudrons/n'q'l't' moudre po:ifut po:1pl +SFX xP oudre oudrez/n'q'l'm' moudre po:ifut po:2pl +SFX xP oudre oudront/n'q'l'm't's' moudre po:ifut po:3pl! +SFX xP oudre oudrais/j'n'q'l'm't' moudre po:cond po:1sg po:2sg +SFX xP oudre oudrait/n'q'l'm't's' moudre po:cond po:3sg +SFX xP oudre oudrions/n'q'l't' moudre po:cond po:1pl +SFX xP oudre oudriez/n'q'l'm' moudre po:cond po:2pl +SFX xP oudre oudraient/n'q'l'm't's' moudre po:cond po:3pl +SFX xP oudre oule/j'n'q'l'm't's' moudre po:spre po:1sg po:3sg +SFX xP oudre oules/n'q'l'm't' moudre po:spre po:2sg +SFX xP oudre oulusse/j'n'q'l'm't' moudre po:simp po:1sg +SFX xP oudre oulusses/n'q'l'm't' moudre po:simp po:2sg +SFX xP oudre oulût/n'q'l'm't's' moudre po:simp po:3sg +SFX xP oudre oulussions/n'q'l't' moudre po:simp po:1pl +SFX xP oudre oulussiez/n'q'l'm' moudre po:simp po:2pl +SFX xP oudre oulussent/n'q'l'm't's' moudre po:simp po:3pl +SFX xP oudre ouds/n'l'm't' moudre po:impe po:2sg +SFX xP oudre oulons/n'l't' moudre po:impe po:1pl +SFX xP oudre oulez/n'l'm' moudre po:impe po:2pl + +SFX xQ Y 43 +SFX xQ uivre uivre/n'q'd'l'm't's' suivre po:infi +SFX xQ uivre uivant/n'q'd'l'm't's' suivre po:ppre +SFX xQ uivre uivi/L'D'Q' suivre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX xQ uivre uivis/D'Q' suivre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX xQ uivre uivie/L'D'Q' suivre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX xQ uivre uivies/D'Q' suivre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX xQ uivre uis/j'n'q'l'm't' suivre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xQ uivre uit/n'q'l'm't's' suivre po:ipre po:3sg +SFX xQ uivre uivons/n'q'l't' suivre po:ipre po:1pl +SFX xQ uivre uivez/n'q'l'm' suivre po:ipre po:2pl +SFX xQ uivre uivent/n'q'l'm't's' suivre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xQ uivre uivais/j'n'q'l'm't' suivre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xQ uivre uivait/n'q'l'm't's' suivre po:iimp po:3sg +SFX xQ uivre uivions/n'q'l't' suivre po:iimp po:spre po:1pl +SFX xQ uivre uiviez/n'q'l'm' suivre po:iimp po:spre po:2pl +SFX xQ uivre uivaient/n'q'l'm't's' suivre po:iimp po:3pl +SFX xQ uivre uivis/j'n'q'l'm't' suivre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xQ uivre uivit/n'q'l'm't's' suivre po:ipsi po:3sg +SFX xQ uivre uivîmes/n'q'l't' suivre po:ipsi po:1pl +SFX xQ uivre uivîtes/n'q'l'm' suivre po:ipsi po:2pl +SFX xQ uivre uivirent/n'q'l'm't's' suivre po:ipsi po:3pl! +SFX xQ uivre uivrai/j'n'q'l'm't' suivre po:ifut po:1sg +SFX xQ uivre uivras/n'q'l'm't' suivre po:ifut po:2sg +SFX xQ uivre uivra/n'q'l'm't's' suivre po:ifut po:3sg +SFX xQ uivre uivrons/n'q'l't' suivre po:ifut po:1pl +SFX xQ uivre uivrez/n'q'l'm' suivre po:ifut po:2pl +SFX xQ uivre uivront/n'q'l'm't's' suivre po:ifut po:3pl! +SFX xQ uivre uivrais/j'n'q'l'm't' suivre po:cond po:1sg po:2sg +SFX xQ uivre uivrait/n'q'l'm't's' suivre po:cond po:3sg +SFX xQ uivre uivrions/n'q'l't' suivre po:cond po:1pl +SFX xQ uivre uivriez/n'q'l'm' suivre po:cond po:2pl +SFX xQ uivre uivraient/n'q'l'm't's' suivre po:cond po:3pl +SFX xQ uivre uive/j'n'q'l'm't's' suivre po:spre po:1sg po:3sg +SFX xQ uivre uives/n'q'l'm't' suivre po:spre po:2sg +SFX xQ uivre uivisse/j'n'q'l'm't' suivre po:simp po:1sg +SFX xQ uivre uivisses/n'q'l'm't' suivre po:simp po:2sg +SFX xQ uivre uivît/n'q'l'm't's' suivre po:simp po:3sg +SFX xQ uivre uivissions/n'q'l't' suivre po:simp po:1pl +SFX xQ uivre uivissiez/n'q'l'm' suivre po:simp po:2pl +SFX xQ uivre uivissent/n'q'l'm't's' suivre po:simp po:3pl +SFX xQ uivre uis/n'l'm't' suivre po:impe po:2sg +SFX xQ uivre uivons/n'l't' suivre po:impe po:1pl +SFX xQ uivre uivez/n'l'm' suivre po:impe po:2pl + +SFX xR Y 16 +SFX xR suivre suivre/n'q'd'l'm't's' suivre po:infi +SFX xR suivre suivant/n'q'd'l'm't's' suivre po:ppre +SFX xR suivre suivi/q' suivre po:ppas is:epi is:inv +SFX xR suivre suit/n'q'l'm't's' suivre po:ipre po:3sg +SFX xR suivre suivent/n'q'l'm't's' suivre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xR suivre suivait/n'q'l'm't's' suivre po:iimp po:3sg +SFX xR suivre suivaient/n'q'l'm't's' suivre po:iimp po:3pl +SFX xR suivre suivit/n'q'l'm't's' suivre po:ipsi po:3sg +SFX xR suivre suivirent/n'q'l'm't's' suivre po:ipsi po:3pl! +SFX xR suivre suivra/n'q'l'm't's' suivre po:ifut po:3sg +SFX xR suivre suivront/n'q'l'm't's' suivre po:ifut po:3pl! +SFX xR suivre suivrait/n'q'l'm't's' suivre po:cond po:3sg +SFX xR suivre suivraient/n'q'l'm't's' suivre po:cond po:3pl +SFX xR suivre suive/n'q'l'm't's' suivre po:spre po:3sg +SFX xR suivre suivît/n'q'l'm't's' suivre po:simp po:3sg +SFX xR suivre suivissent/n'q'l'm't's' suivre po:simp po:3pl! + +SFX xS Y 39 +SFX xS ivre ivre/n'q'd'l'm't's' vivre po:infi +SFX xS ivre ivant/n'q'd'l'm't's' vivre po:ppre +SFX xS ivre is/j'n'q'l'm't' vivre po:ipre po:1sg po:2sg +SFX xS ivre it/n'q'l'm't's' vivre po:ipre po:3sg +SFX xS ivre ivons/n'q'l't' vivre po:ipre po:1pl +SFX xS ivre ivez/n'q'l'm' vivre po:ipre po:2pl +SFX xS ivre ivent/n'q'l'm't's' vivre po:ipre po:spre po:3pl +SFX xS ivre ivais/j'n'q'l'm't' vivre po:iimp po:1sg po:2sg +SFX xS ivre ivait/n'q'l'm't's' vivre po:iimp po:3sg +SFX xS ivre ivions/n'q'l't' vivre po:iimp po:spre po:1pl +SFX xS ivre iviez/n'q'l'm' vivre po:iimp po:spre po:2pl +SFX xS ivre ivaient/n'q'l'm't's' vivre po:iimp po:3pl +SFX xS ivre écus/j'n'q'l'm't' vivre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX xS ivre écut/n'q'l'm't's' vivre po:ipsi po:3sg +SFX xS ivre écûmes/n'q'l't' vivre po:ipsi po:1pl +SFX xS ivre écûtes/n'q'l'm' vivre po:ipsi po:2pl +SFX xS ivre écurent/n'q'l'm't's' vivre po:ipsi po:3pl! +SFX xS ivre ivrai/j'n'q'l'm't' vivre po:ifut po:1sg +SFX xS ivre ivras/n'q'l'm't' vivre po:ifut po:2sg +SFX xS ivre ivra/n'q'l'm't's' vivre po:ifut po:3sg +SFX xS ivre ivrons/n'q'l't' vivre po:ifut po:1pl +SFX xS ivre ivrez/n'q'l'm' vivre po:ifut po:2pl +SFX xS ivre ivront/n'q'l'm't's' vivre po:ifut po:3pl! +SFX xS ivre ivrais/j'n'q'l'm't' vivre po:cond po:1sg po:2sg +SFX xS ivre ivrait/n'q'l'm't's' vivre po:cond po:3sg +SFX xS ivre ivrions/n'q'l't' vivre po:cond po:1pl +SFX xS ivre ivriez/n'q'l'm' vivre po:cond po:2pl +SFX xS ivre ivraient/n'q'l'm't's' vivre po:cond po:3pl +SFX xS ivre ive/j'n'q'l'm't's' vivre po:spre po:1sg po:3sg +SFX xS ivre ives/n'q'l'm't' vivre po:spre po:2sg +SFX xS ivre écusse/j'n'q'l'm't' vivre po:simp po:1sg +SFX xS ivre écusses/n'q'l'm't' vivre po:simp po:2sg +SFX xS ivre écût/n'q'l'm't's' vivre po:simp po:3sg +SFX xS ivre écussions/n'q'l't' vivre po:simp po:1pl +SFX xS ivre écussiez/n'q'l'm' vivre po:simp po:2pl +SFX xS ivre écussent/n'q'l'm't's' vivre po:simp po:3pl +SFX xS ivre is/n'l'm't' vivre po:impe po:2sg +SFX xS ivre ivons/n'l't' vivre po:impe po:1pl +SFX xS ivre ivez/n'l'm' vivre po:impe po:2pl + +SFX y1 Y 43 +SFX y1 crire crire/n'q'd'l'm't's' crire po:infi +SFX y1 crire crivant/n'q'd'l'm't's' crire po:ppre +SFX y1 crire crit/L'D'Q' crire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX y1 crire crits/D'Q' crire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX y1 crire crite/L'D'Q' crire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX y1 crire crites/D'Q' crire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX y1 crire cris/j'n'q'l'm't' crire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX y1 crire crit/n'q'l'm't's' crire po:ipre po:3sg +SFX y1 crire crivons/n'q'l't' crire po:ipre po:1pl +SFX y1 crire crivez/n'q'l'm' crire po:ipre po:2pl +SFX y1 crire crivent/n'q'l'm't's' crire po:ipre po:spre po:3pl +SFX y1 crire crivais/j'n'q'l'm't' crire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX y1 crire crivait/n'q'l'm't's' crire po:iimp po:3sg +SFX y1 crire crivions/n'q'l't' crire po:iimp po:spre po:1pl +SFX y1 crire criviez/n'q'l'm' crire po:iimp po:spre po:2pl +SFX y1 crire crivaient/n'q'l'm't's' crire po:iimp po:3pl +SFX y1 crire crivis/j'n'q'l'm't' crire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX y1 crire crivit/n'q'l'm't's' crire po:ipsi po:3sg +SFX y1 crire crivîmes/n'q'l't' crire po:ipsi po:1pl +SFX y1 crire crivîtes/n'q'l'm' crire po:ipsi po:2pl +SFX y1 crire crivirent/n'q'l'm't's' crire po:ipsi po:3pl! +SFX y1 crire crirai/j'n'q'l'm't' crire po:ifut po:1sg +SFX y1 crire criras/n'q'l'm't' crire po:ifut po:2sg +SFX y1 crire crira/n'q'l'm't's' crire po:ifut po:3sg +SFX y1 crire crirons/n'q'l't' crire po:ifut po:1pl +SFX y1 crire crirez/n'q'l'm' crire po:ifut po:2pl +SFX y1 crire criront/n'q'l'm't's' crire po:ifut po:3pl! +SFX y1 crire crirais/j'n'q'l'm't' crire po:cond po:1sg po:2sg +SFX y1 crire crirait/n'q'l'm't's' crire po:cond po:3sg +SFX y1 crire cririons/n'q'l't' crire po:cond po:1pl +SFX y1 crire cririez/n'q'l'm' crire po:cond po:2pl +SFX y1 crire criraient/n'q'l'm't's' crire po:cond po:3pl +SFX y1 crire crive/j'n'q'l'm't's' crire po:spre po:1sg po:3sg +SFX y1 crire crives/n'q'l'm't' crire po:spre po:2sg +SFX y1 crire crivisse/j'n'q'l'm't' crire po:simp po:1sg +SFX y1 crire crivisses/n'q'l'm't' crire po:simp po:2sg +SFX y1 crire crivît/n'q'l'm't's' crire po:simp po:3sg +SFX y1 crire crivissions/n'q'l't' crire po:simp po:1pl +SFX y1 crire crivissiez/n'q'l'm' crire po:simp po:2pl +SFX y1 crire crivissent/n'q'l'm't's' crire po:simp po:3pl +SFX y1 crire cris/n'l'm't' crire po:impe po:2sg +SFX y1 crire crivons/n'l't' crire po:impe po:1pl +SFX y1 crire crivez/n'l'm' crire po:impe po:2pl + +SFX yA Y 43 +SFX yA ire ire/n'q'd'l'm't's' lire po:infi +SFX yA ire isant/n'q'd'l'm't's' lire po:ppre +SFX yA ire u/L'D'Q' lire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yA ire us/D'Q' lire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yA ire ue/L'D'Q' lire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yA ire ues/D'Q' lire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yA ire is/j'n'q'l'm't' lire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yA ire it/n'q'l'm't's' lire po:ipre po:3sg +SFX yA ire isons/n'q'l't' lire po:ipre po:1pl +SFX yA ire isez/n'q'l'm' lire po:ipre po:2pl +SFX yA ire isent/n'q'l'm't's' lire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yA ire isais/j'n'q'l'm't' lire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yA ire isait/n'q'l'm't's' lire po:iimp po:3sg +SFX yA ire isions/n'q'l't' lire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yA ire isiez/n'q'l'm' lire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yA ire isaient/n'q'l'm't's' lire po:iimp po:3pl +SFX yA ire us/j'n'q'l'm't' lire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yA ire ut/n'q'l'm't's' lire po:ipsi po:3sg +SFX yA ire ûmes/n'q'l't' lire po:ipsi po:1pl +SFX yA ire ûtes/n'q'l'm' lire po:ipsi po:2pl +SFX yA ire urent/n'q'l'm't's' lire po:ipsi po:3pl! +SFX yA ire irai/j'n'q'l'm't' lire po:ifut po:1sg +SFX yA ire iras/n'q'l'm't' lire po:ifut po:2sg +SFX yA ire ira/n'q'l'm't's' lire po:ifut po:3sg +SFX yA ire irons/n'q'l't' lire po:ifut po:1pl +SFX yA ire irez/n'q'l'm' lire po:ifut po:2pl +SFX yA ire iront/n'q'l'm't's' lire po:ifut po:3pl! +SFX yA ire irais/j'n'q'l'm't' lire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yA ire irait/n'q'l'm't's' lire po:cond po:3sg +SFX yA ire irions/n'q'l't' lire po:cond po:1pl +SFX yA ire iriez/n'q'l'm' lire po:cond po:2pl +SFX yA ire iraient/n'q'l'm't's' lire po:cond po:3pl +SFX yA ire ise/j'n'q'l'm't's' lire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yA ire ises/n'q'l'm't' lire po:spre po:2sg +SFX yA ire usse/j'n'q'l'm't' lire po:simp po:1sg +SFX yA ire usses/n'q'l'm't' lire po:simp po:2sg +SFX yA ire ût/n'q'l'm't's' lire po:simp po:3sg +SFX yA ire ussions/n'q'l't' lire po:simp po:1pl +SFX yA ire ussiez/n'q'l'm' lire po:simp po:2pl +SFX yA ire ussent/n'q'l'm't's' lire po:simp po:3pl +SFX yA ire is/n'l'm't' lire po:impe po:2sg +SFX yA ire isons/n'l't' lire po:impe po:1pl +SFX yA ire isez/n'l'm' lire po:impe po:2pl + +SFX yB Y 43 +SFX yB lire lire/n'q'd'l'm't's' lire po:infi +SFX yB lire lisant/n'q'd'l'm't's' lire po:ppre +SFX yB lire lu/L'D'Q' lire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yB lire lus/D'Q' lire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yB lire lue/L'D'Q' lire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yB lire lues/D'Q' lire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yB lire lis/j'n'q'l'm't' lire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yB lire lit/n'q'l'm't's' lire po:ipre po:3sg +SFX yB lire lisons/n'q'l't' lire po:ipre po:1pl +SFX yB lire lisez/n'q'l'm' lire po:ipre po:2pl +SFX yB lire lisent/n'q'l'm't's' lire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yB lire lisais/j'n'q'l'm't' lire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yB lire lisait/n'q'l'm't's' lire po:iimp po:3sg +SFX yB lire lisions/n'q'l't' lire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yB lire lisiez/n'q'l'm' lire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yB lire lisaient/n'q'l'm't's' lire po:iimp po:3pl +SFX yB lire lus/j'n'q'l'm't' lire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yB lire lut/n'q'l'm't's' lire po:ipsi po:3sg +SFX yB lire lûmes/n'q'l't' lire po:ipsi po:1pl +SFX yB lire lûtes/n'q'l'm' lire po:ipsi po:2pl +SFX yB lire lurent/n'q'l'm't's' lire po:ipsi po:3pl! +SFX yB lire lirai/j'n'q'l'm't' lire po:ifut po:1sg +SFX yB lire liras/n'q'l'm't' lire po:ifut po:2sg +SFX yB lire lira/n'q'l'm't's' lire po:ifut po:3sg +SFX yB lire lirons/n'q'l't' lire po:ifut po:1pl +SFX yB lire lirez/n'q'l'm' lire po:ifut po:2pl +SFX yB lire liront/n'q'l'm't's' lire po:ifut po:3pl! +SFX yB lire lirais/j'n'q'l'm't' lire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yB lire lirait/n'q'l'm't's' lire po:cond po:3sg +SFX yB lire lirions/n'q'l't' lire po:cond po:1pl +SFX yB lire liriez/n'q'l'm' lire po:cond po:2pl +SFX yB lire liraient/n'q'l'm't's' lire po:cond po:3pl +SFX yB lire lise/j'n'q'l'm't's' lire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yB lire lises/n'q'l'm't' lire po:spre po:2sg +SFX yB lire lusse/j'n'q'l'm't' lire po:simp po:1sg +SFX yB lire lusses/n'q'l'm't' lire po:simp po:2sg +SFX yB lire lût/n'q'l'm't's' lire po:simp po:3sg +SFX yB lire lussions/n'q'l't' lire po:simp po:1pl +SFX yB lire lussiez/n'q'l'm' lire po:simp po:2pl +SFX yB lire lussent/n'q'l'm't's' lire po:simp po:3pl +SFX yB lire lis/n'l'm't' lire po:impe po:2sg +SFX yB lire lisons/n'l't' lire po:impe po:1pl +SFX yB lire lisez/n'l'm' lire po:impe po:2pl + +SFX yC Y 41 +SFX yC ire ire/n'q'd'l'm't's' dire po:infi +SFX yC ire isant/n'q'd'l'm't's' dire po:ppre +SFX yC ire it/L'D'Q' dire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yC ire its/D'Q' dire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yC ire ite/L'D'Q' dire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yC ire ites/D'Q' dire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yC ire is/j'n'q'l'm't' dire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yC ire it/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yC ire isons/n'q'l't' dire po:ipre po:1pl +SFX yC ire ites/n'q'l'm' dire po:ipre po:2pl +SFX yC ire isent/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yC ire isais/j'n'q'l'm't' dire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yC ire isait/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3sg +SFX yC ire isions/n'q'l't' dire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yC ire isiez/n'q'l'm' dire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yC ire isaient/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3pl +SFX yC ire îmes/n'q'l't' dire po:ipsi po:1pl +SFX yC ire îtes/n'q'l'm' dire po:ipsi po:2pl +SFX yC ire irent/n'q'l'm't's' dire po:ipsi po:3pl! +SFX yC ire irai/j'n'q'l'm't' dire po:ifut po:1sg +SFX yC ire iras/n'q'l'm't' dire po:ifut po:2sg +SFX yC ire ira/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3sg +SFX yC ire irons/n'q'l't' dire po:ifut po:1pl +SFX yC ire irez/n'q'l'm' dire po:ifut po:2pl +SFX yC ire iront/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3pl! +SFX yC ire irais/j'n'q'l'm't' dire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yC ire irait/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3sg +SFX yC ire irions/n'q'l't' dire po:cond po:1pl +SFX yC ire iriez/n'q'l'm' dire po:cond po:2pl +SFX yC ire iraient/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3pl +SFX yC ire ise/j'n'q'l'm't's' dire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yC ire ises/n'q'l'm't' dire po:spre po:2sg +SFX yC ire isse/j'n'q'l'm't' dire po:simp po:1sg +SFX yC ire isses/n'q'l'm't' dire po:simp po:2sg +SFX yC ire ît/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3sg +SFX yC ire issions/n'q'l't' dire po:simp po:1pl +SFX yC ire issiez/n'q'l'm' dire po:simp po:2pl +SFX yC ire issent/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3pl +SFX yC ire is/n'l'm't' dire po:impe po:2sg +SFX yC ire isons/n'l't' dire po:impe po:1pl +SFX yC ire ites/n'l'm' dire po:impe po:2pl + +SFX yD Y 41 +SFX yD dire dire/n'q'd'l'm't's' dire po:infi +SFX yD dire disant/n'q'd'l'm't's' dire po:ppre +SFX yD dire dit/L'D'Q' dire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yD dire dits/D'Q' dire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yD dire dite/L'D'Q' dire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yD dire dites/D'Q' dire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yD dire dis/j'n'q'l'm't' dire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yD dire dit/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yD dire disons/n'q'l't' dire po:ipre po:1pl +SFX yD dire disez/n'q'l'm' dire po:ipre po:2pl +SFX yD dire disent/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yD dire disais/j'n'q'l'm't' dire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yD dire disait/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3sg +SFX yD dire disions/n'q'l't' dire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yD dire disiez/n'q'l'm' dire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yD dire disaient/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3pl +SFX yD dire dîmes/n'q'l't' dire po:ipsi po:1pl +SFX yD dire dîtes/n'q'l'm' dire po:ipsi po:2pl +SFX yD dire dirent/n'q'l'm't's' dire po:ipsi po:3pl! +SFX yD dire dirai/j'n'q'l'm't' dire po:ifut po:1sg +SFX yD dire diras/n'q'l'm't' dire po:ifut po:2sg +SFX yD dire dira/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3sg +SFX yD dire dirons/n'q'l't' dire po:ifut po:1pl +SFX yD dire direz/n'q'l'm' dire po:ifut po:2pl +SFX yD dire diront/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3pl! +SFX yD dire dirais/j'n'q'l'm't' dire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yD dire dirait/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3sg +SFX yD dire dirions/n'q'l't' dire po:cond po:1pl +SFX yD dire diriez/n'q'l'm' dire po:cond po:2pl +SFX yD dire diraient/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3pl +SFX yD dire dise/j'n'q'l'm't's' dire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yD dire dises/n'q'l'm't' dire po:spre po:2sg +SFX yD dire disse/j'n'q'l'm't' dire po:simp po:1sg +SFX yD dire disses/n'q'l'm't' dire po:simp po:2sg +SFX yD dire dît/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3sg +SFX yD dire dissions/n'q'l't' dire po:simp po:1pl +SFX yD dire dissiez/n'q'l'm' dire po:simp po:2pl +SFX yD dire dissent/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3pl +SFX yD dire dis/n'l'm't' dire po:impe po:2sg +SFX yD dire disons/n'l't' dire po:impe po:1pl +SFX yD dire disez/n'l'm' dire po:impe po:2pl + +SFX yE Y 38 +SFX yE édire édire/n'q'd'l'm't's' édire po:infi +SFX yE édire édisant/n'q'd'l'm't's' édire po:ppre +SFX yE édire édit/q' édire po:ppas is:epi is:inv +SFX yE édire édis/j'n'q'l'm't' édire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yE édire édit/n'q'l'm't's' édire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yE édire édisons/n'q'l't' édire po:ipre po:1pl +SFX yE édire édisez/n'q'l'm' édire po:ipre po:2pl +SFX yE édire édisent/n'q'l'm't's' édire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yE édire édisais/j'n'q'l'm't' édire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yE édire édisait/n'q'l'm't's' édire po:iimp po:3sg +SFX yE édire édisions/n'q'l't' édire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yE édire édisiez/n'q'l'm' édire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yE édire édisaient/n'q'l'm't's' édire po:iimp po:3pl +SFX yE édire édîmes/n'q'l't' édire po:ipsi po:1pl +SFX yE édire édîtes/n'q'l'm' édire po:ipsi po:2pl +SFX yE édire édirent/n'q'l'm't's' édire po:ipsi po:3pl! +SFX yE édire édirai/j'n'q'l'm't' édire po:ifut po:1sg +SFX yE édire édiras/n'q'l'm't' édire po:ifut po:2sg +SFX yE édire édira/n'q'l'm't's' édire po:ifut po:3sg +SFX yE édire édirons/n'q'l't' édire po:ifut po:1pl +SFX yE édire édirez/n'q'l'm' édire po:ifut po:2pl +SFX yE édire édiront/n'q'l'm't's' édire po:ifut po:3pl! +SFX yE édire édirais/j'n'q'l'm't' édire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yE édire édirait/n'q'l'm't's' édire po:cond po:3sg +SFX yE édire édirions/n'q'l't' édire po:cond po:1pl +SFX yE édire édiriez/n'q'l'm' édire po:cond po:2pl +SFX yE édire édiraient/n'q'l'm't's' édire po:cond po:3pl +SFX yE édire édise/j'n'q'l'm't's' édire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yE édire édises/n'q'l'm't' édire po:spre po:2sg +SFX yE édire édisse/j'n'q'l'm't' édire po:simp po:1sg +SFX yE édire édisses/n'q'l'm't' édire po:simp po:2sg +SFX yE édire édît/n'q'l'm't's' édire po:simp po:3sg +SFX yE édire édissions/n'q'l't' édire po:simp po:1pl +SFX yE édire édissiez/n'q'l'm' édire po:simp po:2pl +SFX yE édire édissent/n'q'l'm't's' édire po:simp po:3pl +SFX yE édire édis/n'l'm't' édire po:impe po:2sg +SFX yE édire édisons/n'l't' édire po:impe po:1pl +SFX yE édire édisez/n'l'm' édire po:impe po:2pl + +SFX yF Y 37 +SFX yF audire audire/n'q'd'l'm't's' udire po:infi +SFX yF audire audissant/n'q'd'l'm't's' udire po:ppre +SFX yF audire audit/L'D'Q' udire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yF audire audits/D'Q' udire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yF audire audite/L'D'Q' udire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yF audire audites/D'Q' udire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yF audire audis/j'n'q'l'm't' udire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yF audire audit/n'q'l'm't's' udire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yF audire audissons/n'q'l't' udire po:ipre po:1pl +SFX yF audire audissez/n'q'l'm' udire po:ipre po:2pl +SFX yF audire audissent/n'q'l'm't's' udire po:ipre po:spre po:simp po:3pl +SFX yF audire audissais/j'n'q'l'm't' udire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yF audire audissait/n'q'l'm't's' udire po:iimp po:3sg +SFX yF audire audissions/n'q'l't' udire po:iimp po:spre po:simp po:1pl +SFX yF audire audissiez/n'q'l'm' udire po:iimp po:spre po:simp po:2pl +SFX yF audire audissaient/n'q'l'm't's' udire po:iimp po:3pl +SFX yF audire audîmes/n'q'l't' udire po:ipsi po:1pl +SFX yF audire audîtes/n'q'l'm' udire po:ipsi po:2pl +SFX yF audire audirent/n'q'l'm't's' udire po:ipsi po:3pl! +SFX yF audire audirai/j'n'q'l'm't' udire po:ifut po:1sg +SFX yF audire audiras/n'q'l'm't' udire po:ifut po:2sg +SFX yF audire audira/n'q'l'm't's' udire po:ifut po:3sg +SFX yF audire audirons/n'q'l't' udire po:ifut po:1pl +SFX yF audire audirez/n'q'l'm' udire po:ifut po:2pl +SFX yF audire audiront/n'q'l'm't's' udire po:ifut po:3pl! +SFX yF audire audirais/j'n'q'l'm't' udire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yF audire audirait/n'q'l'm't's' udire po:cond po:3sg +SFX yF audire audirions/n'q'l't' udire po:cond po:1pl +SFX yF audire audiriez/n'q'l'm' udire po:cond po:2pl +SFX yF audire audiraient/n'q'l'm't's' udire po:cond po:3pl +SFX yF audire audisse/j'n'q'l'm't' udire po:spre po:simp po:1sg +SFX yF audire audisses/n'q'l'm't' udire po:spre po:simp po:2sg +SFX yF audire audisse/n'q'l'm't's' udire po:spre po:3sg +SFX yF audire audît/n'q'l'm't's' udire po:simp po:3sg +SFX yF audire audis/n'l'm't' udire po:impe po:2sg +SFX yF audire audissons/n'l't' udire po:impe po:1pl +SFX yF audire audissez/n'l'm' udire po:impe po:2pl + +SFX yG Y 38 +SFX yG dire dire/n'q'd'l'm't's' dire po:infi +SFX yG dire disant/n'q'd'l'm't's' dire po:ppre +SFX yG dire dit/q' dire po:ppas is:epi is:inv +SFX yG dire dis/j'n'q'l'm't' dire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yG dire dit/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yG dire disons/n'q'l't' dire po:ipre po:1pl +SFX yG dire disez/n'q'l'm' dire po:ipre po:2pl +SFX yG dire disent/n'q'l'm't's' dire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yG dire disais/j'n'q'l'm't' dire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yG dire disait/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3sg +SFX yG dire disions/n'q'l't' dire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yG dire disiez/n'q'l'm' dire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yG dire disaient/n'q'l'm't's' dire po:iimp po:3pl +SFX yG dire dîmes/n'q'l't' dire po:ipsi po:1pl +SFX yG dire dîtes/n'q'l'm' dire po:ipsi po:2pl +SFX yG dire dirent/n'q'l'm't's' dire po:ipsi po:3pl! +SFX yG dire dirai/j'n'q'l'm't' dire po:ifut po:1sg +SFX yG dire diras/n'q'l'm't' dire po:ifut po:2sg +SFX yG dire dira/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3sg +SFX yG dire dirons/n'q'l't' dire po:ifut po:1pl +SFX yG dire direz/n'q'l'm' dire po:ifut po:2pl +SFX yG dire diront/n'q'l'm't's' dire po:ifut po:3pl! +SFX yG dire dirais/j'n'q'l'm't' dire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yG dire dirait/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3sg +SFX yG dire dirions/n'q'l't' dire po:cond po:1pl +SFX yG dire diriez/n'q'l'm' dire po:cond po:2pl +SFX yG dire diraient/n'q'l'm't's' dire po:cond po:3pl +SFX yG dire dise/j'n'q'l'm't's' dire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yG dire dises/n'q'l'm't' dire po:spre po:2sg +SFX yG dire disse/j'n'q'l'm't' dire po:simp po:1sg +SFX yG dire disses/n'q'l'm't' dire po:simp po:2sg +SFX yG dire dît/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3sg +SFX yG dire dissions/n'q'l't' dire po:simp po:1pl +SFX yG dire dissiez/n'q'l'm' dire po:simp po:2pl +SFX yG dire dissent/n'q'l'm't's' dire po:simp po:3pl +SFX yG dire dis/n'l'm't' dire po:impe po:2sg +SFX yG dire disons/n'l't' dire po:impe po:1pl +SFX yG dire disez/n'l'm' dire po:impe po:2pl + +SFX yJ Y 8 +SFX yJ ruire ruire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yJ ruire ruissant/n'q'd'l'm't's' uire po:ppre +SFX yJ ruire rui/q' uire po:ppas is:epi is:inv +SFX yJ ruire ruit/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:3sg +SFX yJ ruire ruissent/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yJ ruire ruissait/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3sg +SFX yJ ruire ruissaient/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3pl +SFX yJ ruire ruisse/n'q'l'm't's' uire po:spre po:3sg + +SFX yK Y 5 +SFX yK bduire bduire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yK bduire bduit/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yK bduire bduits/D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yK bduire bduite/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yK bduire bduites/D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX yL Y 43 +SFX yL uire uire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yL uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire po:ppre +SFX yL uire uit/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yL uire uits/D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yL uire uite/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yL uire uites/D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yL uire uis/j'n'q'l'm't' uire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yL uire uit/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:3sg +SFX yL uire uisons/n'q'l't' uire po:ipre po:1pl +SFX yL uire uisez/n'q'l'm' uire po:ipre po:2pl +SFX yL uire uisent/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yL uire uisais/j'n'q'l'm't' uire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yL uire uisait/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3sg +SFX yL uire uisions/n'q'l't' uire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yL uire uisiez/n'q'l'm' uire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yL uire uisaient/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3pl +SFX yL uire uisis/j'n'q'l'm't' uire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yL uire uisit/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3sg +SFX yL uire uisîmes/n'q'l't' uire po:ipsi po:1pl +SFX yL uire uisîtes/n'q'l'm' uire po:ipsi po:2pl +SFX yL uire uisirent/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3pl! +SFX yL uire uirai/j'n'q'l'm't' uire po:ifut po:1sg +SFX yL uire uiras/n'q'l'm't' uire po:ifut po:2sg +SFX yL uire uira/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3sg +SFX yL uire uirons/n'q'l't' uire po:ifut po:1pl +SFX yL uire uirez/n'q'l'm' uire po:ifut po:2pl +SFX yL uire uiront/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3pl! +SFX yL uire uirais/j'n'q'l'm't' uire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yL uire uirait/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3sg +SFX yL uire uirions/n'q'l't' uire po:cond po:1pl +SFX yL uire uiriez/n'q'l'm' uire po:cond po:2pl +SFX yL uire uiraient/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3pl +SFX yL uire uise/j'n'q'l'm't's' uire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yL uire uises/n'q'l'm't' uire po:spre po:2sg +SFX yL uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire po:simp po:1sg +SFX yL uire uisisses/n'q'l'm't' uire po:simp po:2sg +SFX yL uire uisît/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3sg +SFX yL uire uisissions/n'q'l't' uire po:simp po:1pl +SFX yL uire uisissiez/n'q'l'm' uire po:simp po:2pl +SFX yL uire uisissent/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3pl +SFX yL uire uis/n'l'm't' uire po:impe po:2sg +SFX yL uire uisons/n'l't' uire po:impe po:1pl +SFX yL uire uisez/n'l'm' uire po:impe po:2pl + +SFX yM Y 43 +SFX yM uire uire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yM uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire po:ppre +SFX yM uire uit/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yM uire uits/D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yM uire uite/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yM uire uites/D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yM uire uis/j'n'q'l'm't' uire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yM uire uit/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:3sg +SFX yM uire uisons/n'q'l't' uire po:ipre po:1pl +SFX yM uire uisez/n'q'l'm' uire po:ipre po:2pl +SFX yM uire uisent/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yM uire uisais/j'n'q'l'm't' uire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yM uire uisait/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3sg +SFX yM uire uisions/n'q'l't' uire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yM uire uisiez/n'q'l'm' uire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yM uire uisaient/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3pl +SFX yM uire uisis/j'n'q'l'm't' uire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yM uire uisit/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3sg +SFX yM uire uisîmes/n'q'l't' uire po:ipsi po:1pl +SFX yM uire uisîtes/n'q'l'm' uire po:ipsi po:2pl +SFX yM uire uisirent/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3pl! +SFX yM uire uirai/j'n'q'l'm't' uire po:ifut po:1sg +SFX yM uire uiras/n'q'l'm't' uire po:ifut po:2sg +SFX yM uire uira/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3sg +SFX yM uire uirons/n'q'l't' uire po:ifut po:1pl +SFX yM uire uirez/n'q'l'm' uire po:ifut po:2pl +SFX yM uire uiront/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3pl! +SFX yM uire uirais/j'n'q'l'm't' uire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yM uire uirait/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3sg +SFX yM uire uirions/n'q'l't' uire po:cond po:1pl +SFX yM uire uiriez/n'q'l'm' uire po:cond po:2pl +SFX yM uire uiraient/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3pl +SFX yM uire uise/j'n'q'l'm't's' uire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yM uire uises/n'q'l'm't' uire po:spre po:2sg +SFX yM uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire po:simp po:1sg +SFX yM uire uisisses/n'q'l'm't' uire po:simp po:2sg +SFX yM uire uisît/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3sg +SFX yM uire uisissions/n'q'l't' uire po:simp po:1pl +SFX yM uire uisissiez/n'q'l'm' uire po:simp po:2pl +SFX yM uire uisissent/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3pl +SFX yM uire uis/n'l'm't' uire po:impe po:2sg +SFX yM uire uisons/n'l't' uire po:impe po:1pl +SFX yM uire uisez/n'l'm' uire po:impe po:2pl + +SFX yN Y 33 +SFX yN truire truire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yN truire truisant/n'q'd'l'm't's' uire po:ppre +SFX yN truire truit/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yN truire truits/D'Q' uire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yN truire truite/L'D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yN truire truites/D'Q' uire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yN truire truit/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:3sg +SFX yN truire truisons/n'q'l't' uire po:ipre po:1pl +SFX yN truire truisez/n'q'l'm' uire po:ipre po:2pl +SFX yN truire truisent/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yN truire truisait/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3sg +SFX yN truire truisions/n'q'l't' uire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yN truire truisiez/n'q'l'm' uire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yN truire truisaient/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3pl +SFX yN truire truisit/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3sg +SFX yN truire truisîmes/n'q'l't' uire po:ipsi po:1pl +SFX yN truire truisîtes/n'q'l'm' uire po:ipsi po:2pl +SFX yN truire truisirent/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3pl! +SFX yN truire truira/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3sg +SFX yN truire truirons/n'q'l't' uire po:ifut po:1pl +SFX yN truire truirez/n'q'l'm' uire po:ifut po:2pl +SFX yN truire truiront/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3pl! +SFX yN truire truirait/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3sg +SFX yN truire truirions/n'q'l't' uire po:cond po:1pl +SFX yN truire truiriez/n'q'l'm' uire po:cond po:2pl +SFX yN truire truiraient/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3pl +SFX yN truire truise/n'q'l'm't's' uire po:spre po:3sg +SFX yN truire truisît/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3sg +SFX yN truire truisissions/n'q'l't' uire po:simp po:1pl +SFX yN truire truisissiez/n'q'l'm' uire po:simp po:2pl +SFX yN truire truisissent/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3pl! +SFX yN truire truisons-nous/n'l't' uire po:impe po:1pl ds:+pr +SFX yN truire truisez-vous/n'l'm' uire po:impe po:2pl ds:+pr + +SFX yO Y 43 +SFX yO détruire détruire/n'q'd'l'm't's' détruire po:infi +SFX yO détruire détruisant/n'q'd'l'm't's' détruire po:ppre +SFX yO détruire détruit/L'D'Q' détruire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yO détruire détruits/D'Q' détruire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yO détruire détruite/L'D'Q' détruire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yO détruire détruites/D'Q' détruire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yO détruire détruis/j'n'q'l'm't' détruire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yO détruire détruit/n'q'l'm't's' détruire po:ipre po:3sg +SFX yO détruire détruisons/n'q'l't' détruire po:ipre po:1pl +SFX yO détruire détruisez/n'q'l'm' détruire po:ipre po:2pl +SFX yO détruire détruisent/n'q'l'm't's' détruire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yO détruire détruisais/j'n'q'l'm't' détruire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yO détruire détruisait/n'q'l'm't's' détruire po:iimp po:3sg +SFX yO détruire détruisions/n'q'l't' détruire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yO détruire détruisiez/n'q'l'm' détruire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yO détruire détruisaient/n'q'l'm't's' détruire po:iimp po:3pl +SFX yO détruire détruisis/j'n'q'l'm't' détruire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yO détruire détruisit/n'q'l'm't's' détruire po:ipsi po:3sg +SFX yO détruire détruisîmes/n'q'l't' détruire po:ipsi po:1pl +SFX yO détruire détruisîtes/n'q'l'm' détruire po:ipsi po:2pl +SFX yO détruire détruisirent/n'q'l'm't's' détruire po:ipsi po:3pl! +SFX yO détruire détruirai/j'n'q'l'm't' détruire po:ifut po:1sg +SFX yO détruire détruiras/n'q'l'm't' détruire po:ifut po:2sg +SFX yO détruire détruira/n'q'l'm't's' détruire po:ifut po:3sg +SFX yO détruire détruirons/n'q'l't' détruire po:ifut po:1pl +SFX yO détruire détruirez/n'q'l'm' détruire po:ifut po:2pl +SFX yO détruire détruiront/n'q'l'm't's' détruire po:ifut po:3pl! +SFX yO détruire détruirais/j'n'q'l'm't' détruire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yO détruire détruirait/n'q'l'm't's' détruire po:cond po:3sg +SFX yO détruire détruirions/n'q'l't' détruire po:cond po:1pl +SFX yO détruire détruiriez/n'q'l'm' détruire po:cond po:2pl +SFX yO détruire détruiraient/n'q'l'm't's' détruire po:cond po:3pl +SFX yO détruire détruise/j'n'q'l'm't's' détruire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yO détruire détruises/n'q'l'm't' détruire po:spre po:2sg +SFX yO détruire détruisisse/j'n'q'l'm't' détruire po:simp po:1sg +SFX yO détruire détruisisses/n'q'l'm't' détruire po:simp po:2sg +SFX yO détruire détruisît/n'q'l'm't's' détruire po:simp po:3sg +SFX yO détruire détruisissions/n'q'l't' détruire po:simp po:1pl +SFX yO détruire détruisissiez/n'q'l'm' détruire po:simp po:2pl +SFX yO détruire détruisissent/n'q'l'm't's' détruire po:simp po:3pl +SFX yO détruire détruis/n'l'm't' détruire po:impe po:2sg +SFX yO détruire détruisons/n'l't' détruire po:impe po:1pl +SFX yO détruire détruisez/n'l'm' détruire po:impe po:2pl + +SFX yU Y 40 +SFX yU uire uire/n'q'd'l'm't's' uire po:infi +SFX yU uire uisant/n'q'd'l'm't's' uire po:ppre +SFX yU uire ui/q' uire po:ppas is:epi is:inv +SFX yU uire uis/j'n'q'l'm't' uire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yU uire uit/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:3sg +SFX yU uire uisons/n'q'l't' uire po:ipre po:1pl +SFX yU uire uisez/n'q'l'm' uire po:ipre po:2pl +SFX yU uire uisent/n'q'l'm't's' uire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yU uire uisais/j'n'q'l'm't' uire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yU uire uisait/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3sg +SFX yU uire uisions/n'q'l't' uire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yU uire uisiez/n'q'l'm' uire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yU uire uisaient/n'q'l'm't's' uire po:iimp po:3pl +SFX yU uire uisis/j'n'q'l'm't' uire po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yU uire uisit/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3sg +SFX yU uire uisîmes/n'q'l't' uire po:ipsi po:1pl +SFX yU uire uisîtes/n'q'l'm' uire po:ipsi po:2pl +SFX yU uire uisirent/n'q'l'm't's' uire po:ipsi po:3pl! +SFX yU uire uirai/j'n'q'l'm't' uire po:ifut po:1sg +SFX yU uire uiras/n'q'l'm't' uire po:ifut po:2sg +SFX yU uire uira/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3sg +SFX yU uire uirons/n'q'l't' uire po:ifut po:1pl +SFX yU uire uirez/n'q'l'm' uire po:ifut po:2pl +SFX yU uire uiront/n'q'l'm't's' uire po:ifut po:3pl! +SFX yU uire uirais/j'n'q'l'm't' uire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yU uire uirait/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3sg +SFX yU uire uirions/n'q'l't' uire po:cond po:1pl +SFX yU uire uiriez/n'q'l'm' uire po:cond po:2pl +SFX yU uire uiraient/n'q'l'm't's' uire po:cond po:3pl +SFX yU uire uise/j'n'q'l'm't's' uire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yU uire uises/n'q'l'm't' uire po:spre po:2sg +SFX yU uire uisisse/j'n'q'l'm't' uire po:simp po:1sg +SFX yU uire uisisses/n'q'l'm't' uire po:simp po:2sg +SFX yU uire uisît/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3sg +SFX yU uire uisissions/n'q'l't' uire po:simp po:1pl +SFX yU uire uisissiez/n'q'l'm' uire po:simp po:2pl +SFX yU uire uisissent/n'q'l'm't's' uire po:simp po:3pl +SFX yU uire uis/n'l'm't' uire po:impe po:2sg +SFX yU uire uisons/n'l't' uire po:impe po:1pl +SFX yU uire uisez/n'l'm' uire po:impe po:2pl + +SFX yV Y 45 +SFX yV ire ire/n'q'd'l'm't's' ire po:infi +SFX yV ire isant/n'q'd'l'm't's' ire po:ppre +SFX yV ire it/L'D'Q' nfire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yV ire its/D'Q' nfire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yV ire ite/L'D'Q' nfire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yV ire ites/D'Q' nfire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yV ire is/L'D'Q' cire po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX yV ire ise/L'D'Q' cire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yV ire ises/D'Q' cire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yV ire i/D'Q' ffire po:ppas is:epi is:inv +SFX yV ire is/j'n'q'l'm't' ire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yV ire it/n'q'l'm't's' ire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yV ire isons/n'q'l't' ire po:ipre po:1pl +SFX yV ire isez/n'q'l'm' ire po:ipre po:2pl +SFX yV ire isent/n'q'l'm't's' ire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yV ire isais/j'n'q'l'm't' ire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yV ire isait/n'q'l'm't's' ire po:iimp po:3sg +SFX yV ire isions/n'q'l't' ire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yV ire isiez/n'q'l'm' ire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yV ire isaient/n'q'l'm't's' ire po:iimp po:3pl +SFX yV ire îmes/n'q'l't' ire po:ipsi po:1pl +SFX yV ire îtes/n'q'l'm' ire po:ipsi po:2pl +SFX yV ire irent/n'q'l'm't's' ire po:ipsi po:3pl! +SFX yV ire irai/j'n'q'l'm't' ire po:ifut po:1sg +SFX yV ire iras/n'q'l'm't' ire po:ifut po:2sg +SFX yV ire ira/n'q'l'm't's' ire po:ifut po:3sg +SFX yV ire irons/n'q'l't' ire po:ifut po:1pl +SFX yV ire irez/n'q'l'm' ire po:ifut po:2pl +SFX yV ire iront/n'q'l'm't's' ire po:ifut po:3pl! +SFX yV ire irais/j'n'q'l'm't' ire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yV ire irait/n'q'l'm't's' ire po:cond po:3sg +SFX yV ire irions/n'q'l't' ire po:cond po:1pl +SFX yV ire iriez/n'q'l'm' ire po:cond po:2pl +SFX yV ire iraient/n'q'l'm't's' ire po:cond po:3pl +SFX yV ire ise/j'n'q'l'm't's' ire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yV ire ises/n'q'l'm't' ire po:spre po:2sg +SFX yV ire isse/j'n'q'l'm't' ire po:simp po:1sg +SFX yV ire isses/n'q'l'm't' ire po:simp po:2sg +SFX yV ire ît/n'q'l'm't's' ire po:simp po:3sg +SFX yV ire issions/n'q'l't' ire po:simp po:1pl +SFX yV ire issiez/n'q'l'm' ire po:simp po:2pl +SFX yV ire issent/n'q'l'm't's' ire po:simp po:3pl +SFX yV ire is/n'l'm't' ire po:impe po:2sg +SFX yV ire isons/n'l't' ire po:impe po:1pl +SFX yV ire isez/n'l'm' ire po:impe po:2pl + +SFX yW Y 38 +SFX yW ire ire/n'q'd'l'm't's' rire po:infi +SFX yW ire iant/n'q'd'l'm't's' rire po:ppre +SFX yW ire i/q' rire po:ppas is:epi is:inv +SFX yW ire is/j'n'q'l'm't' rire po:ipre po:ipsi po:1sg po:2sg +SFX yW ire it/n'q'l'm't's' rire po:ipre po:ipsi po:3sg +SFX yW ire ions/n'q'l't' rire po:ipre po:1pl +SFX yW ire iez/n'q'l'm' rire po:ipre po:2pl +SFX yW ire ient/n'q'l'm't's' rire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yW ire iais/j'n'q'l'm't' rire po:iimp po:1sg po:2sg +SFX yW ire iait/n'q'l'm't's' rire po:iimp po:3sg +SFX yW ire iions/n'q'l't' rire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yW ire iiez/n'q'l'm' rire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yW ire iaient/n'q'l'm't's' rire po:iimp po:3pl +SFX yW ire îmes/n'q'l't' rire po:ipsi po:1pl +SFX yW ire îtes/n'q'l'm' rire po:ipsi po:2pl +SFX yW ire irent/n'q'l'm't's' rire po:ipsi po:3pl! +SFX yW ire irai/j'n'q'l'm't' rire po:ifut po:1sg +SFX yW ire iras/n'q'l'm't' rire po:ifut po:2sg +SFX yW ire ira/n'q'l'm't's' rire po:ifut po:3sg +SFX yW ire irons/n'q'l't' rire po:ifut po:1pl +SFX yW ire irez/n'q'l'm' rire po:ifut po:2pl +SFX yW ire iront/n'q'l'm't's' rire po:ifut po:3pl! +SFX yW ire irais/j'n'q'l'm't' rire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yW ire irait/n'q'l'm't's' rire po:cond po:3sg +SFX yW ire irions/n'q'l't' rire po:cond po:1pl +SFX yW ire iriez/n'q'l'm' rire po:cond po:2pl +SFX yW ire iraient/n'q'l'm't's' rire po:cond po:3pl +SFX yW ire ie/j'n'q'l'm't's' rire po:spre po:1sg po:3sg +SFX yW ire ies/n'q'l'm't' rire po:spre po:2sg +SFX yW ire isse/j'n'q'l'm't' rire po:simp po:1sg +SFX yW ire isses/n'q'l'm't' rire po:simp po:2sg +SFX yW ire ît/n'q'l'm't's' rire po:simp po:3sg +SFX yW ire issions/n'q'l't' rire po:simp po:1pl +SFX yW ire issiez/n'q'l'm' rire po:simp po:2pl +SFX yW ire issent/n'q'l'm't's' rire po:simp po:3pl +SFX yW ire is/n'l'm't' rire po:impe po:2sg +SFX yW ire ions/n'l't' rire po:impe po:1pl +SFX yW ire iez/n'l'm' rire po:impe po:2pl + +SFX yX Y 30 +SFX yX nuire nuire/n'q'd'l'm't's' nuire po:infi +SFX yX nuire nuisant/n'q'd'l'm't's' nuire po:ppre +SFX yX nuire nui/q' nuire po:ppas is:epi is:inv +SFX yX nuire nuit/n'q'l'm't's' nuire po:ipre po:3sg +SFX yX nuire nuisons/n'q'l't' nuire po:ipre po:1pl +SFX yX nuire nuisez/n'q'l'm' nuire po:ipre po:2pl +SFX yX nuire nuisent/n'q'l'm't's' nuire po:ipre po:spre po:3pl +SFX yX nuire nuisait/n'q'l'm't's' nuire po:iimp po:3sg +SFX yX nuire nuisions/n'q'l't' nuire po:iimp po:spre po:1pl +SFX yX nuire nuisiez/n'q'l'm' nuire po:iimp po:spre po:2pl +SFX yX nuire nuisaient/n'q'l'm't's' nuire po:iimp po:3pl +SFX yX nuire nuisit/n'q'l'm't's' nuire po:ipsi po:3sg +SFX yX nuire nuisîmes/n'q'l't' nuire po:ipsi po:1pl +SFX yX nuire nuisîtes/n'q'l'm' nuire po:ipsi po:2pl +SFX yX nuire nuisirent/n'q'l'm't's' nuire po:ipsi po:3pl! +SFX yX nuire nuira/n'q'l'm't's' nuire po:ifut po:3sg +SFX yX nuire nuirons/n'q'l't' nuire po:ifut po:1pl +SFX yX nuire nuirez/n'q'l'm' nuire po:ifut po:2pl +SFX yX nuire nuiront/n'q'l'm't's' nuire po:ifut po:3pl! +SFX yX nuire nuirait/n'q'l'm't's' nuire po:cond po:3sg +SFX yX nuire nuirions/n'q'l't' nuire po:cond po:1pl +SFX yX nuire nuiriez/n'q'l'm' nuire po:cond po:2pl +SFX yX nuire nuiraient/n'q'l'm't's' nuire po:cond po:3pl +SFX yX nuire nuise/n'q'l'm't's' nuire po:spre po:3sg +SFX yX nuire nuisît/n'q'l'm't's' nuire po:simp po:3sg +SFX yX nuire nuisissions/n'q'l't' nuire po:simp po:1pl +SFX yX nuire nuisissiez/n'q'l'm' nuire po:simp po:2pl +SFX yX nuire nuisissent/n'q'l'm't's' nuire po:simp po:3pl +SFX yX nuire nuisons-nous/n'l't' nuire po:impe po:1pl ds:+pr +SFX yX nuire nuisez-vous/n'l'm' nuire po:impe po:2pl ds:+pr + +SFX yY Y 4 +SFX yY ccire ccire/n'q'd'l'm't's' occire po:infi +SFX yY ccire ccis/L'D'Q' occire po:ppas po:adj is:mas is:inv +SFX yY ccire ccise/L'D'Q' occire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yY ccire ccises/D'Q' occire po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX yZ Y 14 +SFX yZ rire rire/n'q'd'l'm't's' rire po:infi +SFX yZ rire risant/n'q'd'l'm't's' rire po:ppre +SFX yZ rire rit/L'D'Q' rire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX yZ rire rits/D'Q' rire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX yZ rire rite/L'D'Q' rire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX yZ rire rites/D'Q' rire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX yZ rire ris/j'n'q'l'm't' rire po:ipre po:1sg po:2sg +SFX yZ rire rit/n'q'l'm't's' rire po:ipre po:3sg +SFX yZ rire rirai/j'n'q'l'm't' rire po:ifut po:1sg +SFX yZ rire riras/n'q'l'm't' rire po:ifut po:2sg +SFX yZ rire rira/n'q'l'm't's' rire po:ifut po:3sg +SFX yZ rire rirais/j'n'q'l'm't' rire po:cond po:1sg po:2sg +SFX yZ rire rirait/n'q'l'm't's' rire po:cond po:3sg +SFX yZ rire ris/n'l'm't' rire po:impe po:2sg + +SFX q+ Y 36 +SFX q+ enir enu/L'D'Q' enir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ enir enus/D'Q' enir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ enir enue/L'D'Q' enir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ enir enues/D'Q' enir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ tir ti/L'D'Q' tir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ tir tis/D'Q' tir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ tir tie/L'D'Q' tir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ tir ties/D'Q' tir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ courir couru/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ courir courus/D'Q' courir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ courir courue/L'D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ courir courues/D'Q' courir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ ivre écu/L'D'Q' vivre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ ivre écus/D'Q' vivre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ ivre écue/L'D'Q' vivre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ ivre écues/D'Q' vivre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ aire u/L'D'Q' aire po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ aire us/D'Q' aire po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ aire ue/L'D'Q' aire po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ aire ues/D'Q' aire po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ dre du/L'D'Q' dre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ dre dus/D'Q' dre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ dre due/L'D'Q' dre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ dre dues/D'Q' dre po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ valoir valu/L'D'Q' .valoir po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ valoir valus/D'Q' .valoir po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ valoir value/L'D'Q' .valoir po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ valoir values/D'Q' .valoir po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ aître u/L'D'Q' aître po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ aître us/D'Q' aître po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ aître ue/L'D'Q' aître po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ aître ues/D'Q' aître po:ppas po:adj is:fem is:pl +SFX q+ aitre u/L'D'Q' aitre po:ppas po:adj is:mas is:sg +SFX q+ aitre us/D'Q' aitre po:ppas po:adj is:mas is:pl +SFX q+ aitre ue/L'D'Q' aitre po:ppas po:adj is:fem is:sg +SFX q+ aitre ues/D'Q' aitre po:ppas po:adj is:fem is:pl + +SFX q. Y 9 +SFX q. enir enu/d'q' enir po:ppas is:epi is:inv +SFX q. tir ti/d'q' tir po:ppas is:epi is:inv +SFX q. courir couru/d'q' courir po:ppas is:epi is:inv +SFX q. ivre écu/d'q' vivre po:ppas is:epi is:inv +SFX q. aire u/d'q' aire po:ppas is:epi is:inv +SFX q. dre du/d'q' dre po:ppas is:epi is:inv +SFX q. valoir valu/d'q' .valoir po:ppas is:epi is:inv +SFX q. aître u/d'q' aître po:ppas is:epi is:inv +SFX q. aitre u/d'q' aitre po:ppas is:epi is:inv diff --git a/spell/fr.dic b/spell/fr.dic @@ -0,0 +1,86459 @@ +86491 +- po:ponc po:sign +1er/-- po:adj is:mas is:sg +1ers/-- po:adj is:mas is:pl +1re/-- po:adj is:fem is:sg +1res/-- po:adj is:fem is:pl +1ʳᵉ/-- po:adj is:fem is:sg +1ʳᵉˢ/-- po:adj is:fem is:pl +1ᵉʳ/-- po:adj is:mas is:sg +1ᵉʳˢ/-- po:adj is:mas is:pl +2CV/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +2D/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +2D/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +2d/-- po:adj is:mas is:sg +2de/-- po:adj is:fem is:sg +2des/-- po:adj is:fem is:pl +2ds/-- po:adj is:mas is:pl +2e/-- po:adj is:epi is:sg +2es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +2ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +2ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +3D/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +3D/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +3RB/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +3e/-- po:adj is:epi is:sg +3es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +3ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +3ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +4e/-- po:adj is:epi is:sg +4es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +4ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +4ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +5e/-- po:adj is:epi is:sg +5es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +5ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +5ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +6e/-- po:adj is:epi is:sg +6es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +6ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +6ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +7e/-- po:adj is:epi is:sg +7es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +7ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +7ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +8e/-- po:adj is:epi is:sg +8es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +8ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +8ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +9e/-- po:adj is:epi is:sg +9es/D'Q' po:adj is:epi is:pl +9ᵉ/-- po:adj is:epi is:sg +9ᵉˢ/-- po:adj is:epi is:pl +A/U.||-- po:nom is:mas is:inv +Å/||-- po:nom is:mas is:inv +AABA/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +ABB/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +ABS/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ADN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ADNc/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ADNmt/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ADP/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +ADSL/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AFLP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AFP/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +AG/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +AGRASC/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +AIEA/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AK-47/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AMD/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +AMOA/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +ANFR/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +ANR/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +ANTAI/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +AOT/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +APBTeam/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +API/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +ARIA/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +ARN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ARNi/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ARNm/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ARNr/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ARNt/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ASBL/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +ASC/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ASCII/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ASF/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +ASL/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +ASi/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +AUD/-- po:nom is:mas is:inv +AVC/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AXA/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aaliyah/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aalter/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aarhus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aaron/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aarschot/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aartselaar/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abbeville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abbie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Abby/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Abd/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdallah/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdel/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelaziz/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelkader/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelkarim/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelkrim/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelli/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Abdelmadjid/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdelmalek/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abderrahim/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdias/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdoul/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdoulaye/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdul/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abdullah/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abel/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abélard/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abeokuta/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aber-Ildut/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aberdeen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abidjan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abigaël/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Abigail/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Abitibi-Témiscamingue/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Abkhazie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aboukir/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abraham/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Abruzzes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Absurdistan/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Abu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Abuja/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +AbulÉdu/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +AbulÉdu-fr/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Abymes/D'Q' po:npr is:epi is:pl +Abyssinie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Acadie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Acapulco/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Accor/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Accra/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Acer/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Achaïe/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Achères/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Achernar/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Achéron/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Achgabat/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Achille/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aconcagua/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Açores/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Activision/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +ActivityPub/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +ActivityStreams/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Ac₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Adalbert/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adam/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adama/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Adamov/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Adams/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Adana/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Addis-Abeba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Addison/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Adélaïde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adelbert/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adèle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adélie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adelina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adeline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adenauer/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Adidas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Adige/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Adil/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adolf/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adolfo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adolphe/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adonaï/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adonis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adour/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Adrian/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adriana/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Adriano/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adriatique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Adrien/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Adrienne/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Advanta/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Aelius/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Affligem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Afghanistan/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Afnor/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Afrique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aful/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +AgBF₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgBrO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgBrO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgBrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgClO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgClO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgCl₃Cu₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgIO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgIO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgIO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgMnO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgNO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgN₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AgPF₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Agadir/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Agamemnon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Agatha/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agathe/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agathon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Agboville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Agde/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Agen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aggée/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aglaé/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agnès/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agnieszka/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agrippine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Agro-Bio/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Agrobacterium/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Agroqualita/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Ag₂CO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂Cl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂CrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂Cr₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂C₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂C₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂F/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂MoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂SO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂Se/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂SeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂SeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₂Te/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₃Br₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₃Br₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₃Cl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₃I₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ag₃PO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ah/||-- po:nom is:mas is:inv +Ahmad/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ahmed/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ahmedabad/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ahriman/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aïcha/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aïd/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aida/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aidan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aïd-el-Adha/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aïd-el-Kébir/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aiden/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aignan/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aigoual/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aigrain/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aimé/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aimée/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ain/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Airaines/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Airbnb/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Airbus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aires/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aiseau-Presles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aisne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aïssa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aix/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aix-en-Provence/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aix-la-Chapelle/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aix-les-Bains/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ajaccio/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Akhenaton/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aki/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Akira/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Akispace/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Akkad/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Al/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +AlBO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₂F/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₂H/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₄Cs/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₄K/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₄Na/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₄Rb/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₆K₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlCl₆Na₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₄K/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₄Li/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₆K₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₆Li₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlF₆Na₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al-Khawarizmi/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +AlLiO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlNaO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AlPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al-Qaïda/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +AlTe₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Alabama/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aladin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alain/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alamut/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alaric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alaska/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Alastair/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alba/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alba-la-Romaine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alban/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Albane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Albanie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Albany/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Albas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Albéric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Albert/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alberta/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Alberte/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Albertine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alberto/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Albertville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Albi/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Albin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Albion/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Albret/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Albuquerque/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alceste/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Alcibiade/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alcide/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aldébaran/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aldi/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Aldo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aldric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alec/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alegre/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alejandra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alejandro/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alek/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aleksander/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aleksandra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aleksei/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alembert/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Alençon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alep/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alès/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alésia/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alessandra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alessandro/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alessia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alex/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexander/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexandra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexandre/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexandrie/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alexandrina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexei/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexey/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexian/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alexiane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alexis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alfonso/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alfortville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alfred/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Algarve/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Alger/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Algérie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Algésiras/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alhambra/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +Alhazred/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ali/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alibaba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alice/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alicia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alida/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aliénor/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alighieri/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aliona/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alioth/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alison/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alistair/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alix/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Alken/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Allah/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Allan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Allauch/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Allemagne/S.() po:nom is:fem +Alleur/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Allianz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Allie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Allier/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Allison/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Allonnes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ally/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Allyson/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alma/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Almaty/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alonso/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alonzo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alost/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alpes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Alpes-Maritimes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Alpes-de-Haute-Provence/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Alphonse/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alpilles/D'Q' po:npr is:fem is:pl +Alsace/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Alstom/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Alt/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +AltGr/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Altaï/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Altaïr/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Althing/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Althusser/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Altinier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Alvaro/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Alyssa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Alzheimer/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Al₂BeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂Br₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂Cl₉K₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂CoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂F₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂I₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂MgO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂O₅Si/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂O₇Si₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂Se/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₂Te/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₃F₁₄Na₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₄C₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₆BeO₁₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Al₆O₁₃Si₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Amadeus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amadou/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amal/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amalthée/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amand/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amanda/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amandine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amando/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amar/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amaury/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amazon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amazone/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Amazonie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Ambarès-et-Lagrave/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amber/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ambérieu-en-Bugey/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amblève/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amboise/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ambre/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ambroise/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ambrose/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amédée/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Amel/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amélia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amélie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amelle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aménophis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amérique/S.() po:nom is:fem +Amiens/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amiga/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Amilly/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aminata/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amine/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Amir/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amira/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Amman/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amnesty/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amos/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Amparo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ampère/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Amphitrite/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ampoigné/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ampus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amsterdam/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Amy/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anacréon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anaëlle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anaïs/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anastase/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anastasia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anastasie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anatole/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anatoli/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anatolie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Anaxagore/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anaximandre/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anaximène/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anchorage/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Andaine/S.() po:nom is:fem +Andalousie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Andaman/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Andenne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anderlecht/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anderlues/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Andersen/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Andes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Andorre/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Andouillé/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +André/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andrea/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Andréa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Andreas/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andrée/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Andrei/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andreï/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andrej/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andrésy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Andrew/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Android/-- po:npr is:mas is:inv +Andromaque/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Andromède/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Andrzej/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Andy/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Angela/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Angèle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Angeles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Angelina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Angelino/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Angélique/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Angelo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Angers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Angie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Angkor/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anglet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Angleterre/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Angola/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Angoulême/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Angoumois/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ångström/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Anguilla/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Angus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anhui/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Anicet/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anissa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anita/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anjou/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ankara/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ankh-Morpork/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ann/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anna/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annabel/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annabelle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annabeth/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annapurna/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Anne/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anne-Laure/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anne-Marie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anne-Sophie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annecy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Annecy-le-Vieux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Annemasse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Annette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annick/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Annonay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anosov/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Anouilh/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Anouk/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anoushka/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ans/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anschluss/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Anselme/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anshan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antalya/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antananarivo/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antarctique/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Anthelme/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anthony/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antibes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antigone/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Antigua-et-Barbuda/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antilles/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Antioche/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Antoine/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antoinette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Anton/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antonia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Antonietta/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Antonin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antonina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Antonio/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antony/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Antwerpen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anubis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Anvers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anzegem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Anzin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aoi/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aoste/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aouste-sur-Sye/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Apache-OFBiz/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Apennin/S.() po:nom is:mas +Apexagri/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aphrodite/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Apollinaire/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Apolline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Apollodore/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Apollon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Apollonius/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Apophis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Appalaches/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Appenzell/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Apple/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +April/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Apt/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Apulée/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +AqME/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aquin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aquitaine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Arabidopsis/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Arabie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Arafat/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aragon/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aral/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aranjuez/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ararat/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arbois/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arcachon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arcadie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Archibald/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Archimède/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arctique/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arcturus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arcueil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ardèche/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Arden/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ardenne/S.() po:nom is:fem +Arduinna/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arduino/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Arendonk/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arendt/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Arès/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Areva/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Argentan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Argenteuil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Argentine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Argenton-Notre-Dame/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Argonne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Argos/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Argovie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Ariana/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ariane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ariège/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Ariel/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arielle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arion/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aristarque/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aristide/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aristophane/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aristote/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arizona/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arjuna/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arkady/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arkansas/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arkema/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Arkham/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arkhangelsk/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arlene/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arlène/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arlette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arlington/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arlon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Armageddon/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Armagnac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Armand/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Armande/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Armando/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Armel/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Armelle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arménie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Armentières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Armin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Armor/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Armorique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Arnaud/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arnie/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arnold/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arnouville-lès-Gonesse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arras/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arrhenius/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Arsène/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Arsinoé/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Arte/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Artémis/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Artémision/S.() po:nom is:mas +Arthuis/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Arthur/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Artois/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Arturo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aruba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Arvalis/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +AsBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsCl₃O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsCl₄F/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsF₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AsP₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ascalon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ascq/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Asgard/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ashleigh/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ashley/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Asie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Asimov/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Asma/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Asmaa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Asmara/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Asnières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Asnières-sur-Seine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Asperger/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Assa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Asse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Assenede/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Assia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Assouan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Assourbanipal/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Assur/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Assyrie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Astana/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Astier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Astrakhan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Astrée/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Astrid/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Asturies/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Asunción/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Asus/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +As₂I₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂Mg₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂P₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂Se/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂Se₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂Se₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂S₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₂S₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₃O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₃P/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₄O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₄O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₄S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +As₄S₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +At/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Atacama/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Atahualpa/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Atalante/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Atari/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Atatürk/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ath/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Athabasca/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +Athalie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Athanase/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Athéna/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Athènes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Athis-Mons/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Atlanta/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Atlantide/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Atlantique/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Atomium/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Atoum/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Atropos/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Attila/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +AuBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AuCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AuF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +AuI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aubagne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aubange/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aube/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Aubenas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aubenasson/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aubergenville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aubervilliers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aubin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aubrac/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aubrey/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aubusson/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auch/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auchan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auchel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auckland/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aude/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Audenarde/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auderghem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Audi/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Audin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Audincourt/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Audran/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Audrey/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Augsbourg/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Augusta/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Auguste/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Augustin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Augustine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Augusto/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aulnay-sous-Bois/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aunis/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Auray/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Aure/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aurèle/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aurélia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aurélie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aurélien/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aurelio/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Auriane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aurillac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auriol/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aurore/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Auschwitz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Austen/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Austerlitz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Austin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Australasie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Australie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Australie-Méridionale/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Australie-Occidentale/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Austrasie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Autriche/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Autriche-Hongrie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Autun/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auvergne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Auvergne-Rhône-Alpes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Auxerre/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Au₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Au₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Au₂Se₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Au₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ava/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Avalon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ave/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Aventin/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Averdon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Averroès/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aveyron/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Avicenne/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Avignon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Avogadro/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Avon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Avrillé/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Axel/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Axelle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aya/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ayano/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aymar/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aymé/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Aymeric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ayoub/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aywaille/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Azathoth/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Azé/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Azerbaïdjan/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Azilis/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Aziz/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Aziza/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Azov/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +B/||-- po:nom is:mas is:inv +BAC/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +BACnet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +BAES/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BAPBAP/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +BASF/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +BAsO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BBC/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +BBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BCBG/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +BCE/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +BCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BD/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +BEF/-- po:nom is:mas is:inv +BEP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BIOS/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BMW/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +BMX/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BNP/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +BPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BRGM/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BSD/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +BT/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BTS/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaB₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaCO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaCrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaC₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaC₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaFeSi₄O₁₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaHfO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaHgI₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaMnO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaMoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaNb₂O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaN₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSiF₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSi₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSi₂O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaSnO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaS₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaTeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaTiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaU₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaWO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BaZrO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Baal/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Baar/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Babbage/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Babel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Babou/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Babylone/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Babylonie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bacchus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bach/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bachelard/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bachir/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bacillus/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Backlund/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bade-Wurtemberg/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Baden-Baden/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baffin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bagdad/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bagneux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bagnolet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bagnols-sur-Cèze/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bahamas/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Bahreïn/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Baie-Comeau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baie-James/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Baie-Mahault/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baïkal/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Baïkonour/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bailleul/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baire/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bajazet/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bakersfield po:npr is:epi is:inv +Bakou/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bakounine/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bâle/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bâle-Campagne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bâle-Ville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baléares/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Balen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bali/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Balkans/D'Q' po:nom is:mas is:pl +Balma/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baloutchistan/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Balthazar/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Baltimore/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baltique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Balzac/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bamako/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Banach/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bandama/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bandundu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bandung/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Banfora/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bangalore/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bangkok/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bangladesh/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bangui/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Banjarmasin po:npr is:epi is:inv +Banjul/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Banneux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baošići/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baphomet/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Baptiste/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Barbade/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Barbara/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Barbaux/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Barcelone/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Barclays/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Barentin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Barents/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bargmann/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bari/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Barjavel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bar-le-Duc/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Barlow/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Barnabé/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Barnard/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Barquisimeto po:npr is:epi is:inv +Barranquilla po:npr is:epi is:inv +Barry/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Barsac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bart/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Barthélemy/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Barthélémy/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bartolomé/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bartók/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Baruch/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bas-Congo/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bas-Jura/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bas-Rhin/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bas-Saint-Laurent/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bas-Sassandra/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bascharage/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Base/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Basic/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Basile/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Basse-Côte-Nord/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Basse-Normandie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Basse-Saxe/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Basse-Terre/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bassens/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bassora/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bastia/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bastiat/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bastien/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bastogne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Basutoland/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bata/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bathurst/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Batibus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baudelaire/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Baudoin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Baudouin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bauges/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Baule-Escoublac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Baumé/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bavière/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bayart/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bayer/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bayeux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bayle/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bayonne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bayreuth/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Ba₂P₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ba₂V₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ba₂XeO₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ba₃N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeB₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeCO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeSO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BeSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Béarn/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Béatrice/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Béatrix/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Beaucaire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beauce/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Beaufort/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beauharnais/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beaujolais/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Beaumarchais/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beaumont/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beaune/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beauraing/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beausoleil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beauvais/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beauvau/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beauvoir/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Becca/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Beckett/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Becky/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Becquerel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beernem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beerse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beersel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beethoven/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Begijnendijk/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bègles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Behren-lès-Forbach/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beijing/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belcastel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belém po:npr is:epi is:inv +Belfast/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belfort/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belgique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Belgrade/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belinda/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bélinda/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Belize/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bell/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bellatrix/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Belledonne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bellegarde-sur-Valserine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bellérophon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Belleville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bellevue/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Belœil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beltrami/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Belzébuth/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ben/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bénarès/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bendixson/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Benedetta/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Benedetto/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Benedict/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bénédict/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bénédicte/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Benelux/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Benestan/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Benetton/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bénézit/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bengale/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bengale-Occidental/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Benghazi/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bénin/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Benita/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Benito/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Benjamin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Benoît/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Benoîte/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Benozillo/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Benpro/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bentama/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bentham/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bentley/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Benveniste/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bérangère/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Berchem-Sainte-Agathe/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berck/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bercy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bérenger/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bérengère/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bérénice/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Beretta/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bérézina/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bergen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bergerac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bergson/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Berhoun/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Béring/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beringen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berkeley/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berlaar/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berlare/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berlin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berlioz/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Berlusconi/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bermudes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Bernadette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bernanos/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bernard/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bernardin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bernardino/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bernardo/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Bernay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bernhard/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bernie/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bernissart/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berno/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bernoulli/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bernstein/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Berre-l'Étang/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Berry/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bers/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Berthe/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Berthelot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Berthollet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bertille/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bertram/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bertrand/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bertrange/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Besançon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bescherelle/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Besov/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bessel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bestel/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bételgeuse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beth/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bethany/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bethléem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Béthune/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bétique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Betsy/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bettembourg/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Betti/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bettina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Betty/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Beurey/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beurling/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beveren/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beverly/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Beyer/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Beyne-Heusay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Beyrouth/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bézaudun-sur-Bîne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bézier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Béziers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bezons/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bézout/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Be₂C/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Be₃N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bhagavad-Gîtâ/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Bhima/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bhopal po:npr is:epi is:inv +Bhoutan/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiBO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiC₆H₅O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BiPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bianca/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bianchi/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Biarritz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bic/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Bichkek/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bidassoa/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bidauld/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bidault/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bieberbach/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bielefeld/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Biélorussie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bienne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bienvenüe/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bierné/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +BigBlueButton/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Bihar/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bilal/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bilbao/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bill/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Billère/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Billie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Billy/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bilzen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Binche/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bîne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bion/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Biopi/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Birkenau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Birkhoff/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Birmanie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Birmingham/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bischheim/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bischwiller/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bishop/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bismarck/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bisounours/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bissau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bitcoin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bithynie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bizet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bi₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bi₂Se₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bi₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Björn/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +BlackRock/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blagnac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blainville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blair/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Blaise/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Blake/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Blanc-Mesnil/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Blanche/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Blanchette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Blandine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Blankenberge/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blanquefort/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blantyre po:npr is:epi is:inv +Blaschke/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Blégny/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blender/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Bleys/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Blida po:npr is:epi is:inv +Bloch/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bloemfontein/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Blois/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bloom/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bloomberg/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bluetooth/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Blum/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Blu-ray/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bob/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bobbie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bobby/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bobigny/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bobo-Dioulasso/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boccace/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bochner/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bocholt/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bochum/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bode/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boèce/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Boechout/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boeing/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boétie/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bogotá/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bohême/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bohr/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boileau/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bois-Colombes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bois-Guillaume/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boisbriand/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bois-d'Arcy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boissenet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boissier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boissy-Saint-Léger/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bolbec/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bolivie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bollène/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bollywood/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bologne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boltzmann/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bolyai/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bolzano/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bolívar/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bombay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonaparte/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bondues/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bondy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonheiden/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boniface/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bonn/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonnard/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bonnardel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bonne-Espérance/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonneuil-sur-Marne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonneville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bonnie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Boole/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boortmeerbeek/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bordeaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bordet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Borel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Borgia/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Borinage/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Boris/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bornem/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bornéo/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bornes/D'Q' po:nom is:epi is:pl +Borsbeek/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bortzmeyer/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bosch/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bose/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bosnie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bosnie-Herzégovine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bosphore/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bossuet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boston/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Botrange/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Botswana/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Botticelli/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bouaké/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bouc-Bel-Air/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boucherot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boucherville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bouches-du-Rhône/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Bouchra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Bougainville/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bouguenais/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boulgakov/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boulogne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boulogne-Billancourt/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boulogne-sur-Mer/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourbaki/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bourbon/S.() po:patr is:epi +Bourbonnais/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bourdeaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourdieu/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bourg-en-Bresse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourges/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourget/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Bourg-la-Reine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourg-lès-Valence/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bourgogne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bourgoin-Jallieu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bouriot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bourré/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bouscat/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Boussu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bouteflika/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Boutrolle/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bouygues/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Boves/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bovet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bq/U.||-- po:nom is:mas is:inv +BrCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BrCl₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BrF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +BrF₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Brabant/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Brad/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bradford/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bradley/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bradley/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brafman/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brahim/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brahma/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brahmapoutre/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Brahms/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Braine-le-Château/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Braine-le-Comte/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Braine-l'Alleud/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brakel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brand/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brandon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brasov/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brassac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brasschaat/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brassica/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Brasília/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bratislava/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brauer/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bray/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brazzaville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brecht/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bredene/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brée/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brejnev/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brélès/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brelière/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brême/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brenda/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brendan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brescia po:npr is:epi is:inv +Brésil/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bresse/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bressuire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brest/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bretagne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Brétigny-sur-Orge/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brett/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brian/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Briançon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Briand/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brianna/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brias/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brice/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bridgestone/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bridget/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Brie-Comte-Robert/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brighton/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brigitte/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brignais/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brignoles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bris/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brisbane/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Briséis/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Britney/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brittany/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Britten/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brive-la-Gaillarde/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brno/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Broadway/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Broca/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Brocéliande/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +Broglie/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Broïda/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bron/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bronx/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Brooke/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brooklyn/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brossard/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brown/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bruay-la-Buissière/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bruay-sur-l'Escaut/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bruce/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bruckner/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bruegel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bruges/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brunehilde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Brunei/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bruno/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Brunoy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brunswick/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Brutus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bruxelles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bruxelles-Capitale/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bruz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bryan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Bry-sur-Marne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Br₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Br₂O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Bucarest/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Budapest/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Buenos/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Buffalo/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Buffon/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bugey/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Buggenhout/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Buick/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Buisson/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bujumbura/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bukavu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bulawayo po:npr is:epi is:inv +Bulgarie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bully-les-Mines/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Bundesbank/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bundesrat/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Bundestag/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Bundeswehr/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Bunia po:npr is:epi is:inv +Buridan/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Burkina/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Burnet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Burnside/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bursa po:npr is:epi is:inv +Burundi/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Busan po:npr is:epi is:inv +Bush/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Bussy-Saint-Georges/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Butembo po:npr is:epi is:inv +Buxtehude/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Byron/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Byzance/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +B₂Cl₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₂F₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₂H₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₂Se₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₃N₃H₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +B₄C/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C/U.||-- po:nom is:mas is:inv +CA/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CAC/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CAC40/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +CAD/-- po:nom is:mas is:inv +CAF/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CAN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CAO/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CAP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CC/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY-NC/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY-NC-ND/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY-NC-SA/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY-ND/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CC-BY-SA/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CCP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CCTP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CCTR/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CCl₂F₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CCl₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CD/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CDD/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CDI/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CD-ROM/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CE/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CE1/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CE2/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CEA/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CEE/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CEM/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CEO/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CERN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CFA/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CFCl₂CF₂Cl/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CFCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CFDT/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CFP/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +CF₃Cl/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CF₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CGT/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CHClF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CHCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CHF/-- po:nom is:mas is:inv +CHU/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂CHCHCH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂CHOH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂CO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂ClCOOH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂ClF/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂Cl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₂OHCH₂OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CCH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CHCHCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CHCH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CHO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂Br/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂CH₂CH₂OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂CH₂OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂CONH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂COOH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂OCH₂CH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CH₂OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COCl/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CONH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOCHCH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOCH₂C₆H₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOCs/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COOK/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COONa/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃COORb/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃CdCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃Cl/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃HgCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃I/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃NH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃NO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃OCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃OCs/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃OK/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃OLi/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃ONa/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃ORb/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃SCH₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₃SH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₄N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CH₅N₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CIA/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CINES/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CM1/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CM2/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CMOS/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CMPP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CMRT/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CMU/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CNES/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CNIL/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CNN/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CNRS/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CNSMD/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CNY/-- po:nom is:mas is:inv +CO2/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +COCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +COD/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +COI/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +COPAGEX/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +CO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CP/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CPC/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CPG/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CPGE/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CPU/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CRAD/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CRS/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CSP/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CSS/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CS₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CTA/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +CTN/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +CTO/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +CTP/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +CTPS/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +CV/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CVG/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +CaAl₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaB₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaCN₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaCO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaC₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaC₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaHPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaMoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaSO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaSeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaSeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaSiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaTeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaTeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaTiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CaWO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cachan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cachemire/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cadarache/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cadillac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cadix/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caelius/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Caen/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cagliari/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cagnes-sur-Mer/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cahors/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caïn/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Caine/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Caïphe/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Caire/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Caitlin/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Caitlyn/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Calabre/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Calais/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Calaisis/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Calc/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Calcutta/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Calderón/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Caleb/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Calédonie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Calestienne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Calgary/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cali/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caliban/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Californie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Caligula/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Calinours/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Calkin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Callas/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Callie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Callimaque/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Callisto/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Callot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Caluire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caluire-et-Cuire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Calvados/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Calvin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Calypso/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cam/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Camargue/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cambacérès/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cambodge/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cambrai/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cambrésis/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cambridge/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Camélia po:prn is:fem is:inv +Camelot/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cameron/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cameroun/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Camilla/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Camille/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Camilo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Camon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Campanie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Campbell/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Campine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Camus/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Canaan/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Canada/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Canaries/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Canaveral/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Canberra/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cancún po:npr is:epi is:inv +Candace/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Candice/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Canet-en-Roussillon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cannes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cannet/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Canopus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cantabrie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cantal/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Canteleu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Canton/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cantons-de-l'Est/D'Q' po:nom is:mas is:pl +Cantor/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Canyon/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cap/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cap-Vert/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Capes/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Capesterre-Belle-Eau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Capet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Capitale-Nationale/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Capitole/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Capotier/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Cappadoce/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Capucine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Caracas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caravage/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carcassonne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Card/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cardiff/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caribert/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Carine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carl/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Carla/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carlo/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Carloman/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Carlos/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Carlotta/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carmaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carmela/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carmella/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carmen/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carnavalet/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Carnot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carol/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carole/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carolina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Caroline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carolyn/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carpates/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Carpentras/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carquefou/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carré/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carrefour/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Carrel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carrie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Carrières-sous-Poissy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carrières-sur-Seine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carroll/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carros/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carstensz/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cartan/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Carthage/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carthagène/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Carvin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Casablanca/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Casamance/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Casanova/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Casey/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Casimir/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Casimir-Perier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Caspienne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cassandra/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cassandre/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cassidy/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cassini/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cassiopée/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Castafolte/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Castanet-Tolosan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castelnaudary/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castelnau-le-Lez/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castelsarrasin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Casterman/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castille/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Castille-et-León/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Castorama/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castres/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Castro/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Casuso/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Catalina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Catane/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Catherine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cathy/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Caton/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Catulle/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Caucase/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cauchy/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Caudry/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Caussade/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Causses/D'Q' po:nom is:mas is:pl +Cavaillon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cavendish/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cayenne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cayley/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ca₃N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ca₃P₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdCO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdCrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdC₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdMoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdSO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdSeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdSiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdTeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdTiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdWO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CdZrO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cd₂Nb₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cd₃As₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cd₃P₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeB₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeF₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CeSi₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ceausescu/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cebu po:npr is:epi is:inv +Cécile/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cécilia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cecily/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cédric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Célestin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Célestine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Célia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Célimène/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Céline/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Céline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Celle-Saint-Cloud/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Celsius/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cenon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Centrafrique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Centre/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Centre-du-Québec/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cérès/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cergy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cernay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cernunnos/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cerqual/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cervantès/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Césaire/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +César/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Césarée/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cesàro/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cesson-Sévigné/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cestas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Céüse/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cévennes/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Ceylan/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cézanne/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ce₂C₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ce₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Ce₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Chabannes/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chabaud/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chabeuil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chablais/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Chad/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chaillot/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chaïma/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chalabaev/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chalcédoine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chaldée/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Châlette-sur-Loing/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Challans/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chalons/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châlons-en-Champagne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chalon-sur-Saône/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chalus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chamalières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chambéry/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chambly/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chambon-Feugerolles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chambord/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chambray-lès-Tours/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chamisso/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chamonix/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Champagne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Champagne-Ardenne/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Champigny-sur-Marne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Champlain/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Champollion/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Champs-Élysées/D'Q' po:nom is:mas is:pl +Champs-sur-Marne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chandon/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Chanel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Changchun/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Changhua po:npr is:epi is:inv +Changsha/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Changzhou po:npr is:epi is:inv +Chantal/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chantilly/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chantris/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Chapelle-Saint-Luc/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chapelle-lez-Herlaimont/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chapelle-sur-Erdre/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charente/S.() po:nom is:fem +Charente-Maritime/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Charenton-le-Pont/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charlaine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charlemagne/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Charlene/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charlène/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charleroi/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charles/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Charleville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charleville-Mézières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charlevoix/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charlie/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Charline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charlotte/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charlottetown/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charly/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Charmaine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Charmet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Charolais/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Charon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Charonne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charpak/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chartres/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Charybde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chase/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chasles/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chastel-Arnaud/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Château-Gontier/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Château-Thierry/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteaubriant/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteaudouble/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteaudun/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Château-d'Œx/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Château-d'Olonne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteauguay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteauneuf-du-Pape/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteauneuf-les-Martigues/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteaurenard/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châteauroux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châtelain/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châtelet/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Châtellerault/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châtenay-Malabry/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Châtillon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chatou/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chattam/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chaudfontaine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chaudière-Appalaches/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Chaumont/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chaumont-Gistoux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chauny/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chauvin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chaux-de-Fonds/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chaville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chelles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chelsea/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chemazé/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chemnitz/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chengdu/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chénier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chennai/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chennevières-sur-Marne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chenôve/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cher/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cherbourg/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cherbourg-Octeville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cherino/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chesapeake/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chesnay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chessex/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chester/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Chevalley/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chevigny-Saint-Sauveur/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chevillot/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chevilly-Larue/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chevreul/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chevrolet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cheyenne/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chiara/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chicago/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Childebert/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Childéric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chili/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Chilly-Mazarin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chilpéric/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chimay/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chimène/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Chinafrique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Chine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Chirac/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chiraz po:npr is:epi is:inv +Chisinau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chittagong/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chloé/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Choffardet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Choisy-le-Roi/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cholesky/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cholet/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chomsky/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chongqing/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chopin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Choquequirao/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chorem/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Chostakovitch/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chris/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Christa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christchurch/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Christel/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christèle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christelle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christian/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Christiana/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christiane/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christie/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Christina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Christmas/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Christoffel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Christoph/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Christophe/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Christopher/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chrysaor/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Chrysler/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chrysostome/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chuck/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Churchill/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Chypre/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Chávez/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ci/U.||-- po:nom is:mas is:inv +Cicéron/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cid/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Cie/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Cilicie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cimade/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cincinnati/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cindy/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Ciney/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cioran/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Ciotat/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Cirad/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Circassie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Circé/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cirebon po:npr is:epi is:inv +Cirey-sur-Vezouze/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cisco/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cisjordanie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cîteaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Citroën/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +City/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +ClF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ClF₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ClOClO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ClO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +ClO₃F/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Claire/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clamart/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Clara/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clarence/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clarissa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clarisse/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clark/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Clarus/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Claude/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Claudel/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Claudette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Claudia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Claudie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Claudine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Claudio/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clausewitz/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Clay/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Claye-Souilly/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cléa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clélia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clémence/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clemenceau/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Clément/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clémentine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cléo/L'D'Q' po:prn is:epi is:inv +Cléon-d'Andran/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cléopâtre/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clermont-Ferrand/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Clervaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cleveland/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Clichy/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Clichy-sous-Bois/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cliff/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clifford/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Clifton/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clinton/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Clio/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clive/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cloé/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clotaire/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Clothilde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clotho/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clotilde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Clovis/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cluny/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cluses/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Clyde/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cl₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cl₂O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cl₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cl₂O₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cnam/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cned/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoAl₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoAs₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoCrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoCr₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoC₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoMoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoSeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoS₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoTiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CoWO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cobol/L'D'Q' po:npr is:mas is:inv +Cochinchine/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cocteau/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coelho/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cognac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cohen/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coimbatore po:npr is:epi is:inv +Coire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colbert/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Colby/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Colchide/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Colette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Colfontaine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Colisée/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Colleen/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Collobrières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colmar/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cologne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colomb/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Colombes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colombie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Colombie-Britannique/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Colombo/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colomiers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Colorado/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Colt/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Columbia/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Columbus/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Combs-la-Ville/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Côme/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Comédie-Française/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Comines/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Comines-Warneton/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Commonwealth/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Comoé/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Comores/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Compiègne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Compostelle/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Comps/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Conakry/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Conan/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Concarneau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Concepción po:npr is:epi is:inv +Concetta/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Conchita/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Condé-sur-l'Escaut/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Condillac/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Condorcet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Condroz/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Conflans-Sainte-Honorine/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Confucius/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Congo/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Connecticut/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Connie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Connor/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Conrad/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Constance/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Constant/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Constantin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Constantine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Constantinople/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Consuel/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Conti/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cook/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cooper/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Copenhague/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Copernic/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cora/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coralie/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Coraline/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Corbeil-Essonnes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Corbières/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Cordelia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cordoue/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Corée/S.() po:nom is:fem +Corentin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Corentine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Corey/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Corfou/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Corine/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Corinne/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Corinthe/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coriolis/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cormeilles-en-Parisis/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Corneille/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cornouailles/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Corogne/L'D'Q' po:nom is:fem is:sg +Corrèze/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Corse/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Corse-du-Sud/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cortés/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Corwin/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cosette/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cosima/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cosne-Cours-sur-Loire/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Costa/L'D'Q' po:adj is:epi is:inv +Costes/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Côte-Nord/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Côte-Saint-Luc/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Côte-d'Or/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cotentin/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Côtes-du-Nord/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Cotonou/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cotton/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coty/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coubertin/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coudekerque-Branche/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coudray/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coué/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Couëron/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Couesnon/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Coulomb/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Coulommiers/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Coumassie/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courbet/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Courbevoie/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courcelles/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courchevel/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courcouronnes/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cournand/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Courneuve/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cournon-d'Auvergne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courrières/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courson/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Court-Saint-Étienne/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Courteline/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Courtney/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Courtrai/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cousteau/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Couton/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Couvin/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Covid/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +Covid-19/L'D'Q' po:nom is:epi is:inv +Coxyde/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Co₂B/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Co₂SO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Co₂SiO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Co₂SnO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Co₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Co₂TiO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrCl₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrCl₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrF₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrF₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrF₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrF₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrI₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrO₂Cl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrSi₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CrVO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cracovie/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Craig/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cran-Gevrier/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Craon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crau/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crécy-la-Chapelle/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Creil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crépy-en-Valois/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crest/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crésus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Crète/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Créteil/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Creuse/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Creusot/L'D'Q' po:nom is:mas is:sg +Creutzfeldt-Jakob/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Creutzwald/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crichton/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Crimée/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cristina/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cristinacce/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Critias/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cro-Magnon/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Croatie/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Crofton/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Crohn/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Croissant-Rouge/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Croix/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Croix-Rouge/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cromwell/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Crozes-Hermitage/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crupies/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Crusoé/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cr₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₂Se₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₂Te₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₃As₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₃C₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cr₃Sb₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsBO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsBrO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsBrO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsBrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsBr₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsClO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsClO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsClO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsC₂H₃O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsHCO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsHSO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsHSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsH₂PO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsH₂PO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsIO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsIO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsIO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsI₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsNH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsNO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsNO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsNbO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsN₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsSeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CsTaO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂CO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂CrO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂Cr₂O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂C₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂HPO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂HPO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂MoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂NbO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂SO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂SO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂SiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂TeO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂TiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₂WO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₃PO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₃PO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cs₃VO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cthulhu/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Ctrl/L'D'Q' po:npr is:fem is:inv +CuBr₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuCl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuC₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuFeS₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuFe₂O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuFe₂S₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuF₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuIO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuMoO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuSO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuSiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuTeO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuTiO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +CuWO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cuba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cugnaux/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cunégonde/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cuneo/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cupidon/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Curaçao/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Curie/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Curitiba/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cushing/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cusset/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cuvier/L'D'Q' po:patr is:epi is:inv +Cuzco/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cu₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₂Se/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₂Te/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₃As/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₃P/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₃Sb/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cu₉S₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +Cybèle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +CyberSDF/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cyclades/D'Q' po:nom is:fem is:pl +Cymnéa/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cynthia/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cyprien/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cyrano/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cyrénaïque/L'D'Q' po:nom is:fem is:inv +Cyrène/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Cyrielle/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cyril/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Cyrille/L'D'Q' po:prn is:fem is:inv +Cyrus/L'D'Q' po:prn is:mas is:inv +Czestochowa/L'D'Q' po:npr is:epi is:inv +Córdoba po:npr is:epi is:inv +C₁₀H₁₀N₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₀O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₀O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₁N₃O₃S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₂N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₃N₅O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₄O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₅ON/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₆O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₇NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₁₉NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₂₀N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₂₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₇NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₇N₃S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₈O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₉NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₀H₉N₅O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₁NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₂N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₄N₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₄O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₁₉NO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₂₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₁H₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₀ClN₂O₅S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₁N₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₁N₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₃NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₄O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₅NO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₆N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₆O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₆O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₆O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₁₈O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₂₂O₁₁/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₂₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₄N₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₂H₈O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₀O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₂F₂N₆O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₄N₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₆N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₁₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃H₂₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₃₁H₂₀₀N₃₀O₄₃S₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₀O₁₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₄Cl₂N₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₈N₂O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₁₈N₄O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₄H₃₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₀O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₀O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₀O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₀O₇/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₂N₂O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₁₂N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅H₃₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₅₈H₂₅₁N₃₉O₄₆S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₆H₁₄O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₆H₂₈N₂O₆Zn/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₆H₃₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₆₁H₂₃₆N₄₂O₄₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₆₄H₂₅₆Na₂O₆₈S₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₁₃ClN₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₁₈N₂O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₁₉N₃O₃S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₂₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₂₄O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₂₄O₉/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₇H₃₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₂₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₂₄O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₂₄O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₂₄O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₂₇NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₃₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₃₆O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₈H₃₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₉H₁₆ClNO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₉H₂₆O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₉H₂₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₉H₃₀O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₁₉H₄₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂F₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₃Cl/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₃NO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₄Cl₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₄N₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₄O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₄O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅Br/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅NH₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅OCs/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅OH/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅OK/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅ONa/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₅ORb/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₆OS/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₇NO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₇NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂H₇NO₃S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₂₄O₂N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₂₇NO₁₁/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₂₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₃₂O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₃₄O₅/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₀H₄₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₁H₂₀O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₁H₃₀O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₁H₃₆N₇O₁₆P₃S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₂H₂₃ClN₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₂₃H₁₉ClF₃NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃HN/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₃N/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₄N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₄N₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₄O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₄O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₅NO/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₅N₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₅N₃O₉/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₆O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₆O₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₇N/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₇NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₇NO₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₇NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₈NO₅P/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₈O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₈O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃H₉N₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃N₁₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃₀H₁₉NO₉/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃₄H₄₆O₁₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₃₅H₆₀O₆/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄HCl₂FN₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₁₀/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₁₀O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₁₀O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₁₀O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₁₁NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₂BrClN₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₂Cl₂N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₃Cl₂N₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₃FN₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₄FN₃O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₄N₂O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₄N₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₄O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₅N₃O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₆N₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₆N₂S/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₆N₄O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₆O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₆O₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇BrO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇KO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇NO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇NO₄/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₇NaO₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₈/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₈N₂O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₈O/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₈O₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₈O₃/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₉Li/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv +C₄H₉NO₂/L'D'Q' po:nom is:mas is:inv